Dưới đây là 5 cách giúp bạn trả lời những câu hỏi kỳ" /> Dưới đây là 5 cách giúp bạn trả lời những câu hỏi kỳ" /> Dưới đây là 5 cách giúp bạn trả lời những câu hỏi kỳ" />
Trang:

5 cách đối phó với những câu hỏi phỏng vẫn kỳ quặc của nhà tuyển dụng

Thứ sáu, 10/04/2020 | 07:14
Thứ sáu, 07/06/2018 | 00:42

5 cách đối phó với những câu hỏi phỏng vẫn kỳ quặc của nhà tuyển dụng

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; 5 c&aacute;ch gi&uacute;p bạn trả lời những c&acirc;u hỏi kỳ quặc của c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng một c&aacute;ch tự tin nhất.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Duy tr&igrave; th&aacute;i độ t&iacute;ch cực</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; c&oacute; cảm thấy như thế n&agrave;o về c&acirc;u hỏi, h&atilde;y duy tr&igrave; th&aacute;i độ t&iacute;ch cực như trong mọi buổi phỏng vấn tuyển dụng kh&aacute;c.Chắc chắn trong hầu hết trường hợp, c&aacute;c c&acirc;u hỏi như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n c&oacute; vẻ rất kỳ quặc, đ&ocirc;i khi c&ograve;n c&oacute; vẻ &ldquo;ngu ngốc&rdquo; nữa, nhưng điều m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng muốn thấy l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; ứng vi&ecirc;n đối diện với những điều diễn ra kh&ocirc;ng như mong đợi v&agrave; họ c&oacute; khả năng suy nghĩ vượt ra khỏi mọi khu&ocirc;n khổ hay kh&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Luôn duy trì thái độ tích cực" src="/Content/editorimages/images/tich-cuc22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Lu&ocirc;n duy tr&igrave; th&aacute;i độ t&iacute;ch cực trước mọi c&acirc;u hỏi, t&igrave;nh huống</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thể hiện tố chất, kỹ năng của bản th&acirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những c&acirc;u hỏi kỳ quặc thường kh&ocirc;ng nhằm mục đ&iacute;ch &ldquo;hỏi cho vui&rdquo;. Nh&agrave; tuyển dụng sử dụng ch&uacute;ng để c&oacute; một c&aacute;i nh&igrave;n cụ thể hơn về t&iacute;nh c&aacute;ch ứng vi&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&ugrave;y trường hợp đang ứng tuyển v&agrave;o vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi những tố chất, kỹ năng g&igrave;, ứng vi&ecirc;n n&ecirc;n n&ecirc;u c&acirc;u trả lời cho nh&agrave; tuyển dụng thấy m&igrave;nh c&oacute; sở hữu những tố chất, kỹ năng đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Lặp lại c&acirc;u hỏi</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cũng như với mọi c&acirc;u hỏi kh&oacute;, việc lặp lại c&acirc;u hỏi một c&aacute;ch r&agrave;nh rọt sẽ gi&uacute;p ứng vi&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m thời gian để t&igrave;m ra c&acirc;u trả lời ph&ugrave; hợp.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đừng sợ h&atilde;i</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi đối mặt với t&igrave;nh huống o&aacute;i ăm, phản ứng tự nhi&ecirc;n l&agrave; hoảng sợ. Tr&ecirc;n thực tế, nhiều nh&agrave; tuyển dụng mong chờ một sự đột ph&aacute; từ n&atilde;o bộ của ứng vi&ecirc;n để giải tho&aacute;t họ khỏi trạng th&aacute;i &ldquo;cứng lưỡi&rdquo;. Bằng c&aacute;ch tập trung v&agrave;o hướng giải quyết vấn đề thay v&igrave; sự &ldquo;kỳ quặc&rdquo; của c&acirc;u hỏi, ứng vi&ecirc;n c&oacute; thể đưa ra c&acirc;u trả lời tuyệt vời.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="sợ hãi là nguyên nhân dẫn đến mọi thất bại" src="/Content/editorimages/images/s%e1%bb%a3-h%c3%a3i22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Sợ h&atilde;i l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến mọi thất bại</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tập trung giải quyết vấn đề</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&ugrave;y v&agrave;o từng dạng c&acirc;u hỏi, ứng vi&ecirc;n n&ecirc;n nh&igrave;n nhận n&oacute; như một dạng c&acirc;u hỏi th&ocirc;ng thường về vấn đề kỹ thuật hoặc quản l&yacute;: xem x&eacute;t yếu tố cốt l&otilde;i, c&aacute;c nguồn lực c&oacute; sẵn, những khả năng c&oacute; thể ph&aacute;t sinh v&agrave; từng bước giải quyết vấn đề theo c&aacute;ch của ri&ecirc;ng m&igrave;nh.&nbsp;Ứng vi&ecirc;n sẽ chứng minh cho nh&agrave; tuyển dụng thấy m&igrave;nh c&oacute; sức s&aacute;ng tạo v&agrave; khả năng đưa ra giải ph&aacute;p trong những t&igrave;nh huống bất ngờ nhất. Thậm ch&iacute; nếu kh&ocirc;ng đưa ra c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c, &iacute;t nhất nh&agrave; tuyển dụng cũng c&oacute; thể thấy qu&aacute; tr&igrave;nh suy nghĩ của ứng vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Hy vọng những chia sẻ tr&ecirc;n đ&acirc;y&nbsp;của&nbsp;<a href="http://danhbavieclam.vn">http://danhbavieclam.vn</a>&nbsp;sẽ gi&uacute;p bạn đối ph&oacute; được với những c&acirc;u hỏi kỳ quặc của c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng kh&oacute; t&iacute;nh trong những lần phỏng vấn.</strong></span></span></p>

- Thay vì lựa chọn người hoàn hảo hãy tuyển dụng người đã từng thất bại / Bạn được chọn lập tức khi đề cập những câu hỏi này với nhà tuyển dụng

Dưới đây là 5 cách giúp bạn trả lời những câu hỏi kỳ quặc của các nhà tuyển dụng một cách tự tin nhất.

Duy trì thái độ tích cực

Dù có cảm thấy như thế nào về câu hỏi, hãy duy trì thái độ tích cực như trong mọi buổi phỏng vấn tuyển dụng khác.Chắc chắn trong hầu hết trường hợp, các câu hỏi như đã nói ở trên có vẻ rất kỳ quặc, đôi khi còn có vẻ “ngu ngốc” nữa, nhưng điều mà nhà tuyển dụng muốn thấy là cách mà ứng viên đối diện với những điều diễn ra không như mong đợi và họ có khả năng suy nghĩ vượt ra khỏi mọi khuôn khổ hay không.

Luôn duy trì thái độ tích cực

Luôn duy trì thái độ tích cực trước mọi câu hỏi, tình huống

Thể hiện tố chất, kỹ năng của bản thân

Những câu hỏi kỳ quặc thường không nhằm mục đích “hỏi cho vui”. Nhà tuyển dụng sử dụng chúng để có một cái nhìn cụ thể hơn về tính cách ứng viên. 

Tùy trường hợp đang ứng tuyển vào vị trí công việc đòi hỏi những tố chất, kỹ năng gì, ứng viên nên nêu câu trả lời cho nhà tuyển dụng thấy mình có sở hữu những tố chất, kỹ năng đó.

Lặp lại câu hỏi

Cũng như với mọi câu hỏi khó, việc lặp lại câu hỏi một cách rành rọt sẽ giúp ứng viên có thêm thời gian để tìm ra câu trả lời phù hợp.

Đừng sợ hãi

Khi đối mặt với tình huống oái ăm, phản ứng tự nhiên là hoảng sợ. Trên thực tế, nhiều nhà tuyển dụng mong chờ một sự đột phá từ não bộ của ứng viên để giải thoát họ khỏi trạng thái “cứng lưỡi”. Bằng cách tập trung vào hướng giải quyết vấn đề thay vì sự “kỳ quặc” của câu hỏi, ứng viên có thể đưa ra câu trả lời tuyệt vời.

sợ hãi là nguyên nhân dẫn đến mọi thất bại

Sợ hãi là nguyên nhân dẫn đến mọi thất bại

Tập trung giải quyết vấn đề

Tùy vào từng dạng câu hỏi, ứng viên nên nhìn nhận nó như một dạng câu hỏi thông thường về vấn đề kỹ thuật hoặc quản lý: xem xét yếu tố cốt lõi, các nguồn lực có sẵn, những khả năng có thể phát sinh và từng bước giải quyết vấn đề theo cách của riêng mình. Ứng viên sẽ chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy mình có sức sáng tạo và khả năng đưa ra giải pháp trong những tình huống bất ngờ nhất. Thậm chí nếu không đưa ra câu trả lời chính xác, ít nhất nhà tuyển dụng cũng có thể thấy quá trình suy nghĩ của ứng viên.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của http://danhbavieclam.vn sẽ giúp bạn đối phó được với những câu hỏi kỳ quặc của các nhà tuyển dụng khó tính trong những lần phỏng vấn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin