cach ung xu

1.    Anh cho tôi những g&igr" /> cach ung xu

1.    Anh cho tôi những g&igr" /> cach ung xu

1.    Anh cho tôi những g&igr" />
Trang:

Cần tránh 8 cách ứng xử này khi đi phỏng vấn để tốt cho bản thân

Thứ tư, 26/02/2020 | 08:12
Thứ tư, 19/07/2018 | 11:08

Cần tránh 8 cách ứng xử này khi đi phỏng vấn để tốt cho bản thân

<p style="text-align:center"><img alt="cach ung xu" src="/Content/editorimages/images/cach-ung-xu.jpg" /></p> <h4><strong>1. &nbsp; &nbsp;Anh cho t&ocirc;i những g&igrave;?</strong></h4> <p>Một ứng vi&ecirc;n c&oacute; thể cống hiến những g&igrave; cho c&ocirc;ng ty nếu anh ta chỉ quan t&acirc;m v&agrave;o những lợi &iacute;ch m&igrave;nh sẽ nhận được? Đừng chỉ ch&uacute; t&acirc;m đ&ograve;i hỏi&nbsp;doanh nghiệp sẽ cho bạn những g&igrave;, d&ugrave; l&agrave; chuyến du lịch nghỉ m&aacute;t, tăng lương hay thăng chức. Trước ti&ecirc;n h&atilde;y cho nh&agrave; tuyển dụng thấy được&nbsp;những điều bạn c&oacute; thể cống hiến.</p> <h4><strong>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đứa trẻ mang m&aacute;c người lớn</strong></h4> <p>Nếu l&agrave; người phỏng vấn, bạn c&oacute; quyết định tuyển dụng một ứng vi&ecirc;n lu&ocirc;n k&egrave; k&egrave; b&ecirc;n cạnh mẹ m&igrave;nh, v&agrave; li&ecirc;n tục hỏi&nbsp;&ldquo;Tiếp theo con phải l&agrave;m g&igrave;?&rdquo;? Chắc chắn l&agrave; kh&ocirc;ng. H&atilde;y chứng tỏ cho nh&agrave; tuyển dụng, bạn l&agrave; một người độc lập, bản lĩnh chứ kh&ocirc;ng phải một nh&oacute;c t&igrave; l&ecirc;n 5 lu&ocirc;n cần c&oacute; mẹ b&ecirc;n cạnh.</p> <h4><strong>3. &nbsp; &nbsp;Ứng vi&ecirc;n biết tuốt</strong></h4> <p>Một số ứng vi&ecirc;n v&igrave; qu&aacute; tự tin v&agrave;o khả năng ph&acirc;n t&iacute;ch t&iacute;nh c&aacute;ch, suy nghĩ của nh&agrave; tuyển dụng đ&atilde; bị loại ngay từ v&ograve;ng đầu ti&ecirc;n. Những g&igrave; bạn nh&igrave;n thấy chưa hẳn đ&atilde; l&agrave; sự thật b&ecirc;n trong. Đừng tỏ ra m&igrave;nh l&agrave; một người biết tuốt. H&atilde;y ch&uacute; trọng v&agrave;o y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc, thay v&igrave; cố gắng g&acirc;y ấn tượng c&aacute; nh&acirc;n với người phỏng vấn.</p> <h4><strong>4. &nbsp; &nbsp;&Agrave;, ừm,&nbsp;c&oacute; lẽ, chắc l&agrave;&hellip;</strong></h4> <p>Tr&aacute;i ngược với t&iacute;nh c&aacute;ch ở tr&ecirc;n, việc trả lời kh&ocirc;ng đầu kh&ocirc;ng đu&ocirc;i cũng khiến bạn g&acirc;y ấn tượng kh&ocirc;ng tốt với nh&agrave; tuyển dụng. Ngo&agrave;i ra, việc ngập ngừng khi trả lời phỏng vấn khiến cho nh&agrave; tuyển dụng cảm thấy bạn thiếu sự chuẩn bị, thiếu tự tin, hoặc bạn kh&ocirc;ng hiểu r&otilde; về bản th&acirc;n v&agrave; c&ocirc;ng việc. H&atilde;y&nbsp;biết dung h&ograve;a giữa lắng nghe v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; kiến.</p> <h4><strong>5. &nbsp; &nbsp;Ứng vi&ecirc;n &ldquo;ngơ ng&aacute;c&rdquo;</strong>&nbsp;</h4> <p>Bạn tới buổi phỏng vấn với vốn kiến thức về c&ocirc;ng ty m&igrave;nh ứng tuyển bằng 0? Nh&agrave; tuyển dụng sẽ chẳng ngần ngại g&igrave; m&agrave; đ&aacute;nh rớt bạn. Kh&ocirc;ng c&oacute; bất k&igrave; một nh&agrave; tuyển dụng n&agrave;o muốn thu&ecirc; bạn nếu bạn chẳng biết g&igrave; về c&ocirc;ng ty của họ.</p> <p>Trước khi đến với buổi phỏng vấn, bạn n&ecirc;n d&agrave;nh thời gian t&igrave;m hiểu kĩ lưỡng về c&ocirc;ng ty m&agrave; m&igrave;nh ứng tuyển, v&agrave; tự m&igrave;nh đặt ra những c&acirc;u hỏi bạn muốn hỏi nh&agrave; tuyển dụng. Điều n&agrave;y cho thấy bạn thật sự quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng việc n&agrave;y. T&igrave;m hiểu th&ecirc;m những kiến thức bạn cần chuẩn bị trước khi bước v&agrave;o buổi phỏng vấn th&ocirc;ng qua cuốn&nbsp;ebook &quot;kiếm việc kh&ocirc;ng kh&oacute;&quot;&nbsp;để kh&ocirc;ng tự biến m&igrave;nh th&agrave;nh &quot;con nai tơ&quot; trong mắt nh&agrave; tuyển dụng.</p> <h4><strong>6. &nbsp; &nbsp;Ứng vi&ecirc;n &ldquo;đa năng&rdquo;</strong></h4> <p>C&oacute; một số ứng vi&ecirc;n đi phỏng vấn cho một vị tr&iacute;, nhưng lại gật đầu đồng &yacute; khi được đề nghị một vị tr&iacute; kh&aacute;c. Đối với nh&agrave; tuyển dụng, c&aacute;ch h&agrave;nh xử như&nbsp;vậy cho thấy bạn kh&ocirc;ng hiểu r&otilde; được bản th&acirc;n, kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh muốn g&igrave; v&agrave; th&iacute;ch g&igrave;. Nh&igrave;n xa hơn, việc kh&ocirc;ng x&aacute;c định r&otilde; c&ocirc;ng việc y&ecirc;u th&iacute;ch cũng cho thấy bạn kh&ocirc;ng c&oacute; kế hoạch nghi&ecirc;m t&uacute;c cho sự nghiệp của m&igrave;nh.</p> <h4><strong>7. &nbsp; &nbsp;T&ocirc;i l&agrave; số 1</strong></h4> <p>Khi được hỏi về một vấn đề n&agrave;o đ&oacute;, bạn chỉ n&ecirc;n tập trung v&agrave;o những yếu tố chủ chốt. Việc huy&ecirc;n thuy&ecirc;n qu&aacute; nhiều dễ khiến bạn sa v&agrave;o lạc đề, l&agrave;m lo&atilde;ng c&acirc;u trả lời. V&agrave; cho d&ugrave; bạn c&oacute; muốn n&oacute;i về những điểm mạnh của bản th&acirc;n đến đ&acirc;u, h&atilde;y biết đ&acirc;u l&agrave; điểm dừng:&nbsp;chỉ n&oacute;i khi bạn được hỏi v&agrave; c&acirc;u trả lời phải lu&ocirc;n đi đ&uacute;ng trọng t&acirc;m.</p> <h4><strong>8. &nbsp; Ứng vi&ecirc;n &ldquo;si&ecirc;u sao&rdquo;</strong></h4> <p>D&ugrave; bạn l&agrave; một người mẫu nổi tiếng, một diễn vi&ecirc;n đ&igrave;nh đ&aacute;m&hellip;, ở trước mặt nh&agrave; tuyển dụng, bạn vẫn chỉ l&agrave; một ứng vi&ecirc;n như bao người. Đừng bao giờ y&ecirc;u cầu mọi người phải ch&uacute; &yacute; đến m&igrave;nh, h&atilde;y học c&aacute;ch cư xử đ&uacute;ng mực nơi c&ocirc;ng sở. Đặc biệt, khi phỏng vấn nh&oacute;m, việc thể hiện những điểm mạnh của bản th&acirc;n l&agrave; điều tốt, nhưng h&atilde;y hạn chế việc &ldquo;gi&agrave;nh giật&rdquo; sự ch&uacute; &yacute; của mọi người bằng những c&acirc;u n&oacute;i g&acirc;y sốc hoặc những h&agrave;nh động th&aacute;i qu&aacute;.</p>

- Những câu hỏi hữu dụng nhất của nhà tuyển dụng khi phỏng vấn / Những kỹ năng khi phỏng vấn với nhà tuyển dụng người Nhật

cach ung xu

1.    Anh cho tôi những gì?

Một ứng viên có thể cống hiến những gì cho công ty nếu anh ta chỉ quan tâm vào những lợi ích mình sẽ nhận được? Đừng chỉ chú tâm đòi hỏi doanh nghiệp sẽ cho bạn những gì, dù là chuyến du lịch nghỉ mát, tăng lương hay thăng chức. Trước tiên hãy cho nhà tuyển dụng thấy được những điều bạn có thể cống hiến.

2.    Đứa trẻ mang mác người lớn

Nếu là người phỏng vấn, bạn có quyết định tuyển dụng một ứng viên luôn kè kè bên cạnh mẹ mình, và liên tục hỏi “Tiếp theo con phải làm gì?”? Chắc chắn là không. Hãy chứng tỏ cho nhà tuyển dụng, bạn là một người độc lập, bản lĩnh chứ không phải một nhóc tì lên 5 luôn cần có mẹ bên cạnh.

3.    Ứng viên biết tuốt

Một số ứng viên vì quá tự tin vào khả năng phân tích tính cách, suy nghĩ của nhà tuyển dụng đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Những gì bạn nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật bên trong. Đừng tỏ ra mình là một người biết tuốt. Hãy chú trọng vào yêu cầu công việc, thay vì cố gắng gây ấn tượng cá nhân với người phỏng vấn.

4.    À, ừm, có lẽ, chắc là…

Trái ngược với tính cách ở trên, việc trả lời không đầu không đuôi cũng khiến bạn gây ấn tượng không tốt với nhà tuyển dụng. Ngoài ra, việc ngập ngừng khi trả lời phỏng vấn khiến cho nhà tuyển dụng cảm thấy bạn thiếu sự chuẩn bị, thiếu tự tin, hoặc bạn không hiểu rõ về bản thân và công việc. Hãy biết dung hòa giữa lắng nghe và trình bày ý kiến.

5.    Ứng viên “ngơ ngác” 

Bạn tới buổi phỏng vấn với vốn kiến thức về công ty mình ứng tuyển bằng 0? Nhà tuyển dụng sẽ chẳng ngần ngại gì mà đánh rớt bạn. Không có bất kì một nhà tuyển dụng nào muốn thuê bạn nếu bạn chẳng biết gì về công ty của họ.

Trước khi đến với buổi phỏng vấn, bạn nên dành thời gian tìm hiểu kĩ lưỡng về công ty mà mình ứng tuyển, và tự mình đặt ra những câu hỏi bạn muốn hỏi nhà tuyển dụng. Điều này cho thấy bạn thật sự quan tâm đến công việc này. Tìm hiểu thêm những kiến thức bạn cần chuẩn bị trước khi bước vào buổi phỏng vấn thông qua cuốn ebook "kiếm việc không khó" để không tự biến mình thành "con nai tơ" trong mắt nhà tuyển dụng.

6.    Ứng viên “đa năng”

Có một số ứng viên đi phỏng vấn cho một vị trí, nhưng lại gật đầu đồng ý khi được đề nghị một vị trí khác. Đối với nhà tuyển dụng, cách hành xử như vậy cho thấy bạn không hiểu rõ được bản thân, không biết mình muốn gì và thích gì. Nhìn xa hơn, việc không xác định rõ công việc yêu thích cũng cho thấy bạn không có kế hoạch nghiêm túc cho sự nghiệp của mình.

7.    Tôi là số 1

Khi được hỏi về một vấn đề nào đó, bạn chỉ nên tập trung vào những yếu tố chủ chốt. Việc huyên thuyên quá nhiều dễ khiến bạn sa vào lạc đề, làm loãng câu trả lời. Và cho dù bạn có muốn nói về những điểm mạnh của bản thân đến đâu, hãy biết đâu là điểm dừng: chỉ nói khi bạn được hỏi và câu trả lời phải luôn đi đúng trọng tâm.

8.   Ứng viên “siêu sao”

Dù bạn là một người mẫu nổi tiếng, một diễn viên đình đám…, ở trước mặt nhà tuyển dụng, bạn vẫn chỉ là một ứng viên như bao người. Đừng bao giờ yêu cầu mọi người phải chú ý đến mình, hãy học cách cư xử đúng mực nơi công sở. Đặc biệt, khi phỏng vấn nhóm, việc thể hiện những điểm mạnh của bản thân là điều tốt, nhưng hãy hạn chế việc “giành giật” sự chú ý của mọi người bằng những câu nói gây sốc hoặc những hành động thái quá.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin