Mọi người thường cảm thấy áp lực khi nghe những lời phàn nàn v&i" /> Mọi người thường cảm thấy áp lực khi nghe những lời phàn nàn v&i" /> Mọi người thường cảm thấy áp lực khi nghe những lời phàn nàn v&i" />
Trang:

Cách những người thông minh kiểm soát người tiêu cực

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:37
Thứ ba, 15/07/2018 | 09:47

Cách những người thông minh kiểm soát người tiêu cực

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mọi người thường cảm thấy &aacute;p lực khi nghe những lời ph&agrave;n n&agrave;n v&igrave; họ kh&ocirc;ng muốn tỏ ra khiếm nh&atilde; với người đang chia sẻ. Song, c&oacute; một ranh giới giữa lắng nghe đồng cảm v&agrave; mắc kẹt trong những cảm x&uacute;c đ&oacute;.Những người ti&ecirc;u cực v&agrave; hay ph&agrave;n n&agrave;n thường bị ch&igrave;m trong vấn đề m&agrave; kh&ocirc;ng thể t&igrave;m ra giải ph&aacute;p. Họ muốn mọi người cũng chia sẻ cảm gi&aacute;c ti&ecirc;u cực đ&oacute; để họ c&oacute; thể thấy thoải m&aacute;i hơn về bản th&acirc;n m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khả năng kiểm so&aacute;t cảm x&uacute;c v&agrave; duy tr&igrave; sự b&igrave;nh tĩnh dưới &aacute;p lực cao c&oacute; li&ecirc;n quan trực tiếp tới hiệu quả l&agrave;m việc của bạn. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những c&aacute;ch những người th&ocirc;ng minh kiểm so&aacute;t c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u cực trong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nhận thức về cảm x&uacute;c của bản th&acirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để duy tr&igrave; được khoảng c&aacute;ch với những c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u cực, bạn sẽ cần một nhận thức li&ecirc;n tục về cảm x&uacute;c của m&igrave;nh. Bạn kh&ocirc;ng thể ngăn một ai đ&oacute; th&ocirc;i l&agrave;m bạn ph&aacute;t c&aacute;u nếu như bạn kh&ocirc;ng nhận ra bạn đang bị họ tr&ecirc;u chọc. Đ&ocirc;i khi, bạn sẽ thấy m&igrave;nh ở trong c&aacute;c t&igrave;nh cảnh cần phải chọn hướng đi kh&aacute;c. Điều n&agrave;y l&agrave; b&igrave;nh thường v&agrave; bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n ngại về điều đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y nghĩ về n&oacute; theo hướng n&agrave;y: nếu một người c&oacute; t&acirc;m l&yacute; kh&ocirc;ng ổn định tiếp cận bạn tr&ecirc;n phố v&agrave; n&oacute;i bạn họ l&agrave; tổng thống Mỹ, bạn sẽ kh&ocirc;ng ngại ngần phớt lờ họ đi. Khi bạn thấy bản th&acirc;n với đồng nghiệp đang c&oacute; những quan điểm kh&aacute;c biệt, đ&ocirc;i khi bạn chỉ cần mỉm cười v&agrave; bỏ qua.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu như bạn cần phải l&agrave;m việc trực tiếp với c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y, th&igrave; việc d&agrave;nh ch&uacute;t thời gian cho bản th&acirc;n tĩnh t&acirc;m l&ecirc;n kế hoạch ứng xử ph&ugrave; hợp sẽ tốt hơn l&agrave; tranh c&atilde;i ngay l&uacute;c ấy.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thiết lập ranh giới</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng tự tạo &aacute;p lực cho m&igrave;nh bằng c&aacute;ch lắng nghe những người ti&ecirc;u cực. Năng lượng ti&ecirc;u cực của họ sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống v&agrave; th&aacute;i độ của bạn với mọi việc. H&atilde;y đặt ra giới hạn v&agrave; giữ khoảng c&aacute;ch với những c&aacute; nh&acirc;n đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bị buộc phải l&agrave;m việc c&ugrave;ng một đồng nghiệp kh&oacute; ưa, h&atilde;y r&uacute;t ngắn thời gian tương t&aacute;c giữa bạn v&agrave; họ. Chắc chắn bạn kh&ocirc;ng thể kiểm so&aacute;t nổi h&agrave;nh vi của họ, nhưng bạn lu&ocirc;n c&oacute; thể quyết định rằng m&igrave;nh c&oacute; tham gia v&agrave;o c&acirc;u chuyện của họ hay kh&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Vượt l&ecirc;n tr&ecirc;n t&igrave;nh huống</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những người kh&oacute; t&iacute;nh thường khiến bạn ph&aacute;t đi&ecirc;n v&igrave; h&agrave;nh vi của họ rất v&ocirc; l&yacute;. Nhưng v&igrave; sao bạn lại để bản th&acirc;n phản ứng với họ một c&aacute;ch bức x&uacute;c v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; mắc kẹt lu&ocirc;n v&agrave;o bẫy của sự hỗn loạn?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một người c&agrave;ng v&ocirc; l&yacute; th&igrave; bạn c&agrave;ng dễ để tho&aacute;t ra khỏi t&igrave;nh trạng đ&oacute;. H&atilde;y ngưng phản kh&aacute;ng lại với những người n&agrave;y trong cuộc chơi thế mạnh của họ. Giữ khoảng c&aacute;ch với cảm x&uacute;c của họ v&agrave; tiếp cận như thể họ l&agrave; những dự &aacute;n khoa học. Bạn chỉ cần xử l&yacute; dựa tr&ecirc;n c&aacute;c dữ liệu, con số, kh&ocirc;ng cần quan t&acirc;m đến cảm x&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Người thông minh đối phó người tiêu cực" src="/Content/editorimages/images/doi-pho-nguoi-tieu-cuc.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Ki&ecirc;n định suy nghĩ v&agrave; cảm x&uacute;c để tr&aacute;nh ảnh hưởng xấu từ những người ti&ecirc;u cực .</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>X&aacute;c định &quot;chiến trường&quot;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; phần đa số mọi người kh&ocirc;ng l&agrave;m được. Khi l&agrave;m việc hoặc sống c&ugrave;ng người kh&aacute;c, nhiều người kh&ocirc;ng thể kiểm so&aacute;t được sự hỗn loạn trong ch&iacute;nh họ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một khi bạn c&oacute; thể thiết lập được phong c&aacute;ch vượt l&ecirc;n tr&ecirc;n mọi việc, bạn sẽ bắt đầu thấy rằng c&aacute;c h&agrave;nh vi của đối phương dễ đo&aacute;n v&agrave; dễ hiểu hơn. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn x&aacute;c định được khi n&agrave;o v&agrave; ở đ&acirc;u bạn n&ecirc;n đối đầu trực diện với vấn đề, khi n&agrave;o th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kh&ocirc;ng hy sinh trong một cuộc chiến</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những người th&ocirc;ng minh sẽ hiểu tầm quan trọng của việc sống s&oacute;t qua c&aacute;c cuộc tranh c&atilde;i mỗi ng&agrave;y, đặc biệt khi đối thủ l&agrave; một người ti&ecirc;u cực.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngược lại, những cảm x&uacute;c kh&ocirc;ng được kiểm so&aacute;t tốt sẽ đưa bạn đến những cuộc tranh c&atilde;i c&oacute; thể g&acirc;y tổn thương lớn. Khi bạn đọc vị c&aacute;c cảm x&uacute;c b&ecirc;n trong, bạn sẽ c&oacute; thể chọn &quot;chiến trường&quot; một c&aacute;ch th&ocirc;ng th&aacute;i v&agrave; chỉ xuất hiện khi thời điểm ph&ugrave; hợp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chỉ tập trung v&agrave;o giải ph&aacute;p</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nơi bạn tập trung sự ch&uacute; &yacute; sẽ x&aacute;c định mức độ cảm x&uacute;c của bạn. Khi bạn để t&acirc;m v&agrave;o vấn đề đang phải đối diện, bạn sẽ tạo ra v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i cảm x&uacute;c ti&ecirc;u cực, căng thẳng nơi bản th&acirc;n. Khi bạn tập trung v&agrave;o h&agrave;nh động để cải thiện t&igrave;nh trạng, bạn sẽ tạo ra cảm x&uacute;c t&iacute;ch cực v&agrave; giảm căng thẳng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đặt v&agrave;o bối cảnh với một người phức tạp, việc tập trung v&agrave;o mức độ hỗn loạn v&agrave; kh&oacute; khăn do họ tạo ra sẽ l&agrave;m họ lấn &aacute;t bạn. V&igrave; vậy, bạn cần ngưng suy nghĩ về việc người đối diện phiền phức ra sao, v&agrave; chỉ tập trung v&agrave;o việc bạn sẽ kiểm so&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh như thế n&agrave;o. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p &iacute;ch trong việc trấn tĩnh bản th&acirc;n v&agrave; giảm bớt sự căng thẳng mỗi khi bạn đối diện họ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kh&ocirc;ng l&atilde;ng qu&ecirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những người c&oacute; tr&iacute; th&ocirc;ng minh cảm x&uacute;c thường dễ tha thứ, nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; họ qu&ecirc;n l&atilde;ng sự việc. Tha thứ l&agrave; bu&ocirc;ng bỏ những việc đ&atilde; xảy ra để bản th&acirc;n tiếp tục bước tới. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho người l&agrave;m sai tiếp tục h&agrave;nh động kh&ocirc;ng tốt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những người th&ocirc;ng minh c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng bỏ qua những sai lầm của người kh&aacute;c nhưng cũng sẽ tỉnh t&aacute;o ph&acirc;n t&iacute;ch t&igrave;nh h&igrave;nh để tr&aacute;nh những rủi ro c&oacute; thể lặp lại trong tương lai.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Từ chối những cảm x&uacute;c ti&ecirc;u cực</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;i khi bạn hấp thu sự ti&ecirc;u cực từ người kh&aacute;c. Cảm x&uacute;c n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; sai. Song bạn cần nhớ, những l&uacute;c ti&ecirc;u cực, tiếng n&oacute;i b&ecirc;n trong bạn c&oacute; thể tiếp tục nh&acirc;n cảm x&uacute;c kh&oacute; chịu l&ecirc;n hoặc đưa bạn vượt qua cảm x&uacute;c đ&oacute;. Điều bạn cần l&agrave; nhận ra những đối thoại nội t&acirc;m ti&ecirc;u cực l&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết. Để kh&ocirc;ng tự l&agrave;m m&igrave;nh tổn thương, bạn n&ecirc;n tr&aacute;nh những cuộc tr&ograve; chuyện nguy hiểm n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nhờ viện trợ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;i khi xử l&yacute; mọi thứ một m&igrave;nh sẽ kh&ocirc;ng hiệu quả. Để ứng ph&oacute; với những c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u cực, bạn cần nhận diện được điểm yếu của bạn khi tiếp cận họ. Mỗi người đều c&oacute; một v&agrave;i đồng nghiệp hoặc bạn th&acirc;n c&oacute; thể gi&uacute;p bạn suy nghĩ s&aacute;ng suốt trong những t&igrave;nh huống kh&oacute; khăn. H&atilde;y t&igrave;m đến họ khi bạn cần gi&uacute;p đỡ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;i khi, một c&aacute;ch diễn giải vấn đề đơn giản lại gi&uacute;p bạn nh&igrave;n r&otilde; mọi việc. Đa số mọi người c&oacute; thể nh&igrave;n vấn đề r&otilde; hơn bạn v&igrave; họ kh&ocirc;ng bị cảm x&uacute;c chi phối.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đi ngủ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngủ l&agrave; một trong những c&aacute;ch rất tốt để bạn c&acirc;n bằng cảm x&uacute;c v&agrave; thư gi&atilde;n. Khi bạn ngủ, n&atilde;o sẽ ở chế độ sạc năng lượng n&ecirc;n khi tỉnh dậy bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn. Sự tự kiểm so&aacute;t, ch&uacute; &yacute; v&agrave; cả tr&iacute; nhớ của bạn sẽ tụt giảm nếu bạn kh&ocirc;ng ngủ đủ giấc. Một giấc ngủ ngon sẽ gi&uacute;p bạn t&iacute;ch cực, s&aacute;ng tạo v&agrave; chủ động hơn trong c&aacute;c lần ứng ph&oacute; với người ti&ecirc;u cực sau đ&oacute;.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nu&ocirc;i dưỡng tư duy t&iacute;ch cực</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuyệt đối kh&ocirc;ng được để &yacute; kiến ti&ecirc;u cực hay những b&igrave;nh luận th&ocirc; lỗ của bất k&igrave; ai ảnh hưởng đến hạnh ph&uacute; v&agrave; sự vi&ecirc;n m&atilde;n trong cuộc sống của bạn. Bạn cần nu&ocirc;i dưỡng nguồn năng lượng t&iacute;ch cực v&agrave; chủ động hạn chế tối đa số người ti&ecirc;u cực trong mạng lưới quan hệ của m&igrave;nh; nếu may mắn, sự t&iacute;ch cực của bạn sẽ trở th&agrave;nh sức để kh&aacute;ng bảo vệ bạn kh&oacute;i c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n ti&ecirc;u cực.</span></span></p>

- Những thói quen này cho thấy bạn đang phức tạp hóa cuộc sống / Ngừng so sánh bản thân với người khác hãy so sánh với chính mình

Mọi người thường cảm thấy áp lực khi nghe những lời phàn nàn vì họ không muốn tỏ ra khiếm nhã với người đang chia sẻ. Song, có một ranh giới giữa lắng nghe đồng cảm và mắc kẹt trong những cảm xúc đó.Những người tiêu cực và hay phàn nàn thường bị chìm trong vấn đề mà không thể tìm ra giải pháp. Họ muốn mọi người cũng chia sẻ cảm giác tiêu cực đó để họ có thể thấy thoải mái hơn về bản thân mình.

Khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì sự bình tĩnh dưới áp lực cao có liên quan trực tiếp tới hiệu quả làm việc của bạn. Dưới đây là những cách những người thông minh kiểm soát các cá nhân tiêu cực trong công việc.

Nhận thức về cảm xúc của bản thân

Để duy trì được khoảng cách với những cá nhân tiêu cực, bạn sẽ cần một nhận thức liên tục về cảm xúc của mình. Bạn không thể ngăn một ai đó thôi làm bạn phát cáu nếu như bạn không nhận ra bạn đang bị họ trêu chọc. Đôi khi, bạn sẽ thấy mình ở trong các tình cảnh cần phải chọn hướng đi khác. Điều này là bình thường và bạn không nên ngại về điều đó.

Hãy nghĩ về nó theo hướng này: nếu một người có tâm lý không ổn định tiếp cận bạn trên phố và nói bạn họ là tổng thống Mỹ, bạn sẽ không ngại ngần phớt lờ họ đi. Khi bạn thấy bản thân với đồng nghiệp đang có những quan điểm khác biệt, đôi khi bạn chỉ cần mỉm cười và bỏ qua.

Nếu như bạn cần phải làm việc trực tiếp với cá nhân này, thì việc dành chút thời gian cho bản thân tĩnh tâm lên kế hoạch ứng xử phù hợp sẽ tốt hơn là tranh cãi ngay lúc ấy.

Thiết lập ranh giới

Đừng tự tạo áp lực cho mình bằng cách lắng nghe những người tiêu cực. Năng lượng tiêu cực của họ sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống và thái độ của bạn với mọi việc. Hãy đặt ra giới hạn và giữ khoảng cách với những cá nhân đó.

Nếu bị buộc phải làm việc cùng một đồng nghiệp khó ưa, hãy rút ngắn thời gian tương tác giữa bạn và họ. Chắc chắn bạn không thể kiểm soát nổi hành vi của họ, nhưng bạn luôn có thể quyết định rằng mình có tham gia vào câu chuyện của họ hay không.

Vượt lên trên tình huống

Những người khó tính thường khiến bạn phát điên vì hành vi của họ rất vô lý. Nhưng vì sao bạn lại để bản thân phản ứng với họ một cách bức xúc và sau đó là mắc kẹt luôn vào bẫy của sự hỗn loạn?

Một người càng vô lý thì bạn càng dễ để thoát ra khỏi tình trạng đó. Hãy ngưng phản kháng lại với những người này trong cuộc chơi thế mạnh của họ. Giữ khoảng cách với cảm xúc của họ và tiếp cận như thể họ là những dự án khoa học. Bạn chỉ cần xử lý dựa trên các dữ liệu, con số, không cần quan tâm đến cảm xúc.

Người thông minh đối phó người tiêu cực

Kiên định suy nghĩ và cảm xúc để tránh ảnh hưởng xấu từ những người tiêu cực .

Xác định "chiến trường"

Đây là phần đa số mọi người không làm được. Khi làm việc hoặc sống cùng người khác, nhiều người không thể kiểm soát được sự hỗn loạn trong chính họ.

Một khi bạn có thể thiết lập được phong cách vượt lên trên mọi việc, bạn sẽ bắt đầu thấy rằng các hành vi của đối phương dễ đoán và dễ hiểu hơn. Điều này sẽ giúp bạn xác định được khi nào và ở đâu bạn nên đối đầu trực diện với vấn đề, khi nào thì không nên. 

Không hy sinh trong một cuộc chiến

Những người thông minh sẽ hiểu tầm quan trọng của việc sống sót qua các cuộc tranh cãi mỗi ngày, đặc biệt khi đối thủ là một người tiêu cực.

Ngược lại, những cảm xúc không được kiểm soát tốt sẽ đưa bạn đến những cuộc tranh cãi có thể gây tổn thương lớn. Khi bạn đọc vị các cảm xúc bên trong, bạn sẽ có thể chọn "chiến trường" một cách thông thái và chỉ xuất hiện khi thời điểm phù hợp.

Chỉ tập trung vào giải pháp

Nơi bạn tập trung sự chú ý sẽ xác định mức độ cảm xúc của bạn. Khi bạn để tâm vào vấn đề đang phải đối diện, bạn sẽ tạo ra và kéo dài cảm xúc tiêu cực, căng thẳng nơi bản thân. Khi bạn tập trung vào hành động để cải thiện tình trạng, bạn sẽ tạo ra cảm xúc tích cực và giảm căng thẳng.

Đặt vào bối cảnh với một người phức tạp, việc tập trung vào mức độ hỗn loạn và khó khăn do họ tạo ra sẽ làm họ lấn át bạn. Vì vậy, bạn cần ngưng suy nghĩ về việc người đối diện phiền phức ra sao, và chỉ tập trung vào việc bạn sẽ kiểm soát tình hình như thế nào. Điều này sẽ giúp ích trong việc trấn tĩnh bản thân và giảm bớt sự căng thẳng mỗi khi bạn đối diện họ.

Không lãng quên

Những người có trí thông minh cảm xúc thường dễ tha thứ, nhưng không có nghĩa là họ quên lãng sự việc. Tha thứ là buông bỏ những việc đã xảy ra để bản thân tiếp tục bước tới. Điều này không đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho người làm sai tiếp tục hành động không tốt.

Những người thông minh có thể nhanh chóng bỏ qua những sai lầm của người khác nhưng cũng sẽ tỉnh táo phân tích tình hình để tránh những rủi ro có thể lặp lại trong tương lai.

Từ chối những cảm xúc tiêu cực

Đôi khi bạn hấp thu sự tiêu cực từ người khác. Cảm xúc này không có gì sai. Song bạn cần nhớ, những lúc tiêu cực, tiếng nói bên trong bạn có thể tiếp tục nhân cảm xúc khó chịu lên hoặc đưa bạn vượt qua cảm xúc đó. Điều bạn cần là nhận ra những đối thoại nội tâm tiêu cực là không cần thiết. Để không tự làm mình tổn thương, bạn nên tránh những cuộc trò chuyện nguy hiểm này.

Nhờ viện trợ

Đôi khi xử lý mọi thứ một mình sẽ không hiệu quả. Để ứng phó với những cá nhân tiêu cực, bạn cần nhận diện được điểm yếu của bạn khi tiếp cận họ. Mỗi người đều có một vài đồng nghiệp hoặc bạn thân có thể giúp bạn suy nghĩ sáng suốt trong những tình huống khó khăn. Hãy tìm đến họ khi bạn cần giúp đỡ.

Đôi khi, một cách diễn giải vấn đề đơn giản lại giúp bạn nhìn rõ mọi việc. Đa số mọi người có thể nhìn vấn đề rõ hơn bạn vì họ không bị cảm xúc chi phối. 

Đi ngủ

Ngủ là một trong những cách rất tốt để bạn cân bằng cảm xúc và thư giãn. Khi bạn ngủ, não sẽ ở chế độ sạc năng lượng nên khi tỉnh dậy bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn. Sự tự kiểm soát, chú ý và cả trí nhớ của bạn sẽ tụt giảm nếu bạn không ngủ đủ giấc. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn tích cực, sáng tạo và chủ động hơn trong các lần ứng phó với người tiêu cực sau đó.

Nuôi dưỡng tư duy tích cực

Tuyệt đối không được để ý kiến tiêu cực hay những bình luận thô lỗ của bất kì ai ảnh hưởng đến hạnh phú và sự viên mãn trong cuộc sống của bạn. Bạn cần nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực và chủ động hạn chế tối đa số người tiêu cực trong mạng lưới quan hệ của mình; nếu may mắn, sự tích cực của bạn sẽ trở thành sức để kháng bảo vệ bạn khói các tác nhân tiêu cực.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin