Thay đổi chiến lược để FDI thế hệ mới "chất" hơn Thay đổi chiến lược để FDI thế hệ mới "chất" hơn Thay đổi chiến lược để FDI thế hệ mới "chất" hơn
Trang:

Vốn FDI thế hệ mới điều mà Việt Nam cần phải có chiến lược thu hút

Thứ ba, 25/02/2020 | 23:04
Thứ ba, 15/07/2018 | 23:54

Vốn FDI thế hệ mới điều mà Việt Nam cần phải có chiến lược thu hút

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thay đổi chiến lược để FDI thế hệ mới &quot;chất&quot; hơn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ thực tế đ&oacute;, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia của Tổ chức T&agrave;i ch&iacute;nh Quốc tế (IFC), Ng&acirc;n h&agrave;ng Thế giới&nbsp; đưa ra c&aacute;c khuyến nghị Việt Nam cần c&oacute; một chiến lược thu h&uacute;t FDI thế hệ mới, trong đ&oacute; tập trung v&agrave;o ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ cao, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường v&agrave; ti&ecirc;u hao &iacute;t năng lượng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kết quả s&agrave;ng lọc những ng&agrave;nh nghề cần chủ động ưu ti&ecirc;n x&uacute;c tiến đầu tư nhất v&agrave; FDI mang lại nhiều gi&aacute; trị gia tăng nhất trong thời gian tới được kể đến như l&agrave;: Chế tạo chế biến, dịch vụ - Logistics, n&ocirc;ng nghiệp, du lịch, gi&aacute;o dục - y tế. D&ugrave; vậy, những ng&agrave;nh then chốt kh&aacute;c như dệt may, da gi&agrave;y, quần &aacute;o, dịch vụ gia c&ocirc;ng thu&ecirc; ngo&agrave;i, chế biến sơ cấp kim loại, kho&aacute;ng chất vẫn sẽ tiếp tục đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo nh&oacute;m n&agrave;y, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư v&agrave;o Việt Nam đang hoạt động cấp độ 4.0 nhưng thể chế v&agrave; m&ocirc;i trường kinh doanh chủ yếu vẫn ở cấp 2.0. Lấp đầy sự ch&ecirc;nh lệch n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh của lộ tr&igrave;nh thu h&uacute;t FDI thế hệ mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Do đ&oacute;, giới chuy&ecirc;n gia đến từ quốc tế khuyến nghị Việt Nam n&ecirc;n th&agrave;nh lập &quot;Cục Đầu tư nước ngo&agrave;i thế hệ mới&quot; thay thế Cục Đầu tư nước ngo&agrave;i hiện tại. Theo IFC, chức năng v&agrave; nhiệm vụ của Cục Đầu tư nước ngo&agrave;i hiện tại bị ph&acirc;n t&aacute;n mạnh giữa nhiều bộ, ng&agrave;nh. Chưa c&oacute; tổ chức n&agrave;o ở Việt Nam c&oacute; đủ năng lực, kỹ năng nh&acirc;n sự v&agrave; thẩm quyền đầu mối để thực hiện x&uacute;c tiến đầu tư ph&ugrave; hợp với FDI thế hệ mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cục Đầu tư nước ngo&agrave;i thế hệ mới sẽ c&oacute; đại diện đ&aacute;ng kể của doanh nghiệp; khả năng thu h&uacute;t nh&acirc;n lực c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; kỹ năng từ tư nh&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cần sửa đổi to&agrave;n diện khung ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i hiện h&agrave;nh. Cả cấp trung ương v&agrave; địa phương cần đổi mới tư duy từ quan điểm h&agrave;o ph&oacute;ng, l&atilde;ng ph&iacute;, đua nhau ưu đ&atilde;i bằng c&aacute;ch giảm chi ph&iacute; sang quan điểm cạnh tranh dựa tr&ecirc;n những lợi thế ri&ecirc;ng, c&aacute;c t&agrave;i sản chiến lược, thế mạnh của Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Cần sửa đổi chính sách ưu đãi để thu hút mạnh vốn đầu tư FDI" src="/Content/editorimages/images/thu-hut232.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Cần sửa đổi ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i để thu h&uacute;t mạnh vốn đầu tư FDI</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&oacute;m n&agrave;y cũng khuyến nghị Việt Nam cần c&oacute; m&ocirc;i trường kinh doanh 4.0, mở cửa thị trưởng c&aacute;c lĩnh vực quan trọng để tạo thuận lợi cho đầu tư FDI thế hệ mới&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>FDI thế hệ một c&oacute; gi&aacute; trị thấp</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Hội thảo &quot;Một số khuyến nghị về chiến lược v&agrave; định hướng thu h&uacute;t đầu tư nước ngo&agrave;i thế hệ mới 2020-2030&quot;, l&atilde;nh đạo Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia thế giới đ&atilde; mổ xẻ ưu điểm v&agrave; hạn chế trong qu&aacute; tr&igrave;nh thu h&uacute;t d&ograve;ng vốn FDI của Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Nội, Ph&oacute; cục trưởng Cục Đầu tư nước ngo&agrave;i, Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư cho biết, t&iacute;nh đến th&aacute;ng 6 năm 2018, tổng vốn đầu tư nước ngo&agrave;i đăng k&yacute; đạt 331,2 tỷ USD, vốn giải ng&acirc;n luỹ kế khoảng 180,7 tỷ USD. T&iacute;nh theo tỷ lệ %GDP hay theo đầu người th&igrave; vốn FDI v&agrave;o Việt Nam vượt Trung Quốc, Ấn Độ v&agrave; phần lớn vượt c&aacute;c nước ASEAN.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện c&oacute; 128 quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ đầu tư v&agrave;o Việt Nam. Đứng đầu l&agrave; H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, Singapore v&agrave; Đ&agrave;i Loan. Trong đ&oacute;, ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vị tr&iacute; số 1 về thu h&uacute;t vốn FDI với tỷ lệ 58%, tiếp theo l&agrave; kinh doanh bất động sản với tỷ lệ 16%.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; đ&oacute;ng g&oacute;p của FDI tại Việt Nam như tạo ra phương thức thu h&uacute;t đầu tư lớn, g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o xuất khẩu, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o ng&acirc;n s&aacute;ch, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ c&ocirc;ng nghệ,&hellip; Song, đến nay vẫn chưa c&oacute; sự bứt ph&aacute; trong xu thế thu h&uacute;t, sử dụng FDI. T&aacute;c động lan toả từ khu vực FDI đến khu vực doanh nghiệp trong nước c&ograve;n hạn chế.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đồng quan điểm, &ocirc;ng Wim Douw, Chuy&ecirc;n gia trưởng lĩnh vực tư nh&acirc;n, Tổ chức T&agrave;i ch&iacute;nh quốc tế cho rằng, phần lớn đầu tư FDI v&agrave;o Việt Nam chỉ tập trung v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh thuộc nh&oacute;m khai th&aacute;c thị trường như bất động sản, chế tạo, chế biến gi&aacute; trị gia tăng tương đối thấp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khảo s&aacute;t của cơ quan n&agrave;y thực hiện chỉ ra rằng, hầu như kh&ocirc;ng doanh nghiệp n&agrave;o thấy tỷ lệ lao động c&oacute; tr&igrave;nh đọ kỹ thuật cao hay chuỗi cung ứng địa phương c&oacute; năng lực cạnh tranh l&agrave; thế mạnh của Việt Nam. Trong khi đ&oacute;, những c&ocirc;ng ty nước ngo&agrave;i hoạt động ở Trung Quốc, Th&aacute;i Lan hay Philippines đều cho biết những quốc gia n&agrave;y lao động c&oacute; tay nghề cao hơn v&agrave; chuỗi cung ứng tốt hơn hẳn Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Khi chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng tăng l&ecirc;n v&agrave; miễn, giảm thuế hết hiệu lực th&igrave; sẽ c&oacute; nhiều nội dung cần phải cải thiện để thu h&uacute;t đầu tư nước ngo&agrave;i, trở th&agrave;nh nước c&oacute; thu nhập cao&quot;, vị n&agrave;y n&oacute;i.</span></span></p> <p>&nbsp;</p>

- Tốc độ tăng lương bình quân của Việt Nam đứng Top đầu trong khu vực / Sầu riêng được bán với giá siêu rẻ với điều kiện ăn phải trả hột

Thay đổi chiến lược để FDI thế hệ mới "chất" hơn

Từ thực tế đó, các chuyên gia của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Thế giới  đưa ra các khuyến nghị Việt Nam cần có một chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, trong đó tập trung vào ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tiêu hao ít năng lượng.

Kết quả sàng lọc những ngành nghề cần chủ động ưu tiên xúc tiến đầu tư nhất và FDI mang lại nhiều giá trị gia tăng nhất trong thời gian tới được kể đến như là: Chế tạo chế biến, dịch vụ - Logistics, nông nghiệp, du lịch, giáo dục - y tế. Dù vậy, những ngành then chốt khác như dệt may, da giày, quần áo, dịch vụ gia công thuê ngoài, chế biến sơ cấp kim loại, khoáng chất vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Theo nhóm này, các nhà đầu tư vào Việt Nam đang hoạt động cấp độ 4.0 nhưng thể chế và môi trường kinh doanh chủ yếu vẫn ở cấp 2.0. Lấp đầy sự chênh lệch này chính là mục tiêu chính của lộ trình thu hút FDI thế hệ mới.

Do đó, giới chuyên gia đến từ quốc tế khuyến nghị Việt Nam nên thành lập "Cục Đầu tư nước ngoài thế hệ mới" thay thế Cục Đầu tư nước ngoài hiện tại. Theo IFC, chức năng và nhiệm vụ của Cục Đầu tư nước ngoài hiện tại bị phân tán mạnh giữa nhiều bộ, ngành. Chưa có tổ chức nào ở Việt Nam có đủ năng lực, kỹ năng nhân sự và thẩm quyền đầu mối để thực hiện xúc tiến đầu tư phù hợp với FDI thế hệ mới.

Cục Đầu tư nước ngoài thế hệ mới sẽ có đại diện đáng kể của doanh nghiệp; khả năng thu hút nhân lực có kinh nghiệm và kỹ năng từ tư nhân.

Bên cạnh đó, cần sửa đổi toàn diện khung chính sách ưu đãi hiện hành. Cả cấp trung ương và địa phương cần đổi mới tư duy từ quan điểm hào phóng, lãng phí, đua nhau ưu đãi bằng cách giảm chi phí sang quan điểm cạnh tranh dựa trên những lợi thế riêng, các tài sản chiến lược, thế mạnh của Việt Nam.

Cần sửa đổi chính sách ưu đãi để thu hút mạnh vốn đầu tư FDI

Cần sửa đổi chính sách ưu đãi để thu hút mạnh vốn đầu tư FDI

Nhóm này cũng khuyến nghị Việt Nam cần có môi trường kinh doanh 4.0, mở cửa thị trưởng các lĩnh vực quan trọng để tạo thuận lợi cho đầu tư FDI thế hệ mới…

FDI thế hệ một có giá trị thấp

Phát biểu tại Hội thảo "Một số khuyến nghị về chiến lược và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới 2020-2030", lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chuyên gia thế giới đã mổ xẻ ưu điểm và hạn chế trong quá trình thu hút dòng vốn FDI của Việt Nam.

Ông Nguyễn Nội, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến tháng 6 năm 2018, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 331,2 tỷ USD, vốn giải ngân luỹ kế khoảng 180,7 tỷ USD. Tính theo tỷ lệ %GDP hay theo đầu người thì vốn FDI vào Việt Nam vượt Trung Quốc, Ấn Độ và phần lớn vượt các nước ASEAN.

Hiện có 128 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đứng đầu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Đài Loan. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vị trí số 1 về thu hút vốn FDI với tỷ lệ 58%, tiếp theo là kinh doanh bất động sản với tỷ lệ 16%.

Mặc dù đóng góp của FDI tại Việt Nam như tạo ra phương thức thu hút đầu tư lớn, góp phần quan trọng vào xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ,… Song, đến nay vẫn chưa có sự bứt phá trong xu thế thu hút, sử dụng FDI. Tác động lan toả từ khu vực FDI đến khu vực doanh nghiệp trong nước còn hạn chế.

Đồng quan điểm, ông Wim Douw, Chuyên gia trưởng lĩnh vực tư nhân, Tổ chức Tài chính quốc tế cho rằng, phần lớn đầu tư FDI vào Việt Nam chỉ tập trung vào các ngành thuộc nhóm khai thác thị trường như bất động sản, chế tạo, chế biến giá trị gia tăng tương đối thấp.

Khảo sát của cơ quan này thực hiện chỉ ra rằng, hầu như không doanh nghiệp nào thấy tỷ lệ lao động có trình đọ kỹ thuật cao hay chuỗi cung ứng địa phương có năng lực cạnh tranh là thế mạnh của Việt Nam. Trong khi đó, những công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc, Thái Lan hay Philippines đều cho biết những quốc gia này lao động có tay nghề cao hơn và chuỗi cung ứng tốt hơn hẳn Việt Nam.

"Khi chi phí nhân công tăng lên và miễn, giảm thuế hết hiệu lực thì sẽ có nhiều nội dung cần phải cải thiện để thu hút đầu tư nước ngoài, trở thành nước có thu nhập cao", vị này nói.

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)