Trước tiên, bạn cần phải biết nguyên nhân “lười” ở bạn " /> Trước tiên, bạn cần phải biết nguyên nhân “lười” ở bạn " /> Trước tiên, bạn cần phải biết nguyên nhân “lười” ở bạn " />
Trang:

Làm thế nào để thoát khỏi bệnh “lười lao động” để vượt lên chính mình?

Thứ năm, 09/04/2020 | 01:12
Thứ năm, 02/08/2018 | 10:41

Làm thế nào để thoát khỏi bệnh “lười lao động” để vượt lên chính mình?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước ti&ecirc;n, bạn cần phải biết nguy&ecirc;n nh&acirc;n &ldquo;lười&rdquo; ở bạn xuất ph&aacute;t từ đ&acirc;u? Do bạn hết hứng th&uacute; với c&ocirc;ng việc, bạn mệt mỏi v&igrave; c&ocirc;ng việc hay thế n&agrave;o? T&igrave;m ra nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh sẽ gi&uacute;p bạn nh&igrave;n nhận lại bản th&acirc;n v&agrave; cải thiện c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh. T&ugrave;y từng trường hợp cụ thể m&agrave; bạn c&oacute; thể đưa ra những hướng đề xuất kh&aacute;c nhau. Trong trường hợp của bạn, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin đưa ra tư vấn như sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tự thuyết phục bản th&acirc;n rằng m&igrave;nh muốn l&agrave;m việc</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những c&aacute;ch dễ nhất m&agrave; bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng để thuyết phục bản th&acirc;n. Mỗi khi bạn rơi v&agrave;o cảm gi&aacute;c lười lao động, h&atilde;y tự th&uacute;c đẩy bản th&acirc;n rằng: &ldquo;C&ocirc;ng việc n&agrave;y thật ra rất dễ d&agrave;ng&rdquo;. Đừng nghĩ rằng nếu muốn ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc n&agrave;y th&igrave; bạn sẽ trải qua v&ocirc; v&agrave;n kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch. Suy nghĩ đơn giản v&agrave; t&iacute;ch cực l&agrave; một c&aacute;ch gi&uacute;p bạn &ldquo;đ&aacute;nh lừa&rdquo; n&atilde;o bộ của m&igrave;nh v&agrave; tho&aacute;t khỏi cảm gi&aacute;c lười biếng trong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ngừng so s&aacute;nh bản th&acirc;n với người kh&aacute;c</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&oacute;i quen hay so s&aacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh với người kh&aacute;c chỉ khiến bạn đi &ldquo;thụt l&ugrave;i&rdquo; tr&ecirc;n con đường chiến thắng sự lười biếng. C&aacute;ch suy nghĩ n&agrave;y kh&ocirc;ng những khiến bạn tốn thời gian ghen tị với họ m&agrave; c&ograve;n đ&aacute;nh gục sự tự tin v&agrave; khả năng tiến bộ của bạn với c&ocirc;ng việc. Do vậy, h&atilde;y vứt bỏ sự so ghen tỵ với người kh&aacute;c v&agrave; d&agrave;nh thời gian tập trung cao độ v&agrave;o nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Làm thế nào để thoát khỏi bệnh “lười lao động”" src="/Content/editorimages/images/ngung-so-sanh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y vứt bỏ sự so ghen tỵ với người kh&aacute;c v&agrave; d&agrave;nh thời gian tập trung cao độ v&agrave;o nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>&Aacute;p dụng nguy&ecirc;n tắc 3 chọn 1</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n tắc rất hay m&agrave; bạn n&ecirc;n thực h&agrave;nh thường xuy&ecirc;n để c&oacute; thể tho&aacute;t khỏi căn bệnh lười lao động. Thực hiện nguy&ecirc;n tắc n&agrave;y rất đơn giản, với bất cứ một c&ocirc;ng việc n&agrave;o đến với ch&uacute;ng ta, ch&uacute;ng ta cũng n&ecirc;n đưa về 1 trong 3 quyết định</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Một l&agrave;, bỏ lu&ocirc;n, kh&ocirc;ng l&agrave;m:</strong>&nbsp;Quyết định n&agrave;y d&agrave;nh cho những việc kh&ocirc;ng qu&aacute; quan trọng, v&agrave; lại kh&ocirc;ng tạo hứng th&uacute; cho ta. Nếu cứ d&acirc;y dưa với những việc kh&ocirc;ng muốn l&agrave;m m&agrave; cũng kh&ocirc;ng nhất thiết phải l&agrave;m, th&igrave; sẽ rất tốn thời gian v&agrave; năng lượng của ta.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Hai l&agrave;, l&agrave;m ngay:</strong>&nbsp;Những việc ch&uacute;ng ta n&ecirc;n l&agrave;m ngay l&agrave; những việc m&agrave; ta c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh trong 2 &ndash; 5 ph&uacute;t. H&atilde;y tập cho m&igrave;nh th&oacute;i quen, khi c&oacute; việc g&igrave; đ&oacute; ph&aacute;t sinh m&agrave; m&igrave;nh c&oacute; thể l&agrave;m trong khoảng 2 &ndash; 5 ph&uacute;t th&igrave; h&atilde;y l&agrave;m ngay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ba l&agrave;, x&aacute;c định r&otilde; thời điểm cụ thể chắc chắn sẽ l&agrave;m:</strong>&nbsp;Nếu thật sự kh&ocirc;ng muốn l&agrave;m ngay, th&igrave; bạn phải x&aacute;c định r&otilde; r&agrave;ng thời điểm cụ thể n&agrave;o&nbsp;m&igrave;nh sẽ tiến h&agrave;nh l&agrave;m&nbsp;việc n&agrave;y. V&agrave; cam kết l&agrave;m đ&uacute;ng thời điểm đ&atilde; định, kh&ocirc;ng được trễ hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Lập kế hoạch cụ thể cho c&ocirc;ng việc</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến ch&uacute;ng ta lười l&agrave; do tr&igrave; ho&atilde;n, do kh&ocirc;ng nắm r&otilde; m&igrave;nh cần phải l&agrave;m g&igrave;, vậy n&ecirc;n thường lần lữa kh&ocirc;ng l&agrave;m. Để vượt qua điều n&agrave;y, cần&nbsp;nắm r&otilde; được m&igrave;nh cần phải l&agrave;m g&igrave;, l&agrave;m khi n&agrave;o. Do đ&oacute;, bạn n&ecirc;n lập một kế hoạch cụ thể cho c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.&nbsp;Đ&acirc;y cũng&nbsp;l&agrave; c&aacute;ch tuyệt vời để bạn c&oacute; thể tự kiểm tra lại kết quả những c&ocirc;ng việc m&igrave;nh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lập kế hoạch v&agrave; đặt ra deadline (kỳ hạn) cho bản th&acirc;n sẽ gi&uacute;p ta c&oacute; t&iacute;nh kỷ luật hơn. Bạn cũng sẽ c&oacute; cảm hứng hơn khi l&agrave;m việc để ho&agrave;n th&agrave;nh trước kỳ hạn được giao, tr&aacute;nh lu&ocirc;n t&igrave;nh trạng nước tới ch&acirc;n mới nhảy.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi&nbsp;hợp l&yacute;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi bạn đ&atilde; d&agrave;nh hết thời gian cho c&ocirc;ng việc th&igrave; bạn cũng n&ecirc;n nghỉ ngơi để &ldquo;sạc pin&rdquo; cho ch&iacute;nh m&igrave;nh. Việc cứ quay cuồng chăm chỉ với c&ocirc;ng việc l&agrave; bạn đang khiến bạn rơi v&agrave;o &aacute;p lực c&ocirc;ng việc. &ldquo;Điều quan trọng l&agrave; bạn nhận ra khi n&agrave;o l&agrave; đủ&rdquo; &ndash; Matt Holmes &ndash; một chuy&ecirc;n gia t&acirc;m l&yacute; khuy&ecirc;n. H&atilde;y thiết lập một thời gian nghỉ ngơi cho bạn v&agrave; thực hiện n&oacute; &iacute;t nhất một ng&agrave;y trong tuần. Đừng trả lời email sau 8 giờ tối hoặc h&atilde;y nghỉ ngơi nguy&ecirc;n ng&agrave;y chủ nhật. Bạn sẽ cảm thấy tỉnh t&aacute;o hơn v&agrave; hiệu quả hơn khi bạn cho ph&eacute;p m&igrave;nh một ng&agrave;y từ bỏ c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đặt mục ti&ecirc;u cho m&igrave;nh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bằng c&aacute;ch đặt một mục ti&ecirc;u n&agrave;o đ&oacute; bạn chưa l&agrave;m được th&igrave; bạn sẽ c&oacute; một điều g&igrave; đ&oacute; đ&aacute;ng mong chờ. Chọn những mục ti&ecirc;u thực sự c&oacute; hứng với bạn để bạn c&oacute; thể theo đuổi d&agrave;i l&acirc;u v&agrave; c&oacute; nhiều động lực hơn. Mục ti&ecirc;u lớn hay nhỏ đều được. H&atilde;y sắp xếp theo thứ tự ưu ti&ecirc;n v&agrave; nhất l&agrave; phải c&oacute; thời hạn để bạn kh&ocirc;ng tr&igrave; ho&atilde;n hay k&eacute;o d&agrave;i thời gian ho&agrave;n th&agrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp;H&atilde;y vượt qua sự lười biếng tr&igrave; trệ của bản th&acirc;n, để&nbsp;lu&ocirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng trong cuộc sống, bạn nh&eacute;!</span></span></p>

- Nên thông báo thời gian nghỉ việc trước bao lâu cho công ty? / Phải làm thế nào để có thể xin sếp cho nghỉ phép dài ngày?

Trước tiên, bạn cần phải biết nguyên nhân “lười” ở bạn xuất phát từ đâu? Do bạn hết hứng thú với công việc, bạn mệt mỏi vì công việc hay thế nào? Tìm ra nguyên nhân chính sẽ giúp bạn nhìn nhận lại bản thân và cải thiện công việc của mình. Tùy từng trường hợp cụ thể mà bạn có thể đưa ra những hướng đề xuất khác nhau. Trong trường hợp của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Tự thuyết phục bản thân rằng mình muốn làm việc

Đây là một trong những cách dễ nhất mà bạn có thể áp dụng để thuyết phục bản thân. Mỗi khi bạn rơi vào cảm giác lười lao động, hãy tự thúc đẩy bản thân rằng: “Công việc này thật ra rất dễ dàng”. Đừng nghĩ rằng nếu muốn hoàn thành công việc này thì bạn sẽ trải qua vô vàn khó khăn, thử thách. Suy nghĩ đơn giản và tích cực là một cách giúp bạn “đánh lừa” não bộ của mình và thoát khỏi cảm giác lười biếng trong công việc.

Ngừng so sánh bản thân với người khác

Thói quen hay so sánh bản thân mình với người khác chỉ khiến bạn đi “thụt lùi” trên con đường chiến thắng sự lười biếng. Cách suy nghĩ này không những khiến bạn tốn thời gian ghen tị với họ mà còn đánh gục sự tự tin và khả năng tiến bộ của bạn với công việc. Do vậy, hãy vứt bỏ sự so ghen tỵ với người khác và dành thời gian tập trung cao độ vào nhiệm vụ của mình.

Làm thế nào để thoát khỏi bệnh “lười lao động”

Hãy vứt bỏ sự so ghen tỵ với người khác và dành thời gian tập trung cao độ vào nhiệm vụ của mình.

Áp dụng nguyên tắc 3 chọn 1

Đây là nguyên tắc rất hay mà bạn nên thực hành thường xuyên để có thể thoát khỏi căn bệnh lười lao động. Thực hiện nguyên tắc này rất đơn giản, với bất cứ một công việc nào đến với chúng ta, chúng ta cũng nên đưa về 1 trong 3 quyết định

Một là, bỏ luôn, không làm: Quyết định này dành cho những việc không quá quan trọng, và lại không tạo hứng thú cho ta. Nếu cứ dây dưa với những việc không muốn làm mà cũng không nhất thiết phải làm, thì sẽ rất tốn thời gian và năng lượng của ta.

Hai là, làm ngay: Những việc chúng ta nên làm ngay là những việc mà ta có thể hoàn thành trong 2 – 5 phút. Hãy tập cho mình thói quen, khi có việc gì đó phát sinh mà mình có thể làm trong khoảng 2 – 5 phút thì hãy làm ngay.

Ba là, xác định rõ thời điểm cụ thể chắc chắn sẽ làm: Nếu thật sự không muốn làm ngay, thì bạn phải xác định rõ ràng thời điểm cụ thể nào mình sẽ tiến hành làm việc này. Và cam kết làm đúng thời điểm đã định, không được trễ hơn.

Lập kế hoạch cụ thể cho công việc

Nguyên nhân khiến chúng ta lười là do trì hoãn, do không nắm rõ mình cần phải làm gì, vậy nên thường lần lữa không làm. Để vượt qua điều này, cần nắm rõ được mình cần phải làm gì, làm khi nào. Do đó, bạn nên lập một kế hoạch cụ thể cho công việc của mình. Đây cũng là cách tuyệt vời để bạn có thể tự kiểm tra lại kết quả những công việc mình đã hoàn thành

Lập kế hoạch và đặt ra deadline (kỳ hạn) cho bản thân sẽ giúp ta có tính kỷ luật hơn. Bạn cũng sẽ có cảm hứng hơn khi làm việc để hoàn thành trước kỳ hạn được giao, tránh luôn tình trạng nước tới chân mới nhảy.

Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý

Khi bạn đã dành hết thời gian cho công việc thì bạn cũng nên nghỉ ngơi để “sạc pin” cho chính mình. Việc cứ quay cuồng chăm chỉ với công việc là bạn đang khiến bạn rơi vào áp lực công việc. “Điều quan trọng là bạn nhận ra khi nào là đủ” – Matt Holmes – một chuyên gia tâm lý khuyên. Hãy thiết lập một thời gian nghỉ ngơi cho bạn và thực hiện nó ít nhất một ngày trong tuần. Đừng trả lời email sau 8 giờ tối hoặc hãy nghỉ ngơi nguyên ngày chủ nhật. Bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn và hiệu quả hơn khi bạn cho phép mình một ngày từ bỏ công việc.

Đặt mục tiêu cho mình

Bằng cách đặt một mục tiêu nào đó bạn chưa làm được thì bạn sẽ có một điều gì đó đáng mong chờ. Chọn những mục tiêu thực sự có hứng với bạn để bạn có thể theo đuổi dài lâu và có nhiều động lực hơn. Mục tiêu lớn hay nhỏ đều được. Hãy sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và nhất là phải có thời hạn để bạn không trì hoãn hay kéo dài thời gian hoàn thành.

 Hãy vượt qua sự lười biếng trì trệ của bản thân, để luôn thành công trong cuộc sống, bạn nhé!


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin