Dưới đây là 18 thói xấu bạn nên ngừng là" />   Dưới đây là 18 thói xấu bạn nên ngừng là" />   Dưới đây là 18 thói xấu bạn nên ngừng là" />
Trang:

Hiệu suất công việc sẽ tăng nếu bạn từ bỏ 18 thói xấu này

Thứ ba, 25/02/2020 | 06:07
Thứ ba, 02/06/2018 | 20:16

Hiệu suất công việc sẽ tăng nếu bạn từ bỏ 18 thói xấu này

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;Dưới đ&acirc;y l&agrave; 18 th&oacute;i xấu bạn n&ecirc;n ngừng l&agrave;m ngay h&ocirc;m nay để đạt hiệu suất cao hơn trong c&ocirc;ng việc. H&atilde;y c&ugrave;ng&nbsp;<a href="http://danhbavieclam.vn">http://danhbavieclam.vn</a>&nbsp;điểm qua nh&eacute;</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Nhấn n&uacute;t &ldquo;Ho&atilde;n b&aacute;o thức&rdquo;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi nhấn &ldquo;Ho&atilde;n b&aacute;o thức&rdquo; v&agrave;o buổi s&aacute;ng bạn nghĩ rằng m&igrave;nh đang k&eacute;o d&agrave;i th&ecirc;m v&agrave;i ph&uacute;t nghỉ ngơi để&nbsp;l&agrave;m việc thuận lợi, nhưng thực tế hại nhiều hơn lợi. Đ&oacute; l&agrave; v&igrave; khi vừa tỉnh giấc, hệ nội tiết đ&atilde; bắt đầu giải ph&oacute;ng c&aacute;c ho&oacute;c m&ocirc;n tỉnh t&aacute;o gi&uacute;p bạn sẵn s&agrave;ng cho ng&agrave;y mới. Bằng c&aacute;ch quay trở lại với giấc ngủ, bạn đ&atilde; l&agrave;m chậm qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/ngu-nuong22.jpg" style="height:300px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">H&atilde;y dậy ngay khi tiếng chu&ocirc;ng b&aacute;o thức vang l&ecirc;n</span></span></em></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Giữ điện thoại cạnh giường ngủ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một c&aacute;ch kh&aacute;c để c&oacute; giấc ngủ chất lượng hơn l&agrave; kh&ocirc;ng để c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n cản trở b&ecirc;n cạnh bạn. C&aacute;c khảo s&aacute;t đ&atilde; chỉ ra rằng &aacute;nh s&aacute;ng xanh từ m&agrave;n h&igrave;nh LED của những chiếc điện thoại, laptop, m&aacute;y t&iacute;nh bảng c&oacute; thể l&agrave;m hại thị lực v&agrave; ngăn chặn việc sản xuất melatonin &ndash; một ho&oacute;c m&ocirc;n gi&uacute;p điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nghi&ecirc;n cứu cũng cho thấy những người c&oacute; mức melatonin thấp hơn sẽ dễ bị trầm cảm hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Bỏ bữa s&aacute;ng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm t&acirc;m s&aacute;ng&nbsp;l&agrave; bữa ăn quan trọng nhất trong ng&agrave;y. N&oacute; bắt đầu sự trao đổi chất v&agrave; bổ sung lượng đường trong m&aacute;u để bạn c&oacute; thể l&agrave;m việc tập trung, hiệu quả suốt ng&agrave;y d&agrave;i. Khi lượng đường trong m&aacute;u hạ thấp, bạn sẽ lu&ocirc;n cảm thấy mệt mỏi, c&aacute;u kỉnh, giảm ch&uacute; &yacute; v&agrave; thiếu ki&ecirc;n nhẫn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. L&agrave;m việc qu&ecirc;n ngủ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp;Bạn n&ecirc;n duy tr&igrave; những giấc ngủ ngon để c&oacute; sức mạnh l&agrave;m việc hiệu quả, lu&ocirc;n vui vẻ, tạo ra những quyết định th&ocirc;ng minh v&agrave; &ldquo;mở kho&aacute;&rdquo; c&aacute;c &yacute; tưởng lớn hơn! Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lời khuy&ecirc;n bạn n&ecirc;n tiếp tục quay lại với sở th&iacute;ch &ldquo;ngủ nhiều&rdquo;, m&agrave; nhấn mạnh rằng b&iacute; quyết để ngủ đủ giấc l&agrave; l&agrave;m việc theo kế hoạch v&agrave; &ldquo;tắt nguồn&rdquo; v&agrave;o thời điểm hợp l&yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5. Dồn những việc quan trọng v&agrave;o cuối ng&agrave;y</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; ra rằng, &yacute; ch&iacute; con người c&oacute; giới hạn giảm dần theo thời gian. Tốt nhất l&agrave; bạn n&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh trước những việc quan trọng nhất v&agrave;o đầu ng&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>6. Kh&ocirc;ng đặt mục ti&ecirc;u ưu ti&ecirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng &iacute;t người cho rằng c&oacute; nhiều mục ti&ecirc;u l&agrave; c&aacute;ch tốt để đảm bảo sự th&agrave;nh c&ocirc;ng &ndash; khi &yacute; tưởng n&agrave;y thất bại sẽ c&ograve;n nhiều c&aacute;i kh&aacute;c sẵn s&agrave;ng lấp v&agrave;o. Thật kh&ocirc;ng may, kiểu l&agrave;m việc hay dao động thế n&agrave;y tuyệt đối kh&ocirc;ng hiệu quả!</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>7. Xem email cả ng&agrave;y</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Duy tr&igrave; kết nối mạng li&ecirc;n tục cũng khiến bạn phải kiểm tra hộp thư đến suốt ng&agrave;y. Tiếc thay, mỗi lần như vậy bạn mất hết 25 ph&uacute;t l&agrave;m việc. Hơn nữa, nhận email thường xuy&ecirc;n sẽ khiến bạn thấy đầu &oacute;c m&igrave;nh bị nhiễu loạn v&agrave; qu&aacute; tải.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>8. Ăn vặt thay bữa trưa</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Muốn duy tr&igrave; mức năng lượng ổn định đ&ograve;i hỏi bạn c&oacute; bữa trưa c&acirc;n bằng, ph&ugrave; hợp.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c bữa trưa c&oacute; h&agrave;m lượng chất b&eacute;o cao, đường cao khiến ch&uacute;ng ta buồn ngủ v&agrave; tụt năng lượng v&agrave;o khoảng 3 giờ chiều. V&igrave; thế, cần lưu &yacute; cung c&acirc;p cho bản th&acirc;n những bữa trưa đạt chuẩn để chống lại cơn uể oải, buồn ngủ v&agrave; duy tr&igrave; phong độ l&agrave;m việc, bạn nh&eacute;!</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>9. Dung t&uacute;ng cho nhu cầu</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Yacute; tưởng rằng ch&uacute;ng ta xứng đ&aacute;ng được &ldquo;xo&atilde;&rdquo; một bữa ho&agrave;nh tr&aacute;ng sau cả tuần d&agrave;i nhịn ăn nhịn uống ch&iacute;nh l&agrave; bạn đang &ldquo;dung t&uacute;ng cho nhu cầu&rdquo;, h&agrave;nh động n&agrave;y sẽ l&agrave;m kế hoạch cải thiện bản th&acirc;n suy yếu dần. H&atilde;y l&agrave; thử biến mục ti&ecirc;u th&agrave;nh một h&igrave;nh mẫu nhận diện cho bản th&acirc;n (v&iacute; dụ như người tiết kiệm, người ưa vận động), thay v&igrave; trở th&agrave;nh một người khổ sở chống lại ước muốn c&aacute; nh&acirc;n để l&agrave;m điều g&igrave; kh&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>10. Ngồi suốt cả ng&agrave;y</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute;&nbsp;gợi &yacute; rằng những buổi ngồi đồng c&agrave; ph&ecirc; hay hội họp dưới &aacute;nh đ&egrave;n huỳnh quang của ph&ograve;ng họp n&ecirc;n được thay thế bằng c&aacute;c cuộc đi dạo v&agrave; thảo luận, khoảng 30 &ndash; 45km mỗi tuần. &ldquo;Bạn sẽ ngạc nhi&ecirc;n v&igrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh c&oacute; thể th&uacute;c đẩy tư duy tươi mới, v&agrave; l&agrave;m theo c&aacute;ch n&agrave;y bạn mang đến cho cuộc sống của m&igrave;nh những &yacute; tưởng thực sự mới lạ, đầy gi&aacute; trị.&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>11. Đa nhiệm</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong khi nhiều người tin rằng họ giỏi l&agrave;m nhiều việc c&ugrave;ng l&uacute;c, th&igrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học chứng m&igrave;nh rằng chỉ 2% d&acirc;n số thế giới c&oacute; khả năng l&agrave;m việc đa nhiệm hiệu quả. Đối với nh&oacute;m c&ograve;n lại ch&uacute;ng ta, đa nhiệm l&agrave; một th&oacute;i quen xấu, l&agrave;m giảm sự ch&uacute; &yacute; v&agrave; g&acirc;y mất năng suất x&eacute;t về l&acirc;u d&agrave;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>12. Lập kế hoạch qu&aacute; nhiều</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều c&aacute; nh&acirc;n tham vọng v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh kiếm so&aacute;t thường lập kế hoạch tỉ mỉ mọi thứ phải diễn ra trong một ng&agrave;y của họ, đ&ocirc;i khi ch&iacute;nh x&aacute;c đến từng giờ. Chẳng may l&agrave; thực tế kh&ocirc;ng vu&ocirc;ng vức như vậy! Ch&uacute;ng ta sẽ gặp h&agrave;ng t&aacute; chuyện ph&aacute;t sinh, con của bạn bị b&ecirc;nh, sếp bất ngờ giao việc ngo&agrave;i dự kiến, kh&aacute;ch h&agrave;ng đột ngột t&igrave;m đến&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>13. Kh&ocirc;ng tập thể dục</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c lợi &iacute;ch nhất định về mặt nhận thức khi bạn h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen tập thể dục l&agrave;: cải thiện khả năng tập trung, l&agrave;m sắc b&eacute;n tr&iacute; nhớ, k&eacute;o d&agrave;i sức chịu đựng, giảm thiểu căng thẳng, th&uacute;c đẩy t&acirc;m trạng&hellip; Tất cả những điều n&agrave;y đều l&agrave; yếu tố gi&uacute;p tăng hiệu suất c&ocirc;ng việc&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/luoi22.jpg" style="height:300px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">H&atilde;y luyện tập thể dục đều đặn để tăng sức khỏe, hiệu suất c&ocirc;ng việc</span></span></em></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>14. Bị internet hấp dẫn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lời khuy&ecirc;n l&agrave; bạn n&ecirc;n viết ra những suy nghĩ hoặc vấn đề v&agrave;o giấy nhớ hay sổ tay để c&oacute; thể tra cứu th&ocirc;ng tin v&agrave; giải đ&aacute;p nghi vấn khi đ&atilde; rảnh rỗi. Hiện tại h&atilde;y tập trung to&agrave;n bộ t&acirc;m tr&iacute; cho c&ocirc;ng việc quan trọng trước mắt.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>15. Chủ nghĩa ho&agrave;n hảo</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;ch duy nhất để vượt qua sự tr&igrave; ho&atilde;n l&agrave; từ bỏ t&iacute;nh cầu to&agrave;n v&agrave; đừng qu&aacute; nghi&ecirc;m trọng vấn đề khi giải quyết c&ocirc;ng việc. Giả vờ rằng c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng quan trọng v&agrave; một ch&uacute;t x&aacute;o trộn cũng kh&ocirc;ng sao c&oacute; thể gi&uacute;p bạn khởi động nhanh hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>16. L&agrave;m việc kh&ocirc;ng c&oacute; kế hoạch</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng ta n&ecirc;n d&agrave;nh thời gian lập chiến lược để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u d&agrave;i hạn. Robert Pozen, giảng vi&ecirc;n tại MIT Sloan School of Management, khuy&ecirc;n rằng bạn n&ecirc;n x&aacute;c định xem kết quả cuối c&ugrave;ng bạn mong muốn l&agrave; g&igrave;, sau đ&oacute; đặt ra một loạt c&aacute;c bước đi. Một khi đ&atilde; đi được nửa đoạn đường, bạn c&oacute; thể r&agrave; so&aacute;t lại c&ocirc;ng việc, kiểm tra xem đ&atilde; đ&uacute;ng định hướng chưa v&agrave; chủ động điều chỉnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>17. Họp h&agrave;nh qu&aacute; độ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; ph&aacute; vỡ d&ograve;ng chảy của năng suất hơn l&agrave; những cuộc họp v&ocirc; bổ. Với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ hữu &iacute;ch như email, video chat, tin nhắn trong tầm tay, tốt hơn hết ch&uacute;ng ta chỉ n&ecirc;n tổ chức họp khi c&oacute; vấn đề thực sự quan trọng, cần được gi&aacute;p mặt trực tiếp. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>18. Suy nghĩ về lịch l&agrave;m việc cho 24 giờ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Laura Vanderkam, chuy&ecirc;n gia quản l&yacute; thời gian v&agrave; hiệu suất, t&aacute;c giả của &ldquo;I Know How She Does It&rdquo; gọi đ&acirc;y l&agrave; &ldquo;Bẫy 24 giờ&rdquo;. B&agrave; gợi &yacute; rằng ch&uacute;ng ta n&ecirc;n nghĩ về những việc c&oacute; thể l&agrave;m trong 168 giờ hoặc 1 tuần.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Muốn l&agrave;m việc hiệu quả hơn, bạn cần phải l&agrave;m việc th&ocirc;ng minh hơn. Để được như vậy ch&uacute;ng ta cần bắt đầu từ việc thay đổi c&aacute;c th&oacute;i quen xấu. Kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng, nhưng c&oacute; đủ quyết t&acirc;m thay đổi th&igrave;&nbsp;<a href="http://danhbavieclam.vn">http://danhbavieclam.vn</a>&nbsp;tin bạn sẽ đ&aacute;nh bại ch&uacute;ng để th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn mỗi ng&agrave;y!</span></span></p>

- Intel và chiến lược kinh doanh kinh điển / 10 điều thực tế để cuộc sống của bạn ổn định và trở nên giàu có

  Dưới đây là 18 thói xấu bạn nên ngừng làm ngay hôm nay để đạt hiệu suất cao hơn trong công việc. Hãy cùng http://danhbavieclam.vn điểm qua nhé

1. Nhấn nút “Hoãn báo thức”

Khi nhấn “Hoãn báo thức” vào buổi sáng bạn nghĩ rằng mình đang kéo dài thêm vài phút nghỉ ngơi để làm việc thuận lợi, nhưng thực tế hại nhiều hơn lợi. Đó là vì khi vừa tỉnh giấc, hệ nội tiết đã bắt đầu giải phóng các hoóc môn tỉnh táo giúp bạn sẵn sàng cho ngày mới. Bằng cách quay trở lại với giấc ngủ, bạn đã làm chậm quá trình này. 

Hãy dậy ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên

2. Giữ điện thoại cạnh giường ngủ

Một cách khác để có giấc ngủ chất lượng hơn là không để các tác nhân cản trở bên cạnh bạn. Các khảo sát đã chỉ ra rằng ánh sáng xanh từ màn hình LED của những chiếc điện thoại, laptop, máy tính bảng có thể làm hại thị lực và ngăn chặn việc sản xuất melatonin – một hoóc môn giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy những người có mức melatonin thấp hơn sẽ dễ bị trầm cảm hơn.

3. Bỏ bữa sáng

Điểm tâm sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nó bắt đầu sự trao đổi chất và bổ sung lượng đường trong máu để bạn có thể làm việc tập trung, hiệu quả suốt ngày dài. Khi lượng đường trong máu hạ thấp, bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, cáu kỉnh, giảm chú ý và thiếu kiên nhẫn.

4. Làm việc quên ngủ

 Bạn nên duy trì những giấc ngủ ngon để có sức mạnh làm việc hiệu quả, luôn vui vẻ, tạo ra những quyết định thông minh và “mở khoá” các ý tưởng lớn hơn! Đây không phải lời khuyên bạn nên tiếp tục quay lại với sở thích “ngủ nhiều”, mà nhấn mạnh rằng bí quyết để ngủ đủ giấc là làm việc theo kế hoạch và “tắt nguồn” vào thời điểm hợp lý.

5. Dồn những việc quan trọng vào cuối ngày

Các nghiên cứu đã khám phá ra rằng, ý chí con người có giới hạn giảm dần theo thời gian. Tốt nhất là bạn nên hoàn thành trước những việc quan trọng nhất vào đầu ngày.

6. Không đặt mục tiêu ưu tiên

Không ít người cho rằng có nhiều mục tiêu là cách tốt để đảm bảo sự thành công – khi ý tưởng này thất bại sẽ còn nhiều cái khác sẵn sàng lấp vào. Thật không may, kiểu làm việc hay dao động thế này tuyệt đối không hiệu quả!

7. Xem email cả ngày

Duy trì kết nối mạng liên tục cũng khiến bạn phải kiểm tra hộp thư đến suốt ngày. Tiếc thay, mỗi lần như vậy bạn mất hết 25 phút làm việc. Hơn nữa, nhận email thường xuyên sẽ khiến bạn thấy đầu óc mình bị nhiễu loạn và quá tải.

8. Ăn vặt thay bữa trưa

Muốn duy trì mức năng lượng ổn định đòi hỏi bạn có bữa trưa cân bằng, phù hợp.

Các bữa trưa có hàm lượng chất béo cao, đường cao khiến chúng ta buồn ngủ và tụt năng lượng vào khoảng 3 giờ chiều. Vì thế, cần lưu ý cung câp cho bản thân những bữa trưa đạt chuẩn để chống lại cơn uể oải, buồn ngủ và duy trì phong độ làm việc, bạn nhé!

9. Dung túng cho nhu cầu

Ý tưởng rằng chúng ta xứng đáng được “xoã” một bữa hoành tráng sau cả tuần dài nhịn ăn nhịn uống chính là bạn đang “dung túng cho nhu cầu”, hành động này sẽ làm kế hoạch cải thiện bản thân suy yếu dần. Hãy là thử biến mục tiêu thành một hình mẫu nhận diện cho bản thân (ví dụ như người tiết kiệm, người ưa vận động), thay vì trở thành một người khổ sở chống lại ước muốn cá nhân để làm điều gì khác.

10. Ngồi suốt cả ngày

Có gợi ý rằng những buổi ngồi đồng cà phê hay hội họp dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng họp nên được thay thế bằng các cuộc đi dạo và thảo luận, khoảng 30 – 45km mỗi tuần. “Bạn sẽ ngạc nhiên vì không khí trong lành có thể thúc đẩy tư duy tươi mới, và làm theo cách này bạn mang đến cho cuộc sống của mình những ý tưởng thực sự mới lạ, đầy giá trị.”

11. Đa nhiệm

Trong khi nhiều người tin rằng họ giỏi làm nhiều việc cùng lúc, thì nghiên cứu khoa học chứng mình rằng chỉ 2% dân số thế giới có khả năng làm việc đa nhiệm hiệu quả. Đối với nhóm còn lại chúng ta, đa nhiệm là một thói quen xấu, làm giảm sự chú ý và gây mất năng suất xét về lâu dài.

12. Lập kế hoạch quá nhiều

Nhiều cá nhân tham vọng và có tính kiếm soát thường lập kế hoạch tỉ mỉ mọi thứ phải diễn ra trong một ngày của họ, đôi khi chính xác đến từng giờ. Chẳng may là thực tế không vuông vức như vậy! Chúng ta sẽ gặp hàng tá chuyện phát sinh, con của bạn bị bênh, sếp bất ngờ giao việc ngoài dự kiến, khách hàng đột ngột tìm đến…

13. Không tập thể dục

Các lợi ích nhất định về mặt nhận thức khi bạn hình thành thói quen tập thể dục là: cải thiện khả năng tập trung, làm sắc bén trí nhớ, kéo dài sức chịu đựng, giảm thiểu căng thẳng, thúc đẩy tâm trạng… Tất cả những điều này đều là yếu tố giúp tăng hiệu suất công việc 

Hãy luyện tập thể dục đều đặn để tăng sức khỏe, hiệu suất công việc

14. Bị internet hấp dẫn

Lời khuyên là bạn nên viết ra những suy nghĩ hoặc vấn đề vào giấy nhớ hay sổ tay để có thể tra cứu thông tin và giải đáp nghi vấn khi đã rảnh rỗi. Hiện tại hãy tập trung toàn bộ tâm trí cho công việc quan trọng trước mắt.

15. Chủ nghĩa hoàn hảo

Cách duy nhất để vượt qua sự trì hoãn là từ bỏ tính cầu toàn và đừng quá nghiêm trọng vấn đề khi giải quyết công việc. Giả vờ rằng công việc không quan trọng và một chút xáo trộn cũng không sao có thể giúp bạn khởi động nhanh hơn.

16. Làm việc không có kế hoạch

Chúng ta nên dành thời gian lập chiến lược để hoàn thành các mục tiêu dài hạn. Robert Pozen, giảng viên tại MIT Sloan School of Management, khuyên rằng bạn nên xác định xem kết quả cuối cùng bạn mong muốn là gì, sau đó đặt ra một loạt các bước đi. Một khi đã đi được nửa đoạn đường, bạn có thể rà soát lại công việc, kiểm tra xem đã đúng định hướng chưa và chủ động điều chỉnh.

17. Họp hành quá độ

Không có gì phá vỡ dòng chảy của năng suất hơn là những cuộc họp vô bổ. Với các công cụ hữu ích như email, video chat, tin nhắn trong tầm tay, tốt hơn hết chúng ta chỉ nên tổ chức họp khi có vấn đề thực sự quan trọng, cần được giáp mặt trực tiếp.     

18. Suy nghĩ về lịch làm việc cho 24 giờ

Laura Vanderkam, chuyên gia quản lý thời gian và hiệu suất, tác giả của “I Know How She Does It” gọi đây là “Bẫy 24 giờ”. Bà gợi ý rằng chúng ta nên nghĩ về những việc có thể làm trong 168 giờ hoặc 1 tuần.

Muốn làm việc hiệu quả hơn, bạn cần phải làm việc thông minh hơn. Để được như vậy chúng ta cần bắt đầu từ việc thay đổi các thói quen xấu. Không hề dễ dàng, nhưng có đủ quyết tâm thay đổi thì http://danhbavieclam.vn tin bạn sẽ đánh bại chúng để thành công hơn mỗi ngày!


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin