Bằng cấp không còn là yếu tố quan trọng mà các nh&a" /> Bằng cấp không còn là yếu tố quan trọng mà các nh&a" /> Bằng cấp không còn là yếu tố quan trọng mà các nh&a" />
Trang:

Trải nghiệm 5 nghề thú vị, lương cao mà không cần bằng cấp

Chủ nhật, 31/05/2020 | 19:26
Chủ nhật, 16/07/2018 | 13:46

Trải nghiệm 5 nghề thú vị, lương cao mà không cần bằng cấp

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bằng cấp kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; yếu tố quan trọng m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng quan t&acirc;m nữa, thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; kinh nghiệm, kỹ năng m&agrave; ứng vi&ecirc;n c&oacute; được. Tr&ecirc;n thị trường việc l&agrave;m s&ocirc;i động hiện nay, bạn vẫn c&oacute; thể t&igrave;m thấy những c&ocirc;ng việc lương cao m&agrave; kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu bằng cấp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng cần bằng cấp</strong></span></span></p> <h4><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Quản l&yacute; trang mạng x&atilde; hội</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của mạng x&atilde; hội như Google, Facebook,&hellip;th&igrave; c&aacute;c doanh nghiệp bắt đầu sử dụng mạng x&atilde; hội của m&igrave;nh để tạo v&agrave; duy tr&igrave; c&aacute;c mối quan hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng. Mạng th&ocirc;ng tin cũng trở th&agrave;nh k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng quan trọng của c&aacute;c doanh nghiệp, l&agrave; nơi thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh PR hay quảng c&aacute;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, cơ hội việc l&agrave;m li&ecirc;n quan đến mạng x&atilde; hội như quản l&yacute; fanpage, chạy quảng c&aacute;o, content,&hellip;rất rộng mở. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng việc m&agrave; c&aacute;c bạn trẻ rất y&ecirc;u th&iacute;ch v&igrave; sự th&uacute; vị, trẻ trung m&agrave; n&oacute; mang lại.</span></span></p> <h4><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ cần c&oacute; giọng n&oacute;i dễ nghe v&agrave; kỹ năng diễn đạt &yacute; tốt th&igrave; bạn đ&atilde; c&oacute; thể trở th&agrave;nh một nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng giỏi. Bằng việc tiếp x&uacute;c h&agrave;ng chục, h&agrave;ng trăm kh&aacute;ch h&agrave;ng mỗi ng&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; được sự tươi mới v&agrave; th&uacute; vị trong c&ocirc;ng việc. Nếu bạn l&agrave; một người th&iacute;ch n&oacute;i chuyện th&igrave; đ&acirc;y quả l&agrave; một c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nhân viên chăm sóc khách hàng là một nghề có trải nghiệm thú vị" src="/Content/editorimages/images/ch%c4%83m-s%c3%b3c22.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; một nghề c&oacute; trải nghiệm th&uacute; vị</em></span></span></p> <h4><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Video editor</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với sự ph&aacute;t triển nhanh của ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp phim ảnh, k&eacute;o theo h&agrave;ng trăm ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c được sinh ra. Video editor cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; một ngoại lệ. Hiện tại chưa c&oacute; bất kỳ một trường đại học n&agrave;o tại Việt Nam đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản về video editor, hầu hết chỉ được dạy theo h&igrave;nh thức nghề hoặc l&agrave; những người c&oacute; đam m&ecirc; tự m&agrave;y m&ograve; tr&ecirc;n internet, s&aacute;ch b&aacute;o để tự học. Chỉ cần đam m&ecirc; v&agrave; tinh thần tự học th&igrave; bạn c&oacute; thể t&igrave;m việc nhanh hơn m&agrave; kh&ocirc;ng cần đến bằng cấp.</span></span></p> <h4><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Photographer</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; lẽ bạn sẽ kh&ocirc;ng bất ngờ khi c&ocirc;ng việc photographer nằm trong số 5 c&ocirc;ng việc th&uacute; vị nhất m&agrave; kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu bằng cấp. Chỉ cần 1 chiếc m&aacute;y ảnh tr&ecirc;n tay, bằng kinh nghiệm v&agrave; niềm đam m&ecirc; của m&igrave;nh, bạn sẽ dễ d&agrave;ng t&igrave;m thấy c&ocirc;ng việc m&agrave; m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy vậy, đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; việc ai muốn cũng c&oacute; thể l&agrave;m được. Để trở th&agrave;nh một photographer chuy&ecirc;n nghiệp, ngo&agrave;i niềm đam m&ecirc; v&agrave; kinh nghiệm, bạn cần phải c&oacute; tố chất thực sự để c&oacute; thể tạo ra những bức ảnh độc đ&aacute;o v&agrave; tuyệt vời nhất.</span></span></p> <h4><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5. Kinh doanh</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc mở một shop quần &aacute;o, một qu&aacute;n ăn hay một qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; điều xa lạ với những người trẻ c&oacute; dự định lập nghiệp. Với sự hỗ trợ đắc lực của Internet v&agrave; c&aacute;c yếu tố kh&aacute;c th&igrave; việc tạo dựng một hoạt động kinh doanh cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh l&agrave; một việc kh&ocirc;ng c&ograve;n xa vời với bất cứ ai nữa. Chỉ cần bạn c&oacute; một sản phẩm hay dịch vụ, một lượng kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn s&agrave;ng bỏ tiền ra mua n&oacute;, v&agrave; một phương thức thanh to&aacute;n, bạn đ&atilde; g&acirc;y dựng được một hoạt động kinh doanh cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</span></span></p>

- Vị trí tốt, lương cao nhưng công việc lại không phải đam mê của bạn / Nếu công ty không còn phù hợp với bạn hãy nghĩ đến chuyện nhảy việc

Bằng cấp không còn là yếu tố quan trọng mà các nhà tuyển dụng quan tâm nữa, thay vào đó là kinh nghiệm, kỹ năng mà ứng viên có được. Trên thị trường việc làm sôi động hiện nay, bạn vẫn có thể tìm thấy những công việc lương cao mà không yêu cầu bằng cấp.

Những công việc không cần bằng cấp

1. Quản lý trang mạng xã hội

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như Google, Facebook,…thì các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng mạng xã hội của mình để tạo và duy trì các mối quan hệ với khách hàng. Mạng thông tin cũng trở thành kênh truyền thông quan trọng của các doanh nghiệp, là nơi thực hiện các chương trình PR hay quảng cáo.

Chính vì vậy, cơ hội việc làm liên quan đến mạng xã hội như quản lý fanpage, chạy quảng cáo, content,…rất rộng mở. Đây là công việc mà các bạn trẻ rất yêu thích vì sự thú vị, trẻ trung mà nó mang lại.

2. Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chỉ cần có giọng nói dễ nghe và kỹ năng diễn đạt ý tốt thì bạn đã có thể trở thành một nhân viên chăm sóc khách hàng giỏi. Bằng việc tiếp xúc hàng chục, hàng trăm khách hàng mỗi ngày sẽ giúp bạn có được sự tươi mới và thú vị trong công việc. Nếu bạn là một người thích nói chuyện thì đây quả là một công việc phù hợp.

Nhân viên chăm sóc khách hàng là một nghề có trải nghiệm thú vị

Nhân viên chăm sóc khách hàng là một nghề có trải nghiệm thú vị

3. Video editor

Với sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp phim ảnh, kéo theo hàng trăm ngành nghề khác được sinh ra. Video editor cũng không phải là một ngoại lệ. Hiện tại chưa có bất kỳ một trường đại học nào tại Việt Nam đào tạo bài bản về video editor, hầu hết chỉ được dạy theo hình thức nghề hoặc là những người có đam mê tự mày mò trên internet, sách báo để tự học. Chỉ cần đam mê và tinh thần tự học thì bạn có thể tìm việc nhanh hơn mà không cần đến bằng cấp.

4. Photographer

Có lẽ bạn sẽ không bất ngờ khi công việc photographer nằm trong số 5 công việc thú vị nhất mà không yêu cầu bằng cấp. Chỉ cần 1 chiếc máy ảnh trên tay, bằng kinh nghiệm và niềm đam mê của mình, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy công việc mà mình yêu thích.

Tuy vậy, đây không phải là việc ai muốn cũng có thể làm được. Để trở thành một photographer chuyên nghiệp, ngoài niềm đam mê và kinh nghiệm, bạn cần phải có tố chất thực sự để có thể tạo ra những bức ảnh độc đáo và tuyệt vời nhất.

5. Kinh doanh

Việc mở một shop quần áo, một quán ăn hay một quán cà phê không còn là điều xa lạ với những người trẻ có dự định lập nghiệp. Với sự hỗ trợ đắc lực của Internet và các yếu tố khác thì việc tạo dựng một hoạt động kinh doanh cho riêng mình là một việc không còn xa vời với bất cứ ai nữa. Chỉ cần bạn có một sản phẩm hay dịch vụ, một lượng khách hàng sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó, và một phương thức thanh toán, bạn đã gây dựng được một hoạt động kinh doanh cho riêng mình.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin