Bóc/Lột vỏ một trái cam

Bóc/Lột vỏ một trái cam

Bóc/Lột vỏ một trái cam

Trang:

Xả stress ngay tại bàn làm việc, bạn nên thực hiện ngay bây giờ

Thứ năm, 27/02/2020 | 15:42
Thứ năm, 04/06/2018 | 19:10

Xả stress ngay tại bàn làm việc, bạn nên thực hiện ngay bây giờ

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>B&oacute;c/Lột vỏ một tr&aacute;i cam</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Liệu ph&aacute;p hương thơm từ vỏ tr&aacute;i cam c&oacute; t&aacute;c dụng k&iacute;ch th&iacute;ch c&aacute;c gi&aacute;c quan v&agrave; mang cảm gi&aacute;c hưng phấn trở lại cho tinh thần. H&atilde;y thử b&oacute;c/lột vỏ tr&aacute;i cam theo một miếng nguy&ecirc;n vẹn. Tạm thời tho&aacute;t khỏi c&ocirc;ng việc trong &iacute;t ph&uacute;t v&agrave; tập trung đầu &oacute;c v&agrave;o một nhiệm vụ nghe đơn giản nhưng c&oacute; t&aacute;c dụng thư gi&atilde;n tinh thần hiệu quả.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ăn một tr&aacute;i chuối</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lu&ocirc;n dự trữ một tr&aacute;i chuối trong ngăn b&agrave;n v&igrave; đ&oacute; l&agrave; vũ kh&iacute; b&iacute; mật của bạn. Chuối chứa h&agrave;m lượng chất kho&aacute;ng potassium gi&uacute;p điều h&ograve;a huyết &aacute;p để giải tỏa căng thẳng v&agrave; tăng cường năng lượng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nghe một bản nhạc nhẹ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhạc cổ điển c&oacute; t&aacute;c dụng thư gi&atilde;n rất tuyệt vời. Tuy nhi&ecirc;n, bạn c&oacute; thể lựa chọn bất kỳ thể loại nhạc m&agrave; m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch. H&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o những giai điệu hoặc ca từ của b&agrave;i h&aacute;t c&oacute; thể gi&uacute;p bạn phần n&agrave;o loại bỏ những lo &acirc;u, gi&uacute;p tinh thần phấn chấn hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>M&aacute;t xa cho đ&ocirc;i tai</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&uacute;i đầu xuống khoảng 15 độ v&agrave; nhẹ nh&agrave;ng d&ugrave;ng cả hai tay m&aacute;t xa cho đ&ocirc;i tai từ v&agrave;nh tai xuống th&ugrave;y (d&aacute;i) tai, ấn nhẹ một số điểm huyệt dưới v&agrave;nh tai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="thư giản tại bàn làm việc" src="/Content/editorimages/images/th%c6%b0-gi%e1%ba%a3n-t%e1%ba%a1i-v%c4%83n-ph%c3%b2ng.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thư giản, giảm stress ngay tại b&agrave;n l&agrave;m việc một c&aacute;ch hiệu quả</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chơi tr&ograve; n&eacute;m banh giấy</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tận dụng những tờ giấy đ&atilde; sử dụng, vo th&agrave;nh những quả banh giấy v&agrave; n&eacute;m v&agrave;o sọt r&aacute;c. Thử cố gắng n&eacute;m 5 quả banh giấy v&agrave;o sọt r&aacute;c. Cảm gi&aacute;c thỏa m&atilde;n khi đạt được mục ti&ecirc;u sẽ gi&uacute;p bạn thư gi&atilde;n rất nhiều.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chọn một tấm h&igrave;nh h&agrave;i hước cho m&agrave;n h&igrave;nh chờ của m&aacute;y t&iacute;nh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&agrave;nh một v&agrave;i gi&acirc;y để t&igrave;m kiếm một tấm h&igrave;nh thật vui nhộn v&agrave; h&agrave;i hước. Bạn sẽ thấy n&oacute; ph&aacute;t huy t&aacute;c dụng tuyệt vời khi đang mệt mỏi. Hoặc bạn c&oacute; thể đặt một m&oacute;n đồ chơi hay một đồ trang tr&iacute; b&agrave;n l&agrave;m việc tr&ocirc;ng thật vui nhộn để ch&uacute;ng c&oacute; thể mang lại tiếng cười cho bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Vẽ một &ldquo;t&aacute;c phẩm&rdquo;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đặt b&uacute;t l&ecirc;n một tờ giấy v&agrave; vẽ một t&aacute;c phẩm của ri&ecirc;ng bạn với điều kiện l&agrave; kh&ocirc;ng nhấc b&uacute;t l&ecirc;n trong 60 gi&acirc;y. T&aacute;c phẩm của bạn c&oacute; thể v&ocirc; kh&ocirc;ng ra h&igrave;nh dạng, đ&oacute; l&agrave; điểm quan trọng. Tuy nhi&ecirc;n những hoạt động kh&ocirc;ng cần sử dụng tr&iacute; &oacute;c n&agrave;y c&oacute; khả năng giải tỏa những căng thẳng trong một tinh thần đang mệt mỏi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tạm thời &ldquo;ngừng&rdquo; suy nghĩ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chọn một điểm tr&ecirc;n tường v&agrave; chăm ch&uacute; nh&igrave;n chằm chằm v&agrave;o n&oacute; trong to&agrave;n bộ một ph&uacute;t. Điều n&agrave;y sẽ rất kh&oacute; khăn đối với nhiều người. H&atilde;y để giải ph&oacute;ng bản th&acirc;n v&agrave; tr&iacute; &oacute;c tho&aacute;t khỏi những căng thẳng hiện tại. Cũng giống như vẽ một bức tranh v&ocirc; nghĩa ở tr&ecirc;n, đ&acirc;y cũng l&agrave; một c&aacute;ch để giải ph&oacute;ng t&acirc;m tr&iacute; đang tắc nghẽn. H&atilde;y dừng lại v&agrave; tạm thời ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Vận động nhẹ.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đứng đậy, lắc nhẹ đầu qua hai b&ecirc;n v&agrave; xoay h&ocirc;ng sẽ gi&uacute;p tuần ho&agrave;n m&aacute;u tốt hơn v&agrave; đ&aacute;nh thức cơ thể đang mệt mỏi v&igrave; tinh thần k&eacute;m minh mẫn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Khi&ecirc;u vũ với chiếc ghế</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y tạo ch&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; vui nhộn cho văn ph&ograve;ng bằng c&aacute;ch bật một b&agrave;i h&aacute;t m&agrave; tất cả mọi người đều biết v&agrave; h&aacute;t theo, đồng thời nh&uacute;n m&igrave;nh nhảy xung quanh chiếc ghế. Mọi người c&oacute; thể sẽ nh&igrave;n bạn với &aacute;nh mắt c&oacute; vẻ hơi &ldquo;kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường&rdquo; một ch&uacute;t nhưng vui vẻ v&agrave; h&agrave;i hước. Chẳng ai muốn thấy một gương mặt ủ rũ, mệt mỏi.</span></span></p>

- Chính phủ vừa ban hành quy định mới về hoạt động khuyến mại / Những nơi cho phép bạn sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán

Bóc/Lột vỏ một trái cam

Liệu pháp hương thơm từ vỏ trái cam có tác dụng kích thích các giác quan và mang cảm giác hưng phấn trở lại cho tinh thần. Hãy thử bóc/lột vỏ trái cam theo một miếng nguyên vẹn. Tạm thời thoát khỏi công việc trong ít phút và tập trung đầu óc vào một nhiệm vụ nghe đơn giản nhưng có tác dụng thư giãn tinh thần hiệu quả. 

Ăn một trái chuối

Luôn dự trữ một trái chuối trong ngăn bàn vì đó là vũ khí bí mật của bạn. Chuối chứa hàm lượng chất khoáng potassium giúp điều hòa huyết áp để giải tỏa căng thẳng và tăng cường năng lượng.

Nghe một bản nhạc nhẹ

Nhạc cổ điển có tác dụng thư giãn rất tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn bất kỳ thể loại nhạc mà mình yêu thích. Hòa mình vào những giai điệu hoặc ca từ của bài hát có thể giúp bạn phần nào loại bỏ những lo âu, giúp tinh thần phấn chấn hơn.

Mát xa cho đôi tai

Cúi đầu xuống khoảng 15 độ và nhẹ nhàng dùng cả hai tay mát xa cho đôi tai từ vành tai xuống thùy (dái) tai, ấn nhẹ một số điểm huyệt dưới vành tai.

thư giản tại bàn làm việc

Thư giản, giảm stress ngay tại bàn làm việc một cách hiệu quả

Chơi trò ném banh giấy

Tận dụng những tờ giấy đã sử dụng, vo thành những quả banh giấy và ném vào sọt rác. Thử cố gắng ném 5 quả banh giấy vào sọt rác. Cảm giác thỏa mãn khi đạt được mục tiêu sẽ giúp bạn thư giãn rất nhiều.

Chọn một tấm hình hài hước cho màn hình chờ của máy tính

Dành một vài giây để tìm kiếm một tấm hình thật vui nhộn và hài hước. Bạn sẽ thấy nó phát huy tác dụng tuyệt vời khi đang mệt mỏi. Hoặc bạn có thể đặt một món đồ chơi hay một đồ trang trí bàn làm việc trông thật vui nhộn để chúng có thể mang lại tiếng cười cho bạn.

Vẽ một “tác phẩm”

Đặt bút lên một tờ giấy và vẽ một tác phẩm của riêng bạn với điều kiện là không nhấc bút lên trong 60 giây. Tác phẩm của bạn có thể vô không ra hình dạng, đó là điểm quan trọng. Tuy nhiên những hoạt động không cần sử dụng trí óc này có khả năng giải tỏa những căng thẳng trong một tinh thần đang mệt mỏi.

Tạm thời “ngừng” suy nghĩ

Chọn một điểm trên tường và chăm chú nhìn chằm chằm vào nó trong toàn bộ một phút. Điều này sẽ rất khó khăn đối với nhiều người. Hãy để giải phóng bản thân và trí óc thoát khỏi những căng thẳng hiện tại. Cũng giống như vẽ một bức tranh vô nghĩa ở trên, đây cũng là một cách để giải phóng tâm trí đang tắc nghẽn. Hãy dừng lại và tạm thời hoàn toàn không làm gì.

Vận động nhẹ.

Đứng đậy, lắc nhẹ đầu qua hai bên và xoay hông sẽ giúp tuần hoàn máu tốt hơn và đánh thức cơ thể đang mệt mỏi vì tinh thần kém minh mẫn.

Khiêu vũ với chiếc ghế

Hãy tạo chút không khí vui nhộn cho văn phòng bằng cách bật một bài hát mà tất cả mọi người đều biết và hát theo, đồng thời nhún mình nhảy xung quanh chiếc ghế. Mọi người có thể sẽ nhìn bạn với ánh mắt có vẻ hơi “không bình thường” một chút nhưng vui vẻ và hài hước. Chẳng ai muốn thấy một gương mặt ủ rũ, mệt mỏi.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)