Trang:

Kỹ năng phỏng vấn hiệu quả mà không cần nói quá nhiều

Thứ năm, 09/04/2020 | 01:38
Thứ năm, 08/05/2018 | 21:10

Kỹ năng phỏng vấn hiệu quả mà không cần nói quá nhiều

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/ky-nang-phong-van-1.jpg" style="height:313px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Kỹ năng phỏng vấn mang lại sự tự tin hơn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối với c&aacute;c ứng vi&ecirc;n th&igrave; buổi phỏng vấn ch&iacute;nh l&agrave; cơ hội để thể hiện bản th&acirc;n, năng lực của m&igrave;nh với c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng. C&ograve;n đối với c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; l&uacute;c họ t&igrave;m chọn cho c&ocirc;ng ty những nh&acirc;n t&agrave;i thật sự. Kh&ocirc;ng cần phải n&oacute;i qu&aacute; nhiều lời rườm r&agrave;, xu nịnh để lấy l&ograve;ng hay cố gắng thuyết phục, bạn h&atilde;y d&ugrave;ng những <strong>kỹ năng phỏng vấn </strong>n&agrave;y để &aacute;p dụng trong buổi phỏng vấn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1. Lu&ocirc;n thể hiện m&igrave;nh l&agrave; người c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tr&aacute;ch nhiệm lu&ocirc;n l&agrave; hai từ đi đầu trong những phẩm chất m&agrave; một c&ocirc;ng ty cần c&oacute; ở người nh&acirc;n vi&ecirc;n. Một người nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm ắt hẳn sẽ mang lại hiệu quả v&agrave; năng suất l&agrave;m việc cho c&ocirc;ng ty. V&igrave; vậy, trong buổi phỏng vấn, bạn n&ecirc;n thể hiện cho nh&agrave; tuyển dụng thấy rằng, với tất cả những c&ocirc;ng việc được giao, bạn sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh n&oacute; trong đ&uacute;ng thời gian cần thiết v&agrave; theo đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu, quy định của c&ocirc;ng ty. Khi trả lời, bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng những từ như &ldquo;ho&agrave;n th&agrave;nh đ&uacute;ng tiến độ, định hướng chi tiết c&ocirc;ng việc được giao, sắp xếp v&agrave; l&ecirc;n kế hoạch cho c&ocirc;ng việc&hellip;&rdquo; Đ&acirc;y l&agrave; những từ c&oacute; thể gi&uacute;p bạn đ&aacute;nh v&agrave;o t&acirc;m l&yacute; của nh&agrave; tuyển dụng, tạo được ấn tượng với họ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2. Kh&eacute;o l&eacute;o n&oacute;i về những gi&aacute; trị của c&ocirc;ng ty</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng thường c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng muốn bạn thuyết phục họ v&igrave; sao họ n&ecirc;n chọn bạn v&agrave;o l&agrave;m việc, năng lực của bạn c&oacute; ph&ugrave; hợp hay kh&ocirc;ng&hellip; V&igrave; vậy, n&ecirc;n khi n&oacute;i về bản th&acirc;n, bạn h&atilde;y kh&eacute;o l&eacute;o n&oacute;i về những gi&aacute; trị của c&ocirc;ng ty, những th&ocirc;ng tin n&agrave;y bạn c&oacute; thể nghi&ecirc;n cứu trước buổi phỏng vấn. Việc nghe được những điều quen thuộc của c&ocirc;ng ty sẽ&nbsp; khiến c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng nghĩ rằng bạn đ&atilde; t&igrave;m hiểu rất kỹ về c&ocirc;ng việc v&agrave; c&ocirc;ng ty, họ sẽ ch&uacute; &yacute; đến bạn nhiều hơn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/ky-nang-phong-van-2.jpg" style="height:334px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&Aacute;p dụng những kỹ năng phỏng vấn để theo đuổi được c&ocirc;ng việc như mong muốn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3. L&agrave;m thế n&agrave;o để nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể nh&igrave;n thấy sự đam m&ecirc; trong c&ocirc;ng việc của bạn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một trong những <strong>kỹ năng phỏng vấn </strong>gi&uacute;p bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng ch&iacute;nh l&agrave; thể hiện được sự đam m&ecirc; trong c&ocirc;ng việc của bạn. Cho d&ugrave; cần c&ocirc;ng việc như một phần bắt buộc để trang trải cho cuộc sống, nhưng khi đ&atilde; quyết định v&agrave; mong muốn được l&agrave;m việc ở c&ocirc;ng ty n&agrave;o đ&oacute;, bạn cũng cần n&ecirc;n thể hiện l&ograve;ng nhiệt huyết của m&igrave;nh. V&igrave; với c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng, những người c&oacute; đam m&ecirc;, nhiệt huyết sẽ biết c&aacute;ch l&agrave;m cho c&ocirc;ng việc trở n&ecirc;n th&uacute; vị, tinh thần l&agrave;m việc h&agrave;o hứng th&igrave; khả năng ph&aacute;t triển v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ cao hơn nếu chỉ l&agrave;m việc cho qua thời gian trong một ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>4. Bạn h&atilde;y để nh&agrave; tuyển dụng nh&igrave;n thấy khả năng l&atilde;nh đạo của bạn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nếu bạn chuẩn bị ứng tuyển v&agrave;o vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo th&igrave; điều n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng trong buổi phỏng vấn. Với những kinh nghiệm của bản th&acirc;n, bạn h&atilde;y cho nh&agrave; tuyển dụng thấy được những g&igrave; bạn đ&atilde; l&agrave;m được trong qu&aacute; khứ, c&aacute;ch điều h&agrave;nh v&agrave; kết quả c&ocirc;ng việc. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>5. D&ugrave;ng những từ ngữ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh trong c&ocirc;ng việc bạn đang ứng tuyển</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;nh nghề n&agrave;o cũng c&oacute; những thuật ngữ ri&ecirc;ng. C&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng nhất định sẽ rất h&agrave;i l&ograve;ng nếu cảm nhận được bạn c&oacute; kiến thức chuy&ecirc;n ng&agrave;nh. Kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng qu&aacute; nhiều thuật ngữ hay tỏ vẻ hiểu biết tất cả, chỉ sử dụng khi bạn thật sự hiểu n&oacute; để mang lại l&ograve;ng tin cho nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; nhận được sự đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i, bạn kh&ocirc;ng cần nắm hết tất cả những <strong>kỹ năng phỏng vấn</strong>. Quan trọng l&agrave; bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o buổi phỏng vấn cũng như tự tin v&agrave;o năng lực của bản th&acirc;n bạn. H&atilde;y lu&ocirc;n c&acirc;n nhắc trong lời n&oacute;i v&agrave; ng&ocirc;n ngữ cơ thể, cư xử đ&uacute;ng mực trước c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng, bạn sẽ c&oacute; cơ hội t&igrave;m được một việc l&agrave;m tốt như mong muốn!</span></span></p>

- 35 Câu Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Hay Gặp và Mẹo Trả Lời. P3 / 35 Câu Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Hay Gặp và Mẹo Trả Lời. P2

 

Kỹ năng phỏng vấn mang lại sự tự tin hơn

Đối với các ứng viên thì buổi phỏng vấn chính là cơ hội để thể hiện bản thân, năng lực của mình với các nhà tuyển dụng. Còn đối với các nhà tuyển dụng thì đây là lúc họ tìm chọn cho công ty những nhân tài thật sự. Không cần phải nói quá nhiều lời rườm rà, xu nịnh để lấy lòng hay cố gắng thuyết phục, bạn hãy dùng những kỹ năng phỏng vấn này để áp dụng trong buổi phỏng vấn.

1. Luôn thể hiện mình là người có trách nhiệm

Trách nhiệm luôn là hai từ đi đầu trong những phẩm chất mà một công ty cần có ở người nhân viên. Một người nhân viên có trách nhiệm ắt hẳn sẽ mang lại hiệu quả và năng suất làm việc cho công ty. Vì vậy, trong buổi phỏng vấn, bạn nên thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy rằng, với tất cả những công việc được giao, bạn sẽ hoàn thành nó trong đúng thời gian cần thiết và theo đúng yêu cầu, quy định của công ty. Khi trả lời, bạn có thể dùng những từ như “hoàn thành đúng tiến độ, định hướng chi tiết công việc được giao, sắp xếp và lên kế hoạch cho công việc…” Đây là những từ có thể giúp bạn đánh vào tâm lý của nhà tuyển dụng, tạo được ấn tượng với họ.

2. Khéo léo nói về những giá trị của công ty

Thông thường các nhà tuyển dụng muốn bạn thuyết phục họ vì sao họ nên chọn bạn vào làm việc, năng lực của bạn có phù hợp hay không… Vì vậy, nên khi nói về bản thân, bạn hãy khéo léo nói về những giá trị của công ty, những thông tin này bạn có thể nghiên cứu trước buổi phỏng vấn. Việc nghe được những điều quen thuộc của công ty sẽ  khiến các nhà tuyển dụng nghĩ rằng bạn đã tìm hiểu rất kỹ về công việc và công ty, họ sẽ chú ý đến bạn nhiều hơn.

Áp dụng những kỹ năng phỏng vấn để theo đuổi được công việc như mong muốn

3. Làm thế nào để nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy sự đam mê trong công việc của bạn

Một trong những kỹ năng phỏng vấn giúp bạn thành công chính là thể hiện được sự đam mê trong công việc của bạn. Cho dù cần công việc như một phần bắt buộc để trang trải cho cuộc sống, nhưng khi đã quyết định và mong muốn được làm việc ở công ty nào đó, bạn cũng cần nên thể hiện lòng nhiệt huyết của mình. Vì với các nhà tuyển dụng, những người có đam mê, nhiệt huyết sẽ biết cách làm cho công việc trở nên thú vị, tinh thần làm việc hào hứng thì khả năng phát triển và thành công sẽ cao hơn nếu chỉ làm việc cho qua thời gian trong một ngày.

4. Bạn hãy để nhà tuyển dụng nhìn thấy khả năng lãnh đạo của bạn

Nếu bạn chuẩn bị ứng tuyển vào vị trí lãnh đạo thì điều này vô cùng quan trọng trong buổi phỏng vấn. Với những kinh nghiệm của bản thân, bạn hãy cho nhà tuyển dụng thấy được những gì bạn đã làm được trong quá khứ, cách điều hành và kết quả công việc.

5. Dùng những từ ngữ chuyên ngành trong công việc bạn đang ứng tuyển

Ngành nghề nào cũng có những thuật ngữ riêng. Các nhà tuyển dụng nhất định sẽ rất hài lòng nếu cảm nhận được bạn có kiến thức chuyên ngành. Không cần dùng quá nhiều thuật ngữ hay tỏ vẻ hiểu biết tất cả, chỉ sử dụng khi bạn thật sự hiểu nó để mang lại lòng tin cho nhà tuyển dụng và nhận được sự đánh giá cao.

Có thể nói, bạn không cần nắm hết tất cả những kỹ năng phỏng vấn. Quan trọng là bạn có thể áp dụng vào buổi phỏng vấn cũng như tự tin vào năng lực của bản thân bạn. Hãy luôn cân nhắc trong lời nói và ngôn ngữ cơ thể, cư xử đúng mực trước các nhà tuyển dụng, bạn sẽ có cơ hội tìm được một việc làm tốt như mong muốn!

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)