Daniel Hauer, giáo viên Mỹ có thời gian sống tại Việt Nam v&agrav" /> Daniel Hauer, giáo viên Mỹ có thời gian sống tại Việt Nam v&agrav" /> Daniel Hauer, giáo viên Mỹ có thời gian sống tại Việt Nam v&agrav" />
Trang:

Việt Nam bình thường nhưng lạ lẫm trong mắt du khách nước ngoài

Thứ tư, 26/02/2020 | 17:46
Thứ tư, 14/07/2018 | 17:51

Việt Nam bình thường nhưng lạ lẫm trong mắt du khách nước ngoài

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Daniel Hauer, gi&aacute;o vi&ecirc;n Mỹ c&oacute; thời gian sống tại Việt Nam v&agrave; l&agrave;m gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy tiếng Anh. Dưới đ&acirc;y l&agrave; chia sẻ của Daniel về những điều b&igrave;nh thường tại Việt Nam nhưng ho&agrave;n to&agrave;n kỳ lạ tại qu&ecirc; hương m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong giờ dạy tiếng Anh, Daniel ngạc nhi&ecirc;n khi nghe học sinh người Việt kể về những việc c&aacute;c em l&agrave;m trong ng&agrave;y: thức dậy, rửa mặt, đ&aacute;nh răng v&agrave; ăn s&aacute;ng...Đ&aacute;nh răng trước khi ăn s&aacute;ng</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Anh cho rằng người Việt thường ăn s&aacute;ng tr&ecirc;n đường đi học hoặc đi l&agrave;m, trong khi người phương T&acirc;y d&ugrave;ng bữa s&aacute;ng tại nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Việt Nam lạ lẫm trong mắt người nước ngoài" src="/Content/editorimages/images/Viet-Nam.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Nhiều&nbsp;điểm nhấn văn h&oacute;a m&agrave; những người nước ngo&agrave;i ấn tượng về Việt Nam.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, mục đ&iacute;ch của việc đ&aacute;nh răng buổi s&aacute;ng l&agrave; loại bỏ m&ugrave;i v&agrave; những mẩu thức ăn thừa trong miệng. Daniel gợi &yacute;, người Việt n&ecirc;n cố gắng ăn s&aacute;ng ở nh&agrave; để c&oacute; thời gian vệ sinh răng miệng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngủ trưa</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mỗi khi được mời ăn trưa tại nh&agrave; người Việt Nam, Daniel lu&ocirc;n được hỏi rằng anh c&oacute; đi ngủ sau bữa ăn hay kh&ocirc;ng. Tuy nhi&ecirc;n, người Mỹ kh&ocirc;ng ngủ trưa v&igrave; họ coi đ&oacute; l&agrave; thời điểm l&yacute; tưởng nhất để ra ngo&agrave;i - trừ m&ugrave;a h&egrave;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đi học th&ecirc;m</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Daniel kh&ocirc;ng chắc m&igrave;nh c&oacute; thể giải th&iacute;ch kh&aacute;i niệm đi học th&ecirc;m bằng tiếng Anh v&igrave; người Mỹ kh&ocirc;ng l&agrave;m vậy. Từ lớp 1 đến lớp 12, Daniel chỉ đến trường 6 tiếng mỗi ng&agrave;y từ thứ 2 đến thứ 6.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hầu hết người Mỹ c&oacute; thể kh&ocirc;ng ngạc nhi&ecirc;n khi học sinh Việt Nam học th&ecirc;m tiếng Anh, nhưng việc học th&ecirc;m gần như tất cả c&aacute;c m&ocirc;n To&aacute;n, L&yacute;, H&oacute;a, Sinh, Văn... dấy l&ecirc;n c&acirc;u hỏi: &quot;Học sinh Việt Nam c&oacute; học g&igrave; ở trường kh&ocirc;ng?&quot;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thi đầu v&agrave;o</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người Việt phải kiểm tra đầu v&agrave;o cấp THCS, THPT, đại học hay cả khi xin việc. Tuy nhi&ecirc;n, người Mỹ chỉ sử dụng điểm của những kỳ thi như SAT hay ACT để gửi kết quả tới bất cứ trường đại học n&agrave;o họ muốn học.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Daniel đi học một trường tiểu học như bạn b&egrave; c&ugrave;ng lứa v&igrave; trường gần nh&agrave;. Anh chuyển cấp tới một trường THCS, tới THPT theo chỉ đạo của ch&iacute;nh quyền quận. Anh kh&ocirc;ng c&oacute; quyền lựa chọn v&agrave; cũng kh&ocirc;ng phải thi đầu v&agrave;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ngo&agrave;i ra, kh&ocirc;ng phải ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave;&nbsp;Việt Nam&nbsp;lại nằm trong danh s&aacute;ch những điểm đến du lịch kh&ocirc;ng thể bỏ qua. Với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tươi đẹp, lịch sử l&acirc;u đời, ẩm thực phong ph&uacute; v&agrave; đặc sắc, Việt Nam sẽ đ&aacute;nh thức mọi gi&aacute;c quan của du kh&aacute;ch.</strong></span></span></p>

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nên cân nhắc việc áp thuế lên nước ngọt / Thủ tướng ra chỉ thị mới về đơn giản hóa điệu kiện kinh doanh

Daniel Hauer, giáo viên Mỹ có thời gian sống tại Việt Nam và làm giáo viên dạy tiếng Anh. Dưới đây là chia sẻ của Daniel về những điều bình thường tại Việt Nam nhưng hoàn toàn kỳ lạ tại quê hương mình.

Trong giờ dạy tiếng Anh, Daniel ngạc nhiên khi nghe học sinh người Việt kể về những việc các em làm trong ngày: thức dậy, rửa mặt, đánh răng và ăn sáng...Đánh răng trước khi ăn sáng

Anh cho rằng người Việt thường ăn sáng trên đường đi học hoặc đi làm, trong khi người phương Tây dùng bữa sáng tại nhà.

Việt Nam lạ lẫm trong mắt người nước ngoài

Nhiều điểm nhấn văn hóa mà những người nước ngoài ấn tượng về Việt Nam.

Tuy nhiên, mục đích của việc đánh răng buổi sáng là loại bỏ mùi và những mẩu thức ăn thừa trong miệng. Daniel gợi ý, người Việt nên cố gắng ăn sáng ở nhà để có thời gian vệ sinh răng miệng.

Ngủ trưa

Mỗi khi được mời ăn trưa tại nhà người Việt Nam, Daniel luôn được hỏi rằng anh có đi ngủ sau bữa ăn hay không. Tuy nhiên, người Mỹ không ngủ trưa vì họ coi đó là thời điểm lý tưởng nhất để ra ngoài - trừ mùa hè.

Đi học thêm

Daniel không chắc mình có thể giải thích khái niệm đi học thêm bằng tiếng Anh vì người Mỹ không làm vậy. Từ lớp 1 đến lớp 12, Daniel chỉ đến trường 6 tiếng mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Hầu hết người Mỹ có thể không ngạc nhiên khi học sinh Việt Nam học thêm tiếng Anh, nhưng việc học thêm gần như tất cả các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn... dấy lên câu hỏi: "Học sinh Việt Nam có học gì ở trường không?"

Thi đầu vào

Người Việt phải kiểm tra đầu vào cấp THCS, THPT, đại học hay cả khi xin việc. Tuy nhiên, người Mỹ chỉ sử dụng điểm của những kỳ thi như SAT hay ACT để gửi kết quả tới bất cứ trường đại học nào họ muốn học.

Daniel đi học một trường tiểu học như bạn bè cùng lứa vì trường gần nhà. Anh chuyển cấp tới một trường THCS, tới THPT theo chỉ đạo của chính quyền quận. Anh không có quyền lựa chọn và cũng không phải thi đầu vào.

Ngoài ra, không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam lại nằm trong danh sách những điểm đến du lịch không thể bỏ qua. Với thiên nhiên tươi đẹp, lịch sử lâu đời, ẩm thực phong phú và đặc sắc, Việt Nam sẽ đánh thức mọi giác quan của du khách.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin