Báo cáo của nhóm chuyên gia thuộc Diễn đàn mua b&aa" /> Báo cáo của nhóm chuyên gia thuộc Diễn đàn mua b&aa" /> Báo cáo của nhóm chuyên gia thuộc Diễn đàn mua b&aa" />
Trang:

Trong nửa đầu năm 2018 bất động sản đã dẫn đầu về giá trị M&A

Thứ tư, 26/02/2020 | 02:06
Thứ tư, 24/07/2018 | 20:45

Trong nửa đầu năm 2018 bất động sản đã dẫn đầu về giá trị M&A

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o của nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia thuộc Diễn đ&agrave;n mua b&aacute;n, s&aacute;p nhập Việt Nam (MAF) cho biết trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2018, ng&agrave;nh bất động sản đang dẫn đầu về tỷ trọng gi&aacute; trị M&amp;A, đạt 66,75%.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2018,&nbsp;tổng gi&aacute; trị c&aacute;c thương vụ M&amp;A tại Việt Nam&nbsp;đạt 3,35 tỷ USD, bằng 139% c&ugrave;ng kỳ năm 2017. Trong đ&oacute;, ng&agrave;nh bất động sản chiếm ưu thế với tỷ trọng 66,75%; tiếp theo l&agrave; ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng (19,06%) v&agrave; sản xuất c&ocirc;ng nghiệp (9%).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hầu hết giao dịch trong lĩnh vực bất động sản hướng tới c&aacute;c dự &aacute;n bất động sản ở khu vực th&agrave;nh thị lớn hoặc đ&ocirc; thị mới ph&aacute;t triển, nơi tập trung d&acirc;n cư, c&aacute;c dự &aacute;n nghỉ dưỡng, c&aacute;c kh&aacute;ch sạn ở vị tr&iacute; trung t&acirc;m.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bất động sản dẫn đầu về giá trị M&amp;A" src="/Content/editorimages/images/thi-truong-bat-dong-san.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong năm 2017, ng&agrave;nh bất động sản chỉ đứng thứ hai về&nbsp;tỷ trọng gi&aacute; trị M&amp;A, đạt&nbsp;27%.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia của MAF, những ng&agrave;nh đang được quan t&acirc;m v&agrave; M&amp;A nhiều nhất hiện nay l&agrave; những ng&agrave;nh quan trọng trong việc tiếp cận thị trường 95 triệu d&acirc;n của Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Việc mua lại những c&ocirc;ng ty sản xuất h&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng (đồ uống, thực phẩm, h&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng thiết yếu) kh&ocirc;ng chỉ mua lại thương hiệu m&agrave; c&ograve;n mua lại mạng lưới ph&acirc;n phối để tiếp cận thị trường.&nbsp;Trong lĩnh vực ng&acirc;n h&agrave;ng, c&aacute;c giao dịch tập trung v&agrave;o mua lại c&aacute;c c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh ti&ecirc;u d&ugrave;ng, c&ocirc;ng ty quản l&yacute; thẻ, dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh nhằm phục vụ nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng tăng của thị trường&rdquo;, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đ&aacute;nh gi&aacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">X&eacute;t về quy m&ocirc; thương vụ, thị trường Việt Nam vẫn chủ yếu l&agrave; c&aacute;c giao dịch nhỏ với quy m&ocirc; 5-6 triệu USD (tương đương 100 - 120 tỷ VND). C&aacute;c giao dịch quy m&ocirc; nhỏ chiếm tới chiếm tới tr&ecirc;n 90% về số lượng thương vụ.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i tiếp tục đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng với c&aacute;c thương vụ quy m&ocirc; vừa v&agrave; lớn từ 20 - 100 triệu USD. Tỷ trọng c&aacute;c thương vụ ở quy m&ocirc; n&agrave;y đang c&oacute; xu hướng gia tăng trong một v&agrave;i năm qua.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c chuy&ecirc;n gia của Diễn đ&agrave;n mua b&aacute;n, s&aacute;p nhập Việt Nam dự b&aacute;o năm 2018, gi&aacute; trị M&amp;A c&oacute; thể đạt 6,5 tỷ USD, bằng 63,7% so với năm 2017.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong giai đoạn trung hạn, quy m&ocirc; thị trường M&amp;A Việt Nam c&oacute; thể vượt qua mốc 5 tỷ USD của giai đoạn 2014-2016 để ổn định ở mốc 6 &ndash; 6,5 tỷ USD.</span></span></strong></p>

- Cậu bé 7 tuổi kiếm được 270 tỷ đồng/năm từ Youtube / Thắng đậm khi đầu tư bất động sản quanh bênh viện lớn tại TP. HCM

Báo cáo của nhóm chuyên gia thuộc Diễn đàn mua bán, sáp nhập Việt Nam (MAF) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành bất động sản đang dẫn đầu về tỷ trọng giá trị M&A, đạt 66,75%.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 3,35 tỷ USD, bằng 139% cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ngành bất động sản chiếm ưu thế với tỷ trọng 66,75%; tiếp theo là ngành tài chính ngân hàng (19,06%) và sản xuất công nghiệp (9%).

Hầu hết giao dịch trong lĩnh vực bất động sản hướng tới các dự án bất động sản ở khu vực thành thị lớn hoặc đô thị mới phát triển, nơi tập trung dân cư, các dự án nghỉ dưỡng, các khách sạn ở vị trí trung tâm. 

Bất động sản dẫn đầu về giá trị M&A

Trong năm 2017, ngành bất động sản chỉ đứng thứ hai về tỷ trọng giá trị M&A, đạt 27%.

Theo các chuyên gia của MAF, những ngành đang được quan tâm và M&A nhiều nhất hiện nay là những ngành quan trọng trong việc tiếp cận thị trường 95 triệu dân của Việt Nam.

"Việc mua lại những công ty sản xuất hàng tiêu dùng (đồ uống, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu) không chỉ mua lại thương hiệu mà còn mua lại mạng lưới phân phối để tiếp cận thị trường. Trong lĩnh vực ngân hàng, các giao dịch tập trung vào mua lại các công ty tài chính tiêu dùng, công ty quản lý thẻ, dịch vụ tài chính nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường”, các chuyên gia đánh giá.

Xét về quy mô thương vụ, thị trường Việt Nam vẫn chủ yếu là các giao dịch nhỏ với quy mô 5-6 triệu USD (tương đương 100 - 120 tỷ VND). Các giao dịch quy mô nhỏ chiếm tới chiếm tới trên 90% về số lượng thương vụ. 

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng vai trò quan trọng với các thương vụ quy mô vừa và lớn từ 20 - 100 triệu USD. Tỷ trọng các thương vụ ở quy mô này đang có xu hướng gia tăng trong một vài năm qua.

Các chuyên gia của Diễn đàn mua bán, sáp nhập Việt Nam dự báo năm 2018, giá trị M&A có thể đạt 6,5 tỷ USD, bằng 63,7% so với năm 2017. Trong giai đoạn trung hạn, quy mô thị trường M&A Việt Nam có thể vượt qua mốc 5 tỷ USD của giai đoạn 2014-2016 để ổn định ở mốc 6 – 6,5 tỷ USD.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin