Hầu hết kế hoạch năm của mọi người thường xoay quanh những vấn đề liên quan đến" /> Hầu hết kế hoạch năm của mọi người thường xoay quanh những vấn đề liên quan đến" /> Hầu hết kế hoạch năm của mọi người thường xoay quanh những vấn đề liên quan đến" />
Trang:

7 bước lập kế hoạch tài chính cho tương lai tốt đẹp hơn

Thứ sáu, 28/02/2020 | 11:55
Thứ sáu, 13/07/2018 | 13:12

7 bước lập kế hoạch tài chính cho tương lai tốt đẹp hơn

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hầu hết kế hoạch năm của mọi người thường xoay quanh những vấn đề li&ecirc;n quan đến t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; sức khỏe. Đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; từ bỏ th&oacute;i quen xấu (h&uacute;t thuốc l&aacute;, uống nước ngọt, nghiệm mạng x&atilde; hội hay mua sắm v&ocirc; tội vạ) hay tập một th&oacute;i quen tốt (tiết kiệm, mua bảo hiểm,&hellip;). D&ugrave; vậy, kh&ocirc;ng phải ai cũng biết c&aacute;ch lập một kế hoạch th&ocirc;ng minh, đặc biệt l&agrave; trong lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&oacute; thể tham khảo những đề nghị từ <a href="http://danhbavieclam.vn"><span style="color:#2980b9">Danhbavieclam.vn</span></a>&nbsp;để c&oacute; tương lai t&agrave;i ch&iacute;nh tốt đẹp hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1.Nghi&ecirc;n cứu</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;l&agrave; một phần của quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh. Hoạt động n&agrave;y đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; sự đầu tư nghi&ecirc;n cứu trước khi bắt tay v&agrave;o x&acirc;y dựng. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ s&oacute;t bất k&igrave; một th&ocirc;ng tin n&agrave;o li&ecirc;n quan đến c&aacute;c vấn đề t&agrave;i ch&iacute;nh. H&atilde;y chuẩn bị sẵn cho m&igrave;nh một vốn kiến thức kha kh&aacute; để bạn kh&ocirc;ng bị bỡ ngỡ trước những quyết định sắp tới.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2.Cẩn trọng khi đưa ra quyết định chi ti&ecirc;u</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ai cũng c&oacute; thể d&iacute;nh bẫy ti&ecirc;u d&ugrave;ng nếu kh&ocirc;ng cẩn trọng khi đưa ra quyết định chi ti&ecirc;u. C&aacute;c thương hiệu, c&aacute;c đơn vị kinh doanh lu&ocirc;n c&oacute; cả ng&agrave;n c&aacute;ch để bạn chi tiền bằng c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến mại, c&aacute;c ưu đ&atilde;i hay giảm gi&aacute; đặc biệt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn n&ecirc;n b&igrave;nh tĩnh v&agrave; lu&ocirc;n đặt cho m&igrave;nh c&acirc;u hỏi &ldquo;Khoản chi n&agrave;y c&oacute; cần thiết kh&ocirc;ng?&rdquo;, &ldquo;C&oacute; cần phải mua v&agrave;o thời gian n&agrave;y kh&ocirc;ng?&rdquo; X&aacute;c định mức độ cần thiết của khoản chi sẽ gi&uacute;p bạn tr&aacute;nh được việc đem về nh&agrave; những đồ d&ugrave;ng kh&ocirc;ng cần thiết.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3.X&aacute;c định c&aacute;c mục ti&ecirc;u t&agrave;i ch&iacute;nh</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">X&aacute;c định r&otilde; c&aacute;c mục ti&ecirc;u t&agrave;i ch&iacute;nh của bản th&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh l&agrave; bước đầu ti&ecirc;n để lập kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh cho tương lai tốt đẹp. Bạn cần hiểu r&otilde; bản th&acirc;n muốn g&igrave; trong một năm sắp tới để c&oacute; kế hoạch ph&ugrave; hợp. Chẳng hạn, bạn muốn c&oacute; một cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu, một chuyến du lịch cho cả gia đ&igrave;nh 60 triệu,&hellip; Khi c&oacute; mục ti&ecirc;u, bạn c&oacute; thể đặt c&acirc;u hỏi &ldquo;L&agrave;m sao để đạt được mục ti&ecirc;u đ&oacute;?&rdquo; v&agrave; c&aacute;c c&acirc;u trả lời sẽ l&agrave; kế hoạch cho cả năm của bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sắp xếp c&aacute;c mục ti&ecirc;u t&agrave;i ch&iacute;nh theo thứ tự ưu ti&ecirc;n l&agrave; bước tiếp theo bạn cần thực hiện. Việc sắp xếp sẽ gi&uacute;p bạn đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ quan trọng của c&aacute;c khoản thu/chi, từ đ&oacute; c&oacute; thể sắp xếp thời gian t&iacute;ch luỹ để c&oacute; được số tiền n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một yếu tố kh&aacute;c t&aacute;c động quan trọng đến việc lập kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh cho tương lai tốt đẹp ch&iacute;nh l&agrave; tầm nh&igrave;n. Bạn n&ecirc;n đặt c&aacute;c mục ti&ecirc;u t&agrave;i ch&iacute;nh d&agrave;i hạn thay v&igrave; phục vụ cho c&aacute;c nhu cầu ngắn hạn bởi mong muốn của ch&uacute;ng ta l&agrave; c&oacute; một tương lai an to&agrave;n v&agrave; bền vững về mặt tiền bạc.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">4.Dạy dỗ con c&aacute;i về vấn đề tiền bạc</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều gia định Việt Nam kh&ocirc;ng coi trọng gi&aacute;o dục con c&aacute;i về vấn đề tiền bạc. Tr&ecirc;n thực tế, từ 6 &ndash; 10 tuổi, b&eacute; đ&atilde; c&oacute; khả năng tiếp nhận c&aacute;c kh&aacute;i niệm t&agrave;i ch&iacute;nh cơ bản như gi&aacute; trị của tiền, c&aacute;ch sử dụng tiền để mua sản phẩm, nhận định c&aacute;c nhu cầu của bản th&acirc;n,&hellip; Việc nhận thức sớm v&agrave; hiểu r&otilde; gi&aacute; trị của tiền bạc sẽ gi&uacute;p b&eacute; c&oacute; khả năng kiểm so&aacute;t vấn đề chi ti&ecirc;u c&aacute; nh&acirc;n, đồng thời bước đầu tự l&ecirc;n kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh cho bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="7 bước lập kế hoạch tài chính" src="/Content/editorimages/images/giao-duc-tai-chinh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>H&atilde;y dạy con về t&agrave;i ch&iacute;nh từ nhỏ.</em></span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">5.Đầu tư v&agrave;o bảo hiểm</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn cảm thấy chỉ t&iacute;ch luỹ bằng tiết kiệm l&agrave; chưa đủ v&igrave; cuộc sống c&oacute; những rủi ro sức khỏe khiến bạn phải chi một đống tiền cho dịch vụ y tế. Vậy th&igrave; đầu tư v&agrave;o bảo hiểm l&agrave; một bước kh&ocirc;n ngoan trong việc lập kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh cho tương lai tốt đẹp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với một g&oacute;i bảo hiểm bạn vừa t&iacute;ch luỹ tiền bạc với l&atilde;i suất hấp dẫn, vừa được đảm bảo về sức khỏe d&agrave;i hạn, thậm ch&iacute; trọn đời. Căn cứ v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n, bạn c&oacute; thể lựa chọn g&oacute;i bảo hiểm với h&igrave;nh thức đ&oacute;ng ph&iacute; ph&ugrave; hợp v&agrave; linh hoạt.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">6.Tăng ng&acirc;n s&aacute;ch tiết kiệm</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mọi người đều cần c&oacute; một khoản tiết kiệm để t&iacute;ch luỹ cho tương lai hoặc đề ph&ograve;ng bất trắc. Tăng ng&acirc;n s&aacute;ch tiết kiệm l&agrave; một quyết định kh&ocirc;n ngoan nếu bạn kh&ocirc;ng muốn lo lắng về mặt t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; an t&acirc;m tận hưởng cuộc sống.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y đặt mục ti&ecirc;u tiết kiệm từ 15 &ndash; 20% thu nhập h&agrave;ng th&aacute;ng, bạn sẽ ngạc nhi&ecirc;n về khoản tiền m&igrave;nh c&oacute; được sau v&agrave;i năm đi l&agrave;m v&agrave; c&oacute; nguồn lực t&agrave;i ch&iacute;nh cho c&aacute;c mục ti&ecirc;u lớn như mua nh&agrave;, lập gia đ&igrave;nh hay sinh em b&eacute;,&hellip;</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">7.Th&ocirc;ng minh khi vay tiền</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c khoản vay l&agrave; điều tất yếu của cuộc sống hiện đại v&agrave; cũng l&agrave; một phần của việc lập kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh cho tương lai tốt đẹp. Bạn sẽ c&oacute; những khoản vay ti&ecirc;u d&ugrave;ng, kinh doanh hay phục vụ cho vấn đề gi&aacute;o dục.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện nay, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, quỹ t&iacute;n dụng đều hỗ trợ nhiều h&igrave;nh thức vay với mức l&atilde;i suất v&agrave; thời gian kh&aacute;c nhau. Bạn cần t&iacute;nh to&aacute;n kỹ c&aacute;c khoản vay v&agrave; đối chiếu với khả năng t&agrave;i ch&iacute;nh của m&igrave;nh trước khi đặt b&uacute;t k&yacute; v&agrave;o hợp đồng. Kh&ocirc;ng ai muốn phải d&agrave;nh to&agrave;n bộ thu nhập để trả nợ, đ&uacute;ng kh&ocirc;ng n&agrave;o? Bạn chỉ n&ecirc;n d&agrave;nh khoảng 20 &ndash; 30% thu nhập cho c&aacute;c khoản vay n&agrave;y th&ocirc;i, v&igrave; cuộc sống của bạn c&ograve;n rất nhiều thứ phải chi ti&ecirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều người c&oacute; th&oacute;i quen l&ecirc;n kế hoạch h&agrave;ng năm với mong muốn thực hiện được những mục ti&ecirc;u lớn gi&uacute;p cuộc sống trở n&ecirc;n hạnh ph&uacute;c hơn. Trong đ&oacute; lập kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh cho tương lai tốt đẹp l&agrave; điều kh&ocirc;ng thể thiếu cho mọi gia đ&igrave;nh.&nbsp;</span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">Về cơ bản, để c&oacute; cuộc sống hạnh ph&uacute;c l&acirc;u d&agrave;i bạn cần sức khỏe tốt, t&agrave;i ch&iacute;nh ổn định, tinh thần thoải m&aacute;i v&agrave; gia đ&igrave;nh &ecirc;m ấm. </span></p> <p><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hy vọng rằng với những bước lập kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh cho tương lai tốt đẹp, bạn sẽ c&oacute; nền tảng quan trọng để x&acirc;y dựng cuộc sống bền vững ph&ugrave; hợp với nhu cầu của bản th&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh.</span></strong></p>

- Trước khi khởi nghiệp bạn cần chuẩn bị những điều gì? / Cách giúp bạn tránh tránh khỏi nợ xấu và sử dụng tài chính thông minh

Hầu hết kế hoạch năm của mọi người thường xoay quanh những vấn đề liên quan đến tài chính và sức khỏe. Đó có thể là từ bỏ thói quen xấu (hút thuốc lá, uống nước ngọt, nghiệm mạng xã hội hay mua sắm vô tội vạ) hay tập một thói quen tốt (tiết kiệm, mua bảo hiểm,…). Dù vậy, không phải ai cũng biết cách lập một kế hoạch thông minh, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính.

Bạn có thể tham khảo những đề nghị từ Danhbavieclam.vn để có tương lai tài chính tốt đẹp hơn.

1.Nghiên cứu

Kế hoạch tài chính là một phần của quản lý tài chính. Hoạt động này đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu trước khi bắt tay vào xây dựng. Không nên bỏ sót bất kì một thông tin nào liên quan đến các vấn đề tài chính. Hãy chuẩn bị sẵn cho mình một vốn kiến thức kha khá để bạn không bị bỡ ngỡ trước những quyết định sắp tới.

2.Cẩn trọng khi đưa ra quyết định chi tiêu

Ai cũng có thể dính bẫy tiêu dùng nếu không cẩn trọng khi đưa ra quyết định chi tiêu. Các thương hiệu, các đơn vị kinh doanh luôn có cả ngàn cách để bạn chi tiền bằng các chương trình khuyến mại, các ưu đãi hay giảm giá đặc biệt.

Bạn nên bình tĩnh và luôn đặt cho mình câu hỏi “Khoản chi này có cần thiết không?”, “Có cần phải mua vào thời gian này không?” Xác định mức độ cần thiết của khoản chi sẽ giúp bạn tránh được việc đem về nhà những đồ dùng không cần thiết.

3.Xác định các mục tiêu tài chính

Xác định rõ các mục tiêu tài chính của bản thân và gia đình là bước đầu tiên để lập kế hoạch tài chính cho tương lai tốt đẹp. Bạn cần hiểu rõ bản thân muốn gì trong một năm sắp tới để có kế hoạch phù hợp. Chẳng hạn, bạn muốn có một cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu, một chuyến du lịch cho cả gia đình 60 triệu,… Khi có mục tiêu, bạn có thể đặt câu hỏi “Làm sao để đạt được mục tiêu đó?” và các câu trả lời sẽ là kế hoạch cho cả năm của bạn.

Sắp xếp các mục tiêu tài chính theo thứ tự ưu tiên là bước tiếp theo bạn cần thực hiện. Việc sắp xếp sẽ giúp bạn đánh giá mức độ quan trọng của các khoản thu/chi, từ đó có thể sắp xếp thời gian tích luỹ để có được số tiền này.

Một yếu tố khác tác động quan trọng đến việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai tốt đẹp chính là tầm nhìn. Bạn nên đặt các mục tiêu tài chính dài hạn thay vì phục vụ cho các nhu cầu ngắn hạn bởi mong muốn của chúng ta là có một tương lai an toàn và bền vững về mặt tiền bạc.

4.Dạy dỗ con cái về vấn đề tiền bạc

Nhiều gia định Việt Nam không coi trọng giáo dục con cái về vấn đề tiền bạc. Trên thực tế, từ 6 – 10 tuổi, bé đã có khả năng tiếp nhận các khái niệm tài chính cơ bản như giá trị của tiền, cách sử dụng tiền để mua sản phẩm, nhận định các nhu cầu của bản thân,… Việc nhận thức sớm và hiểu rõ giá trị của tiền bạc sẽ giúp bé có khả năng kiểm soát vấn đề chi tiêu cá nhân, đồng thời bước đầu tự lên kế hoạch tài chính cho bản thân.

7 bước lập kế hoạch tài chính

Hãy dạy con về tài chính từ nhỏ.

5.Đầu tư vào bảo hiểm

Bạn cảm thấy chỉ tích luỹ bằng tiết kiệm là chưa đủ vì cuộc sống có những rủi ro sức khỏe khiến bạn phải chi một đống tiền cho dịch vụ y tế. Vậy thì đầu tư vào bảo hiểm là một bước khôn ngoan trong việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai tốt đẹp.

Với một gói bảo hiểm bạn vừa tích luỹ tiền bạc với lãi suất hấp dẫn, vừa được đảm bảo về sức khỏe dài hạn, thậm chí trọn đời. Căn cứ vào tình hình tài chính cá nhân, bạn có thể lựa chọn gói bảo hiểm với hình thức đóng phí phù hợp và linh hoạt.

6.Tăng ngân sách tiết kiệm

Mọi người đều cần có một khoản tiết kiệm để tích luỹ cho tương lai hoặc đề phòng bất trắc. Tăng ngân sách tiết kiệm là một quyết định khôn ngoan nếu bạn không muốn lo lắng về mặt tài chính và an tâm tận hưởng cuộc sống.

Hãy đặt mục tiêu tiết kiệm từ 15 – 20% thu nhập hàng tháng, bạn sẽ ngạc nhiên về khoản tiền mình có được sau vài năm đi làm và có nguồn lực tài chính cho các mục tiêu lớn như mua nhà, lập gia đình hay sinh em bé,…

7.Thông minh khi vay tiền

Các khoản vay là điều tất yếu của cuộc sống hiện đại và cũng là một phần của việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai tốt đẹp. Bạn sẽ có những khoản vay tiêu dùng, kinh doanh hay phục vụ cho vấn đề giáo dục.

Hiện nay, các ngân hàng, quỹ tín dụng đều hỗ trợ nhiều hình thức vay với mức lãi suất và thời gian khác nhau. Bạn cần tính toán kỹ các khoản vay và đối chiếu với khả năng tài chính của mình trước khi đặt bút ký vào hợp đồng. Không ai muốn phải dành toàn bộ thu nhập để trả nợ, đúng không nào? Bạn chỉ nên dành khoảng 20 – 30% thu nhập cho các khoản vay này thôi, vì cuộc sống của bạn còn rất nhiều thứ phải chi tiêu.

Nhiều người có thói quen lên kế hoạch hàng năm với mong muốn thực hiện được những mục tiêu lớn giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Trong đó lập kế hoạch tài chính cho tương lai tốt đẹp là điều không thể thiếu cho mọi gia đình. Về cơ bản, để có cuộc sống hạnh phúc lâu dài bạn cần sức khỏe tốt, tài chính ổn định, tinh thần thoải mái và gia đình êm ấm.

Hy vọng rằng với những bước lập kế hoạch tài chính cho tương lai tốt đẹp, bạn sẽ có nền tảng quan trọng để xây dựng cuộc sống bền vững phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin