Trang:

Nếu công ty không còn phù hợp với bạn hãy nghĩ đến chuyện nhảy việc

Thứ sáu, 03/04/2020 | 09:07
Thứ sáu, 15/07/2018 | 17:29

Nếu công ty không còn phù hợp với bạn hãy nghĩ đến chuyện nhảy việc

<p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">C&oacute; h&agrave;ng triệu l&yacute; do dẫn đến việc một nh&acirc;n vi&ecirc;n kiếm được &iacute;t tiền hơn mỗi năm. Tuy nhi&ecirc;n, vẫn c&oacute; một l&yacute; do m&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được. Đ&oacute; l&agrave; khi bạn l&agrave;m việc ở một c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n 2 năm, bạn sẽ bị lỗ khoảng 50% mức thu nhập hoặc hơn.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff"><strong>Nhảy việc c&oacute; lợi kh&ocirc;ng?</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Sẽ rất kh&oacute; để ban l&atilde;nh đạo một c&ocirc;ng ty thay đổi quyết định tăng lương &iacute;t ỏi của m&igrave;nh. Nhưng ch&uacute;ng ta ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể quyết định liệu ta c&oacute; muốn ở lại một c&ocirc;ng ty chỉ tăng lương &iacute;t cho ch&uacute;ng ta như vậy kh&ocirc;ng. Tỷ lệ tăng lương trung b&igrave;nh m&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n nhận được khi nhảy việc nằm trong khoảng 10% đến 20%. Thậm ch&iacute; c&oacute; những trường hợp nh&acirc;n vi&ecirc;n được tăng tới hơn 50% lương, t&ugrave;y ho&agrave;n cảnh v&agrave; ng&agrave;nh nghề của mỗi người.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Tại sao những người nhảy việc lại được thưởng trong khi nh&acirc;n vi&ecirc;n gắn b&oacute; dường như đang bị phạt bởi sự trung th&agrave;nh của m&igrave;nh? C&acirc;u trả lời rất đơn giản. Nền kinh tế suy tho&aacute;i đ&atilde; khiến c&aacute;c c&ocirc;ng ty đ&oacute;ng băng ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; giảm quỹ lương cho nh&acirc;n vi&ecirc;n. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể th&ocirc;ng cảm với h&agrave;nh động n&agrave;y, tuy nhi&ecirc;n mức lương giảm vốn dĩ &quot;tạm thời&quot; lại trở th&agrave;nh ti&ecirc;u chuẩn của thị trường, khiến con số 3% trở th&agrave;nh định mức.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff"><img alt="Khi nhảy việc có thể bạn sẽ được xem trọng ở công ty mới và mức lương được đảm bảo" src="/Content/editorimages/images/tot22.gif" /></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Khi nhảy việc c&oacute; thể bạn sẽ được xem trọng ở c&ocirc;ng ty mới v&agrave; mức lương được đảm bảo</span></span></em></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">C&aacute;c c&ocirc;ng ty đang &quot;đ&aacute;nh nhau&quot; để tuyển được nh&acirc;n t&agrave;i n&ecirc;n họ chẳng ngại việc trả th&ecirc;m tiền để gi&agrave;nh được những người tốt nhất. Trả lương cao hơn đ&ocirc;i khi đồng nghĩa với việc họ thu&ecirc; được người tốt hơn. Điều n&agrave;y cũng tương tự cho c&aacute;c chức danh. Rất nhiều c&ocirc;ng ty đang phải giới hạn số người được thăng chức trong một năm. Một khi bạn l&agrave;m việc m&atilde;i trong một c&ocirc;ng ty, bạn sẽ rất kh&oacute; được thăng chức, v&igrave; bạn c&oacute; thể đang phải xếp h&agrave;ng sau nhiều người đủ ti&ecirc;u chuẩn thăng chức từ những năm trước đ&oacute;. Tất cả v&igrave; giới hạn số lượng.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Tuy nhi&ecirc;n, khi bạn ứng tuyển v&agrave;o c&ocirc;ng ty kh&aacute;c, kỹ năng của bạn c&oacute; thể ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; cao hơn v&agrave; c&ocirc;ng ty đ&oacute; sẽ tuyển dụng bạn với chức danh mới. T&ocirc;i đ&atilde; từng biết rất nhiều người chỉ được thăng chức khi họ sang c&ocirc;ng ty mới.&quot;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff"><strong>Vậy nhảy việc nhiều c&oacute; g&acirc;y hại g&igrave; kh&ocirc;ng</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Nhiều người e ngại rằng nhảy việc thường xuy&ecirc;n sẽ l&agrave;m xấu sơ yếu l&yacute; lịch v&agrave; bị đ&aacute;nh gi&aacute; thấp. Bởi nhiều nh&agrave; tuyển dụng sẽ kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng với những ứng vi&ecirc;n hay &quot;đứng n&uacute;i n&agrave;y trong n&uacute;i nọ&quot; v&agrave; loại hồ sơ của họ.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Tuy nhi&ecirc;n liệu c&oacute; phải những thiệt hại lớn hơn th&agrave;nh quả. Nhiều nh&agrave; tuyển dụng khẳng định sẽ kh&ocirc;ng c&acirc;n nhắc những ứng vi&ecirc;n nhảy việc hơn 3 lần trong 10 năm, bất kể l&yacute; do g&igrave;. Tuy nhi&ecirc;n nhiều chuy&ecirc;n gia vẫn cho rằng nh&acirc;n vi&ecirc;n n&ecirc;n chuyển việc mỗi 3 đến 4 năm để được tăng lương nhiều nhất. Vấn đề kh&ocirc;ng phải l&agrave; việc bạn c&oacute; n&ecirc;n chuyển việc hay kh&ocirc;ng m&agrave; l&agrave; bạn n&ecirc;n đợi bao l&acirc;u để c&oacute; thể tối đa h&oacute;a mức lương v&agrave; đạt được mục ti&ecirc;u.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Cuối c&ugrave;ng, th&igrave; ch&uacute;ng ta thường n&oacute;i nhiều đến vấn đề tiền bạc. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia nhận định, chuyển việc sẽ khiến bạn bị stress. Ngo&agrave;i tiền lương, người lao động sẽ gặp nhiều vấn đề kh&aacute;c như chất lượng cuộc sống, sức khỏe thể chất v&agrave; tinh thần cũng như c&aacute;c chuẩn mực đạo đức. D&ugrave; tiền c&oacute; quan trọng th&igrave; bạn cũng cần c&acirc;n đối giữa tiền v&agrave; c&aacute;c vấn đề kh&aacute;c của cuộc sống nữa.&nbsp;</span></span></span></span></p>

- Shark Hưng PCT CenLand đã nói gì về vấn đề khởi nghiệp / Việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên

Có hàng triệu lý do dẫn đến việc một nhân viên kiếm được ít tiền hơn mỗi năm. Tuy nhiên, vẫn có một lý do mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đó là khi bạn làm việc ở một công ty trên 2 năm, bạn sẽ bị lỗ khoảng 50% mức thu nhập hoặc hơn.

Nhảy việc có lợi không?

Sẽ rất khó để ban lãnh đạo một công ty thay đổi quyết định tăng lương ít ỏi của mình. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định liệu ta có muốn ở lại một công ty chỉ tăng lương ít cho chúng ta như vậy không. Tỷ lệ tăng lương trung bình mà một nhân viên nhận được khi nhảy việc nằm trong khoảng 10% đến 20%. Thậm chí có những trường hợp nhân viên được tăng tới hơn 50% lương, tùy hoàn cảnh và ngành nghề của mỗi người.

Tại sao những người nhảy việc lại được thưởng trong khi nhân viên gắn bó dường như đang bị phạt bởi sự trung thành của mình? Câu trả lời rất đơn giản. Nền kinh tế suy thoái đã khiến các công ty đóng băng ngân sách và giảm quỹ lương cho nhân viên. Chúng ta có thể thông cảm với hành động này, tuy nhiên mức lương giảm vốn dĩ "tạm thời" lại trở thành tiêu chuẩn của thị trường, khiến con số 3% trở thành định mức.

Khi nhảy việc có thể bạn sẽ được xem trọng ở công ty mới và mức lương được đảm bảo

Khi nhảy việc có thể bạn sẽ được xem trọng ở công ty mới và mức lương được đảm bảo

Các công ty đang "đánh nhau" để tuyển được nhân tài nên họ chẳng ngại việc trả thêm tiền để giành được những người tốt nhất. Trả lương cao hơn đôi khi đồng nghĩa với việc họ thuê được người tốt hơn. Điều này cũng tương tự cho các chức danh. Rất nhiều công ty đang phải giới hạn số người được thăng chức trong một năm. Một khi bạn làm việc mãi trong một công ty, bạn sẽ rất khó được thăng chức, vì bạn có thể đang phải xếp hàng sau nhiều người đủ tiêu chuẩn thăng chức từ những năm trước đó. Tất cả vì giới hạn số lượng.

Tuy nhiên, khi bạn ứng tuyển vào công ty khác, kỹ năng của bạn có thể phù hợp với vị trí cao hơn và công ty đó sẽ tuyển dụng bạn với chức danh mới. Tôi đã từng biết rất nhiều người chỉ được thăng chức khi họ sang công ty mới."

Vậy nhảy việc nhiều có gây hại gì không

Nhiều người e ngại rằng nhảy việc thường xuyên sẽ làm xấu sơ yếu lý lịch và bị đánh giá thấp. Bởi nhiều nhà tuyển dụng sẽ không hài lòng với những ứng viên hay "đứng núi này trong núi nọ" và loại hồ sơ của họ.

Tuy nhiên liệu có phải những thiệt hại lớn hơn thành quả. Nhiều nhà tuyển dụng khẳng định sẽ không cân nhắc những ứng viên nhảy việc hơn 3 lần trong 10 năm, bất kể lý do gì. Tuy nhiên nhiều chuyên gia vẫn cho rằng nhân viên nên chuyển việc mỗi 3 đến 4 năm để được tăng lương nhiều nhất. Vấn đề không phải là việc bạn có nên chuyển việc hay không mà là bạn nên đợi bao lâu để có thể tối đa hóa mức lương và đạt được mục tiêu.

Cuối cùng, thì chúng ta thường nói nhiều đến vấn đề tiền bạc. Các chuyên gia nhận định, chuyển việc sẽ khiến bạn bị stress. Ngoài tiền lương, người lao động sẽ gặp nhiều vấn đề khác như chất lượng cuộc sống, sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như các chuẩn mực đạo đức. Dù tiền có quan trọng thì bạn cũng cần cân đối giữa tiền và các vấn đề khác của cuộc sống nữa. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin