Tối ngày 28/7 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã" /> Tối ngày 28/7 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã" /> Tối ngày 28/7 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã" />
Trang:

Vệ tinh Vinasat Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:20
Thứ ba, 30/07/2018 | 16:45

Vệ tinh Vinasat Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tối ng&agrave;y 28/7 vừa qua, Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 với chủ đề &ldquo;Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những c&ocirc;ng tr&igrave;nh&rdquo;, ch&agrave;o mừng kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập C&ocirc;ng đo&agrave;n Việt Nam v&agrave; hướng tới Đại hội C&ocirc;ng đo&agrave;n Việt Nam lần thứ 12. Đ&acirc;y l&agrave; Chương tr&igrave;nh c&oacute; &yacute; nghĩa ch&iacute;nh trị x&atilde; hội s&acirc;u sắc nhằm động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước; cổ vũ t&ocirc;n vinh những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của đất nước trong suốt hơn 70 năm qua.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Ph&oacute; Thủ tướng Vương Đ&igrave;nh Huệ, c&ocirc;ng cuộc đổi mới của đất nước c&oacute; rất nhiều th&agrave;nh tựu, từ chỗ l&agrave; một nước ngh&egrave;o, thu nhập thấp, ch&uacute;ng ta đ&atilde; trở th&agrave;nh nước đang ph&aacute;t triển c&oacute; thu nhập trung b&igrave;nh. Thế v&agrave; lực của đất nước ta ng&agrave;y c&agrave;ng được củng cố v&agrave; vững mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Vệ tinh Vinasat Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình" src="/Content/editorimages/images/dau-an-nhung-cong-trinh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>&Ocirc;ng V&otilde; Văn Thưởng, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương v&agrave; &ocirc;ng Trần Thanh Hải, Ph&oacute; Chủ tịch TT Tổng LĐLĐVN trao tặng giải thưởng c&ocirc;ng tr&igrave;nh Vệ tinh Viễn th&ocirc;ng Việt Nam cho &ocirc;ng Ho&agrave;ng T&ugrave;ng -&nbsp;Ph&oacute; TGĐ VNPT Net.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc t&ocirc;n vinh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu của đất nước l&agrave; biểu tượng ch&acirc;n thực, minh chứng sống động cho sự d&aacute;m nghĩ d&aacute;m l&agrave;m, đ&oacute;ng g&oacute;p cho x&atilde; hội của c&aacute;c tr&iacute; tuệ Việt Nam. C&oacute; được th&agrave;nh tựu n&agrave;y c&oacute; c&ocirc;ng kh&ocirc;ng nhỏ của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể được vinh danh trong Chương tr&igrave;nh Vinh quang Việt Nam, cũng như mỗi người d&acirc;n Việt Nam tr&ecirc;n khắp mọi miền tổ quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng tr&acirc;n trọng v&agrave; cảm ơn Tổng LĐLĐVN đ&atilde; b&igrave;nh chọn ra những c&ocirc;ng tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu của đất nước để vinh danh. Những c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y vẫn tiếp tục ph&aacute;t huy hiệu quả, phục vụ cho đời sống x&atilde; hội. T&ocirc;i mong rằng, c&aacute;c tr&iacute; tuệ Việt Nam cũng tiếp tục s&aacute;ng tạo ra những c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; &yacute; nghĩa lớn lao, bởi, đ&acirc;y l&agrave; những tấm gương đầy tự h&agrave;o về &yacute; ch&iacute; v&agrave; tr&iacute; tuệ con người Việt Nam&rdquo;, Ph&oacute; Thủ tướng Vương Đ&igrave;nh Huệ nhấn mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với Vinasat-1, Vinasat-2, 7 c&ocirc;ng tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu kh&aacute;c được t&ocirc;n vinh trong buổi lễ gồm: Đường Trường Sơn (đường Hồ Ch&iacute; Minh); Đường d&acirc;y 500kV Bắc-Nam; Thủy điện H&ograve;a B&igrave;nh; Nghi&ecirc;n cứu chọn tạo v&agrave; ph&aacute;t triển 2 giống l&uacute;a mới OM 6976 v&agrave; OM 5451; Từ điển B&aacute;ch khoa To&agrave;n thư; Chương tr&igrave;nh ti&ecirc;m chủng mở rộng; Bản đồ địa chất, bản đồ kho&aacute;ng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000.C&ocirc;ng tr&igrave;nh Vệ tinh Viễn th&ocirc;ng Việt Nam (Vinasat-1 v&agrave; Vinasat-2) ch&iacute;nh thức đi v&agrave;o quỹ đạo năm 2008, l&agrave; dấu mốc lịch sử, l&agrave; dấu ấn mang tầm v&oacute;c quốc gia, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian vũ trụ, tr&ecirc;n bản đồ kh&ocirc;ng gian thế giới, n&acirc;ng cao h&igrave;nh ảnh, uy t&iacute;n của Việt Nam tr&ecirc;n trường quốc tế. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vinasat-1 v&agrave; 2 đ&atilde; g&oacute;p phần đ&aacute;p ứng quy hoạch tổng thể mạng ph&aacute;t s&oacute;ng truyền h&igrave;nh nhằm bảo đảm truyền dẫn an to&agrave;n, đủ thời lượng chất lượng cao tr&ecirc;n to&agrave;n l&atilde;nh thổ Việt Nam v&agrave; c&aacute;c dịch vụ truyền h&igrave;nh chất lượng cao; l&agrave; k&ecirc;nh dự ph&ograve;ng, bổ sung v&agrave; hỗ trợ th&ocirc;ng tin cho c&aacute;c tuyến đường trục, mang t&iacute;nh x&atilde; hội cao trong việc hỗ trợ th&ocirc;ng tin vệ tinh khi c&oacute; thi&ecirc;n tai lũ lụt. Hai vệ tinh cũng đồng thời đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu về dịch vụ viễn th&ocirc;ng cho c&aacute;c khu vực kinh tế biển v&agrave; ven biển như dịch vụ cho c&aacute;c t&agrave;u thuyền, gi&agrave;n khoan, thăm d&ograve;; Mở rộng c&aacute;c dịch vụ viễn th&ocirc;ng cho c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế quốc gia qua c&aacute;c mạng th&ocirc;ng tin ri&ecirc;ng, đ&aacute;p ứng việc truy cập v&agrave; cập nhật th&ocirc;ng tin nhanh.</span></span></p>

- Apple sửa chữa miễn phí sản phẩm của nạn nhân lũ lụt tại Nhật Bản / Ngồi trong tù vẫn hack được hàng trăm nghìn USD vào tài khoản

Tối ngày 28/7 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 với chủ đề “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”, chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12. Đây là Chương trình có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm động viên, khích lệ phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong suốt hơn 70 năm qua. 

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, công cuộc đổi mới của đất nước có rất nhiều thành tựu, từ chỗ là một nước nghèo, thu nhập thấp, chúng ta đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Thế và lực của đất nước ta ngày càng được củng cố và vững mạnh.

Vệ tinh Vinasat Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch TT Tổng LĐLĐVN trao tặng giải thưởng công trình Vệ tinh Viễn thông Việt Nam cho ông Hoàng Tùng - Phó TGĐ VNPT Net.

Việc tôn vinh các công trình tiêu biểu của đất nước là biểu tượng chân thực, minh chứng sống động cho sự dám nghĩ dám làm, đóng góp cho xã hội của các trí tuệ Việt Nam. Có được thành tựu này có công không nhỏ của các cá nhân, tập thể được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam, cũng như mỗi người dân Việt Nam trên khắp mọi miền tổ quốc.

“Chúng tôi cũng trân trọng và cảm ơn Tổng LĐLĐVN đã bình chọn ra những công trình tiêu biểu của đất nước để vinh danh. Những công trình này vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả, phục vụ cho đời sống xã hội. Tôi mong rằng, các trí tuệ Việt Nam cũng tiếp tục sáng tạo ra những công trình có ý nghĩa lớn lao, bởi, đây là những tấm gương đầy tự hào về ý chí và trí tuệ con người Việt Nam”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Cùng với Vinasat-1, Vinasat-2, 7 công trình tiêu biểu khác được tôn vinh trong buổi lễ gồm: Đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh); Đường dây 500kV Bắc-Nam; Thủy điện Hòa Bình; Nghiên cứu chọn tạo và phát triển 2 giống lúa mới OM 6976 và OM 5451; Từ điển Bách khoa Toàn thư; Chương trình tiêm chủng mở rộng; Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000.Công trình Vệ tinh Viễn thông Việt Nam (Vinasat-1 và Vinasat-2) chính thức đi vào quỹ đạo năm 2008, là dấu mốc lịch sử, là dấu ấn mang tầm vóc quốc gia, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên không gian vũ trụ, trên bản đồ không gian thế giới, nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Vinasat-1 và 2 đã góp phần đáp ứng quy hoạch tổng thể mạng phát sóng truyền hình nhằm bảo đảm truyền dẫn an toàn, đủ thời lượng chất lượng cao trên toàn lãnh thổ Việt Nam và các dịch vụ truyền hình chất lượng cao; là kênh dự phòng, bổ sung và hỗ trợ thông tin cho các tuyến đường trục, mang tính xã hội cao trong việc hỗ trợ thông tin vệ tinh khi có thiên tai lũ lụt. Hai vệ tinh cũng đồng thời đáp ứng yêu cầu về dịch vụ viễn thông cho các khu vực kinh tế biển và ven biển như dịch vụ cho các tàu thuyền, giàn khoan, thăm dò; Mở rộng các dịch vụ viễn thông cho các ngành kinh tế quốc gia qua các mạng thông tin riêng, đáp ứng việc truy cập và cập nhật thông tin nhanh.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin