Không phải chỉ có to-do list (danh sách những việc cần phải l&agr" /> Không phải chỉ có to-do list (danh sách những việc cần phải l&agr" /> Không phải chỉ có to-do list (danh sách những việc cần phải l&agr" />
Trang:

Danh sách những điều bạn nên ghi chép trong sổ tay của mình

Thứ sáu, 28/02/2020 | 16:28
Thứ sáu, 20/07/2018 | 09:12

Danh sách những điều bạn nên ghi chép trong sổ tay của mình

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng phải chỉ c&oacute; to-do list (danh s&aacute;ch những việc cần phải l&agrave;m), bạn cần nhiều hơn những danh s&aacute;ch về nhiều vấn đề kh&aacute;c nhau để hệ thống h&oacute;a th&ocirc;ng tin hay t&igrave;m nguồn cảm hứng v&agrave; động lực. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo tờ b&aacute;o New Yorker, khi liệt k&ecirc; th&ocirc;ng tin dưới dạng danh s&aacute;ch, điều n&agrave;y gi&uacute;p k&iacute;ch hoạt bản năng ph&acirc;n loại th&ocirc;ng tin của bộ n&atilde;o. Nhờ đ&oacute;, ch&uacute;ng ta cảm thấy bớt căng thẳng v&agrave; dễ d&agrave;ng ho&agrave;n tất c&ocirc;ng việc hơn. Maria Konnikova, chủ bi&ecirc;n b&agrave;i b&aacute;o tr&ecirc;n gợi &yacute; 17 danh s&aacute;ch bạn n&ecirc;n bắt đầu dưới đ&acirc;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc;ng thức những m&oacute;n ăn m&agrave; bạn muốn thử:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y kiểm tra danh s&aacute;ch n&agrave;y v&agrave;o lần tới khi bạn kh&ocirc;ng biết chuẩn bị g&igrave; cho bữa tối. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; nguồn cảm hứng v&agrave;o bếp mỗi ng&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những bộ phim m&agrave; bạn muốn xem:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ phải mất nhiều thời gian suy nghĩ xem m&igrave;nh sẽ l&agrave;m g&igrave; v&agrave;o thời gian rảnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những cuốn s&aacute;ch m&agrave; bạn muốn đọc:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">S&aacute;ch lu&ocirc;n l&agrave; c&ocirc;ng cụ tuyệt vời nhất để cập nhật tri thức. D&agrave;nh thời gian lập danh s&aacute;ch những tựa s&aacute;ch bạn muốn tham khảo để c&oacute; th&ecirc;m động lực đọc s&aacute;ch mỗi ng&agrave;y, thay v&igrave; l&atilde;ng ph&iacute; thời gian đọc những tin tức l&aacute; cải.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Danh sách bạn cần viết trong sổ tay" src="/Content/editorimages/images/so-tay.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi liệt k&ecirc; th&ocirc;ng tin dưới dạng danh s&aacute;ch, điều n&agrave;y gi&uacute;p k&iacute;ch hoạt bản năng ph&acirc;n loại th&ocirc;ng tin của bộ n&atilde;o. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những thứ cần phải mua:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Biết ch&iacute;nh x&aacute;c những g&igrave; m&igrave;nh cần mua sẽ gi&uacute;p bạn tiết kiệm ng&acirc;n s&aacute;ch chi ti&ecirc;u hiệu quả hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những nơi bạn muốn đến:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn lu&ocirc;n muốn đến chi&ecirc;m ngưỡng Vạn L&yacute; Trường Th&agrave;nh ở Trung Quốc hay th&aacute;p nghi&ecirc;ng Pisa ở &Yacute;. H&atilde;y viết ra tất cả th&agrave;nh một danh s&aacute;ch, một khi thấy n&oacute; thường xuy&ecirc;n, bạn sẽ c&oacute; động lực để l&ecirc;n kế hoạch thực hiện ước mơ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những th&agrave;nh phố/đất nước bạn muốn du lịch:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng phải l&agrave; t&ecirc;n th&agrave;nh phố hay đất nước, h&atilde;y viết danh s&aacute;ch những trải nghiệm m&agrave; bạn mong muốn v&iacute; dụ như thưởng thức pizza ở &Yacute;, hay uống rượu tại một hầm rượu l&acirc;u đời ở Ph&aacute;p,&hellip;C&agrave;ng chi tiết, c&agrave;ng cụ thể bạn c&agrave;ng c&oacute; động lực để thực hiện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những mật khẩu:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ phải loay hoay lần lượt kiểm tra hết năm sinh của m&igrave;nh, của người y&ecirc;u hay số nh&agrave; rồi số điện thoại&hellip;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những nh&agrave; h&agrave;ng/qu&aacute;n ăn m&agrave; bạn muốn gh&eacute;:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn sẽ kh&ocirc;ng thiếu &yacute; tưởng về việc đi đ&acirc;u để ăn trưa/ăn tối h&ocirc;m nay hay gợi &yacute; cho bạn b&egrave;. Sẽ dễ d&agrave;ng hơn nếu bạn sắp xếp danh s&aacute;ch theo phong c&aacute;ch ẩm thực T&acirc;y, T&agrave;u, Trung Đ&ocirc;ng,&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những việc cần phải l&agrave;m trong ng&agrave;y:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với những người th&agrave;nh c&ocirc;ng, họ thường bắt đầu ng&agrave;y mới bằng c&aacute;ch liệt k&ecirc; những việc cần phải ho&agrave;n tất trong ng&agrave;y. Nhờ đ&oacute;, bạn c&oacute; thể sắp xếp v&agrave; l&ecirc;n kế hoạch để ưu ti&ecirc;n c&ocirc;ng việc. Đồng thời, kh&ocirc;ng g&igrave; tuyệt vời hơn cảm gi&aacute;c gạch bỏ trong danh s&aacute;ch những việc m&agrave; bạn đ&atilde; l&agrave;m được.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những việc bạn đ&atilde; ho&agrave;n tất:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mỗi cuối ng&agrave;y, bạn c&oacute; thể nh&igrave;n lại danh s&aacute;ch n&agrave;y để biết m&igrave;nh l&agrave;m việc hiệu quả đến đ&acirc;u v&agrave; những g&igrave; cần phải ph&aacute;t triển th&ecirc;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những việc bạn muốn l&agrave;m:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tất cả mọi thứ bạn muốn l&agrave;m trước khi nằm xuống. Đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; những việc to lớn như chinh phục đỉnh Everest hay những việc rất đơn giản như chuẩn bị một bữa ăn cho gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những kế hoạch ngắn hạn v&agrave; d&agrave;i hạn:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn muốn thực hiện điều g&igrave; trong th&aacute;ng n&agrave;y? v&agrave; xa hơn l&agrave; trong v&ograve;ng 5 năm tới. Mục ti&ecirc;u lu&ocirc;n hiển thị trước mắt l&agrave; động lực gi&uacute;p bạn chinh phục.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những c&ocirc;ng việc c&aacute; nh&acirc;n:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; nhiều việc bạn muốn thực hiện nhưng cứ m&atilde;i tr&igrave; ho&atilde;n. Viết ch&uacute;ng th&agrave;nh một danh s&aacute;ch sẽ nhắc nhớ bạn như sắp xếp lại những h&igrave;nh ảnh cũ hay sơn lại tủ đồ,&hellip;Bạn c&oacute; thể tham khảo Pinterest.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những ng&agrave;y kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mọi người cảm thấy được tr&acirc;n trọng khi ai đ&oacute; nhớ đến ng&agrave;y sinh nhật, kỷ niệm của họ. H&atilde;y đảm bảo bạn kh&ocirc;ng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội để ch&uacute;c mừng những người quan trọng đối với bạn bằng một danh s&aacute;ch những ng&agrave;y quan trọng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những c&acirc;u danh ng&ocirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tất cả mọi người đều c&oacute; những c&acirc;u danh ng&ocirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch v&igrave; bản th&acirc;n cảm thấy cảm thấy được truyền cảm hứng từ đ&oacute;. Nếu bạn chưa c&oacute; danh s&aacute;ch n&agrave;y, h&atilde;y tham khảo trang facebook của VietnamWorks, nơi tổng hợp những danh ng&ocirc;n s&acirc;u sắc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những điều bạn tr&acirc;n trọng:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những khi cảm thấy mệt mỏi, danh s&aacute;ch n&agrave;y sẽ nhắc bạn nhớ cuộc sống của m&igrave;nh tuyệt vời như thế n&agrave;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những điều khiến bạn hạnh ph&uacute;c:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mỗi khi buồn hoặc thất vọng, danh s&aacute;ch n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn t&igrave;m lại được l&yacute; do để mỉm cười.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo bạn, ch&uacute;ng ta cần những danh s&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c? Bổ sung bằng c&aacute;ch comment b&ecirc;n dưới nh&eacute;.&nbsp;</span></span></p>

- Điểm mặt những thói quen của người thành công bạn nên học hỏi / Có những dấu hiệu này thì bạn nên tìm công viêc mới

Không phải chỉ có to-do list (danh sách những việc cần phải làm), bạn cần nhiều hơn những danh sách về nhiều vấn đề khác nhau để hệ thống hóa thông tin hay tìm nguồn cảm hứng và động lực.

Theo tờ báo New Yorker, khi liệt kê thông tin dưới dạng danh sách, điều này giúp kích hoạt bản năng phân loại thông tin của bộ não. Nhờ đó, chúng ta cảm thấy bớt căng thẳng và dễ dàng hoàn tất công việc hơn. Maria Konnikova, chủ biên bài báo trên gợi ý 17 danh sách bạn nên bắt đầu dưới đây.

Công thức những món ăn mà bạn muốn thử: 

Hãy kiểm tra danh sách này vào lần tới khi bạn không biết chuẩn bị gì cho bữa tối. Đây chính là nguồn cảm hứng vào bếp mỗi ngày.

Những bộ phim mà bạn muốn xem: 

Bạn sẽ không bao giờ phải mất nhiều thời gian suy nghĩ xem mình sẽ làm gì vào thời gian rảnh.

Những cuốn sách mà bạn muốn đọc: 

Sách luôn là công cụ tuyệt vời nhất để cập nhật tri thức. Dành thời gian lập danh sách những tựa sách bạn muốn tham khảo để có thêm động lực đọc sách mỗi ngày, thay vì lãng phí thời gian đọc những tin tức lá cải.

Danh sách bạn cần viết trong sổ tay

Khi liệt kê thông tin dưới dạng danh sách, điều này giúp kích hoạt bản năng phân loại thông tin của bộ não.

Những thứ cần phải mua: 

Biết chính xác những gì mình cần mua sẽ giúp bạn tiết kiệm ngân sách chi tiêu hiệu quả hơn.

Những nơi bạn muốn đến: 

Bạn luôn muốn đến chiêm ngưỡng Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc hay tháp nghiêng Pisa ở Ý. Hãy viết ra tất cả thành một danh sách, một khi thấy nó thường xuyên, bạn sẽ có động lực để lên kế hoạch thực hiện ước mơ.

Những thành phố/đất nước bạn muốn du lịch: 

Không phải là tên thành phố hay đất nước, hãy viết danh sách những trải nghiệm mà bạn mong muốn ví dụ như thưởng thức pizza ở Ý, hay uống rượu tại một hầm rượu lâu đời ở Pháp,…Càng chi tiết, càng cụ thể bạn càng có động lực để thực hiện.

Những mật khẩu: 

Bạn sẽ không bao giờ phải loay hoay lần lượt kiểm tra hết năm sinh của mình, của người yêu hay số nhà rồi số điện thoại….

Những nhà hàng/quán ăn mà bạn muốn ghé: 

Bạn sẽ không thiếu ý tưởng về việc đi đâu để ăn trưa/ăn tối hôm nay hay gợi ý cho bạn bè. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn sắp xếp danh sách theo phong cách ẩm thực Tây, Tàu, Trung Đông,…

Những việc cần phải làm trong ngày: 

Với những người thành công, họ thường bắt đầu ngày mới bằng cách liệt kê những việc cần phải hoàn tất trong ngày. Nhờ đó, bạn có thể sắp xếp và lên kế hoạch để ưu tiên công việc. Đồng thời, không gì tuyệt vời hơn cảm giác gạch bỏ trong danh sách những việc mà bạn đã làm được.

Những việc bạn đã hoàn tất: 

Mỗi cuối ngày, bạn có thể nhìn lại danh sách này để biết mình làm việc hiệu quả đến đâu và những gì cần phải phát triển thêm.

Những việc bạn muốn làm: 

Tất cả mọi thứ bạn muốn làm trước khi nằm xuống. Đó có thể là những việc to lớn như chinh phục đỉnh Everest hay những việc rất đơn giản như chuẩn bị một bữa ăn cho gia đình.

Những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn: 

Bạn muốn thực hiện điều gì trong tháng này? và xa hơn là trong vòng 5 năm tới. Mục tiêu luôn hiển thị trước mắt là động lực giúp bạn chinh phục.

Những công việc cá nhân: 

Có nhiều việc bạn muốn thực hiện nhưng cứ mãi trì hoãn. Viết chúng thành một danh sách sẽ nhắc nhớ bạn như sắp xếp lại những hình ảnh cũ hay sơn lại tủ đồ,…Bạn có thể tham khảo Pinterest.

Những ngày không thể quên: 

Mọi người cảm thấy được trân trọng khi ai đó nhớ đến ngày sinh nhật, kỷ niệm của họ. Hãy đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội để chúc mừng những người quan trọng đối với bạn bằng một danh sách những ngày quan trọng.

Những câu danh ngôn yêu thích: 

Tất cả mọi người đều có những câu danh ngôn yêu thích vì bản thân cảm thấy cảm thấy được truyền cảm hứng từ đó. Nếu bạn chưa có danh sách này, hãy tham khảo trang facebook của VietnamWorks, nơi tổng hợp những danh ngôn sâu sắc.

Những điều bạn trân trọng: 

Những khi cảm thấy mệt mỏi, danh sách này sẽ nhắc bạn nhớ cuộc sống của mình tuyệt vời như thế nào.

Những điều khiến bạn hạnh phúc: 

Mỗi khi buồn hoặc thất vọng, danh sách này sẽ giúp bạn tìm lại được lý do để mỉm cười.

Theo bạn, chúng ta cần những danh sách nào khác? Bổ sung bằng cách comment bên dưới nhé. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin