Đừng đến công sở bằng mớ tóc bết dính của vài ngày " /> Đừng đến công sở bằng mớ tóc bết dính của vài ngày " /> Đừng đến công sở bằng mớ tóc bết dính của vài ngày " />
Trang:

Nhân viên văn phòng không chỉ cần năng lực mà hình thức cũng phải đẹp

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:57
Thứ ba, 09/07/2018 | 10:14

Nhân viên văn phòng không chỉ cần năng lực mà hình thức cũng phải đẹp

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đừng đến c&ocirc;ng sở bằng mớ t&oacute;c bết d&iacute;nh của v&agrave;i ng&agrave;y chưa gội. Đừng loẹt quẹt d&eacute;p l&ecirc;n d&ugrave; đ&atilde; phải b&oacute; ch&acirc;n trong gi&agrave;y cao g&oacute;t cả ng&agrave;y. Đừng mặc những bộ đồ rộng r&atilde;i tiện nghi m&agrave; tr&ocirc;ng bạn kh&ocirc;ng kh&aacute;c g&igrave;&hellip; &ldquo;b&agrave; đẻ&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i c&ograve;n nhớ m&atilde;i một c&acirc;u chuyện m&agrave; bạn của t&ocirc;i kể cho t&ocirc;i nghe. Rằng bạn ấy c&oacute; một &ocirc;ng sếp v&ocirc; c&ugrave;ng ưa h&igrave;nh thức. Lại l&agrave; kiểu h&igrave;nh thức cứng nhắc, cổ điển. &Ocirc;ng ấy gh&eacute;t nhất việc đi l&agrave;m m&agrave; mặc &aacute;o kh&ocirc;ng cổ, kh&ocirc;ng tay. Gh&eacute;t nhất kiểu &aacute;o quần l&ograve;e loẹt v&aacute;y xống l&ograve;a x&ograve;a. Gh&eacute;t nhất kiểu gi&agrave;y bệt ục &agrave; ục ịch của mấy b&agrave; mấy c&ocirc; đ&atilde; thấp đ&atilde; b&eacute;o c&ograve;n ngại đi gi&agrave;y cao g&oacute;t. &Ocirc;ng ấy th&iacute;ch đ&agrave;n b&agrave; con g&aacute;i mảnh mai, th&iacute;ch những đ&ocirc;i gi&agrave;y cao g&oacute;t vừa đủ cho thanh lịch. Th&iacute;ch kiểu v&aacute;y cổ điển, gọn ghẽ, tuy hơi gi&agrave; ch&uacute;t tuổi nhưng t&oacute;c v&agrave; mặt trang điểm thật nhẹ nh&agrave;ng, thanh tho&aacute;t. Bạn t&ocirc;i l&agrave; người rất giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&ocirc; ấy l&agrave;m lớp trưởng 12 năm liền, học giỏi, l&agrave;m đ&uacute;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh n&ecirc;n c&agrave;ng giỏi. Chỉ c&oacute; một vấn đề l&agrave; c&ocirc; ấy xấu! Xấu kh&ocirc;ng phải v&igrave; cha sinh mẹ đẻ, m&agrave; xấu l&agrave; v&igrave; kh&ocirc;ng biết chăm s&oacute;c bản th&acirc;n. </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&oacute;c c&ocirc; ấy cắt m&aacute;i bằng chằn chặn, t&oacute;c đ&atilde; d&agrave;y, đ&atilde; cứng lại cắt m&aacute;i bằng, th&ecirc;m c&aacute;i tr&aacute;n hẹp, tr&ocirc;ng mặt bạn t&ocirc;i tối h&ugrave; h&ugrave;, da lại đen v&agrave; lấm tấm trứng c&aacute;. &Aacute;o th&igrave; lu&ocirc;n rộng, may kiểu đu&ocirc;i t&ocirc;m như &aacute;o đ&agrave;n &ocirc;ng v&agrave; đi gi&agrave;y thể thao bất kể nắng mưa, n&oacute;ng lạnh thế n&agrave;o. Bạn t&ocirc;i c&ograve;n bị thừa c&acirc;n nữa. Thực ra, kh&ocirc;ng hẳn l&agrave; bạn t&ocirc;i qu&aacute; xấu, nhưng bạn ấy c&oacute; thể l&agrave;m cho m&igrave;nh đẹp hơn mức đ&oacute; rất nhiều. Hơn nữa, so với một d&agrave;n nh&acirc;n vi&ecirc;n đẹp long lanh th&igrave; bạn ấy đ&uacute;ng l&agrave;&hellip; xấu nhất! &nbsp;Trong khi bạn ấy thấy m&igrave;nh chẳng l&agrave;m g&igrave; sai, bạn ấy gh&eacute;t những người ưa h&igrave;nh thức, th&igrave; cuối c&ugrave;ng lại gặp phải một &ocirc;ng sếp ưa h&igrave;nh thức qu&aacute; mức. &Ocirc;ng ấy thậm ch&iacute; n&oacute;i thẳng rằng bạn ấy xấu qu&aacute;, cho bạn ấy đi tiếp đ&atilde;i đối t&aacute;c thấy xấu hổ kinh khủng khiếp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Nhân viên văn phòng cần có hình thức đẹp" src="/Content/editorimages/images/an-mac-khi-di-lam.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&igrave;nh thức b&ecirc;n ngo&agrave;i rất quan trọng, nhưng lại bị nhiều người l&atilde;ng qu&ecirc;n.</span></span></em></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nghe sếp n&oacute;i thế, bạn ấy th&ugrave; &ocirc;ng ta! Th&ugrave; hằn, cay c&uacute; xen lẫn ấm ức, đến mức kh&oacute;c rưng rức mỗi đ&ecirc;m v&agrave; lu&ocirc;n đến c&ocirc;ng ty bằng khu&ocirc;n mặt sung h&uacute;p h&iacute;p. Thậm ch&iacute; bạn ấy nghĩ đến chuyện nhảy việc, nghĩ đến chuyện&hellip; trả th&ugrave; bằng c&aacute;ch đem ra ngo&agrave;i tiết lộ b&iacute; mật của c&ocirc;ng ty. Nhưng thực ra, bạn t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m vậy được, v&igrave; bạn ấy y&ecirc;u nghề, y&ecirc;u c&ocirc;ng việc lắm. C&ocirc;ng ty n&agrave;y lại l&agrave; một trong nơi &iacute;t ỏi m&agrave; bạn ấy c&oacute; thể l&agrave;m c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh đ&uacute;ng theo năng lực. Sếp cũng l&agrave; người cay độc trong ăn n&oacute;i nhưng cơ bản th&igrave; &ocirc;ng ấy tốt, v&agrave; giỏi nữa. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; &ocirc;ng ấy, c&ocirc;ng ty l&agrave;m sao ăn n&ecirc;n l&agrave;m ra như thế, sao c&oacute; thể để cho nh&acirc;n vi&ecirc;n chỉ&nbsp;l&agrave;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; vẫn đủ sống rung rinh như thế? Thế l&agrave; bạn t&ocirc;i quyết t&acirc;m&hellip; thay đổi ngoại h&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&oacute;c mới, quần &aacute;o đẹp, ăn ki&ecirc;ng dần dần để giảm c&acirc;n. V&agrave; ngay khi chưa giảm được lạng n&agrave;o th&igrave; trang sức v&agrave; những bộ đồ hợp l&yacute; đ&atilde; khiến bạn ấy như trở th&agrave;nh một con người kh&aacute;c! Tr&ocirc;ng kh&ocirc;ng hề k&eacute;m cạnh t&iacute; n&agrave;o với gi&agrave;n nh&acirc;n vi&ecirc;n long lanh của sếp. Đến sếp bạn ấy c&ograve;n phải ngạc nhi&ecirc;n. &Ocirc;ng ấy h&acirc;n hạnh ra mặt khi giới thiệu bạn ấy trong những buổi họp h&agrave;nh quan trọng. V&agrave; giờ, khi đ&atilde; c&oacute; chỗ đứng quan trọng, bạn ấy bảo với t&ocirc;i rằng tuyệt đối kh&ocirc;ng thể coi thường h&igrave;nh thức được, trong mọi việc&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&ocirc;m vừa rồi, em g&aacute;i t&ocirc;i mếu m&aacute;o kể cho t&ocirc;i nghe. Rằng sếp n&oacute; vừa mắng n&oacute; một trận kh&ocirc;ng thể tơi bời hơn, thậm ch&iacute; n&oacute; cảm thấy &ocirc;ng ấy hạ thấp v&agrave; sỉ nhục n&oacute;. Chỉ v&igrave; trong một buổi họp, n&oacute; ngồi tịt dưới h&agrave;ng ghế cuối hội trường, v&agrave; mang d&eacute;p l&ecirc;. L&yacute; do l&agrave; bởi trước đ&oacute; n&oacute; đ&atilde; phải đứng mấy tiếng trong đ&ocirc;i gi&agrave;y cao g&oacute;t, tuy đẹp nhưng đau &ecirc; ẩm b&agrave;n ch&acirc;n. Đến khi được ngồi, n&oacute; sướng qu&aacute;, đ&aacute; phăng đ&ocirc;i gi&agrave;y ra một b&ecirc;n v&agrave; xỏ v&agrave;o d&eacute;p l&ecirc;. D&ugrave; đ&atilde; cố t&igrave;nh ngồi thật xa cho sếp khỏi để &yacute; nhưng bằng c&aacute;ch n&agrave;o đ&oacute; &ocirc;ng ấy biết v&agrave; &ldquo;xả&rdquo; n&oacute; tơi bời. N&oacute; kh&oacute;c l&oacute;c, k&ecirc;u ca ấm ức, n&oacute; l&agrave;m như n&oacute; bị hạ nhục v&agrave; c&aacute;ch n&oacute; n&oacute;i ra những lời kh&oacute; chịu cũng khiến t&ocirc;i nghĩ, n&oacute; cũng giống bạn t&ocirc;i trong cơn &quot;th&ugrave; hằn&quot; trước đ&acirc;y.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhưng t&ocirc;i thấy sếp của em t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n đ&uacute;ng. D&ugrave; em t&ocirc;i cũng giỏi, t&ocirc;i biết điều đ&oacute;, n&oacute; lu&ocirc;n l&agrave;m mọi việc với sự quyết t&acirc;m cao. Bằng chứng l&agrave; suốt một buổi s&aacute;ng n&oacute; đ&atilde; thuyết tr&igrave;nh một b&agrave;i quan trọng v&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; cao. Nhưng sau đ&oacute;, n&oacute; gần như&hellip; nghỉ xả hơi,&nbsp;thả m&igrave;nh v&agrave;o trạng th&aacute;i tận hưởng&hellip; kh&ocirc;ng trọng lượng, bằng đ&ocirc;i d&eacute;p l&ecirc; kh&ocirc;ng thể bệ rạc hơn. Chuyện ấy r&otilde; l&agrave; rất nhỏ. Nhưng nếu t&ocirc;i l&agrave; sếp, nh&igrave;n thấy nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh vừa chỉn chu xong th&igrave; đ&atilde; &ldquo;bu&ocirc;ng thả&rdquo; ngay sau đ&oacute; một ph&uacute;t, t&ocirc;i sẽ cảm thấy cực kỳ&hellip; mất l&ograve;ng tin! H&atilde;y đặt m&igrave;nh v&agrave;o địa vị của l&atilde;nh đạo m&agrave; xem.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n tự thấy m&igrave;nh giỏi, n&ecirc;n họ cứ nghĩ ch&uacute; trọng v&agrave;o nội dung ch&iacute;nh l&agrave; xong, l&agrave;m tốt việc của m&igrave;nh l&agrave; xong, tập trung giải quyết những vấn đề bản chất l&agrave; xong. Nhưng họ kh&ocirc;ng biết rằng để c&ocirc;ng ty l&agrave;m ăn thuận lợi, để đối t&aacute;c nh&igrave;n v&agrave;o, để thiết lập kỷ luật một c&aacute;ch c&ocirc;ng bằng th&igrave; những người &ldquo;chỉ nh&igrave;n v&agrave;o bản chất&rdquo; chắc chắn họ sẽ để lại rất nhiều rắc rối cho l&atilde;nh đạo, v&igrave; họ chỉ l&agrave;m những g&igrave; họ muốn, để t&acirc;m đến những g&igrave; họ muốn để t&acirc;m&hellip; Với t&aacute;c phong, quan niệm ấy, thực ra chọn việc để giao cho họ rất kh&oacute;. Tuy họ giỏi nhưng họ chỉ l&agrave;m được những g&igrave; thuộc về sở th&iacute;ch, sở trường. Tuy họ nhanh nhạy nhưng chỉ v&igrave; c&aacute; nh&acirc;n m&igrave;nh. Hơn nữa, với th&oacute;i quen l&agrave;m g&igrave; cũng quan t&acirc;m đến cảm gi&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, họ rất &iacute;t khi thực sự nhường nhịn, cố gắng v&igrave; người kh&aacute;c. C&oacute; lẽ họ kh&ocirc;ng t&iacute;nh to&aacute;n, kh&ocirc;ng tranh chấp nhưng chỉ cần sự dửng dưng của họ với những việc &ndash; kh&ocirc;ng &ndash; phải &ndash; của &ndash; m&igrave;nh đ&atilde; đủ để sếp của họ đau đầu rồi.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhớ rằng m&igrave;nh đẹp v&agrave; m&igrave;nh đ&agrave;ng ho&agrave;ng, n&ecirc;n m&igrave;nh phải chau chuốt về h&igrave;nh thức! V&igrave; c&oacute; thể bạn kh&ocirc;ng nhận ra, nhưng đ&ocirc;i khi biểu hiện mặc những g&igrave; m&igrave;nh muốn, l&agrave;m những g&igrave; m&igrave;nh ưa lại l&agrave; biểu hiện của một người &iacute;ch kỷ, kh&ocirc;ng bao giờ cố gắng v&igrave; c&ocirc;ng việc chung.</span></span></strong></p>

- Để cuộc sống trọn vẹn niềm vui bạn nên ngừng than vãn / Những tật xấu nơi công sở thường gặp, cần loại bỏ càng sớm càng tốt

Đừng đến công sở bằng mớ tóc bết dính của vài ngày chưa gội. Đừng loẹt quẹt dép lên dù đã phải bó chân trong giày cao gót cả ngày. Đừng mặc những bộ đồ rộng rãi tiện nghi mà trông bạn không khác gì… “bà đẻ”.

Tôi còn nhớ mãi một câu chuyện mà bạn của tôi kể cho tôi nghe. Rằng bạn ấy có một ông sếp vô cùng ưa hình thức. Lại là kiểu hình thức cứng nhắc, cổ điển. Ông ấy ghét nhất việc đi làm mà mặc áo không cổ, không tay. Ghét nhất kiểu áo quần lòe loẹt váy xống lòa xòa. Ghét nhất kiểu giày bệt ục à ục ịch của mấy bà mấy cô đã thấp đã béo còn ngại đi giày cao gót. Ông ấy thích đàn bà con gái mảnh mai, thích những đôi giày cao gót vừa đủ cho thanh lịch. Thích kiểu váy cổ điển, gọn ghẽ, tuy hơi già chút tuổi nhưng tóc và mặt trang điểm thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Bạn tôi là người rất giỏi chuyên môn, cô ấy làm lớp trưởng 12 năm liền, học giỏi, làm đúng chuyên ngành nên càng giỏi. Chỉ có một vấn đề là cô ấy xấu! Xấu không phải vì cha sinh mẹ đẻ, mà xấu là vì không biết chăm sóc bản thân.

Tóc cô ấy cắt mái bằng chằn chặn, tóc đã dày, đã cứng lại cắt mái bằng, thêm cái trán hẹp, trông mặt bạn tôi tối hù hù, da lại đen và lấm tấm trứng cá. Áo thì luôn rộng, may kiểu đuôi tôm như áo đàn ông và đi giày thể thao bất kể nắng mưa, nóng lạnh thế nào. Bạn tôi còn bị thừa cân nữa. Thực ra, không hẳn là bạn tôi quá xấu, nhưng bạn ấy có thể làm cho mình đẹp hơn mức đó rất nhiều. Hơn nữa, so với một dàn nhân viên đẹp long lanh thì bạn ấy đúng là… xấu nhất!  Trong khi bạn ấy thấy mình chẳng làm gì sai, bạn ấy ghét những người ưa hình thức, thì cuối cùng lại gặp phải một ông sếp ưa hình thức quá mức. Ông ấy thậm chí nói thẳng rằng bạn ấy xấu quá, cho bạn ấy đi tiếp đãi đối tác thấy xấu hổ kinh khủng khiếp.

Nhân viên văn phòng cần có hình thức đẹp

Hình thức bên ngoài rất quan trọng, nhưng lại bị nhiều người lãng quên.

Nghe sếp nói thế, bạn ấy thù ông ta! Thù hằn, cay cú xen lẫn ấm ức, đến mức khóc rưng rức mỗi đêm và luôn đến công ty bằng khuôn mặt sung húp híp. Thậm chí bạn ấy nghĩ đến chuyện nhảy việc, nghĩ đến chuyện… trả thù bằng cách đem ra ngoài tiết lộ bí mật của công ty. Nhưng thực ra, bạn tôi cũng không làm vậy được, vì bạn ấy yêu nghề, yêu công việc lắm. Công ty này lại là một trong nơi ít ỏi mà bạn ấy có thể làm công việc của mình đúng theo năng lực. Sếp cũng là người cay độc trong ăn nói nhưng cơ bản thì ông ấy tốt, và giỏi nữa. Nếu không có ông ấy, công ty làm sao ăn nên làm ra như thế, sao có thể để cho nhân viên chỉ làm chuyên môn mà vẫn đủ sống rung rinh như thế? Thế là bạn tôi quyết tâm… thay đổi ngoại hình.

Tóc mới, quần áo đẹp, ăn kiêng dần dần để giảm cân. Và ngay khi chưa giảm được lạng nào thì trang sức và những bộ đồ hợp lý đã khiến bạn ấy như trở thành một con người khác! Trông không hề kém cạnh tí nào với giàn nhân viên long lanh của sếp. Đến sếp bạn ấy còn phải ngạc nhiên. Ông ấy hân hạnh ra mặt khi giới thiệu bạn ấy trong những buổi họp hành quan trọng. Và giờ, khi đã có chỗ đứng quan trọng, bạn ấy bảo với tôi rằng tuyệt đối không thể coi thường hình thức được, trong mọi việc…

Hôm vừa rồi, em gái tôi mếu máo kể cho tôi nghe. Rằng sếp nó vừa mắng nó một trận không thể tơi bời hơn, thậm chí nó cảm thấy ông ấy hạ thấp và sỉ nhục nó. Chỉ vì trong một buổi họp, nó ngồi tịt dưới hàng ghế cuối hội trường, và mang dép lê. Lý do là bởi trước đó nó đã phải đứng mấy tiếng trong đôi giày cao gót, tuy đẹp nhưng đau ê ẩm bàn chân. Đến khi được ngồi, nó sướng quá, đá phăng đôi giày ra một bên và xỏ vào dép lê. Dù đã cố tình ngồi thật xa cho sếp khỏi để ý nhưng bằng cách nào đó ông ấy biết và “xả” nó tơi bời. Nó khóc lóc, kêu ca ấm ức, nó làm như nó bị hạ nhục và cách nó nói ra những lời khó chịu cũng khiến tôi nghĩ, nó cũng giống bạn tôi trong cơn "thù hằn" trước đây. 

Nhưng tôi thấy sếp của em tôi hoàn toàn đúng. Dù em tôi cũng giỏi, tôi biết điều đó, nó luôn làm mọi việc với sự quyết tâm cao. Bằng chứng là suốt một buổi sáng nó đã thuyết trình một bài quan trọng và được đánh giá cao. Nhưng sau đó, nó gần như… nghỉ xả hơi, thả mình vào trạng thái tận hưởng… không trọng lượng, bằng đôi dép lê không thể bệ rạc hơn. Chuyện ấy rõ là rất nhỏ. Nhưng nếu tôi là sếp, nhìn thấy nhân viên của mình vừa chỉn chu xong thì đã “buông thả” ngay sau đó một phút, tôi sẽ cảm thấy cực kỳ… mất lòng tin! Hãy đặt mình vào địa vị của lãnh đạo mà xem.

Nhiều nhân viên tự thấy mình giỏi, nên họ cứ nghĩ chú trọng vào nội dung chính là xong, làm tốt việc của mình là xong, tập trung giải quyết những vấn đề bản chất là xong. Nhưng họ không biết rằng để công ty làm ăn thuận lợi, để đối tác nhìn vào, để thiết lập kỷ luật một cách công bằng thì những người “chỉ nhìn vào bản chất” chắc chắn họ sẽ để lại rất nhiều rắc rối cho lãnh đạo, vì họ chỉ làm những gì họ muốn, để tâm đến những gì họ muốn để tâm… Với tác phong, quan niệm ấy, thực ra chọn việc để giao cho họ rất khó. Tuy họ giỏi nhưng họ chỉ làm được những gì thuộc về sở thích, sở trường. Tuy họ nhanh nhạy nhưng chỉ vì cá nhân mình. Hơn nữa, với thói quen làm gì cũng quan tâm đến cảm giác cá nhân, họ rất ít khi thực sự nhường nhịn, cố gắng vì người khác. Có lẽ họ không tính toán, không tranh chấp nhưng chỉ cần sự dửng dưng của họ với những việc – không – phải – của – mình đã đủ để sếp của họ đau đầu rồi.

Nhớ rằng mình đẹp và mình đàng hoàng, nên mình phải chau chuốt về hình thức! Vì có thể bạn không nhận ra, nhưng đôi khi biểu hiện mặc những gì mình muốn, làm những gì mình ưa lại là biểu hiện của một người ích kỷ, không bao giờ cố gắng vì công việc chung.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin