Amazon là nơi nhiều người muốn được làm việc. Năm 1995, công" /> Amazon là nơi nhiều người muốn được làm việc. Năm 1995, công" /> Amazon là nơi nhiều người muốn được làm việc. Năm 1995, công" />
Trang:

Ba câu hỏi của ông chủ Amazon dùng để tuyển dụng nhân viên mới

Thứ sáu, 03/04/2020 | 07:37
Thứ sáu, 06/08/2018 | 17:49

Ba câu hỏi của ông chủ Amazon dùng để tuyển dụng nhân viên mới

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Amazon l&agrave; nơi nhiều người muốn được l&agrave;m việc.&nbsp;Năm 1995, c&ocirc;ng ty n&agrave;y chỉ c&oacute; 10 nh&acirc;n vi&ecirc;n.&nbsp;Hiện tại, doanh nghiệp của Jeff Bezos đ&atilde; c&oacute; hơn 500.000 nh&acirc;n vi&ecirc;n. Những ng&agrave;y đầu, trụ sở của Amazon ch&iacute;nh l&agrave; gara để xe trong căn nh&agrave; của &ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, để đảm bảo c&ocirc;ng ty sẽ đạt được những ti&ecirc;u ch&iacute; cao khi ph&aacute;t triển, Bezos đ&atilde; đặt ra ba c&acirc;u hỏi cho nh&acirc;n vi&ecirc;n mới trong bức thư gửi cổ đ&ocirc;ng năm 1998.&nbsp;D&ugrave; được đề ra từ 20 năm trước, một đại diện của Amazon x&aacute;c nhận với&nbsp;<em>CNBC,</em>&nbsp;ba c&acirc;u hỏi n&agrave;y vẫn l&agrave; một phần trong khu&ocirc;n khổ tuyển dụng tại c&ocirc;ng ty hiện nay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước ti&ecirc;n, Bezos khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng của Amazon đưa ra suy nghĩ của họ về c&aacute;c ứng vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Bạn sẽ ngưỡng mộ người n&agrave;y?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;T&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n cố gắng l&agrave;m việc với những người t&ocirc;i ngưỡng mộ. Nếu bạn nghĩ về những người bạn ngưỡng mộ trong cuộc sống, bạn sẽ học được nhiều điều từ họ&quot;, Bezos viết trong bức thư gửi cổ đ&ocirc;ng năm 1998.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng phải Bezos l&agrave; người duy nhất c&oacute; quan điểm n&agrave;y. CEO Facebook - Mark Zuckerberg cũng từng ủng hộ việc tuyển những người m&agrave; bạn nể trọng. Với những nh&acirc;n vi&ecirc;n cấp cao như Sheryl Sandberg - COO Facebook hay Chris Cox - CPO Facebook, Zuckerberg cho biết: &quot;T&ocirc;i sẽ rất vinh dự nếu được l&agrave;m việc cho hai người n&agrave;y&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y sẽ l&agrave;m tăng hiệu quả c&ocirc;ng việc của nh&oacute;m nếu được tuyển?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Ti&ecirc;u chuẩn lu&ocirc;n đi l&ecirc;n. T&ocirc;i muốn mọi người h&igrave;nh dung c&ocirc;ng ty trong 5 năm tới. Khi ấy, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể n&oacute;i những ti&ecirc;u chuẩn n&agrave;y rất cao v&agrave; thật vui khi được l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n Amazon&quot;, Bezos cho hay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/ceo-amazon(1).gif" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Amazon nổi tiếng l&agrave; một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc đ&ograve;i hỏi cao v&agrave; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; cao cũng l&agrave; cốt l&otilde;i của c&ocirc;ng ty, gi&uacute;p Bezos trở th&agrave;nh người gi&agrave;u nhất h&agrave;nh tinh.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Amazon, ti&ecirc;u chuẩn cho c&aacute;c l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng ngừng tăng l&ecirc;n. Nhiều người nghĩ rằng, những ti&ecirc;u chuẩn n&agrave;y cao bất hợp l&yacute;. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c l&atilde;nh đạo tiếp tục l&agrave;m tăng th&ecirc;m ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; gi&uacute;p nh&oacute;m của họ n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ v&agrave; c&aacute;c quy tr&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y sẽ th&agrave;nh ng&ocirc;i sao trong lĩnh vực n&agrave;o?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Nhiều người c&oacute; t&agrave;i năng, sở th&iacute;ch v&agrave; quan điểm độc đ&aacute;o l&agrave;m phong ph&uacute; th&ecirc;m m&ocirc;i trường l&agrave;m việc của ch&uacute;ng ta. Đ&ocirc;i khi, n&oacute; thường kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc của họ&quot;, Bezos viết. &Ocirc;ng lấy v&iacute; dụ về một nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; v&ocirc; địch cuộc thi đ&aacute;nh vần quốc gia.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng cho rằng, n&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng gi&uacute;p cho c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y của c&ocirc; ấy nhưng n&oacute; l&agrave;m c&ocirc;ng việc ở đ&acirc;y th&uacute; vị hơn nhiều. Đồng thời, đưa ra quan điểm độc đ&aacute;o l&agrave; một trong 14 nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m việc của Amazon. Theo c&ocirc;ng ty n&agrave;y, c&aacute;c l&atilde;nh đạo tạo ra v&agrave; truyền đạt những chỉ thị t&aacute;o bạo. Họ thường suy nghĩ kh&aacute;c v&agrave; t&igrave;m kiếm nhiều c&aacute;ch để phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p>

- Những điều bạn cần làm trước khi có ý định tìm công việc mới / Làm thế nào để thoát khỏi bệnh “lười lao động” để vượt lên chính mình?

Amazon là nơi nhiều người muốn được làm việc. Năm 1995, công ty này chỉ có 10 nhân viên. Hiện tại, doanh nghiệp của Jeff Bezos đã có hơn 500.000 nhân viên. Những ngày đầu, trụ sở của Amazon chính là gara để xe trong căn nhà của ông.

Tuy nhiên, để đảm bảo công ty sẽ đạt được những tiêu chí cao khi phát triển, Bezos đã đặt ra ba câu hỏi cho nhân viên mới trong bức thư gửi cổ đông năm 1998. Dù được đề ra từ 20 năm trước, một đại diện của Amazon xác nhận với CNBC, ba câu hỏi này vẫn là một phần trong khuôn khổ tuyển dụng tại công ty hiện nay.

Trước tiên, Bezos khuyến khích các nhà tuyển dụng của Amazon đưa ra suy nghĩ của họ về các ứng viên.

1. Bạn sẽ ngưỡng mộ người này?

"Tôi luôn luôn cố gắng làm việc với những người tôi ngưỡng mộ. Nếu bạn nghĩ về những người bạn ngưỡng mộ trong cuộc sống, bạn sẽ học được nhiều điều từ họ", Bezos viết trong bức thư gửi cổ đông năm 1998.

Không phải Bezos là người duy nhất có quan điểm này. CEO Facebook - Mark Zuckerberg cũng từng ủng hộ việc tuyển những người mà bạn nể trọng. Với những nhân viên cấp cao như Sheryl Sandberg - COO Facebook hay Chris Cox - CPO Facebook, Zuckerberg cho biết: "Tôi sẽ rất vinh dự nếu được làm việc cho hai người này".

2. Nhân viên này sẽ làm tăng hiệu quả công việc của nhóm nếu được tuyển?

"Tiêu chuẩn luôn đi lên. Tôi muốn mọi người hình dung công ty trong 5 năm tới. Khi ấy, chúng ta có thể nói những tiêu chuẩn này rất cao và thật vui khi được làm nhân viên Amazon", Bezos cho hay.

Amazon nổi tiếng là một môi trường làm việc đòi hỏi cao và các tiêu chí cao cũng là cốt lõi của công ty, giúp Bezos trở thành người giàu nhất hành tinh.

Theo Amazon, tiêu chuẩn cho các lãnh đạo công ty không ngừng tăng lên. Nhiều người nghĩ rằng, những tiêu chuẩn này cao bất hợp lý. Tuy nhiên, các lãnh đạo tiếp tục làm tăng thêm tiêu chuẩn và giúp nhóm của họ nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các quy trình.

3. Nhân viên này sẽ thành ngôi sao trong lĩnh vực nào?

"Nhiều người có tài năng, sở thích và quan điểm độc đáo làm phong phú thêm môi trường làm việc của chúng ta. Đôi khi, nó thường không liên quan đến công việc của họ", Bezos viết. Ông lấy ví dụ về một nhân viên đã vô địch cuộc thi đánh vần quốc gia.

Ông cho rằng, nó có thể không giúp cho công việc hàng ngày của cô ấy nhưng nó làm công việc ở đây thú vị hơn nhiều. Đồng thời, đưa ra quan điểm độc đáo là một trong 14 nguyên tắc làm việc của Amazon. Theo công ty này, các lãnh đạo tạo ra và truyền đạt những chỉ thị táo bạo. Họ thường suy nghĩ khác và tìm kiếm nhiều cách để phục vụ khách hàng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin