3 điều quan trọng nhất mà bất kỳ ai làm nhân viên đ" /> 3 điều quan trọng nhất mà bất kỳ ai làm nhân viên đ" /> 3 điều quan trọng nhất mà bất kỳ ai làm nhân viên đ" />
Trang:

Để sống chung với sếp khó tính bạn phải đạt được 3 điều này

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:40
Thứ ba, 18/06/2018 | 18:48

Để sống chung với sếp khó tính bạn phải đạt được 3 điều này

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3 điều quan trọng nhất m&agrave; bất kỳ ai l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n đều n&ecirc;n khắc cốt ghi t&acirc;m</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m cho sếp tốt đẹp trong mắt mọi người</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;ch tốt nhất để l&agrave;m đẹp l&ograve;ng sếp l&agrave; l&agrave;m cho b&agrave; ta tốt đẹp trong mắt người kh&aacute;c. Đ&uacute;ng l&agrave; như vậy: l&agrave;m cho &ocirc;ng ta/ b&agrave; ta tr&ocirc;ng tốt đẹp hơn trong mắt người kh&aacute;c. Chắc chắn, thay đổi thế giới, l&agrave;m vui l&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng, v&agrave; l&agrave;m tăng gi&aacute; trị cổ phiếu, tất cả đều l&agrave; những việc phải l&agrave;m cho mục đ&iacute;ch lớn, nhưng l&agrave;m sếp bạn tốt đẹp trong mắt người kh&aacute;c l&agrave; c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y của bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn n&ecirc;n l&agrave;m việc n&agrave;y trong chừng mực của đạo đức v&agrave; lu&acirc;n l&yacute;, nhưng sự thật l&agrave; khi sếp bạn tr&ocirc;ng tốt đẹp, bạn cũng thế. Khi sếp bạn thăng tiến, bạn cũng thế. V&agrave; khi sếp bạn &ldquo;kh&oacute; ở&rdquo; trong người, bạn cũng sẽ như vậy.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Làm đepj lòng sếp trong mắt mọi người" src="/Content/editorimages/images/seppppp22(1).jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>L&agrave;m đẹp l&ograve;ng sếp trong mắt mọi người ch&iacute;nh l&agrave; nấc thang ghi điểm của bạn</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng hoang tưởng về viễn cảnh tỏa s&aacute;ng hơn sếp để thay thế hoặc vượt mặt b&agrave; ta. Hiếm trường hợp n&agrave;o sếp của sếp đề xuất kiểu &ldquo;Ch&uacute;ng ta h&atilde;y thăng chức cho người đ&oacute; l&ecirc;n tr&ecirc;n cấp tr&ecirc;n của c&ocirc; ta&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người ta phải mất rất nhiều năm để hiểu được sự kh&ocirc;n ngoan phải l&agrave;m cho sếp tr&ocirc;ng tốt đẹp &ndash; thường th&igrave; người ta học điều đ&oacute; một c&aacute;ch kh&oacute; khăn. Nếu bạn c&oacute; thể tiếp thu v&agrave; vận dụng nguy&ecirc;n l&yacute; n&agrave;y, bạn đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng đến 90% trong việc l&agrave;m đẹp l&ograve;ng sếp của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Dẹp bỏ tất cả để l&agrave;m điều m&agrave; sếp y&ecirc;u cầu</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&oacute; thể tự h&agrave;o về khả năng sắp xếp thứ tự ưu ti&ecirc;n cho việc quan trọng nhất trong bức tranh tổng thể. Bạn c&oacute; thể nghĩ cần phải giải th&iacute;ch l&yacute; do v&igrave; sao phần hướng dẫn quan trọng hơn việc t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin. Bạn c&oacute; thể nghĩ m&igrave;nh thật tắc tr&aacute;ch nếu kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh bản hướng dẫn trước đ&atilde;. Để t&ocirc;i n&oacute;i cho bạn biết một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng: h&atilde;y bỏ tất cả mọi thứ để l&agrave;m điều m&agrave; sếp y&ecirc;u cầu nếu bạn muốn l&agrave;m đẹp l&ograve;ng b&agrave; ta.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng quan trọng điều n&agrave;y nghe c&oacute; vẻ thiển cận đến đ&acirc;u. Nếu bạn biết rằng sếp của sếp bạn cần thứ th&ocirc;ng tin đ&oacute; th&igrave; điều m&agrave; bạn cho l&agrave; sự tận dụng thời gian k&eacute;m cỏi b&acirc;y giờ lại trở n&ecirc;n quan trọng với sếp của bạn (đặc biệt l&agrave; nếu sếp bạn đ&atilde; đọc cuốn s&aacute;ch n&agrave;y v&agrave; đang cố l&agrave;m đẹp l&ograve;ng sếp của b&agrave; ta). Kh&ocirc;ng cần biết l&yacute; do l&agrave; g&igrave; &ndash; v&agrave; ngay cả khi kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do ch&iacute;nh đ&aacute;ng &ndash; h&atilde;y l&agrave;m những g&igrave; sếp y&ecirc;u cầu trước ti&ecirc;n. Mục đ&iacute;ch l&agrave; thuyết phục được với sếp bạn l&agrave; người l&agrave;m việc chăm chỉ, năng suất cao v&agrave; c&oacute; hiệu quả &ndash; chứ kh&ocirc;ng phải cố chứng tỏ bạn l&agrave; người biết ph&acirc;n định ưu ti&ecirc;n trong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Hứa &iacute;t, ho&agrave;n th&agrave;nh nhiều</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều thứ 3 l&agrave; h&atilde;y hứa &iacute;t v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiều. Để hiểu nguy&ecirc;n l&yacute; n&agrave;y, h&atilde;y nh&igrave;n sếp bạn theo hai hướng: thứ nhất, l&agrave; nguồn thẩm định v&agrave; tiến cử năng lực quan trọng nhất của bạn. Bạn kh&ocirc;ng bao giờ muốn ho&agrave;n th&agrave;nh &iacute;t việc đối với một người quan trọng như vậy.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hứa ít hoàn thành nhiều" src="/Content/editorimages/images/huua-it22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Kh&ocirc;ng điều g&igrave; khiến sếp bạn coi trọng bạn hơn l&agrave; lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc được giao</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thứ hai, như l&agrave; một kh&aacute;ch tham quan Disneyland. Bạn c&oacute; biết rằng tất cả những tấm biển b&aacute;o chỉ dẫn bạn phải chờ bao l&acirc;u để chơi một tr&ograve; chơi trong Disneyland đều n&oacute;i qu&aacute; thời gian l&ecirc;n kh&ocirc;ng? L&uacute;c đ&oacute;, khi đến lượt bạn chơi trước thời lượng phải đợi, bạn sẽ l&agrave; một kh&aacute;ch h&agrave;ng hạnh ph&uacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những lời khuy&ecirc;n lừa phỉnh sếp m&igrave;nh?&rdquo;, nếu bạn đang tự hỏi th&igrave; c&acirc;u trả lời l&agrave; đ&uacute;ng như vậy đấy. Ch&iacute;nh x&aacute;c hơn l&agrave;, nếu c&oacute; thể, h&atilde;y đặt mục ti&ecirc;u m&agrave; bạn chắc chắn 120% sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh chỉ trong 80% thời gian cho ph&eacute;p.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người n&agrave;o hứa &iacute;t nhưng lại l&agrave;m nhiều th&igrave; dễ g&acirc;y ấn tượng hơn những người kh&aacute;c. Trong mọi trường hợp kh&aacute;c, một l&agrave; bạn ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc, hai l&agrave; kh&ocirc;ng chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; kẻ hứa su&ocirc;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; năng lực.</span></span></p>

- Cải thiện kỹ năng giao tiếp đối với những người rụt rè, ít nói / Nhưng kỹ năng ứng xử mà các giáo viên mầm non cần lắm bắt

3 điều quan trọng nhất mà bất kỳ ai làm nhân viên đều nên khắc cốt ghi tâm

Làm cho sếp tốt đẹp trong mắt mọi người

Cách tốt nhất để làm đẹp lòng sếp là làm cho bà ta tốt đẹp trong mắt người khác. Đúng là như vậy: làm cho ông ta/ bà ta trông tốt đẹp hơn trong mắt người khác. Chắc chắn, thay đổi thế giới, làm vui lòng khách hàng, và làm tăng giá trị cổ phiếu, tất cả đều là những việc phải làm cho mục đích lớn, nhưng làm sếp bạn tốt đẹp trong mắt người khác là công việc hằng ngày của bạn.

Bạn nên làm việc này trong chừng mực của đạo đức và luân lý, nhưng sự thật là khi sếp bạn trông tốt đẹp, bạn cũng thế. Khi sếp bạn thăng tiến, bạn cũng thế. Và khi sếp bạn “khó ở” trong người, bạn cũng sẽ như vậy.

Làm đepj lòng sếp trong mắt mọi người

Làm đẹp lòng sếp trong mắt mọi người chính là nấc thang ghi điểm của bạn

Đừng hoang tưởng về viễn cảnh tỏa sáng hơn sếp để thay thế hoặc vượt mặt bà ta. Hiếm trường hợp nào sếp của sếp đề xuất kiểu “Chúng ta hãy thăng chức cho người đó lên trên cấp trên của cô ta”.

Người ta phải mất rất nhiều năm để hiểu được sự khôn ngoan phải làm cho sếp trông tốt đẹp – thường thì người ta học điều đó một cách khó khăn. Nếu bạn có thể tiếp thu và vận dụng nguyên lý này, bạn đã thành công đến 90% trong việc làm đẹp lòng sếp của mình.

Dẹp bỏ tất cả để làm điều mà sếp yêu cầu

Bạn có thể tự hào về khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho việc quan trọng nhất trong bức tranh tổng thể. Bạn có thể nghĩ cần phải giải thích lý do vì sao phần hướng dẫn quan trọng hơn việc tìm kiếm thông tin. Bạn có thể nghĩ mình thật tắc trách nếu không hoàn thành bản hướng dẫn trước đã. Để tôi nói cho bạn biết một cách nhẹ nhàng: hãy bỏ tất cả mọi thứ để làm điều mà sếp yêu cầu nếu bạn muốn làm đẹp lòng bà ta.

Không quan trọng điều này nghe có vẻ thiển cận đến đâu. Nếu bạn biết rằng sếp của sếp bạn cần thứ thông tin đó thì điều mà bạn cho là sự tận dụng thời gian kém cỏi bây giờ lại trở nên quan trọng với sếp của bạn (đặc biệt là nếu sếp bạn đã đọc cuốn sách này và đang cố làm đẹp lòng sếp của bà ta). Không cần biết lý do là gì – và ngay cả khi không có lý do chính đáng – hãy làm những gì sếp yêu cầu trước tiên. Mục đích là thuyết phục được với sếp bạn là người làm việc chăm chỉ, năng suất cao và có hiệu quả – chứ không phải cố chứng tỏ bạn là người biết phân định ưu tiên trong công việc.

Hứa ít, hoàn thành nhiều

Điều thứ 3 là hãy hứa ít và hoàn thành nhiều. Để hiểu nguyên lý này, hãy nhìn sếp bạn theo hai hướng: thứ nhất, là nguồn thẩm định và tiến cử năng lực quan trọng nhất của bạn. Bạn không bao giờ muốn hoàn thành ít việc đối với một người quan trọng như vậy.

Hứa ít hoàn thành nhiều

Không điều gì khiến sếp bạn coi trọng bạn hơn là luôn hoàn thành công việc được giao

Thứ hai, như là một khách tham quan Disneyland. Bạn có biết rằng tất cả những tấm biển báo chỉ dẫn bạn phải chờ bao lâu để chơi một trò chơi trong Disneyland đều nói quá thời gian lên không? Lúc đó, khi đến lượt bạn chơi trước thời lượng phải đợi, bạn sẽ là một khách hàng hạnh phúc.

“Đây là những lời khuyên lừa phỉnh sếp mình?”, nếu bạn đang tự hỏi thì câu trả lời là đúng như vậy đấy. Chính xác hơn là, nếu có thể, hãy đặt mục tiêu mà bạn chắc chắn 120% sẽ hoàn thành chỉ trong 80% thời gian cho phép.

Người nào hứa ít nhưng lại làm nhiều thì dễ gây ấn tượng hơn những người khác. Trong mọi trường hợp khác, một là bạn hoàn thành công việc, hai là không chứ không phải là kẻ hứa suông, không có năng lực.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin