Một buổi sáng bình thường, khi bạn mới thức dậy, chẳng cần lên kế" /> Một buổi sáng bình thường, khi bạn mới thức dậy, chẳng cần lên kế" /> Một buổi sáng bình thường, khi bạn mới thức dậy, chẳng cần lên kế" />
Trang:

Lý do để chúng ta cần phải có đầy đủ ba bữa ăn mỗi ngày !

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:28
Thứ sáu, 14/07/2018 | 16:08

Lý do để chúng ta cần phải có đầy đủ ba bữa ăn mỗi ngày !

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một buổi s&aacute;ng b&igrave;nh thường, khi bạn mới thức dậy, chẳng cần l&ecirc;n kế hoạch bạn đ&atilde; biết m&igrave;nh sẽ ăn 3 bữa s&aacute;ng, trưa, v&agrave; tối. C&oacute; thể mỗi bữa l&agrave; một m&oacute;n kh&aacute;c nhau, nhưng hiếm khi thời gian ăn 3 bữa trong ng&agrave;y n&agrave;y lại thay đổi.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute;o sư Paul Freedman của Đại học Yale, người bi&ecirc;n soạn cuốn &ldquo;Food: The History of Taste&rdquo;, cho rằng kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do n&agrave;o về mặt sinh học l&yacute; giải cho việc ăn ba bữa một ng&agrave;y. Số bữa ăn được ăn mỗi ng&agrave;y l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh văn h&oacute;a m&agrave; mọi người đ&atilde; chấp nhận v&igrave; n&oacute; dễ d&agrave;ng duy tr&igrave;. V&agrave; n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh một kh&aacute;i niệm được d&ugrave;ng trong nhiều thập kỷ qua.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng bạn c&oacute; bao giờ thắc mắc tại sao lại như vậy? Liệu c&oacute; lời giải th&iacute;ch khoa học n&agrave;o cho việc cứ phải ăn một ng&agrave;y 3 bữa, hay đ&oacute; đơn giản chỉ l&agrave; th&oacute;i quen, một lối sống chung của con người?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ những năm 1950, b&agrave; nội trợ June Clever trong chuỗi phim h&agrave;i &ldquo;Leave it to Beaver&rdquo; đ&atilde; lu&ocirc;n xuất hiện với cảnh chuẩn bị bữa ăn s&aacute;ng, trưa, tối cho gia đ&igrave;nh. Ngay cả c&aacute;c chương tr&igrave;nh, phim truyền h&igrave;nh hiện nay cũng đều c&oacute; cảnh gia đ&igrave;nh ngồi ăn bữa s&aacute;ng với nhau trước khi đi l&agrave;m v&agrave; ăn tối sau khi đ&atilde; về nh&agrave;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bữa ăn rất quan trọng vừa duy trì nhịp độ sinh học và kết nối gia đình" src="/Content/editorimages/images/buan-GD22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Bữa ăn rất quan trọng vừa duy tr&igrave; nhịp độ sinh học v&agrave; kết nối gia đ&igrave;nh</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y chỉ l&agrave; một l&yacute; do khiến ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp đồ ăn nhẹ b&ugrave;ng nổ. Tại Hoa Kỳ, doanh thu thực phẩm đ&oacute;ng g&oacute;i dự kiến đạt 77 tỷ USD v&agrave;o năm 2015; tr&ecirc;n to&agrave;n cầu, ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp đồ ăn nhẹ c&oacute; thể đạt 330 tỷ đ&ocirc; la trong năm 2015.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vậy từ khi n&agrave;o v&agrave; tại sao ch&uacute;ng ta lại bắt đầu th&oacute;i quen ăn 3 bữa 1 ng&agrave;y? Khoảng giữa những năm 1920 - 1930, ch&iacute;nh phủ Hoa Kỳ c&ocirc;ng nhận bữa ăn s&aacute;ng l&agrave; bữa quan trọng nhất trong ng&agrave;y. C&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n từ đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; th&oacute;i quen ăn trưa no để vừa ph&ugrave; hợp với t&iacute;nh chất c&ocirc;ng việc, vừa thỏa m&atilde;n lời khuy&ecirc;n của ch&iacute;nh phủ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời gian gần đ&acirc;y, một cuộc khảo s&aacute;t được thực hiện bởi Bộ N&ocirc;ng nghiệp Hoa Kỳ cho thấy đại đa số người trả lời ăn 2 bữa trưa v&agrave; tối, với bữa ch&iacute;nh v&agrave;o buổi trưa.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>V&igrave; thời điểm của ba bữa ăn trong ng&agrave;y tối ưu với nhịp sinh học của con người, hay v&igrave; đ&oacute; l&agrave; truyền thống đang dần bị ph&aacute; bỏ?</strong></span></span></p>

- Đủ loại lý do khiến nhà tuyển dụng và ứng viên không thể gặp nhau / Dân sales được đào tạo bài bản chưa chắc hơn người bán hàng rong

Một buổi sáng bình thường, khi bạn mới thức dậy, chẳng cần lên kế hoạch bạn đã biết mình sẽ ăn 3 bữa sáng, trưa, và tối. Có thể mỗi bữa là một món khác nhau, nhưng hiếm khi thời gian ăn 3 bữa trong ngày này lại thay đổi. 

Giáo sư Paul Freedman của Đại học Yale, người biên soạn cuốn “Food: The History of Taste”, cho rằng không có lý do nào về mặt sinh học lý giải cho việc ăn ba bữa một ngày. Số bữa ăn được ăn mỗi ngày là một mô hình văn hóa mà mọi người đã chấp nhận vì nó dễ dàng duy trì. Và nó đã trở thành một khái niệm được dùng trong nhiều thập kỷ qua.

Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc tại sao lại như vậy? Liệu có lời giải thích khoa học nào cho việc cứ phải ăn một ngày 3 bữa, hay đó đơn giản chỉ là thói quen, một lối sống chung của con người?

Từ những năm 1950, bà nội trợ June Clever trong chuỗi phim hài “Leave it to Beaver” đã luôn xuất hiện với cảnh chuẩn bị bữa ăn sáng, trưa, tối cho gia đình. Ngay cả các chương trình, phim truyền hình hiện nay cũng đều có cảnh gia đình ngồi ăn bữa sáng với nhau trước khi đi làm và ăn tối sau khi đã về nhà. 

Bữa ăn rất quan trọng vừa duy trì nhịp độ sinh học và kết nối gia đình

Bữa ăn rất quan trọng vừa duy trì nhịp độ sinh học và kết nối gia đình

Đây chỉ là một lý do khiến ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ bùng nổ. Tại Hoa Kỳ, doanh thu thực phẩm đóng gói dự kiến đạt 77 tỷ USD vào năm 2015; trên toàn cầu, ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ có thể đạt 330 tỷ đô la trong năm 2015.

Vậy từ khi nào và tại sao chúng ta lại bắt đầu thói quen ăn 3 bữa 1 ngày? Khoảng giữa những năm 1920 - 1930, chính phủ Hoa Kỳ công nhận bữa ăn sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Các công nhân từ đó đã có thói quen ăn trưa no để vừa phù hợp với tính chất công việc, vừa thỏa mãn lời khuyên của chính phủ.

Thời gian gần đây, một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy đại đa số người trả lời ăn 2 bữa trưa và tối, với bữa chính vào buổi trưa.

Vì thời điểm của ba bữa ăn trong ngày tối ưu với nhịp sinh học của con người, hay vì đó là truyền thống đang dần bị phá bỏ?


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin