vua malaysia

Vị vua đứng đầu đất nước Malaysia muốn chung s" /> vua malaysia

Vị vua đứng đầu đất nước Malaysia muốn chung s" /> vua malaysia

Vị vua đứng đầu đất nước Malaysia muốn chung s" />

Trang:

Tự xin giảm trợ cấp đến 2021 của nhà vua Malysia để giúp đất nước trả nợ

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:03
Thứ ba, 12/06/2018 | 18:49

Tự xin giảm trợ cấp đến 2021 của nhà vua Malysia để giúp đất nước trả nợ

<p style="text-align:center"><img alt="vua malaysia " src="/Content/editorimages/images/vua-malaysia.jpg" /></p> <p>Vị vua đứng đầu đất nước Malaysia&nbsp;muốn chung sức c&ugrave;ng người d&acirc;n trong việc ho&agrave;n th&agrave;nh tr&aacute;ch nhiệm trả nợ cho quốc gia. &quot;Nh&agrave; vua v&ocirc; c&ugrave;ng&nbsp;x&uacute;c động v&agrave; cảm k&iacute;ch nỗ lực của người d&acirc;n Malaysia, những người đ&atilde; nhiệt t&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p cho quỹ Tabung Harapan. V&igrave; thế, nh&agrave; vua muốn&nbsp;rằng mức trợ cấp của ng&agrave;i sẽ giảm đi&nbsp;10% đến hết nhiệm kỳ của &ocirc;ng&nbsp;v&agrave;o năm 2021 để c&ugrave;ng gi&uacute;p Malaysia trả nợ.</p> <p>Ch&iacute;nh quyền Malaysia, thủ tướng&nbsp;Mahathir Mohamad đ&atilde;&nbsp;quy tr&aacute;ch nhiệm khoản nợ v&ocirc; c&ugrave;ng lớn&nbsp;n&oacute;i tr&ecirc;n cho sự chi ti&ecirc;u v&ocirc; tội vạ của ch&iacute;nh ch&iacute;nh phủ tiền nhiệm đ&atilde; g&acirc;y ra.</p> <p>Sau khi Thủ tướng Mahathir Mohamad đ&atilde; mạnh tay cắt giảm 10% lương của c&aacute;c bộ trưởng, c&aacute;c ng&agrave;nh&nbsp;li&ecirc;n bang trong động th&aacute;i mang t&iacute;nh biểu tượng giữa l&uacute;c đất nước mắc nợ 1 ng&agrave;n tỉ ringgit (250 tỉ USD) th&igrave; th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n được đưa ra.</p> <p>Chiều 10-6, quỹ đ&atilde; thu được 56 triệu ringgit. Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 30-5, ch&iacute;nh phủ nh&agrave; nước Malaysia đ&atilde; th&agrave;nh lập một quỹ c&oacute; t&ecirc;n gọi Tabung Harapan Malaysia, nghĩa l&agrave; &quot;Quỹ Hy vọng&quot;, để nh&acirc;n&nbsp;d&acirc;n c&ugrave;ng nhau đ&oacute;ng g&oacute;p trả nợ khoản nợ lớn của quốc gia.</p> <p>Vua Muhammad V c&ograve;n quyết định&nbsp;kh&ocirc;ng tổ chức sự kiện thường ni&ecirc;n Hari Raya v&agrave;o năm nay để lấy tiền quỹ gi&uacute;p đỡ người ngh&egrave;o.</p> <p><strong>Nhưng&nbsp;ho&agrave;ng gia Malaysia kh&ocirc;ng hề&nbsp;tiết lộ Vua Muhammad V được hưởng bao nhi&ecirc;u trợ cấp từ ch&iacute;nh phủ li&ecirc;n bang.</strong></p>

- Sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử là cơ hội đầu tư vào Triều Tiên / Ngân hàng nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua điện thoại

vua malaysia

Vị vua đứng đầu đất nước Malaysia muốn chung sức cùng người dân trong việc hoàn thành trách nhiệm trả nợ cho quốc gia. "Nhà vua vô cùng xúc động và cảm kích nỗ lực của người dân Malaysia, những người đã nhiệt tình đóng góp cho quỹ Tabung Harapan. Vì thế, nhà vua muốn rằng mức trợ cấp của ngài sẽ giảm đi 10% đến hết nhiệm kỳ của ông vào năm 2021 để cùng giúp Malaysia trả nợ.

Chính quyền Malaysia, thủ tướng Mahathir Mohamad đã quy trách nhiệm khoản nợ vô cùng lớn nói trên cho sự chi tiêu vô tội vạ của chính chính phủ tiền nhiệm đã gây ra.

Sau khi Thủ tướng Mahathir Mohamad đã mạnh tay cắt giảm 10% lương của các bộ trưởng, các ngành liên bang trong động thái mang tính biểu tượng giữa lúc đất nước mắc nợ 1 ngàn tỉ ringgit (250 tỉ USD) thì thông báo trên được đưa ra.

Chiều 10-6, quỹ đã thu được 56 triệu ringgit. Trước đó, ngày 30-5, chính phủ nhà nước Malaysia đã thành lập một quỹ có tên gọi Tabung Harapan Malaysia, nghĩa là "Quỹ Hy vọng", để nhân dân cùng nhau đóng góp trả nợ khoản nợ lớn của quốc gia.

Vua Muhammad V còn quyết định không tổ chức sự kiện thường niên Hari Raya vào năm nay để lấy tiền quỹ giúp đỡ người nghèo.

Nhưng hoàng gia Malaysia không hề tiết lộ Vua Muhammad V được hưởng bao nhiêu trợ cấp từ chính phủ liên bang.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)