Bạn đã viết thư xin việc, nghiên cứu công ty và nhận được c" /> Bạn đã viết thư xin việc, nghiên cứu công ty và nhận được c" /> Bạn đã viết thư xin việc, nghiên cứu công ty và nhận được c" />
Trang:

Ăn gì, làm gì trước khi phỏng vấn để đạt kết quả tốt?

Thứ ba, 07/04/2020 | 20:41
Thứ ba, 22/07/2018 | 00:59

Ăn gì, làm gì trước khi phỏng vấn để đạt kết quả tốt?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn đ&atilde; viết thư xin việc, nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng ty v&agrave; nhận được cuộc gọi đến văn ph&ograve;ng để phỏng vấn. Đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y trọng đại nhưng chỉ c&ograve;n v&agrave;i tiếng nữa l&agrave; đến giờ phỏng vấn rồi v&agrave; bạn đang ph&aacute;t hoảng. Vậy bạn c&oacute; thể l&agrave;m g&igrave; để chuẩn bị v&agrave; tận dụng tối đa thời gian c&ograve;n lại của m&igrave;nh?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">N&ecirc;n ăn g&igrave; v&agrave; l&agrave;m g&igrave;? Dưới đ&acirc;y l&agrave; lời khuy&ecirc;n của chuy&ecirc;n gia gi&uacute;p bạn chuẩn bị về cả thể lực lẫn t&acirc;m tr&iacute; trước nhiệm vụ kh&oacute; nhằn sắp tới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ăn chuối</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bụng đ&oacute;i cồn c&agrave;o, giọng n&oacute;i run rẩy sẽ l&agrave; một sự mất tập trung m&agrave; bạn kh&ocirc;ng muốn phải đối ph&oacute; trong một cuộc phỏng vấn. Để loại bỏ đi sự lo lắng kh&ocirc;ng cần thiết n&agrave;y, h&atilde;y d&ugrave;ng những loại đồ ăn nhiều kali (thứ barista thường d&ugrave;ng để chống lại t&aacute;c dụng phụ ti&ecirc;u cực khi d&ugrave;ng qu&aacute; nhiều caffeine) &ndash; một quả chuối chẳng hạn. Một quả chuối sẽ gi&uacute;p giảm nhanh sự căng cơ v&agrave; giữ lượng đường trong m&aacute;u ổn định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đi dạo ngo&agrave;i trời</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để c&oacute; những suy nghĩ s&aacute;ng suốt nhất trong cuộc phỏng vấn, h&atilde;y ra ngo&agrave;i đi bộ. Cảnh quan tự nhi&ecirc;n được chứng minh l&agrave; một liệu ph&aacute;p thư gi&atilde;n tốt nhất trong thời gian ngắn. Những nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu Nhật Bản đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra rằng 30 ph&uacute;t đi bộ trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n hoặc trong rừng l&agrave; đủ để bạn nạp đầy năng lượng t&iacute;ch cực, sẵn s&agrave;ng cho cuộc phỏng vấn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tập thể dục</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi đang t&igrave;m một c&ocirc;ng việc mới, những cuộc phỏng vấn c&oacute; thể l&agrave; một trải nghiệm căng n&atilde;o. Để l&agrave;m dịu những sợi d&acirc;y thần kinh đang hoạt động qu&aacute; tải n&agrave;y, h&atilde;y luyện tập thể dục trước khi phỏng vấn. Bạn kh&ocirc;ng cần phải d&ugrave;ng đến những thiết bị tối t&acirc;n hoặc thậm ch&iacute; đổ mồ hồi để nhận được những lợi &iacute;ch m&agrave; thể dục mang lại. Chỉ cần một giờ vận động, di chuyển cũng đủ để cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn rồi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại sao vận động lại hiểu quả như vậy? N&oacute; cũng c&oacute; thể được coi l&agrave; một dạng thiền định gi&uacute;p ch&uacute;ng ta tập trung v&agrave;o thực tại thay v&igrave; để t&acirc;m tr&iacute; tha thẩn xung quanh. &quot;Sau một trận b&oacute;ng hoặc một v&agrave;i v&ograve;ng bơi trong hồ bơi bạn sẽ thường thấy rằng m&igrave;nh đ&atilde; qu&ecirc;n đi mọi sự mệt mỏi, căng thẳng trong ng&agrave;y v&agrave; chỉ tập trung v&agrave;o chuyển động của cơ thể&quot;, trang Mayo Clinic viết về t&aacute;c dụng của thể dục. &quot;Khi bạn bắt đầu thường xuy&ecirc;n giảm căng thẳng h&agrave;ng ng&agrave;y th&ocirc;ng qua vận động, bạn c&oacute; thể thấy rằng bạn sẽ tr&agrave;n trề năng lượng v&agrave; sự t&iacute;ch cực, c&oacute; thể gi&uacute;p bạn b&igrave;nh tĩnh hơn trong mọi việc&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Ăn gì và làm gì trước khi phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/tap-the-duc.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để l&agrave;m dịu những sợi d&acirc;y thần kinh đang hoạt động qu&aacute; tải, h&atilde;y luyện tập thể dục trước khi phỏng vấn. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m &quot;ngọt&quot; giọng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong thời đại kỹ thuật số ng&agrave;y nay với sự giao tiếp th&ocirc;ng qua nền tảng c&ocirc;ng nghệ, bạn c&oacute; thể đi l&agrave;m cả ng&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng cần n&oacute;i chuyện trực tiếp với đồng nghiệp của bạn. Điều đ&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể trong văn ph&ograve;ng l&agrave;m việc nhưng kh&ocirc;ng phải trong một buổi phỏng vấn khi m&agrave; bạn cần thuyết phục người phỏng vấn rằng m&igrave;nh l&agrave; người ph&ugrave; hợp nhất cho c&ocirc;ng việc. Để tr&aacute;nh l&agrave;m hỏng chuyện bởi những &acirc;m thanh &lsquo;um&rsquo;, &lsquo;ừ&rsquo; h&atilde;y d&agrave;nh thời gian l&agrave;m ấm thanh quản v&agrave; l&agrave;m ngọt giọng, thực h&agrave;nh những c&acirc;u hỏi như đang trả lời phỏng vấn thật.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;H&atilde;y hạn chế căng thẳng xuống mức thấp nhất c&oacute; thể&quot;, gi&aacute;o sư khoa nhạc kịch Greg Justice n&oacute;i về sự chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. &quot;Bạn nhất định phải l&agrave;m n&oacute;ng người, luyện giọng trước khi phỏng vấn&quot;. &Ocirc;ng cũng đưa ra lời khuy&ecirc;n để th&uacute;c đẩy sự thư gi&atilde;n cho cơ mặt: ng&aacute;p, vận động m&ocirc;i v&agrave; n&oacute;i một v&agrave;i c&acirc;u l&iacute;u lưỡi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Luyện tập với những c&acirc;u hỏi nhập vai</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự chuẩn bị tốt nhất l&agrave; sự chuẩn bị thực tế cho những g&igrave; bạn đang định n&oacute;i v&agrave; l&agrave;m trong cuộc phỏng vấn. Nếu c&oacute; thời gian, h&atilde;y nhờ một người bạn đ&aacute;ng tin cậy sẵn s&agrave;ng đ&oacute;ng vai v&agrave; hỏi những c&acirc;u hỏi tiềm năng như &quot;Tại sao bạn t&igrave;m một việc mới?&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những sự chuẩn bị n&agrave;y gi&uacute;p ch&uacute;ng ta phản xạ tốt hơn trong khi phỏng vấn, d&ugrave; c&oacute; gặp những c&acirc;u hỏi h&oacute;c b&uacute;a. Quyết đinh bạn được nhận hay kh&ocirc;ng nằm trong tay của một người kh&aacute;c nhưng sự chuẩn bị cho qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y lại nằm trong tầm kiểm so&aacute;t của bạn. C&aacute;c nghi thức, sự chuẩn bị trước khi thi đấu thể thao của những vận động vi&ecirc;n đ&atilde; được chứng minh cải thiện sự ổn định về cảm x&uacute;c v&agrave; gia tăng sự tự tin.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; thể bạn kh&ocirc;ng thể x&aacute;c định được kết quả của cuộc phỏng vấn nhưng với những nghi thức bạn chuẩn bị , bạn sẽ l&agrave; phi&ecirc;n bản tốt nhất của bản th&acirc;n d&ugrave; gặp t&igrave;nh huống ph&aacute;t sinh ngo&agrave;i dự kiến.</span></span></p>

- Ứng viên nữ lợi thế hơn ứng viên nam cái gì khi đi phỏng vấn? / Nhà tuyển dụng nên ngừng đặt câu hỏi mà hãy hội thoại với ứng viên!

Bạn đã viết thư xin việc, nghiên cứu công ty và nhận được cuộc gọi đến văn phòng để phỏng vấn. Đây là ngày trọng đại nhưng chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ phỏng vấn rồi và bạn đang phát hoảng. Vậy bạn có thể làm gì để chuẩn bị và tận dụng tối đa thời gian còn lại của mình?

Nên ăn gì và làm gì? Dưới đây là lời khuyên của chuyên gia giúp bạn chuẩn bị về cả thể lực lẫn tâm trí trước nhiệm vụ khó nhằn sắp tới.

Ăn chuối

Bụng đói cồn cào, giọng nói run rẩy sẽ là một sự mất tập trung mà bạn không muốn phải đối phó trong một cuộc phỏng vấn. Để loại bỏ đi sự lo lắng không cần thiết này, hãy dùng những loại đồ ăn nhiều kali (thứ barista thường dùng để chống lại tác dụng phụ tiêu cực khi dùng quá nhiều caffeine) – một quả chuối chẳng hạn. Một quả chuối sẽ giúp giảm nhanh sự căng cơ và giữ lượng đường trong máu ổn định.

Đi dạo ngoài trời

Để có những suy nghĩ sáng suốt nhất trong cuộc phỏng vấn, hãy ra ngoài đi bộ. Cảnh quan tự nhiên được chứng minh là một liệu pháp thư giãn tốt nhất trong thời gian ngắn. Những nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng 30 phút đi bộ trong công viên hoặc trong rừng là đủ để bạn nạp đầy năng lượng tích cực, sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn.

Tập thể dục

Khi đang tìm một công việc mới, những cuộc phỏng vấn có thể là một trải nghiệm căng não. Để làm dịu những sợi dây thần kinh đang hoạt động quá tải này, hãy luyện tập thể dục trước khi phỏng vấn. Bạn không cần phải dùng đến những thiết bị tối tân hoặc thậm chí đổ mồ hồi để nhận được những lợi ích mà thể dục mang lại. Chỉ cần một giờ vận động, di chuyển cũng đủ để cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn rồi.

Tại sao vận động lại hiểu quả như vậy? Nó cũng có thể được coi là một dạng thiền định giúp chúng ta tập trung vào thực tại thay vì để tâm trí tha thẩn xung quanh. "Sau một trận bóng hoặc một vài vòng bơi trong hồ bơi bạn sẽ thường thấy rằng mình đã quên đi mọi sự mệt mỏi, căng thẳng trong ngày và chỉ tập trung vào chuyển động của cơ thể", trang Mayo Clinic viết về tác dụng của thể dục. "Khi bạn bắt đầu thường xuyên giảm căng thẳng hàng ngày thông qua vận động, bạn có thể thấy rằng bạn sẽ tràn trề năng lượng và sự tích cực, có thể giúp bạn bình tĩnh hơn trong mọi việc".

Ăn gì và làm gì trước khi phỏng vấn

Để làm dịu những sợi dây thần kinh đang hoạt động quá tải, hãy luyện tập thể dục trước khi phỏng vấn.

Làm "ngọt" giọng

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay với sự giao tiếp thông qua nền tảng công nghệ, bạn có thể đi làm cả ngày mà không cần nói chuyện trực tiếp với đồng nghiệp của bạn. Điều đó hoàn toàn có thể trong văn phòng làm việc nhưng không phải trong một buổi phỏng vấn khi mà bạn cần thuyết phục người phỏng vấn rằng mình là người phù hợp nhất cho công việc. Để tránh làm hỏng chuyện bởi những âm thanh ‘um’, ‘ừ’ hãy dành thời gian làm ấm thanh quản và làm ngọt giọng, thực hành những câu hỏi như đang trả lời phỏng vấn thật.

"Hãy hạn chế căng thẳng xuống mức thấp nhất có thể", giáo sư khoa nhạc kịch Greg Justice nói về sự chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. "Bạn nhất định phải làm nóng người, luyện giọng trước khi phỏng vấn". Ông cũng đưa ra lời khuyên để thúc đẩy sự thư giãn cho cơ mặt: ngáp, vận động môi và nói một vài câu líu lưỡi.

Luyện tập với những câu hỏi nhập vai

Sự chuẩn bị tốt nhất là sự chuẩn bị thực tế cho những gì bạn đang định nói và làm trong cuộc phỏng vấn. Nếu có thời gian, hãy nhờ một người bạn đáng tin cậy sẵn sàng đóng vai và hỏi những câu hỏi tiềm năng như "Tại sao bạn tìm một việc mới?".

Những sự chuẩn bị này giúp chúng ta phản xạ tốt hơn trong khi phỏng vấn, dù có gặp những câu hỏi hóc búa. Quyết đinh bạn được nhận hay không nằm trong tay của một người khác nhưng sự chuẩn bị cho quá trình này lại nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Các nghi thức, sự chuẩn bị trước khi thi đấu thể thao của những vận động viên đã được chứng minh cải thiện sự ổn định về cảm xúc và gia tăng sự tự tin.

Có thể bạn không thể xác định được kết quả của cuộc phỏng vấn nhưng với những nghi thức bạn chuẩn bị , bạn sẽ là phiên bản tốt nhất của bản thân dù gặp tình huống phát sinh ngoài dự kiến.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin