Trước đó, ngày 26/07, Công ty này đăng thông tin về " /> Trước đó, ngày 26/07, Công ty này đăng thông tin về " /> Trước đó, ngày 26/07, Công ty này đăng thông tin về " />
Trang:

Con Cưng treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai phát hiện hàng không chính hãng

Thứ ba, 25/02/2020 | 22:35
Thứ ba, 29/07/2018 | 12:43

Con Cưng treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai phát hiện hàng không chính hãng

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 26/07, C&ocirc;ng ty n&agrave;y đăng th&ocirc;ng tin về nội dung l&agrave;m việc giữa Con Cưng v&agrave; Chi Cục Quản l&yacute; Thị trường TP.HCM. H&atilde;ng cho rằng, do nhiều địa điểm kinh doanh của CTCP Con Cưng bị kiểm tra đồng loạt tại c&ugrave;ng một thời điểm, trong khi chứng từ gốc của mỗi l&ocirc; h&agrave;ng chỉ c&oacute; 01 bộ duy nhất. Do đ&oacute;, c&ocirc;ng ty đ&atilde; đề nghị Chi Cục Quản l&yacute; thị trường cho ph&eacute;p được nộp v&agrave; giải tr&igrave;nh hồ sơ tại một đầu mối.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 22/09, Cục Quản l&yacute; thị trường (Bộ C&ocirc;ng thương) phối hợp Chi cục Quản l&yacute; thị trường TP.HCM kiểm tra c&aacute;c cửa h&agrave;ng thuộc chuỗi Con Cưng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM. Theo b&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n, &ocirc;ng Trần H&ugrave;ng, Cục ph&oacute; Cục Quản l&yacute; thị trường, Tổ trưởng Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c 334 Bộ C&ocirc;ng thương cho rằng, &ldquo;Hầu hết c&aacute;c sản phẩm được nhập từ Th&aacute;i Lan tại cửa h&agrave;ng chỉ in th&ocirc;ng tin mờ nhạt tr&ecirc;n sản phẩm v&agrave; dễ d&agrave;ng bị x&oacute;a đi chỉ sau v&agrave;i lần giặt. Trong khi đ&oacute;, m&aacute;c lại được treo b&ecirc;n ngo&agrave;i m&oacute;c, c&oacute; thể dễ d&agrave;ng thay đổi, thể hiện đơn vị cung cấp kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan tr&aacute;ch nhiệm đối với sản phẩm, kh&ocirc;ng n&ecirc;u r&otilde; được nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm&rdquo;. Cụ thể, tr&ecirc;n sản phẩm kem massage bụng TitiOne c&oacute; d&aacute;n tem nhỏ in r&otilde; &quot;Sản xuất bởi: C&ocirc;ng ty TNHH MỸ PHẨM TITIONE&quot; nhưng khi b&oacute;c lớp giấy n&agrave;y ra lại l&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH G&amp;C.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Con cưng tặng 1 tỷ nếu ai phát hiện hàng không chính hãng" src="/Content/editorimages/images/con-cung-chinh-hang.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chi Cục Quản l&yacute; Thị trường TP.HCM cũng thống nhất &yacute; kiến của Con Cưng rằng, &ldquo;Đến thời điểm hiện tại, ph&iacute;a Chi cục Quản l&yacute; thị trường chưa c&oacute; kết luận, chỉ ghi bi&ecirc;n nhận nội dung kiểm tra vụ việc trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm tra v&agrave; l&agrave;m r&otilde;&rdquo;.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Con Cưng l&yacute; giải, sản phẩm n&agrave;y được cung cấp bởi C&ocirc;ng ty TNHH G&amp;C v&agrave; từ ng&agrave;y 24/01/2018, C&ocirc;ng ty n&agrave;y đổi t&ecirc;n th&agrave;nh C&ocirc;ng ty TNHH Mỹ Phẩm TiTiOne.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Việc d&aacute;n nh&atilde;n sản phẩm được thực hiện bởi nh&agrave; cung cấp, bao gồm cả trường hợp d&aacute;n nh&atilde;n theo t&ecirc;n của ph&aacute;p nh&acirc;n mới (C&ocirc;ng ty TNHH Mỹ Phẩm TiTiOne) ch&egrave;n l&ecirc;n nh&atilde;n theo t&ecirc;n của ph&aacute;p nh&acirc;n cũ (C&ocirc;ng ty TNHH G&amp;C)&rdquo;, theo th&ocirc;ng c&aacute;o ng&agrave;y 26/07 của Con Cưng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Con Cưng khẳng định c&oacute; đầy đủ 100% chứng từ, h&oacute;a đơn nhập h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng của mọi nh&atilde;n h&agrave;ng từ c&aacute;c Nh&agrave; sản xuất hoặc Nh&agrave; cung cấp. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể kiểm tra nội dung n&agrave;y th&ocirc;ng qua việc li&ecirc;n hệ trực tiếp hoặc tra cứu th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Website, Facebook của c&aacute;c Nh&agrave; sản xuất, Nh&agrave; cung cấp đang l&agrave;m việc với Con Cưng. K&egrave;m theo đ&oacute; l&agrave; h&atilde;ng sẽ tặng 1 tỷ đồng cho người đầu ti&ecirc;n ph&aacute;t hiện Con Cưng nhập h&agrave;ng kh&ocirc;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng!?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh lập từ 2011, v&agrave; đ&atilde; được Qũy Daiwa-SSIAM II đầu tư, hiện C&ocirc;ng ty n&agrave;y hiện sở hữu khoảng 346 cửa h&agrave;ng (bao gồm Con Cưng v&agrave; Toycity) v&agrave; kỳ vọng c&aacute;n mốc 1.000 cửa h&agrave;ng t&iacute;nh đến cuối năm 2020 tr&ecirc;n cả nước.</span></span></p>

- Cỗ máy kiếm tiền Facebook đang bất ổn khi mất 120 tỷ USD vốn hóa / Vietcombank tiếp tục dẫn đầu top 10 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam

Trước đó, ngày 26/07, Công ty này đăng thông tin về nội dung làm việc giữa Con Cưng và Chi Cục Quản lý Thị trường TP.HCM. Hãng cho rằng, do nhiều địa điểm kinh doanh của CTCP Con Cưng bị kiểm tra đồng loạt tại cùng một thời điểm, trong khi chứng từ gốc của mỗi lô hàng chỉ có 01 bộ duy nhất. Do đó, công ty đã đề nghị Chi Cục Quản lý thị trường cho phép được nộp và giải trình hồ sơ tại một đầu mối.

Ngày 22/09, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra các cửa hàng thuộc chuỗi Con Cưng trên địa bàn TP.HCM. Theo báo Thanh Niên, ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ công tác 334 Bộ Công thương cho rằng, “Hầu hết các sản phẩm được nhập từ Thái Lan tại cửa hàng chỉ in thông tin mờ nhạt trên sản phẩm và dễ dàng bị xóa đi chỉ sau vài lần giặt. Trong khi đó, mác lại được treo bên ngoài móc, có thể dễ dàng thay đổi, thể hiện đơn vị cung cấp không liên quan trách nhiệm đối với sản phẩm, không nêu rõ được nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm”. Cụ thể, trên sản phẩm kem massage bụng TitiOne có dán tem nhỏ in rõ "Sản xuất bởi: Công ty TNHH MỸ PHẨM TITIONE" nhưng khi bóc lớp giấy này ra lại là công ty TNHH G&C.

Con cưng tặng 1 tỷ nếu ai phát hiện hàng không chính hãng

Chi Cục Quản lý Thị trường TP.HCM cũng thống nhất ý kiến của Con Cưng rằng, “Đến thời điểm hiện tại, phía Chi cục Quản lý thị trường chưa có kết luận, chỉ ghi biên nhận nội dung kiểm tra vụ việc trong quá trình kiểm tra và làm rõ”.

Con Cưng lý giải, sản phẩm này được cung cấp bởi Công ty TNHH G&C và từ ngày 24/01/2018, Công ty này đổi tên thành Công ty TNHH Mỹ Phẩm TiTiOne.

“Việc dán nhãn sản phẩm được thực hiện bởi nhà cung cấp, bao gồm cả trường hợp dán nhãn theo tên của pháp nhân mới (Công ty TNHH Mỹ Phẩm TiTiOne) chèn lên nhãn theo tên của pháp nhân cũ (Công ty TNHH G&C)”, theo thông cáo ngày 26/07 của Con Cưng.

Con Cưng khẳng định có đầy đủ 100% chứng từ, hóa đơn nhập hàng chính hãng của mọi nhãn hàng từ các Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp. Khách hàng có thể kiểm tra nội dung này thông qua việc liên hệ trực tiếp hoặc tra cứu thông tin trên Website, Facebook của các Nhà sản xuất, Nhà cung cấp đang làm việc với Con Cưng. Kèm theo đó là hãng sẽ tặng 1 tỷ đồng cho người đầu tiên phát hiện Con Cưng nhập hàng không chính hãng!?

Thành lập từ 2011, và đã được Qũy Daiwa-SSIAM II đầu tư, hiện Công ty này hiện sở hữu khoảng 346 cửa hàng (bao gồm Con Cưng và Toycity) và kỳ vọng cán mốc 1.000 cửa hàng tính đến cuối năm 2020 trên cả nước.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin