Angela Ahrendts là nữ giám đốc đầu tiên tham gia vào ban đi" />

 Angela Ahrendts là nữ giám đốc đầu tiên tham gia vào ban đi" />

 Angela Ahrendts là nữ giám đốc đầu tiên tham gia vào ban đi" />

Trang:

Giám đốc nhân sự Apple phỏng vấn ứng viên như thế nào

Chủ nhật, 29/03/2020 | 12:43
Chủ nhật, 22/07/2018 | 12:08

Giám đốc nhân sự Apple phỏng vấn ứng viên như thế nào

<p><img alt="apple" src="/Content/editorimages/images/apple.jpg" /></p> <p>&nbsp;Angela Ahrendts l&agrave; nữ gi&aacute;m đốc đầu ti&ecirc;n tham gia v&agrave;o ban điều h&agrave;nh của Quả T&aacute;o. B&agrave; giữ vai tr&ograve; cao nhất điều h&agrave;nh to&agrave;n bộ hoạt động b&aacute;n lẻ của Apple với h&agrave;ng chục ng&agrave;n nh&acirc;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n cầu.</p> <p>Với Angela Ahrendts, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh c&ocirc;ng bắt đầu từ việc tuyển dụng đ&uacute;ng người v&agrave; giữ ch&acirc;n nh&acirc;n t&agrave;i. Đ&oacute; cũng l&agrave; b&iacute; quyết mới đ&acirc;y được b&agrave; chia sẻ tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội Linked In, trong đ&oacute; bao gồm những c&acirc;u hỏi phỏng vấn t&iacute;nh c&aacute;ch ứng vi&ecirc;n ở 4 kh&iacute;a cạnh sau.</p> <p><strong>H&Ocirc;M QUA, H&Ocirc;M NAY v&agrave; NG&Agrave;Y MAI</strong></p> <p>Họ nh&igrave;n nhận về qu&aacute; khứ như thế n&agrave;o để dự đo&aacute;n tương lai? V&agrave; họ c&oacute; nhận thức được tầm quan trọng của sự ảnh hưởng đến kinh doanh hiện tại như thế n&agrave;o? Họ suy nghĩ như thế n&agrave;o về tương lai v&agrave; c&ocirc;ng ty cần vận h&agrave;nh v&agrave; c&oacute; chiến lược như thế n&agrave;o để theo kịp thời đại? Họ c&oacute; sẵn s&agrave;ng cho sự đổi mới? Theo Angela Ahrendts, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; những th&ocirc;ng tin bạn n&ecirc;n khai th&aacute;c ở ứng vi&ecirc;n trong buổi phỏng vấn để c&oacute; sự lựa chọn ch&iacute;nh x&aacute;c nhất người ph&ugrave; hợp.</p> <p><em>&ldquo;Đối với những vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo, t&ocirc;i cần phải hiểu được điều g&igrave; dẫn dắt họ trong cuộc sống? Hay đ&acirc;u l&agrave; những quan điểm họ thường tham khảo?&rdquo;&nbsp;</em>Angela Ahrendts cho biết.</p> <p><strong>T&Ocirc;I với CH&Uacute;NG TA</strong></p> <p>Cụ thể, c&aacute;i t&ocirc;i của người n&agrave;y như thế n&agrave;o? N&oacute; đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng như thế n&agrave;o trong cuộc sống của họ? Họ c&oacute; xu hướng l&agrave; người l&agrave;m việc nh&oacute;m hay th&iacute;ch độc lập? Họ chỉ lo lập c&ocirc;ng ri&ecirc;ng cho bản th&acirc;n hay nỗ lực v&igrave; kết quả chung của cả nh&oacute;m? Những c&acirc;u hỏi n&agrave;y cho thấy c&aacute;ch ứng vi&ecirc;n nh&igrave;n nhận/đ&aacute;nh gi&aacute; bản th&acirc;n m&igrave;nh như thế n&agrave;o trong cộng đồng.</p> <p><em>&ldquo;Th&ocirc;ng qua những c&acirc;u hỏi về gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave;, đồng nghiệp hay những sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n, t&ocirc;i hiểu r&otilde; hơn về động lực thực sự của ứng vi&ecirc;n v&agrave; yếu tố tạo th&agrave;nh năng lực l&atilde;nh đạo.&rdquo;</em>&nbsp;b&agrave; chia sẻ.</p> <p>Angela Ahrendts đ&aacute;nh gi&aacute; cao tầm quan trọng của th&aacute;i độ hợp t&aacute;c v&agrave; tinh thần l&agrave;m việc v&igrave; mục đ&iacute;ch chung v&igrave; những c&aacute; nh&acirc;n b&igrave;nh thường nếu hợp t&aacute;c lại c&oacute; thể tạo th&agrave;nh những điều phi thường.</p> <p><strong>N&Atilde;O TR&Aacute;I với N&Atilde;O PHẢI</strong></p> <p>Angela Ahrendts n&oacute;i:&nbsp;<em>&ldquo;Th&ocirc;ng qua c&aacute;c c&acirc;u hỏi s&acirc;u hơn về c&aacute; nh&acirc;n như những g&igrave; họ đ&atilde; học v&agrave; sở th&iacute;ch của họ khi rảnh rỗi, họ th&iacute;ch đọc, xem, hay nghe những g&igrave;? Họ c&oacute; h&agrave;o hứng khi n&oacute;i về nghệ thuật? t&ocirc;i c&oacute; thể hiểu r&otilde; hơn sự c&acirc;n bằng giữa n&atilde;o tr&aacute;i v&agrave; n&atilde;o phải của người n&agrave;y cũng như yếu tố cốt l&otilde;i để họ ra quyết định l&agrave; dựa v&agrave;o cảm x&uacute;c hay l&yacute; tr&iacute;&rdquo;</em>.</p> <p>Họ nh&igrave;n nhận thế giới qua lăng k&iacute;nh như thế n&agrave;o? Những c&acirc;u hỏi n&agrave;y tiết lộ lối tư duy v&agrave; suy nghĩ của ứng vi&ecirc;n. Họ c&oacute; xu hướng ph&acirc;n t&iacute;ch hay l&agrave;m theo bản năng. Họ l&agrave; người đi v&agrave;o chi tiết hay tổng quan.</p> <p>Bạn biết bạn đang cần t&igrave;m kiếm một người như thế n&agrave;o v&agrave; bạn cần hiểu r&otilde; bản chất của ứng vi&ecirc;n để cả hai c&oacute; thể l&agrave;m việc l&acirc;u d&agrave;i. Tuyển dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng dựa v&agrave;o việc chọn đ&uacute;ng người v&agrave;o đ&uacute;ng vị tr&iacute; ở đ&uacute;ng thời điểm.</p> <p><strong>IQ với EQ</strong></p> <p>Những c&acirc;u hỏi n&agrave;y thể hiện c&aacute;ch họ l&egrave;o l&aacute;i v&agrave; điều khiển bản th&acirc;n như thế n&agrave;o. Họ l&agrave; người thi&ecirc;n về cảm x&uacute;c hay l&yacute; tr&iacute;? Họ để tr&aacute;i tim hay tr&iacute; n&atilde;o điều khiển h&agrave;nh động của m&igrave;nh?</p> <p>Angela Ahrendts gợi &yacute; h&atilde;y hỏi ứng vi&ecirc;n về c&aacute;ch xử l&yacute; t&igrave;nh huống hay đ&ograve;i hỏi tận dụng cơ hội. Theo đ&oacute;, bạn hiểu một c&aacute;ch s&acirc;u sắc hơn về c&aacute;ch họ c&acirc;n bằng giữa cảm x&uacute;c v&agrave; l&yacute; tr&iacute;. Hoặc c&oacute; thể hỏi về c&aacute;ch đồng nghiệp v&agrave; mọi người trong nh&oacute;m nhận x&eacute;t về bản th&acirc;n họ như thế n&agrave;o.</p> <p><em>&ldquo;L&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường tập thể đ&ograve;i hỏi mỗi người hiểu được gi&aacute; trị v&agrave; tầm ảnh hưởng của bản th&acirc;n m&igrave;nh đối với mọi người như thế n&agrave;o. C&oacute; như vậy, mục ti&ecirc;u chung mới đảm bảo được thực hiện.&rdquo;</em>&nbsp;Angela Ahrendts chia sẻ th&ecirc;m.</p>

- Trải nghiệp tuyệt vời khi phỏng vấn ở các công ty công nghệ / Đây là những sai lầm của nhà tuyển dụng khiến ứng viên từ chối việc làm

apple

 Angela Ahrendts là nữ giám đốc đầu tiên tham gia vào ban điều hành của Quả Táo. Bà giữ vai trò cao nhất điều hành toàn bộ hoạt động bán lẻ của Apple với hàng chục ngàn nhân viên trên toàn cầu.

Với Angela Ahrendts, lãnh đạo thành công bắt đầu từ việc tuyển dụng đúng người và giữ chân nhân tài. Đó cũng là bí quyết mới đây được bà chia sẻ trên mạng xã hội Linked In, trong đó bao gồm những câu hỏi phỏng vấn tính cách ứng viên ở 4 khía cạnh sau.

HÔM QUA, HÔM NAY và NGÀY MAI

Họ nhìn nhận về quá khứ như thế nào để dự đoán tương lai? Và họ có nhận thức được tầm quan trọng của sự ảnh hưởng đến kinh doanh hiện tại như thế nào? Họ suy nghĩ như thế nào về tương lai và công ty cần vận hành và có chiến lược như thế nào để theo kịp thời đại? Họ có sẵn sàng cho sự đổi mới? Theo Angela Ahrendts, đây chính là những thông tin bạn nên khai thác ở ứng viên trong buổi phỏng vấn để có sự lựa chọn chính xác nhất người phù hợp.

“Đối với những vị trí lãnh đạo, tôi cần phải hiểu được điều gì dẫn dắt họ trong cuộc sống? Hay đâu là những quan điểm họ thường tham khảo?” Angela Ahrendts cho biết.

TÔI với CHÚNG TA

Cụ thể, cái tôi của người này như thế nào? Nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của họ? Họ có xu hướng là người làm việc nhóm hay thích độc lập? Họ chỉ lo lập công riêng cho bản thân hay nỗ lực vì kết quả chung của cả nhóm? Những câu hỏi này cho thấy cách ứng viên nhìn nhận/đánh giá bản thân mình như thế nào trong cộng đồng.

“Thông qua những câu hỏi về gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay những sở thích cá nhân, tôi hiểu rõ hơn về động lực thực sự của ứng viên và yếu tố tạo thành năng lực lãnh đạo.” bà chia sẻ.

Angela Ahrendts đánh giá cao tầm quan trọng của thái độ hợp tác và tinh thần làm việc vì mục đích chung vì những cá nhân bình thường nếu hợp tác lại có thể tạo thành những điều phi thường.

NÃO TRÁI với NÃO PHẢI

Angela Ahrendts nói: “Thông qua các câu hỏi sâu hơn về cá nhân như những gì họ đã học và sở thích của họ khi rảnh rỗi, họ thích đọc, xem, hay nghe những gì? Họ có hào hứng khi nói về nghệ thuật? tôi có thể hiểu rõ hơn sự cân bằng giữa não trái và não phải của người này cũng như yếu tố cốt lõi để họ ra quyết định là dựa vào cảm xúc hay lý trí”.

Họ nhìn nhận thế giới qua lăng kính như thế nào? Những câu hỏi này tiết lộ lối tư duy và suy nghĩ của ứng viên. Họ có xu hướng phân tích hay làm theo bản năng. Họ là người đi vào chi tiết hay tổng quan.

Bạn biết bạn đang cần tìm kiếm một người như thế nào và bạn cần hiểu rõ bản chất của ứng viên để cả hai có thể làm việc lâu dài. Tuyển dụng thành công dựa vào việc chọn đúng người vào đúng vị trí ở đúng thời điểm.

IQ với EQ

Những câu hỏi này thể hiện cách họ lèo lái và điều khiển bản thân như thế nào. Họ là người thiên về cảm xúc hay lý trí? Họ để trái tim hay trí não điều khiển hành động của mình?

Angela Ahrendts gợi ý hãy hỏi ứng viên về cách xử lý tình huống hay đòi hỏi tận dụng cơ hội. Theo đó, bạn hiểu một cách sâu sắc hơn về cách họ cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Hoặc có thể hỏi về cách đồng nghiệp và mọi người trong nhóm nhận xét về bản thân họ như thế nào.

“Làm việc trong môi trường tập thể đòi hỏi mỗi người hiểu được giá trị và tầm ảnh hưởng của bản thân mình đối với mọi người như thế nào. Có như vậy, mục tiêu chung mới đảm bảo được thực hiện.” Angela Ahrendts chia sẻ thêm.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)