1. Luôn tôn trọng đối tác

1. Luôn tôn trọng đối tác

1. Luôn tôn trọng đối tác

Trang:

13 điều đáng học hỏi về cách làm việc của người Nhật !

Thứ sáu, 28/02/2020 | 14:49
Thứ sáu, 05/06/2018 | 14:26

13 điều đáng học hỏi về cách làm việc của người Nhật !

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Lu&ocirc;n t&ocirc;n trọng đối t&aacute;c</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một cuộc gặp gỡ, người Nhật bao giờ cũng bắt đầu bằng việc trao đổi danh thiếp một c&aacute;ch trịnh trọng nhất. Khi nhận danh thiếp của đối t&aacute;c, bạn phải nhận bằng hai tay v&agrave; đọc lại những th&ocirc;ng tin được in tr&ecirc;n đ&oacute; một c&aacute;ch cẩn thận, sau đ&oacute; đặt n&oacute; v&agrave;o trong chiếc hộp chuy&ecirc;n để card hoặc đặt tr&ecirc;n b&agrave;n ngay trước mặt của người đối diện, sử dụng n&oacute; trong cuộc n&oacute;i chuyện khi cần. Nếu bạn cất lu&ocirc;n tấm danh thiếp v&agrave;o t&uacute;i sẽ bị cho l&agrave; kh&ocirc;ng t&ocirc;n trọng người kh&aacute;c.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Học tập những người đi trước</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong những cuộc họp, người Nhật lu&ocirc;n trực tiếp đưa &yacute; kiến của m&igrave;nh tới người c&oacute; cấp bậc cao nhất để giải tr&igrave;nh &yacute; kiến. Văn h&oacute;a của người Nhật lu&ocirc;n coi trọng gi&aacute; trị của những người đi trước v&igrave; sự hiểu biết, từng trải v&agrave; cả những kinh nghiệm đ&aacute;ng qu&yacute; m&agrave; họ để lại. D&ugrave; ở cấp bậc nghề nghiệp như nhau, nhưng đối với những người lớn tuổi hơn th&igrave; phải t&ocirc;n trọng những &yacute; kiến của họ.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3.Y&ecirc;u c&ocirc;ng việc</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hết l&ograve;ng với c&ocirc;ng việc ch&iacute;nh l&agrave; điểm đặc trưng dễ thấy trong phong c&aacute;ch l&agrave;m việc của người Nhật. Người Nhật rất y&ecirc;u c&ocirc;ng việc, họ coi c&ocirc;ng việc như cuộc sống của m&igrave;nh, v&agrave; họ quan niệm rằng &ldquo;sống để l&agrave;m việc chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave;m việc để sống&rdquo;. Họ chăm chỉ l&agrave;m việc suốt đời v&agrave; hạnh ph&uacute;c khi được l&agrave;m việc.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4.Nỗ lực suốt đời</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người Nhật coi trọng sự chăm chỉ nỗ lực từng ch&uacute;t một v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i hơn l&agrave; sự xuất sắc nhất thời. N&oacute;i chung, họ coi trọng địa vị x&atilde; hội, nể phục một người n&agrave;o đ&oacute; v&igrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho cộng đồng chứ kh&ocirc;ng đơn thuần đ&aacute;nh gi&aacute; qua h&igrave;nh thức bề ngo&agrave;i.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5.N&acirc;ng cao tinh thần bằng những khẩu hiệu</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rất nhiều doanh nghiệp của Nhật bắt đầu ng&agrave;y l&agrave;m việc bằng c&aacute;ch tập hợp c&ocirc;ng nh&acirc;n, xếp h&agrave;ng v&agrave; c&ugrave;ng nhau h&ocirc; to khẩu hiệu của c&ocirc;ng ty. Đ&oacute; l&agrave; một c&aacute;ch tạo cảm hứng, động lực v&agrave; sự đo&agrave;n kết trong c&ocirc;ng việc.<br /> Mỗi cuộc tập hợp v&agrave;o buổi s&aacute;ng sẽ đi k&egrave;m với những lời nhắc nhở, khen thưởng, mục ti&ecirc;u của c&ocirc;ng ty&hellip; gi&uacute;p mọi người r&uacute;t ra kinh nghiệm v&agrave; sửa chữa nếu sai phạm, hoặc ph&aacute;t huy tinh thần khi được khen thưởng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Khẩu hiệu tạo cảm hứng, năng suất công việc" src="/Content/editorimages/images/phong-cach222.jpg" /></span></span></p> <h4 style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Khẩu hiệu tạo cảm hứng, năng suất c&ocirc;ng việc</em></span></span></h4> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>6.L&agrave;m hết sức, chơi hết m&igrave;nh</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau những ng&agrave;y l&agrave;m việc căng thẳng, mệt nho&agrave;i, người Nhật lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng &ldquo;xả hơi&rdquo; thoải m&aacute;i tại c&aacute;c qu&aacute;n bar, karaoke&hellip; Ngo&agrave;i ra c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ khi&ecirc;u vũ, trung t&acirc;m mua sắm, khu vui chơi cũng l&agrave; những điểm đến l&yacute; tưởng được nhiều người chọn lựa.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>7.T&ocirc;n trọng quyết định của nh&oacute;m</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người Nhật quan niệm th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; nỗ lực của cả nh&oacute;m v&agrave; kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể tự th&agrave;nh c&ocirc;ng. Họ nhấn mạnh gi&aacute; trị của việc mọi người l&agrave;m việc c&ugrave;ng nhau. Họ ưu ti&ecirc;n một quy tr&igrave;nh thảo luận mang t&iacute;nh hợp t&aacute;c m&agrave; đ&ocirc;i khi c&oacute; thể chậm một ch&uacute;t, nhưng cuối c&ugrave;ng, vẫn đảm bảo được rằng tất cả mọi người đều c&oacute; tiếng n&oacute;i chung.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>8.N&oacute;i giảm, n&oacute;i tr&aacute;nh</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người Nhật lu&ocirc;n chủ động hạn chế những t&igrave;nh huống đối đầu. Họ kh&ocirc;ng th&iacute;ch v&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ n&oacute;i &ldquo;Kh&ocirc;ng&rdquo;. Mọi lời n&oacute;i v&agrave; ph&eacute;p tắc giao tiếp của họ được phối hợp nhằm tr&aacute;nh g&acirc;y hiềm kh&iacute;ch nơi người nghe. Đ&ocirc;i l&uacute;c, họ n&oacute;i một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng hơn nhưng rất cẩn trọng để kh&ocirc;ng l&agrave;m người kh&aacute;c bị phật &yacute; hay tức giận.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>9.Đ&uacute;ng giờ</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giới c&ocirc;ng sở xứ hoa anh đ&agrave;o đặt nặng gi&aacute; trị của &ldquo;kao&rdquo;, tức l&agrave; thể diện. Kh&aacute;i niệm &ldquo;thể diện&rdquo; bao gồm niềm tự h&agrave;o c&aacute; nh&acirc;n, danh tiếng v&agrave; địa vị x&atilde; hội. Nhắc tới phong c&aacute;ch l&agrave;m việc của người Nhật, người ra dễ d&agrave;ng nghĩ ngay đến đặc điểm n&agrave;y. Một h&agrave;nh động thể hiện bản chất n&agrave;y l&agrave; đối với bất kỳ cuộc hẹn n&agrave;o, người Nhật cũng thường đến sớm một ch&uacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="đúng giờ làm, đúng giờ hẹn" src="/Content/editorimages/images/dung-gio2.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>L&agrave;m việc&nbsp;đ&uacute;ng giờ thể hiện th&aacute;i độ t&ocirc;n trong c&ocirc;ng việc, đối t&aacute;c</em></span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>10.Duy tr&igrave; li&ecirc;n lạc</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ở Nhật Bản, gọi điện v&agrave; hẹn gặp trực tiếp được đ&aacute;nh gi&aacute; cao hơn rất nhiều so với gửi thư, fax hay email. D&agrave;nh thời gian để tiếp x&uacute;c trực tiếp với đối t&aacute;c được xem l&agrave; dấu hiệu của sự t&ocirc;n trọng họ. Người Nhật rất coi trọng c&aacute;c mối quan hệ l&agrave;m ăn l&acirc;u d&agrave;i, v&igrave; vậy khi l&agrave;m việc ở đ&acirc;y, bạn cần biết c&aacute;ch duy tr&igrave; li&ecirc;n lạc qua lại, gi&aacute;n tiếp hoặc trực tiếp.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>11.Lu&ocirc;n n&oacute;i &ldquo;Cảm ơn&rdquo;</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một n&eacute;t đẹp tuyệt vời trong văn h&oacute;a v&agrave; trong phong c&aacute;ch l&agrave;m việc của người Nhật đ&oacute; l&agrave; n&oacute;i &ldquo;Cảm ơn&rdquo;. Thậm ch&iacute; c&oacute; thể n&oacute;i rằng, người Nhật lu&ocirc;n thường trực từ &ldquo;Cảm ơn&rdquo; tr&ecirc;n m&ocirc;i trong bất kỳ t&igrave;nh huống n&agrave;o.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>12.T&ocirc;n trọng kỷ luật, tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong phong c&aacute;ch l&agrave;m việc của người Nhật, sự nghi&ecirc;m t&uacute;c lu&ocirc;n được đặt nặng bởi t&iacute;nh kỷ luật của người Nhật rất cao, thể hiện qua việc tu&acirc;n thủ quy tắc của c&ocirc;ng ty; bị khiển tr&aacute;ch nếu như người cũ đ&atilde; l&agrave;m nhiều rồi m&agrave; vẫn sai; trong giờ l&agrave;m việc, chỉ tập trung cao độ v&agrave;o c&ocirc;ng việc, tuyệt đối kh&ocirc;ng c&oacute; kiểu vừa l&agrave;m vừa chơi.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>13.T&ocirc;n trọng sự y&ecirc;n lặng</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&atilde; c&oacute; điều lệ cấm nghe điện thoại ở nơi c&ocirc;ng cộng ở Nhật v&igrave; họ đặc biệt t&ocirc;n trọng sự y&ecirc;n lặng. Ngồi tr&ecirc;n xe điện hay xe bus bạn sẽ thấy y&ecirc;n lặng như ở thư viện. Mọi người đọc s&aacute;ch, nghe nhạc&hellip;nếu c&oacute; tr&ograve; chuyện th&igrave; cũng rất khẽ v&agrave; nhẹ nh&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c bạn đ&atilde; học tập được những g&igrave; từ c&aacute;ch ứng xử đ&oacute;?</strong></span></span></p>

- Hiệu suất công việc sẽ tăng nếu bạn từ bỏ 18 thói xấu này / Bản lĩnh và phẩm chất của một nhà lãnh đạo cần phải có

1. Luôn tôn trọng đối tác

Trong một cuộc gặp gỡ, người Nhật bao giờ cũng bắt đầu bằng việc trao đổi danh thiếp một cách trịnh trọng nhất. Khi nhận danh thiếp của đối tác, bạn phải nhận bằng hai tay và đọc lại những thông tin được in trên đó một cách cẩn thận, sau đó đặt nó vào trong chiếc hộp chuyên để card hoặc đặt trên bàn ngay trước mặt của người đối diện, sử dụng nó trong cuộc nói chuyện khi cần. Nếu bạn cất luôn tấm danh thiếp vào túi sẽ bị cho là không tôn trọng người khác.

2. Học tập những người đi trước

Trong những cuộc họp, người Nhật luôn trực tiếp đưa ý kiến của mình tới người có cấp bậc cao nhất để giải trình ý kiến. Văn hóa của người Nhật luôn coi trọng giá trị của những người đi trước vì sự hiểu biết, từng trải và cả những kinh nghiệm đáng quý mà họ để lại. Dù ở cấp bậc nghề nghiệp như nhau, nhưng đối với những người lớn tuổi hơn thì phải tôn trọng những ý kiến của họ.

3.Yêu công việc

Hết lòng với công việc chính là điểm đặc trưng dễ thấy trong phong cách làm việc của người Nhật. Người Nhật rất yêu công việc, họ coi công việc như cuộc sống của mình, và họ quan niệm rằng “sống để làm việc chứ không phải làm việc để sống”. Họ chăm chỉ làm việc suốt đời và hạnh phúc khi được làm việc.

4.Nỗ lực suốt đời

Người Nhật coi trọng sự chăm chỉ nỗ lực từng chút một và lâu dài hơn là sự xuất sắc nhất thời. Nói chung, họ coi trọng địa vị xã hội, nể phục một người nào đó vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng chứ không đơn thuần đánh giá qua hình thức bề ngoài.

5.Nâng cao tinh thần bằng những khẩu hiệu

Rất nhiều doanh nghiệp của Nhật bắt đầu ngày làm việc bằng cách tập hợp công nhân, xếp hàng và cùng nhau hô to khẩu hiệu của công ty. Đó là một cách tạo cảm hứng, động lực và sự đoàn kết trong công việc.
Mỗi cuộc tập hợp vào buổi sáng sẽ đi kèm với những lời nhắc nhở, khen thưởng, mục tiêu của công ty… giúp mọi người rút ra kinh nghiệm và sửa chữa nếu sai phạm, hoặc phát huy tinh thần khi được khen thưởng.

Khẩu hiệu tạo cảm hứng, năng suất công việc

Khẩu hiệu tạo cảm hứng, năng suất công việc

6.Làm hết sức, chơi hết mình

Sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt nhoài, người Nhật luôn sẵn sàng “xả hơi” thoải mái tại các quán bar, karaoke… Ngoài ra các câu lạc bộ khiêu vũ, trung tâm mua sắm, khu vui chơi cũng là những điểm đến lý tưởng được nhiều người chọn lựa.

7.Tôn trọng quyết định của nhóm

Người Nhật quan niệm thành công là nỗ lực của cả nhóm và không ai có thể tự thành công. Họ nhấn mạnh giá trị của việc mọi người làm việc cùng nhau. Họ ưu tiên một quy trình thảo luận mang tính hợp tác mà đôi khi có thể chậm một chút, nhưng cuối cùng, vẫn đảm bảo được rằng tất cả mọi người đều có tiếng nói chung.

8.Nói giảm, nói tránh

Người Nhật luôn chủ động hạn chế những tình huống đối đầu. Họ không thích và không bao giờ nói “Không”. Mọi lời nói và phép tắc giao tiếp của họ được phối hợp nhằm tránh gây hiềm khích nơi người nghe. Đôi lúc, họ nói một cách rõ ràng hơn nhưng rất cẩn trọng để không làm người khác bị phật ý hay tức giận.

9.Đúng giờ

Giới công sở xứ hoa anh đào đặt nặng giá trị của “kao”, tức là thể diện. Khái niệm “thể diện” bao gồm niềm tự hào cá nhân, danh tiếng và địa vị xã hội. Nhắc tới phong cách làm việc của người Nhật, người ra dễ dàng nghĩ ngay đến đặc điểm này. Một hành động thể hiện bản chất này là đối với bất kỳ cuộc hẹn nào, người Nhật cũng thường đến sớm một chút.

đúng giờ làm, đúng giờ hẹn

Làm việc đúng giờ thể hiện thái độ tôn trong công việc, đối tác

10.Duy trì liên lạc

Ở Nhật Bản, gọi điện và hẹn gặp trực tiếp được đánh giá cao hơn rất nhiều so với gửi thư, fax hay email. Dành thời gian để tiếp xúc trực tiếp với đối tác được xem là dấu hiệu của sự tôn trọng họ. Người Nhật rất coi trọng các mối quan hệ làm ăn lâu dài, vì vậy khi làm việc ở đây, bạn cần biết cách duy trì liên lạc qua lại, gián tiếp hoặc trực tiếp.

11.Luôn nói “Cảm ơn”

Một nét đẹp tuyệt vời trong văn hóa và trong phong cách làm việc của người Nhật đó là nói “Cảm ơn”. Thậm chí có thể nói rằng, người Nhật luôn thường trực từ “Cảm ơn” trên môi trong bất kỳ tình huống nào.

12.Tôn trọng kỷ luật, tuân thủ nguyên tắc

Trong phong cách làm việc của người Nhật, sự nghiêm túc luôn được đặt nặng bởi tính kỷ luật của người Nhật rất cao, thể hiện qua việc tuân thủ quy tắc của công ty; bị khiển trách nếu như người cũ đã làm nhiều rồi mà vẫn sai; trong giờ làm việc, chỉ tập trung cao độ vào công việc, tuyệt đối không có kiểu vừa làm vừa chơi.

13.Tôn trọng sự yên lặng

Đã có điều lệ cấm nghe điện thoại ở nơi công cộng ở Nhật vì họ đặc biệt tôn trọng sự yên lặng. Ngồi trên xe điện hay xe bus bạn sẽ thấy yên lặng như ở thư viện. Mọi người đọc sách, nghe nhạc…nếu có trò chuyện thì cũng rất khẽ và nhẹ nhàng.

Các bạn đã học tập được những gì từ cách ứng xử đó?


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin