Phát triển đô thị thông minh và bền vững là mục ti&e" /> Phát triển đô thị thông minh và bền vững là mục ti&e" /> Phát triển đô thị thông minh và bền vững là mục ti&e" />
Trang:

Xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam còn nhiều khó khăn

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:57
Thứ ba, 11/06/2018 | 06:56

Xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam còn nhiều khó khăn

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh v&agrave; bền vững l&agrave; mục ti&ecirc;u của nhiều th&agrave;nh phố tr&ecirc;n thế giới. Giải ph&aacute;p n&agrave;o cho Việt Nam x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại Việt Nam hiện đ&atilde; c&oacute; khoảng 20 tỉnh, th&agrave;nh phố đang triển khai hoặc khởi động c&aacute;c đề &aacute;n về đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh. Tuy nhi&ecirc;n, việc thiếu quy chuẩn chung, mỗi nơi thực hiện theo một h&igrave;nh kh&aacute;c nhau đang l&agrave; r&agrave;o cản để tiến tới ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh bền vững.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo dự b&aacute;o, đến năm 2050, 70% d&acirc;n số thế giới sẽ sống ở c&aacute;c đ&ocirc; thị. Tại Việt Nam hiện c&oacute; 813 đ&ocirc; thị với tỷ lệ đ&ocirc; thị đang tăng nhanh, khoảng 37,5%. Chỉ ri&ecirc;ng hai đ&ocirc; thị đặc biệt l&agrave; H&agrave; Nội v&agrave; TP.HCM đ&atilde; c&oacute; d&acirc;n số đ&ocirc; thị chiếm 30% d&acirc;n số đ&ocirc; thị tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều n&agrave;y tạo n&ecirc;n &aacute;p lực v&ocirc; c&ugrave;ng lớn l&ecirc;n hệ thống c&ocirc;ng tr&igrave;nh cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất v&agrave; kh&ocirc;ng gian sống; đ&ograve;i hỏi c&aacute;c kiến tr&uacute;c sư, c&aacute;c nh&agrave; x&acirc;y dựng phải nắm bắt, đ&aacute;p ứng được xu hướng thực tế v&agrave; nhu cầu sống của cộng đồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cần cả doanh nghiệp v&agrave; người d&acirc;n v&agrave;o cuộc</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đại diện Cục T&aacute;i thiết Ph&aacute;t triển Đ&ocirc; thị, Bộ Ph&aacute;t triển quốc gia Singapore nhận định, Việt Nam c&oacute; d&acirc;n số tương đối lớn khoảng 90 triệu người. Lực lượng lao động dồi d&agrave;o v&agrave; nền kinh tế đang ph&aacute;t triển với tốc độ nhanh. Việt Nam cũng l&agrave; một trong những nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi kh&iacute; hậu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Để duy tr&igrave; tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khi vẫn đảm bảo c&oacute; thể đối ph&oacute; với những th&aacute;ch thức trong tương lai, tạo kh&ocirc;ng gian cho tăng trưởng, đảm bảo đủ c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m v&agrave; trang bị những kĩ năng cần thiết cho lực lượng lao động, Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ cần c&oacute; một kế hoạch d&agrave;i hạn m&agrave; c&ograve;n cần một kế hoạch th&ocirc;ng minh...&quot;, đại diện Bộ Ph&aacute;t triển quốc gia Singapore nhấn mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Larry Ng, Gi&aacute;m đốc Ph&aacute;t triển Kiến tr&uacute;c v&agrave; Thiết kế Đ&ocirc; thị, Cục T&aacute;i thiết Ph&aacute;t triển Đ&ocirc; thị (URA), Bộ Ph&aacute;t triển quốc gia Singapore cho rằng, việc l&ecirc;n kế hoạch, nghi&ecirc;n cứu lộ tr&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p phục vụ cho mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển c&aacute;c đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh v&agrave; bền vững kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; vấn đề của quốc gia m&agrave; c&ograve;n cần sự đ&oacute;ng g&oacute;p của cả doanh nghiệp v&agrave; người d&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Khi người d&acirc;n được th&ocirc;ng tin đầy đủ, c&oacute; phương tiện để tiếp cận với ch&iacute;nh quyền, họ sẽ g&oacute;p phần giải quyết c&aacute;c vấn đề chung tại nơi m&igrave;nh sinh sống. Việc x&acirc;y dựng mối quan hệ với mỗi người d&acirc;n l&agrave; điểm mấu chốt trong ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, để từ đ&oacute; tạo n&ecirc;n một x&atilde; hội th&ocirc;ng minh&quot;, &ocirc;ng Larry Ng nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="xây dựng thành phố thông minh còn nhiều khó khăn" src="/Content/editorimages/images/thanh-pho.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&agrave;ng loạt r&agrave;o cản x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh tại Việt Nam.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a diễn ra qu&aacute; nhanh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo giới chuy&ecirc;n gia kinh tế, kiến tr&uacute;c đ&ocirc; thị, th&aacute;ch thức lớn hiện nay trong việc x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh tại Việt Nam l&agrave; sự h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị c&ograve;n thiếu kiểm so&aacute;t, năng lực cạnh tranh của đ&ocirc; thị kh&ocirc;ng cao; Chất lượng đ&ocirc; thị yếu, k&eacute;m... khiến nguy cơ cao dẫn đến tốn k&eacute;m lượng lớn ng&acirc;n s&aacute;ch, tiền của m&agrave; kh&ocirc;ng thu hoạch được nhiều.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Ph&aacute;t triển hạ tầng đ&ocirc; thị thiếu đồng bộ, chưa đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội v&agrave; nhu cầu sử dụng của người d&acirc;n. T&igrave;nh trạng &aacute;ch tắc giao th&ocirc;ng, &uacute;ng ngập, &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường diễn ra phổ biến... Hệ thống hạ tầng x&atilde; hội như y tế, gi&aacute;o dục, văn h&oacute;a, c&ocirc;ng vi&ecirc;n c&acirc;y xanh đạt thấp so với quy chuẩn cũng l&agrave; những r&agrave;o cản rất lớn&quot;, &ocirc;ng Trần Quốc Th&aacute;i, Ph&oacute; Cục trưởng Cục Ph&aacute;t triển Đ&ocirc; thị, Bộ X&acirc;y dựng cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Hệ thống cơ sở dữ liệu đ&ocirc; thị rất mỏng, ph&acirc;n t&aacute;n, chưa số h&oacute;a trong khi tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a diễn qu&aacute; nhanh l&agrave;m hạn chế khả năng th&ocirc;ng minh h&oacute;a c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch đ&ocirc; thị cũng như quản l&yacute; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị&quot;, &ocirc;ng Trần Quốc Th&aacute;i cho biết th&ecirc;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Vũ Hồng Phong, Gi&aacute;m đốc Hội đồng c&ocirc;ng tr&igrave;nh Xanh Việt Nam, ngay vấn đề nội địa h&oacute;a sản xuất phần cứng, phần mềm chuy&ecirc;n dụng cho ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh chưa c&oacute; định hướng r&otilde; n&eacute;t.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Thị trường c&aacute;c ứng dụng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh chưa phổ biến; Việc đảm bảo an ninh mạng, phương &aacute;n dự ph&ograve;ng khi số h&oacute;a diện rộng hay tối thiểu nhất l&agrave; mức độ sẵn s&agrave;ng của nguồn nh&acirc;n lực đ&ocirc; thị c&ograve;n rất hạn chế&quot;, &ocirc;ng Vũ Hồng Phong ph&acirc;n t&iacute;ch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, Việt Nam cần ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; lộ tr&igrave;nh r&otilde; r&agrave;ng về smart city từ ch&iacute;nh phủ. Trong đ&oacute;, hai vấn đề nhận được nhiều sự quan t&acirc;m nhất l&agrave; việc chưa c&oacute; một ti&ecirc;u chuẩn cụ thể về smart city cho Việt Nam v&agrave; vấn đề tương th&iacute;ch giữa c&aacute;c giải ph&aacute;p, li&ecirc;n th&ocirc;ng dữ liệu trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai. Nếu c&ugrave;ng l&uacute;c giải quyết được c&aacute;c vấn đề n&agrave;y, cộng với sự gi&uacute;p đỡ từ c&aacute;c xu hướng c&ocirc;ng nghệ mới mẻ; Việt Nam ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tiến tới x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh như mục ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra.</span></span></p>

- Chuẩn nước thải chăn nuôi ở mức người cũng có thể tắm được! / Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường

Phát triển đô thị thông minh và bền vững là mục tiêu của nhiều thành phố trên thế giới. Giải pháp nào cho Việt Nam xây dựng thành phố thông minh?

Tại Việt Nam hiện đã có khoảng 20 tỉnh, thành phố đang triển khai hoặc khởi động các đề án về đô thị thông minh. Tuy nhiên, việc thiếu quy chuẩn chung, mỗi nơi thực hiện theo một hình khác nhau đang là rào cản để tiến tới phát triển thành phố thông minh bền vững.

Theo dự báo, đến năm 2050, 70% dân số thế giới sẽ sống ở các đô thị. Tại Việt Nam hiện có 813 đô thị với tỷ lệ đô thị đang tăng nhanh, khoảng 37,5%. Chỉ riêng hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM đã có dân số đô thị chiếm 30% dân số đô thị trên toàn quốc.

Điều này tạo nên áp lực vô cùng lớn lên hệ thống công trình cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và không gian sống; đòi hỏi các kiến trúc sư, các nhà xây dựng phải nắm bắt, đáp ứng được xu hướng thực tế và nhu cầu sống của cộng đồng.

Cần cả doanh nghiệp và người dân vào cuộc

Đại diện Cục Tái thiết Phát triển Đô thị, Bộ Phát triển quốc gia Singapore nhận định, Việt Nam có dân số tương đối lớn khoảng 90 triệu người. Lực lượng lao động dồi dào và nền kinh tế đang phát triển với tốc độ nhanh. Việt Nam cũng là một trong những nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu.

"Để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khi vẫn đảm bảo có thể đối phó với những thách thức trong tương lai, tạo không gian cho tăng trưởng, đảm bảo đủ công ăn việc làm và trang bị những kĩ năng cần thiết cho lực lượng lao động, Việt Nam không chỉ cần có một kế hoạch dài hạn mà còn cần một kế hoạch thông minh...", đại diện Bộ Phát triển quốc gia Singapore nhấn mạnh.

Ông Larry Ng, Giám đốc Phát triển Kiến trúc và Thiết kế Đô thị, Cục Tái thiết Phát triển Đô thị (URA), Bộ Phát triển quốc gia Singapore cho rằng, việc lên kế hoạch, nghiên cứu lộ trình và các giải pháp phục vụ cho mục tiêu xây dựng, phát triển các đô thị thông minh và bền vững không chỉ là vấn đề của quốc gia mà còn cần sự đóng góp của cả doanh nghiệp và người dân.

"Khi người dân được thông tin đầy đủ, có phương tiện để tiếp cận với chính quyền, họ sẽ góp phần giải quyết các vấn đề chung tại nơi mình sinh sống. Việc xây dựng mối quan hệ với mỗi người dân là điểm mấu chốt trong phát triển hệ sinh thái thành phố thông minh, để từ đó tạo nên một xã hội thông minh", ông Larry Ng nhấn mạnh.

xây dựng thành phố thông minh còn nhiều khó khăn

Hàng loạt rào cản xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam.

Tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh

Theo giới chuyên gia kinh tế, kiến trúc đô thị, thách thức lớn hiện nay trong việc xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam là sự hình thành và phát triển đô thị còn thiếu kiểm soát, năng lực cạnh tranh của đô thị không cao; Chất lượng đô thị yếu, kém... khiến nguy cơ cao dẫn đến tốn kém lượng lớn ngân sách, tiền của mà không thu hoạch được nhiều.

"Phát triển hạ tầng đô thị thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sử dụng của người dân. Tình trạng ách tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường diễn ra phổ biến... Hệ thống hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh đạt thấp so với quy chuẩn cũng là những rào cản rất lớn", ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng cho biết.

"Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị rất mỏng, phân tán, chưa số hóa trong khi tốc độ đô thị hóa diễn quá nhanh làm hạn chế khả năng thông minh hóa công tác quy hoạch đô thị cũng như quản lý phát triển đô thị", ông Trần Quốc Thái cho biết thêm.

Theo ông Vũ Hồng Phong, Giám đốc Hội đồng công trình Xanh Việt Nam, ngay vấn đề nội địa hóa sản xuất phần cứng, phần mềm chuyên dụng cho phát triển đô thị thông minh chưa có định hướng rõ nét.

"Thị trường các ứng dụng đô thị thông minh chưa phổ biến; Việc đảm bảo an ninh mạng, phương án dự phòng khi số hóa diện rộng hay tối thiểu nhất là mức độ sẵn sàng của nguồn nhân lực đô thị còn rất hạn chế", ông Vũ Hồng Phong phân tích.

Ngoài ra, Việt Nam cần tiêu chuẩn và lộ trình rõ ràng về smart city từ chính phủ. Trong đó, hai vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất là việc chưa có một tiêu chuẩn cụ thể về smart city cho Việt Nam và vấn đề tương thích giữa các giải pháp, liên thông dữ liệu trong quá trình triển khai. Nếu cùng lúc giải quyết được các vấn đề này, cộng với sự giúp đỡ từ các xu hướng công nghệ mới mẻ; Việt Nam hoàn toàn có thể tiến tới xây dựng thành công thành phố thông minh như mục tiêu đã đề ra.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin