Thực tế có rất nhiều lý do khiến c" /> Thực tế có rất nhiều lý do khiến c" /> Thực tế có rất nhiều lý do khiến c" />
Trang:

Nghệ thuật nhảy việc giúp bạn không mất điểm trước nhà tuyển dụng.

Thứ năm, 27/02/2020 | 21:24
Thứ năm, 04/06/2018 | 20:23

Nghệ thuật nhảy việc giúp bạn không mất điểm trước nhà tuyển dụng.

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thực tế c&oacute; rất nhiều&nbsp;l&yacute;&nbsp;do khiến ch&uacute;ng ta quyết định nghỉ việc. V&agrave; phần lớn trong số ấy, một khi đ&atilde; nhảy việc&nbsp;th&igrave; ắt hẳn nguy&ecirc;n nh&acirc;n&nbsp;ra đi&nbsp;&iacute;t khi mang t&iacute;nh t&iacute;ch cực. Đ&acirc;y l&agrave; 3&nbsp;l&yacute; do nhảy việc&nbsp;phổ biến nhất hiện nay v&agrave; c&aacute;ch trả lời&nbsp;tham khảo nếu bạn kh&ocirc;ng may bị nh&agrave; tuyển dụng hỏi khi phỏng vấn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Bạn kh&ocirc;ng c&ograve;n hứng th&uacute; với c&ocirc;ng việc cũ nữa</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đừng n&ecirc;n:</strong>&nbsp;Khiếu nại về sự nh&agrave;m ch&aacute;n m&agrave; bạn phải trải qua h&agrave;ng ng&agrave;y v&igrave; cứ phải l&agrave;m ho&agrave;i một c&ocirc;ng việc, kh&ocirc;ng học được g&igrave;, m&ocirc;i trường l&agrave;m việc kh&ocirc;ng th&iacute;ch hợp.&nbsp;Một doanh nghiệp kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t triển mạnh nếu nh&acirc;n vi&ecirc;n của n&oacute; chỉ l&agrave;m việc tr&ecirc;n &quot;cảm hứng&quot; m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; mục ti&ecirc;u v&agrave; quyết t&acirc;m. Liệu c&oacute; c&oacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o muốn tuyển&nbsp;nh&acirc;n vi&ecirc; như vậy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>N&ecirc;n:</strong>&nbsp;H&atilde;y trung thực với nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;về những l&yacute; do tại sao bạn kh&ocirc;ng muốn bỏ lỡ vị tr&iacute; m&agrave; bạn đang nộp đơn ứng tuyển. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;,&nbsp;&ldquo;n&oacute;i giảm n&oacute;i tr&aacute;nh&rdquo; khi nh&agrave; tuyển dụng đề cập vấn đề tại sao c&ocirc;ng việc cũ lại kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp với bạn. Nghệ thuật nhảy việc nằm ở c&aacute;ch trả lời kh&ocirc;n kh&eacute;o của bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nghệ thuật nhảy việc" src="/Content/editorimages/images/nhay-viec-nghe-thuat.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghệ thuật trả lời l&yacute; do nhảy việc nằm ở sự kh&ocirc;n kh&eacute;o của bạn</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Bạn kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội thăng tiến</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đừng n&ecirc;n:</strong> Đặt vấn đề&nbsp;việc bạn kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển&nbsp;được ở c&ocirc;ng ty cũ n&ecirc;n muốn t&igrave;m kiếm cơ hội thăng tiến ở c&ocirc;ng ty mới. Như thế bạn đang tự l&agrave;m kh&oacute; bản th&acirc;n m&igrave;nh, v&igrave; nh&agrave; tuyển dụng sẽ hỏi l&yacute; do bạn kh&ocirc;ng thể&nbsp;thăng tiến.&nbsp;Nếu kh&ocirc;ng kh&eacute;o l&eacute;o, c&oacute; thể bạn&nbsp;khiến nh&agrave; tuyển dụng nghi ngờ năng lực của bản th&acirc;n bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>N&ecirc;n:</strong>&nbsp;Cho nh&agrave; tuyển dụng thấy bạn đang rất khao kh&aacute;t muốn&nbsp;bước ra khỏi v&ugrave;ng an to&agrave;n v&agrave; muốn&nbsp;được thử sức, chinh phục vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc c&oacute; đ&ograve;i hỏi cao về kĩ năng v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n hơn c&ocirc;ng việc hiện tại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Ở c&ocirc;ng ty cũ mất lương của bạn thấp</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đừng n&ecirc;n</strong>: Trung thật khai b&aacute;o với nh&agrave; tuyển dụng rằng bạn nghỉ việc c&ocirc;ng ty cũ v&igrave; muốn mức lương cao hơn. N&oacute;i như vậy sẽ khiến&nbsp;nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;nghi ngờ về năng lực v&agrave; hiệu quả l&agrave;m việc của bạn khi bạn chưa nắm r&otilde;&nbsp;m&ocirc;i trường l&agrave;m việc v&agrave; t&iacute;nh chất c&ocirc;ng việc ở c&ocirc;ng ty cũ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>N&ecirc;n:</strong> Nếu nh&agrave; tuyển dụng hỏi bạn về mức lương th&igrave; bạn h&atilde;y cố gắng hướng c&acirc;u trả lời&nbsp;về một l&iacute; do li&ecirc;n quan đến ph&aacute;t triển sự nghiệp.&nbsp;Trước hết, h&atilde;y nhanh ch&oacute;ng điểm qua những kinh nghiệm, th&agrave;nh tựu m&agrave; bạn đ&atilde; t&iacute;ch lũy được ở c&ocirc;ng ty cũ; tiếp đến kh&eacute;o l&eacute;o thể hiện sự khao kh&aacute;t muốn được thử sức, thể hiện v&agrave; cống hiến khả năng m&agrave; m&igrave;nh đang c&oacute; cho một vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc cao&nbsp;hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Khi phỏng vấn về l&iacute; do nhảy việc, bạn kh&ocirc;ng nhất thiết phải &ldquo;c&oacute; sao n&oacute;i vậy&rdquo; m&agrave; h&atilde;y cố gắng đưa ra c&acirc;u trả lời mang c&aacute;i nh&igrave;n kh&aacute;ch quan, t&iacute;ch cực nhất.&nbsp;Qu&aacute; khứ kh&ocirc;ng quyết định tương lai của bạn. Nhảy việc cũng l&agrave; một nghệ&nbsp;thuật v&agrave; bạn ch&iacute;nh l&agrave; nh&acirc;n vật ch&iacute;nh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu nghệ thuật đ&oacute;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Mất cơ hội ứng tuyển việc làm chỉ vì giọng nói quá nhỏ. / Bản CV và nhật ký công việc cá nhân của bạn có gì khác nhau?

Thực tế có rất nhiều lý do khiến chúng ta quyết định nghỉ việc. Và phần lớn trong số ấy, một khi đã nhảy việc thì ắt hẳn nguyên nhân ra đi ít khi mang tính tích cực. Đây là 3 lý do nhảy việc phổ biến nhất hiện nay và cách trả lời tham khảo nếu bạn không may bị nhà tuyển dụng hỏi khi phỏng vấn.

1. Bạn không còn hứng thú với công việc cũ nữa

Đừng nên: Khiếu nại về sự nhàm chán mà bạn phải trải qua hàng ngày vì cứ phải làm hoài một công việc, không học được gì, môi trường làm việc không thích hợp. Một doanh nghiệp không thể phát triển mạnh nếu nhân viên của nó chỉ làm việc trên "cảm hứng" mà không có mục tiêu và quyết tâm. Liệu có có công ty nào muốn tuyển nhân viê như vậy.

Nên: Hãy trung thực với nhà tuyển dụng về những lý do tại sao bạn không muốn bỏ lỡ vị trí mà bạn đang nộp đơn ứng tuyển. Bên cạnh đó, “nói giảm nói tránh” khi nhà tuyển dụng đề cập vấn đề tại sao công việc cũ lại không còn phù hợp với bạn. Nghệ thuật nhảy việc nằm ở cách trả lời khôn khéo của bạn.

Nghệ thuật nhảy việc

Nghệ thuật trả lời lý do nhảy việc nằm ở sự khôn khéo của bạn

2. Bạn không có cơ hội thăng tiến

Đừng nên: Đặt vấn đề việc bạn không phát triển được ở công ty cũ nên muốn tìm kiếm cơ hội thăng tiến ở công ty mới. Như thế bạn đang tự làm khó bản thân mình, vì nhà tuyển dụng sẽ hỏi lý do bạn không thể thăng tiến. Nếu không khéo léo, có thể bạn khiến nhà tuyển dụng nghi ngờ năng lực của bản thân bạn.

Nên: Cho nhà tuyển dụng thấy bạn đang rất khao khát muốn bước ra khỏi vùng an toàn và muốn được thử sức, chinh phục vị trí công việc có đòi hỏi cao về kĩ năng và chuyên môn hơn công việc hiện tại.

3. Ở công ty cũ mất lương của bạn thấp

Đừng nên: Trung thật khai báo với nhà tuyển dụng rằng bạn nghỉ việc công ty cũ vì muốn mức lương cao hơn. Nói như vậy sẽ khiến nhà tuyển dụng nghi ngờ về năng lực và hiệu quả làm việc của bạn khi bạn chưa nắm rõ môi trường làm việc và tính chất công việc ở công ty cũ.

Nên: Nếu nhà tuyển dụng hỏi bạn về mức lương thì bạn hãy cố gắng hướng câu trả lời về một lí do liên quan đến phát triển sự nghiệp. Trước hết, hãy nhanh chóng điểm qua những kinh nghiệm, thành tựu mà bạn đã tích lũy được ở công ty cũ; tiếp đến khéo léo thể hiện sự khao khát muốn được thử sức, thể hiện và cống hiến khả năng mà mình đang có cho một vị trí công việc cao hơn.

Khi phỏng vấn về lí do nhảy việc, bạn không nhất thiết phải “có sao nói vậy” mà hãy cố gắng đưa ra câu trả lời mang cái nhìn khách quan, tích cực nhất. Quá khứ không quyết định tương lai của bạn. Nhảy việc cũng là một nghệ thuật và bạn chính là nhân vật chính trên sân khấu nghệ thuật đó.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin