Github là một dịch vụ lưu trữ trực tuyến cho các dự án phá" /> Github là một dịch vụ lưu trữ trực tuyến cho các dự án phá" /> Github là một dịch vụ lưu trữ trực tuyến cho các dự án phá" />
Trang:

Microsoft dùng Github chống lại sự bành trướng của Amazon

Thứ tư, 26/02/2020 | 15:05
Thứ tư, 04/06/2018 | 22:47

Microsoft dùng Github chống lại sự bành trướng của Amazon

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Github l&agrave; một dịch vụ lưu trữ trực tuyến cho c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển phần mềm, cho ph&eacute;p bất kỳ ai c&oacute; thể tải về cũng như chia sẻ những cải tiến của ri&ecirc;ng m&igrave;nh. Ch&iacute;nh chức năng đ&oacute; đ&atilde; đưa Github trở th&agrave;nh trung t&acirc;m của nguồn ph&aacute;t triển phần mềm thế giới. X&eacute;t về bề nổi, l&yacute; do Microsoft mua lại Github l&agrave; rất r&otilde; r&agrave;ng. C&aacute;c developer rất y&ecirc;u th&iacute;ch Github, c&ograve;n Microsoft lại rất cần tinh thần đ&oacute; của c&aacute;c developer.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nội dung của c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n vẫn chưa được c&ocirc;ng bố chi tiết. Đại diện của Microsoft từ chối b&igrave;nh luận về việc n&agrave;y.Tuy vậy, c&oacute; một điều rất r&otilde; r&agrave;ng về tương lai của Github rằng: Microsoft sẽ mua lại startup n&agrave;y. Nếu Microsoft mua lại&nbsp;Github&nbsp;th&agrave;nh c&ocirc;ng, Github được t&iacute;ch hợp v&agrave;o c&aacute;c sản phẩm th&ocirc;ng minh của Microsoft, th&igrave; c&oacute; thể c&ocirc;ng ty n&agrave;y sẽ đạt được những lợi thế vượt trội hơn so với Amazon Web Service - dịch vụ h&agrave;ng đầu trong thị trường điện to&aacute;n đ&aacute;m m&acirc;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Microsoft cung cấp một loạt c&aacute;c c&ocirc;ng cụ cho developer, bao gồm phần mềm Visual Studio Code ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến, m&atilde; nguồn mở .NET Core v&agrave; .NET framework. Sự phổ biến của c&aacute;c loại c&ocirc;ng cụ n&agrave;y mang đến một &quot;lối đi&quot; nhẹ nh&agrave;ng m&agrave; rất hiệu quả đến dịch vụ điện to&aacute;n đ&aacute;m m&acirc;y Microsoft Azure v&agrave; c&aacute;c dịch vụ, sản phẩm kh&aacute;c của Microsoft.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Ceo Microsoft" src="/Content/editorimages/images/CEO-Microsoft.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Microsoft sẽ mua lại startup Github</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Github sẽ l&agrave; yếu tố bổ trợ cho chiến lược đ&oacute;: c&aacute;c developer vốn đ&atilde; rất y&ecirc;u th&iacute;ch Github. Thực tế l&agrave;, v&agrave;o năm 2017, Microsoft đ&atilde; &quot;khai tử&quot; Codeplex - đối thủ cạnh tranh của Github v&agrave; cho biết sự phổ biến của startup n&agrave;y l&agrave; thừa th&atilde;i v&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết. Với việc sở hữu Github, Microsoft sẽ c&oacute; sự kết nối tới h&agrave;ng triệu developer với lượng tương t&aacute;c cao. Hiện tại, Microsoft v&agrave; Github đ&atilde; thực hiện những bước đầu ti&ecirc;n của việc t&iacute;ch hợp c&aacute;c loại dịch vụ của họ.Cơ hội &quot;nằm&quot; tr&ecirc;n những &quot;đ&aacute;m m&acirc;y&quot;. Tuy nhi&ecirc;n, nếu Microsoft quyết định mua Github th&igrave; đ&oacute; sẽ l&agrave; một &quot;trận đấu&quot; kh&oacute; lường đối với họ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; việc lưu trữ to&agrave;n bộ c&aacute;c dự &aacute;n phần mềm. Github đ&atilde; đầu tư một nguồn lực kh&ocirc;ng hề nhỏ v&agrave;o c&aacute;c kh&iacute;a cạnh li&ecirc;n quan đến mạng&nbsp;x&atilde; hội&nbsp;của trang web, gi&uacute;p c&aacute;c nh&oacute;m l&agrave;m việc c&ugrave;ng nhau dễ d&agrave;ng hơn tr&ecirc;n c&aacute;c phần mềm. Một việc kh&aacute;c đ&oacute; l&agrave; thực hiện một dự &aacute;n phần mềm. Ngay cả khi phần mềm đ&oacute; lưu trữ&nbsp;trong Github được tinh chỉnh v&agrave; sẵn s&agrave;ng cho &quot;giờ cao điểm&quot; (primetime), th&igrave; c&aacute;c developer vẫn gặp kh&oacute; khăn khi tải xuống v&agrave; l&agrave;m việc với n&oacute;. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sẽ dễ d&agrave;ng hơn nếu đ&oacute; l&agrave; một c&ocirc;ng cụ tương đối đơn giản được vận h&agrave;nh để chạy tr&ecirc;n PC, nhưng sẽ kh&oacute; khăn hơn nếu đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng cụ với m&atilde; nguồn mở phức tạp được lập tr&igrave;nh để chạy tr&ecirc;n c&aacute;c dịch vụ đ&aacute;m m&acirc;y khổng lồ như Amazon, Microsoft hay Google. V&igrave; vậy, cơ hội d&agrave;nh cho Microsoft l&agrave; điều dễ hiểu. Nếu c&ocirc;ng ty n&agrave;y t&iacute;ch hợp Microsoft Azure với Github th&igrave; sẽ l&agrave; &quot;một mũi t&ecirc;n tr&uacute;ng hai đ&iacute;ch&quot;. C&aacute;c developer sẽ d&agrave;nh nhiều sự quan t&acirc;m cho Github hơn v&agrave; sử dụng Microsoft Azure nhiều hơn. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; &quot;vũ kh&iacute;&quot; m&agrave; Microsoft c&oacute; thể sử dụng để &quot;vượt mặt&quot; Amazon Web Services.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một l&yacute; do kh&aacute;c c&oacute; thể l&yacute; giải một c&aacute;ch tinh tế hơn cho c&acirc;u hỏi tại sao thương vụ mua lại n&agrave;y c&oacute; khả năng mang đến cho Microsoft nhiều lợi thế.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave;, khi Microsoft chi hơn 26 tỷ USD cho LinkedIn, CEO Satya Nadella n&oacute;i rằng c&ocirc;ng ty đang đầu tư một khoản lớn để đảm bảo rằng c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n hiện tại v&agrave; tương lai sẽ c&oacute; những kỹ năng c&ocirc;ng ty cần để c&oacute; thể th&agrave;nh c&ocirc;ng trong nền&nbsp;kinh tế&nbsp;hiện đại. Tại Thung lũng Silicon, việc y&ecirc;u cầu một hồ sơ GitHub k&egrave;m theo trong qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển dụng, hoặc thậm ch&iacute; l&agrave; thay thế cho hồ sơ truyền thống l&agrave; rất phổ biến.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nếu Microsoft đang nỗ lực để ph&aacute;t triển hơn nữa trong nền kinh tế kỹ năng hiện đại, GitHub mang đến một &quot;c&aacute;i nh&igrave;n&quot; đầy t&iacute;ch cực.</strong></span></span></p>

- Doanh nghiệp Việt hy vọng điều gì vào kinh tế trong 6 tháng cuối năm? / Khai trương Mytel, Viettel miễn cước roaming quốc tế tại Myanmar

Github là một dịch vụ lưu trữ trực tuyến cho các dự án phát triển phần mềm, cho phép bất kỳ ai có thể tải về cũng như chia sẻ những cải tiến của riêng mình. Chính chức năng đó đã đưa Github trở thành trung tâm của nguồn phát triển phần mềm thế giới. Xét về bề nổi, lý do Microsoft mua lại Github là rất rõ ràng. Các developer rất yêu thích Github, còn Microsoft lại rất cần tinh thần đó của các developer.

Nội dung của các cuộc đàm phán vẫn chưa được công bố chi tiết. Đại diện của Microsoft từ chối bình luận về việc này.Tuy vậy, có một điều rất rõ ràng về tương lai của Github rằng: Microsoft sẽ mua lại startup này. Nếu Microsoft mua lại Github thành công, Github được tích hợp vào các sản phẩm thông minh của Microsoft, thì có thể công ty này sẽ đạt được những lợi thế vượt trội hơn so với Amazon Web Service - dịch vụ hàng đầu trong thị trường điện toán đám mây.

Microsoft cung cấp một loạt các công cụ cho developer, bao gồm phần mềm Visual Studio Code ngày càng phổ biến, mã nguồn mở .NET Core và .NET framework. Sự phổ biến của các loại công cụ này mang đến một "lối đi" nhẹ nhàng mà rất hiệu quả đến dịch vụ điện toán đám mây Microsoft Azure và các dịch vụ, sản phẩm khác của Microsoft.

Ceo Microsoft

Microsoft sẽ mua lại startup Github

Github sẽ là yếu tố bổ trợ cho chiến lược đó: các developer vốn đã rất yêu thích Github. Thực tế là, vào năm 2017, Microsoft đã "khai tử" Codeplex - đối thủ cạnh tranh của Github và cho biết sự phổ biến của startup này là thừa thãi và không cần thiết. Với việc sở hữu Github, Microsoft sẽ có sự kết nối tới hàng triệu developer với lượng tương tác cao. Hiện tại, Microsoft và Github đã thực hiện những bước đầu tiên của việc tích hợp các loại dịch vụ của họ.Cơ hội "nằm" trên những "đám mây". Tuy nhiên, nếu Microsoft quyết định mua Github thì đó sẽ là một "trận đấu" khó lường đối với họ.

Đó là việc lưu trữ toàn bộ các dự án phần mềm. Github đã đầu tư một nguồn lực không hề nhỏ vào các khía cạnh liên quan đến mạng xã hội của trang web, giúp các nhóm làm việc cùng nhau dễ dàng hơn trên các phần mềm. Một việc khác đó là thực hiện một dự án phần mềm. Ngay cả khi phần mềm đó lưu trữ trong Github được tinh chỉnh và sẵn sàng cho "giờ cao điểm" (primetime), thì các developer vẫn gặp khó khăn khi tải xuống và làm việc với nó.

Sẽ dễ dàng hơn nếu đó là một công cụ tương đối đơn giản được vận hành để chạy trên PC, nhưng sẽ khó khăn hơn nếu đó là công cụ với mã nguồn mở phức tạp được lập trình để chạy trên các dịch vụ đám mây khổng lồ như Amazon, Microsoft hay Google. Vì vậy, cơ hội dành cho Microsoft là điều dễ hiểu. Nếu công ty này tích hợp Microsoft Azure với Github thì sẽ là "một mũi tên trúng hai đích". Các developer sẽ dành nhiều sự quan tâm cho Github hơn và sử dụng Microsoft Azure nhiều hơn. Đây chính là "vũ khí" mà Microsoft có thể sử dụng để "vượt mặt" Amazon Web Services.

Một lý do khác có thể lý giải một cách tinh tế hơn cho câu hỏi tại sao thương vụ mua lại này có khả năng mang đến cho Microsoft nhiều lợi thế.

Đó là, khi Microsoft chi hơn 26 tỷ USD cho LinkedIn, CEO Satya Nadella nói rằng công ty đang đầu tư một khoản lớn để đảm bảo rằng các công nhân hiện tại và tương lai sẽ có những kỹ năng công ty cần để có thể thành công trong nền kinh tế hiện đại. Tại Thung lũng Silicon, việc yêu cầu một hồ sơ GitHub kèm theo trong quá trình tuyển dụng, hoặc thậm chí là thay thế cho hồ sơ truyền thống là rất phổ biến.

Nếu Microsoft đang nỗ lực để phát triển hơn nữa trong nền kinh tế kỹ năng hiện đại, GitHub mang đến một "cái nhìn" đầy tích cực.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin