Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Mẫu biên bản kết quả thương lượng bồi thường mẫu 08/BTNN được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 dùng trong công tác BTNN.

- Mẫu quyết định giải quyết bồi thường. / Mẫu quyết định tạm ứng kinh phí bồi thường

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTP về biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

bien ban ket qua thuong luong viec boi thuong

biên bản kết quả thương lượng bồi thường mẫu 08/BTNN nhà nước quy định

Theo đó, ban hành 21 biểu mẫu dùng trong công tác bồi thường nhà nước, được chia thành 4 nhóm sau:
- Giải quyết yêu cầu bồi thường (bao gồm: Văn bản yêu cầu bồi thường; Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường; Thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường;…)
- Phục hồi danh dự (bao gồm: Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự; Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự)
- Chi trả tiền bồi thường (bao gồm: Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường)
- Hoàn trả (bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả; Quyết định hoàn trả).


Xem chi tiết các biểu mẫu tại Thông tư 04/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 08/BTNN:

(1) Trường hợp người yêu cầu bồi thường là cá nhân thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu bồi thường cư trú. Trường hợp người yêu cầu bồi thường là tổ chức thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở của tổ chức đó. Trường hợp các bên thỏa thuận thì địa điểm theo sự thỏa thuận của các bên.

(2) Liệt kê các biên bản thương lượng (ghi rõ ngày, tháng, năm lập biên bản).

(3) Ghi tên cơ quan giải quyết bồi thường.

(4) Ghi họ tên người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.

(5) Mục này ghi thành phần tham gia buổi làm việc tại thời điểm lập biên bản.

(6) Ghi nhận lại nội dung của các biên bản thương lượng.

(7) Ghi rõ kết quả thương lượng giải quyết bồi thường: thương lượng thành hoặc thương lượng không thành những nội dung nào. Kết quả cuối cùng là thương lượng thành hay thương lượng không thành.