Những chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân, đứng dưới g&o" />

Những chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân, đứng dưới g&o" />

Những chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân, đứng dưới g&o" />

Trang:

Giữ hình ảnh công ty dù ứng viên không phù hợp với công việc

Thứ năm, 09/04/2020 | 00:26
Thứ năm, 22/07/2018 | 15:11

Giữ hình ảnh công ty dù ứng viên không phù hợp với công việc

<p><img alt="tra loi ung vien" src="/Content/editorimages/images/tra-loi-ung-vien.jpg" /></p> <p>Những&nbsp;chia sẻ kinh nghiệm của c&aacute; nh&acirc;n, đứng dưới g&oacute;c nh&igrave;n của ứng vi&ecirc;n về việc l&agrave;m thế n&agrave;o để giữ h&igrave;nh ảnh chuy&ecirc;n nghiệp nhất của nh&agrave; tuyển dụng khi ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; ứng tuyển.<br /> &nbsp;</p> <p><strong>1. H&atilde;y thể hiện sự t&ocirc;n trọng ứng vi&ecirc;n, đừng &ldquo;đem con bỏ chợ&rdquo;</strong></p> <p>T&ocirc;i đ&atilde; rất h&aacute;o hức nghi&ecirc;n cứu về chủ đề để c&oacute; thể cho ra đời một b&agrave;i viết chất lượng v&agrave; gửi lại cho anh ngay ng&agrave;y h&ocirc;m sau (mặc d&ugrave; thời hạn l&agrave; 3 ng&agrave;y). C&ograve;n nhớ l&uacute;c mới tốt nghiệp đại học, t&ocirc;i nộp hồ sơ ứng tuyển v&agrave;o vị tr&iacute; marketing executive ở một c&ocirc;ng ty kh&aacute; nổi tiếng. Khi đ&oacute;, người nh&acirc;n sự phụ tr&aacute;ch li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i đề nghị một b&agrave;i viết PR theo chủ đề anh đưa ra như một v&ograve;ng kiểm tra về khả năng viết l&aacute;ch.</p> <p>Sau n&agrave;y, t&igrave;nh cờ v&agrave;o trang blog của c&ocirc;ng ty, t&ocirc;i v&ocirc; t&igrave;nh thấy b&agrave;i viết của m&igrave;nh được đăng nhưng với một c&aacute;i t&ecirc;n t&aacute;c giả ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c. T&ocirc;i hồi hộp chờ đợi kết quả nhưng 3 ng&agrave;y, 1 tuần tr&ocirc;i qua v&agrave; sau đ&oacute; 1 th&aacute;ng,&hellip;t&ocirc;i vẫn kh&ocirc;ng nhận được bất kỳ phản hồi. T&ocirc;i gửi email hỏi lại người nh&acirc;n sự về t&igrave;nh trạng vị tr&iacute; ứng tuyển v&agrave; anh vẫn &ldquo;im lặng&rdquo;.</p> <p>Sự việc n&agrave;y xảy ra khiến t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n thay đổi 100% suy nghĩ của m&igrave;nh về c&ocirc;ng ty m&agrave; trước đ&acirc;y m&igrave;nh lu&ocirc;n ao ước l&agrave;m việc. Một c&ocirc;ng ty danh tiếng m&agrave; nhiều ứng vi&ecirc;n mong muốn l&agrave;m việc nhưng cư xử với ứng vi&ecirc;n thật k&eacute;m chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; kh&ocirc;ng-thể-chấp-nhận được.</p> <p>Thay v&igrave; ng&oacute; lơ, chỉ mất &iacute;t ph&uacute;t để gửi một l&aacute; thư từ chối nhẹ nh&agrave;ng nhưng nhiều nh&agrave; tuyển dụng dường như kh&ocirc;ng coi trọng việc n&agrave;y. Trường hợp ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn cho vị tr&iacute;, hay c&ocirc;ng ty đ&atilde; t&igrave;m được người ph&ugrave; hợp hoặc đột nhi&ecirc;n ngừng đăng tuyển do vấn đề về ng&acirc;n s&aacute;ch hay thay đổi y&ecirc;u cầu tuyển dụng khiến cho ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; nữa, ứng vi&ecirc;n ho&agrave;n to&agrave;n xứng đ&aacute;ng nhận được một phản hồi.</p> <p><strong>2. H&atilde;y mở rộng mạng lưới nh&acirc;n t&agrave;i, đừng giới hạn cơ hội</strong></p> <p>Mặc d&ugrave; t&ocirc;i trả lời kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; định thay đổi việc l&agrave;m ngay l&uacute;c n&agrave;y nhưng c&ocirc; vẫn xin cơ hội tiếp tục duy tr&igrave; mối quan hệ bằng c&aacute;ch kết nối tr&ecirc;n LinkedIn để c&oacute; thể giới thiệu cho t&ocirc;i những cơ hội việc l&agrave;m khi t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu. C&aacute;ch đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&acirc;u, một chuy&ecirc;n vi&ecirc;n nh&acirc;n sự từ c&ocirc;ng ty X gọi điện thoại cho t&ocirc;i giới thiệu về vị tr&iacute; c&ocirc; đang t&igrave;m kiếm.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, h&agrave;nh động n&agrave;y c&ograve;n g&acirc;y ấn tượng tốt với ứng vi&ecirc;n về sự nhiệt t&igrave;nh v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh của c&ocirc;ng ty. Duy tr&igrave; mối quan hệ với ứng vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;ch rất tốt để nh&agrave; tuyển dụng mở rộng mạng lưới nh&acirc;n t&agrave;i khi c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu tuyển dụng.</p> <p><strong>3. H&atilde;y trả lời ứng vi&ecirc;n, đừng bặt v&ocirc; &acirc;m t&iacute;n</strong></p> <p>Họ bắt đầu đặt c&acirc;u hỏi ngược lại, liệu hồ sơ của họ đ&atilde; thực sự đến tay nh&agrave; tuyển dụng hay chưa. V&igrave; vậy, bằng c&aacute;ch n&agrave;o đ&oacute;, nh&agrave; tuyển dụng n&ecirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o cho ứng vi&ecirc;n về t&igrave;nh trạng ứng tuyển, đừng &ldquo;bặt v&ocirc; &acirc;m t&iacute;n&rdquo;. Rất nhiều ứng vi&ecirc;n gửi thắc mắc cho ch&uacute;ng t&ocirc;i về việc đ&atilde; nộp hồ sơ nhưng m&atilde;i vẫn kh&ocirc;ng nhận được phản hồi từ nh&agrave; tuyển dụng.</p> <p>Bằng c&aacute;ch n&agrave;y, nh&agrave; tuyển dụng đảm bảo với ứng vi&ecirc;n rằng họ đ&atilde; nhận được hồ sơ ứng tuyển cũng như c&aacute;c bước tiếp theo trong quy tr&igrave;nh x&eacute;t tuyển nếu hồ sơ của họ ph&ugrave; hợp hay kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; ứng tuyển. Th&ocirc;ng thường, đối với c&aacute;c tập đo&agrave;n/c&ocirc;ng ty c&oacute; quy m&ocirc; lớn, hộp thư email nhận hồ sơ ứng tuyển đều c&agrave;i đặt chế độ trả lời tự động ngay khi nhận được hồ sơ ứng tuyển.</p>

- Giám đốc nhân sự Apple phỏng vấn ứng viên như thế nào / Trải nghiệp tuyệt vời khi phỏng vấn ở các công ty công nghệ

tra loi ung vien

Những chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân, đứng dưới góc nhìn của ứng viên về việc làm thế nào để giữ hình ảnh chuyên nghiệp nhất của nhà tuyển dụng khi ứng viên không phù hợp với vị trí ứng tuyển.
 

1. Hãy thể hiện sự tôn trọng ứng viên, đừng “đem con bỏ chợ”

Tôi đã rất háo hức nghiên cứu về chủ đề để có thể cho ra đời một bài viết chất lượng và gửi lại cho anh ngay ngày hôm sau (mặc dù thời hạn là 3 ngày). Còn nhớ lúc mới tốt nghiệp đại học, tôi nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí marketing executive ở một công ty khá nổi tiếng. Khi đó, người nhân sự phụ trách liên lạc với tôi đề nghị một bài viết PR theo chủ đề anh đưa ra như một vòng kiểm tra về khả năng viết lách.

Sau này, tình cờ vào trang blog của công ty, tôi vô tình thấy bài viết của mình được đăng nhưng với một cái tên tác giả hoàn toàn khác. Tôi hồi hộp chờ đợi kết quả nhưng 3 ngày, 1 tuần trôi qua và sau đó 1 tháng,…tôi vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi. Tôi gửi email hỏi lại người nhân sự về tình trạng vị trí ứng tuyển và anh vẫn “im lặng”.

Sự việc này xảy ra khiến tôi hoàn toàn thay đổi 100% suy nghĩ của mình về công ty mà trước đây mình luôn ao ước làm việc. Một công ty danh tiếng mà nhiều ứng viên mong muốn làm việc nhưng cư xử với ứng viên thật kém chuyên nghiệp và không-thể-chấp-nhận được.

Thay vì ngó lơ, chỉ mất ít phút để gửi một lá thư từ chối nhẹ nhàng nhưng nhiều nhà tuyển dụng dường như không coi trọng việc này. Trường hợp ứng viên không đáp ứng tiêu chuẩn cho vị trí, hay công ty đã tìm được người phù hợp hoặc đột nhiên ngừng đăng tuyển do vấn đề về ngân sách hay thay đổi yêu cầu tuyển dụng khiến cho ứng viên không còn phù hợp với vị trí nữa, ứng viên hoàn toàn xứng đáng nhận được một phản hồi.

2. Hãy mở rộng mạng lưới nhân tài, đừng giới hạn cơ hội

Mặc dù tôi trả lời không có ý định thay đổi việc làm ngay lúc này nhưng cô vẫn xin cơ hội tiếp tục duy trì mối quan hệ bằng cách kết nối trên LinkedIn để có thể giới thiệu cho tôi những cơ hội việc làm khi tôi có nhu cầu. Cách đây không lâu, một chuyên viên nhân sự từ công ty X gọi điện thoại cho tôi giới thiệu về vị trí cô đang tìm kiếm.

Ngoài ra, hành động này còn gây ấn tượng tốt với ứng viên về sự nhiệt tình và chân thành của công ty. Duy trì mối quan hệ với ứng viên là cách rất tốt để nhà tuyển dụng mở rộng mạng lưới nhân tài khi công ty có nhu cầu tuyển dụng.

3. Hãy trả lời ứng viên, đừng bặt vô âm tín

Họ bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại, liệu hồ sơ của họ đã thực sự đến tay nhà tuyển dụng hay chưa. Vì vậy, bằng cách nào đó, nhà tuyển dụng nên thông báo cho ứng viên về tình trạng ứng tuyển, đừng “bặt vô âm tín”. Rất nhiều ứng viên gửi thắc mắc cho chúng tôi về việc đã nộp hồ sơ nhưng mãi vẫn không nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng.

Bằng cách này, nhà tuyển dụng đảm bảo với ứng viên rằng họ đã nhận được hồ sơ ứng tuyển cũng như các bước tiếp theo trong quy trình xét tuyển nếu hồ sơ của họ phù hợp hay không phù hợp với vị trí ứng tuyển. Thông thường, đối với các tập đoàn/công ty có quy mô lớn, hộp thư email nhận hồ sơ ứng tuyển đều cài đặt chế độ trả lời tự động ngay khi nhận được hồ sơ ứng tuyển.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)