Gần như tất cả mọi người đều lo lắng về tiền bạc. Suy nghĩ này ám ảnh c" /> Gần như tất cả mọi người đều lo lắng về tiền bạc. Suy nghĩ này ám ảnh c" /> Gần như tất cả mọi người đều lo lắng về tiền bạc. Suy nghĩ này ám ảnh c" />
Trang:

Không còn lo lắng về tiền bạc khi nghe những câu nói này

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:45
Thứ sáu, 18/07/2018 | 13:51

Không còn lo lắng về tiền bạc khi nghe những câu nói này

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gần như tất cả mọi người đều lo lắng về tiền bạc. Suy nghĩ n&agrave;y &aacute;m ảnh ch&uacute;ng ta cả khi đang l&agrave;m việc lẫn khi về nh&agrave;. D&ugrave; vậy, nhiều người nổi tiếng v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng vẫn cho rằng tiền bạc kh&ocirc;ng phải l&agrave; tất cả. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những c&acirc;u n&oacute;i dưới đ&acirc;y c&oacute; thể gi&uacute;p bạn qu&ecirc;n đi phần n&agrave;o mối lo về t&agrave;i ch&iacute;nh:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; 2 loại người, l&agrave; người c&oacute; tiền v&agrave; người gi&agrave;u - nh&agrave; thiết kế thời trang Coco Chanel</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&agrave;u kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&oacute; nhiều t&agrave;i sản, m&agrave; l&agrave; c&oacute; &iacute;t mong muốn - Triết gia Epictetus</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng để việc kiếm sống ngăn cản bạn tận hưởng cuộc sống - Huấn luyện vi&ecirc;n b&oacute;ng rổ John Wooden</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Những câu nói về tiền bạc" src="/Content/editorimages/images/mohandas-gandhi.gif" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mohandas Gandhi</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sức khỏe mới l&agrave; của cải đ&iacute;ch thực, chứ kh&ocirc;ng phải v&agrave;ng hay bạc - Nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mohandas Gandhi</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng để c&oacute; được thế giới m&agrave; đ&aacute;nh mất t&acirc;m hồn. Tr&iacute; tuệ vẫn tốt hơn v&agrave;ng bạc - Nhạc sĩ Bob Marley</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để c&oacute; tiền, c&oacute; vẻ bạn sẽ phải tốn tiền - Tiểu thuyết gia Chimamanda Ngozi Adichie</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bất kỳ ai nghĩ rằng tiền sẽ gi&uacute;p bạn hạnh ph&uacute;c, th&igrave; đều l&agrave; người chẳng c&oacute; tiền - Tỷ ph&uacute; David Geffen</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người ta c&agrave;ng c&oacute; nhiều, lại c&agrave;ng muốn nhiều - Benjamin Franklin</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng tiền th&igrave; sẽ chẳng c&oacute; vấn đề g&igrave; cả - rapper Notorious B.I.G.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng đặt mục ti&ecirc;u l&agrave; kiếm tiền. Thay v&agrave;o đ&oacute;, h&atilde;y theo đuổi những g&igrave; bạn y&ecirc;u th&iacute;ch, v&agrave; l&agrave;m n&oacute; thật tốt để mọi người đều kh&ocirc;ng thể rời mắt khỏi bạn - Tiểu thuyết gia Maya Angelou</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người ta c&agrave;ng c&oacute; nhiều t&agrave;i sản th&igrave; c&agrave;ng sợ chết - Nh&agrave; văn Ernest Hemingway</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&agrave;u c&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; khả năng tận hưởng trọn vẹn cuộc sống - Nh&agrave; văn Henry David Thoreau</span></span></p>

- Vì sao đôi lúc bạn phải học cách buông bỏ trong công việc / Làm thế nào để doanh nghiệp có thể giữ chân nhân tài?

Gần như tất cả mọi người đều lo lắng về tiền bạc. Suy nghĩ này ám ảnh chúng ta cả khi đang làm việc lẫn khi về nhà. Dù vậy, nhiều người nổi tiếng và thành công vẫn cho rằng tiền bạc không phải là tất cả.

Những câu nói dưới đây có thể giúp bạn quên đi phần nào mối lo về tài chính:

Có 2 loại người, là người có tiền và người giàu - nhà thiết kế thời trang Coco Chanel

Giàu không phải là có nhiều tài sản, mà là có ít mong muốn - Triết gia Epictetus

Đừng để việc kiếm sống ngăn cản bạn tận hưởng cuộc sống - Huấn luyện viên bóng rổ John Wooden

Những câu nói về tiền bạc

Nhà lãnh đạo Mohandas Gandhi

Sức khỏe mới là của cải đích thực, chứ không phải vàng hay bạc - Nhà lãnh đạo Mohandas Gandhi

Đừng để có được thế giới mà đánh mất tâm hồn. Trí tuệ vẫn tốt hơn vàng bạc - Nhạc sĩ Bob Marley

Để có tiền, có vẻ bạn sẽ phải tốn tiền - Tiểu thuyết gia Chimamanda Ngozi Adichie

Bất kỳ ai nghĩ rằng tiền sẽ giúp bạn hạnh phúc, thì đều là người chẳng có tiền - Tỷ phú David Geffen

Người ta càng có nhiều, lại càng muốn nhiều - Benjamin Franklin

Không tiền thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả - rapper Notorious B.I.G.

Đừng đặt mục tiêu là kiếm tiền. Thay vào đó, hãy theo đuổi những gì bạn yêu thích, và làm nó thật tốt để mọi người đều không thể rời mắt khỏi bạn - Tiểu thuyết gia Maya Angelou

Người ta càng có nhiều tài sản thì càng sợ chết - Nhà văn Ernest Hemingway

Giàu có chính là khả năng tận hưởng trọn vẹn cuộc sống - Nhà văn Henry David Thoreau


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin