Không ít doanh nghiệp trên thế giới hiện nay đã và đ" /> Không ít doanh nghiệp trên thế giới hiện nay đã và đ" /> Không ít doanh nghiệp trên thế giới hiện nay đã và đ" />
Trang:

Làm sao để quản lý những nhân viên làm việc từ xa hiệu quả

Thứ năm, 27/02/2020 | 15:25
Thứ năm, 08/07/2018 | 09:48

Làm sao để quản lý những nhân viên làm việc từ xa hiệu quả

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng &iacute;t doanh nghiệp tr&ecirc;n thế giới hiện nay đ&atilde; v&agrave; đang thực hiện phong c&aacute;ch l&agrave;m việc mới - l&agrave;m việc từ xa. Theo đ&oacute;, họ nhận định rằng c&aacute;ch l&agrave;m việc kh&ocirc;ng phải đến văn ph&ograve;ng đ&atilde; mang lại cho cả nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; người sử dụng lao động nhiều lợi &iacute;ch, đặc biệt l&agrave; năng suất v&agrave; hiệu quả c&ocirc;ng việc cao hơn so với l&agrave;m việc tại văn ph&ograve;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo nhiều nghi&ecirc;n cứu về h&igrave;nh thức l&agrave;m việc từ xa của c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới ghi lại rằng, l&agrave;m việc từ xa kh&ocirc;ng những mang lại hiệu quả c&ocirc;ng việc cao m&agrave; c&ograve;n gắn kết t&igrave;nh cảm của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n, đặc biệt c&ograve;n c&oacute; thể tiếp cận tốt hơn với những người lao động t&agrave;i năng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Mặc d&ugrave; việc thu&ecirc; v&agrave; quản l&yacute; đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc từ xa c&oacute; những th&aacute;ch thức ri&ecirc;ng của n&oacute;, nhưng khi th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; việc n&agrave;y c&oacute; thể tiết kiệm cho c&ocirc;ng ty bạn một số tiền lớn. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những&nbsp;nguy&ecirc;n tắc chủ chốt bạn cần ghi nhớ trong việc quản l&yacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n từ xa một c&aacute;ch hiệu quả.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">H&atilde;y khuyến kh&iacute;ch sự cộng t&aacute;c</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">H&atilde;y sử dụng một hệ thống quản l&yacute; t&agrave;i liệu cho việc chia sẻ t&agrave;i liệu v&agrave; file. C&aacute;c c&ocirc;ng cụ như Google Drive v&agrave; Dropbox rất tuyệt vời cho điều n&agrave;y. Đừng phụ thuộc v&agrave;o email cho việc chia sẻ file, v&igrave; ch&uacute;ng c&oacute; thể bị thất lạc v&agrave; mọi người c&oacute; thể phải tốn thời gian, cũng như gặp kh&oacute; khăn trong việc l&agrave;m quen với những thay đổi trong c&aacute;c phi&ecirc;n bản mới. H&atilde;y giao cho họ những c&ocirc;ng cụ m&agrave; họ cần c&oacute; để l&agrave;m việc hiệu quả v&agrave; bảo đảm rằng mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m đều sử dụng những c&ocirc;ng cụ n&agrave;y. Hiện tại cũng c&oacute; sẵn nhiều c&ocirc;ng cụ miễn ph&iacute; v&agrave; hữu &iacute;ch kh&aacute;c cho c&aacute;c nh&oacute;m l&agrave;m việc qua mạng.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Giao tiếp l&agrave; yếu tố quan trọng nhất</span></strong><span style="color:black">H&atilde;y duy tr&igrave; sự giao tiếp r&otilde; r&agrave;ng với c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc từ xa. Nếu c&oacute; thể, h&atilde;y d&ugrave;ng những c&ocirc;ng nghệ li&ecirc;n lạc bằng h&igrave;nh ảnh, như họp qua video (video conferencing). H&atilde;y chia sẻ m&agrave;n h&igrave;nh của bạn trong c&aacute;c cuộc họp. H&atilde;y sử dụng c&aacute;c ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh hay biểu đồ trong email của bạn để giải th&iacute;ch tốt hơn cho những g&igrave; m&agrave; bạn muốn họ l&agrave;m. H&atilde;y d&ugrave;ng những ứng dụng chat khi thảo luận nh&oacute;m về c&ocirc;ng việc. Ngo&agrave;i ra, h&atilde;y bảo đảm rằng c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc từ xa của bạn kh&ocirc;ng bị bỏ qu&ecirc;n. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><img alt="Quản lý nhân viên làm việc từ xa" src="/Content/editorimages/images/lam-viec-tu-xa.gif" /></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">H&atilde;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">y d&agrave;nh thời gian t&aacute;n gẫu với họ một v&agrave;i ph&uacute;t sau khi cuộc họp kết th&uacute;c.</span></span></span></em></p> <p><strong style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px"><span style="color:black">Đặt ra những kỳ vọng r&otilde; r&agrave;ng</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">H&agrave;ng tuần, bạn h&atilde;y c&oacute; những cuộc họp cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh dự &aacute;n với c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc từ xa của m&igrave;nh. H&atilde;y xem lại những c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn đ&atilde; k&igrave; vọng từ họ. H&atilde;y đặt mục ti&ecirc;u cho họ. H&atilde;y thiết lập lịch tr&igrave;nh. H&atilde;y đưa ra phản hồi về tiến bộ của họ. H&atilde;y c&oacute; một quy tr&igrave;nh ch&iacute;nh thức để xem x&eacute;t hiệu suất l&agrave;m việc của họ. Nếu nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc từ xa của bạn kh&ocirc;ng biết họ đang l&agrave;m việc thế n&agrave;o th&igrave; họ kh&ocirc;ng thể c&oacute; động lực khiến cho họ trở n&ecirc;n tốt hơn.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">L&agrave;m cho họ cảm thấy họ l&agrave; một phần của c&ocirc;ng ty</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Gửi cho những nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc từ xa c&aacute;c bản tin thường kỳ về những g&igrave; đang diễn ra trong c&ocirc;ng ty. H&atilde;y cho họ thấy rằng bạn vẫn nhớ v&agrave; quan t&acirc;m đến họ. H&atilde;y thiết lập mối quan hệ gần gũi với họ v&agrave; cố gắng t&igrave;m hiểu họ về cuộc sống c&aacute; nh&acirc;n. H&atilde;y gửi qu&agrave; cho họ v&agrave;o những dịp lễ. Nếu c&oacute; thể, h&atilde;y mời họ đến văn ph&ograve;ng ch&iacute;nh của c&ocirc;ng ty mỗi năm một lần v&agrave; họp mặt với c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute;c.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:black">Thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i c&ocirc;ng việc của họ</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">H&atilde;y thiết lập những hệ thống theo d&otilde;i. Đừng quản l&yacute; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc từ xa của bạn theo kiểu qu&aacute; &ldquo;vi m&ocirc;&rdquo; (micromanage). Thay v&agrave;o đ&oacute;, h&atilde;y cho họ sự linh động m&agrave; họ cần, nhưng đừng để họ ho&agrave;n to&agrave;n &ldquo;tự tung tự t&aacute;c&rdquo;. Bạn c&oacute; thể y&ecirc;u cầu họ th&ocirc;ng b&aacute;o lại số giờ l&agrave;m việc, nếu họ đang được trả lương theo giờ. Bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng một phần mềm theo d&otilde;i thời gian, bạn c&oacute; thể biết được họ c&oacute; thật sự l&agrave;m việc trong những giờ n&agrave;y kh&ocirc;ng, hay l&agrave; d&ugrave;ng thời gian ấy để lướt net.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&oacute; đang l&agrave;m việc từ xa hay qua mạng? Bạn đ&aacute;nh gi&aacute; phương thức l&agrave;m việc n&agrave;y c&oacute; hiệu quả hơn phương thức l&agrave;m việc truyền thống hay kh&ocirc;ng? H&atilde;y c&ugrave;ng chia sẻ cảm nghĩ của bạn trong phần b&igrave;nh luận b&ecirc;n dưới nh&eacute;.</span></span></p>

- Thay đổi thói quen của nhân viên tăng hiệu suất doanh nghiệp / Những câu nói “KHÔNG” làm thay đổi cuộc đợi bạn cần phải ghi nhớ

Không ít doanh nghiệp trên thế giới hiện nay đã và đang thực hiện phong cách làm việc mới - làm việc từ xa. Theo đó, họ nhận định rằng cách làm việc không phải đến văn phòng đã mang lại cho cả nhân viên và người sử dụng lao động nhiều lợi ích, đặc biệt là năng suất và hiệu quả công việc cao hơn so với làm việc tại văn phòng.

Theo nhiều nghiên cứu về hình thức làm việc từ xa của các nước trên thế giới ghi lại rằng, làm việc từ xa không những mang lại hiệu quả công việc cao mà còn gắn kết tình cảm của các thành viên, đặc biệt còn có thể tiếp cận tốt hơn với những người lao động tài năng.

Mặc dù việc thuê và quản lý đội ngũ nhân viên làm việc từ xa có những thách thức riêng của nó, nhưng khi thành công thì việc này có thể tiết kiệm cho công ty bạn một số tiền lớn. Dưới đây là những nguyên tắc chủ chốt bạn cần ghi nhớ trong việc quản lý nhân viên từ xa một cách hiệu quả.

Hãy khuyến khích sự cộng tác

Hãy sử dụng một hệ thống quản lý tài liệu cho việc chia sẻ tài liệu và file. Các công cụ như Google Drive và Dropbox rất tuyệt vời cho điều này. Đừng phụ thuộc vào email cho việc chia sẻ file, vì chúng có thể bị thất lạc và mọi người có thể phải tốn thời gian, cũng như gặp khó khăn trong việc làm quen với những thay đổi trong các phiên bản mới. Hãy giao cho họ những công cụ mà họ cần có để làm việc hiệu quả và bảo đảm rằng mọi thành viên trong nhóm đều sử dụng những công cụ này. Hiện tại cũng có sẵn nhiều công cụ miễn phí và hữu ích khác cho các nhóm làm việc qua mạng.

Giao tiếp là yếu tố quan trọng nhấtHãy duy trì sự giao tiếp rõ ràng với các nhân viên làm việc từ xa. Nếu có thể, hãy dùng những công nghệ liên lạc bằng hình ảnh, như họp qua video (video conferencing). Hãy chia sẻ màn hình của bạn trong các cuộc họp. Hãy sử dụng các ảnh chụp màn hình hay biểu đồ trong email của bạn để giải thích tốt hơn cho những gì mà bạn muốn họ làm. Hãy dùng những ứng dụng chat khi thảo luận nhóm về công việc. Ngoài ra, hãy bảo đảm rằng các nhân viên làm việc từ xa của bạn không bị bỏ quên.

Quản lý nhân viên làm việc từ xa

y dành thời gian tán gẫu với họ một vài phút sau khi cuộc họp kết thúc.

Đặt ra những kỳ vọng rõ ràng

Hàng tuần, bạn hãy có những cuộc họp cập nhật tình hình dự án với các nhân viên làm việc từ xa của mình. Hãy xem lại những công việc mà bạn đã kì vọng từ họ. Hãy đặt mục tiêu cho họ. Hãy thiết lập lịch trình. Hãy đưa ra phản hồi về tiến bộ của họ. Hãy có một quy trình chính thức để xem xét hiệu suất làm việc của họ. Nếu nhân viên làm việc từ xa của bạn không biết họ đang làm việc thế nào thì họ không thể có động lực khiến cho họ trở nên tốt hơn.

Làm cho họ cảm thấy họ là một phần của công ty

Gửi cho những nhân viên làm việc từ xa các bản tin thường kỳ về những gì đang diễn ra trong công ty. Hãy cho họ thấy rằng bạn vẫn nhớ và quan tâm đến họ. Hãy thiết lập mối quan hệ gần gũi với họ và cố gắng tìm hiểu họ về cuộc sống cá nhân. Hãy gửi quà cho họ vào những dịp lễ. Nếu có thể, hãy mời họ đến văn phòng chính của công ty mỗi năm một lần và họp mặt với các nhân viên khác.

Thường xuyên theo dõi công việc của họ

Hãy thiết lập những hệ thống theo dõi. Đừng quản lý các nhân viên làm việc từ xa của bạn theo kiểu quá “vi mô” (micromanage). Thay vào đó, hãy cho họ sự linh động mà họ cần, nhưng đừng để họ hoàn toàn “tự tung tự tác”. Bạn có thể yêu cầu họ thông báo lại số giờ làm việc, nếu họ đang được trả lương theo giờ. Bằng cách dùng một phần mềm theo dõi thời gian, bạn có thể biết được họ có thật sự làm việc trong những giờ này không, hay là dùng thời gian ấy để lướt net.

Bạn có đang làm việc từ xa hay qua mạng? Bạn đánh giá phương thức làm việc này có hiệu quả hơn phương thức làm việc truyền thống hay không? Hãy cùng chia sẻ cảm nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin