Theo những người đã nghỉ hưu sớm ở tuổi 30, thậm chí ngoài 20, d" /> Theo những người đã nghỉ hưu sớm ở tuổi 30, thậm chí ngoài 20, d" /> Theo những người đã nghỉ hưu sớm ở tuổi 30, thậm chí ngoài 20, d" />
Trang:

Nếu bạn muốn nghỉ hưu trước 40 tuổi thì phải bỏ ngay các thói quen này

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:09
Thứ ba, 18/06/2018 | 23:55

Nếu bạn muốn nghỉ hưu trước 40 tuổi thì phải bỏ ngay các thói quen này

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo những người đ&atilde; nghỉ hưu sớm ở tuổi 30, thậm ch&iacute; ngo&agrave;i 20, dưới đ&acirc;y l&agrave; những th&oacute;i quen bạn n&ecirc;n từ bỏ nếu muốn &quot;tự do về t&agrave;i ch&iacute;nh&quot; c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chi ti&ecirc;u kh&ocirc;ng suy nghĩ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rất nhiều người nghỉ hưu sớm đồng &yacute; rằng bước đầu ti&ecirc;n để đạt tự do về t&agrave;i ch&iacute;nh l&agrave; theo d&otilde;i&nbsp;chi ti&ecirc;u&nbsp;của bạn. &quot;Sau tất cả, bạn phải biết m&igrave;nh đang ti&ecirc;u tiền như thế n&agrave;o trước khi lập kế hoạch ng&acirc;n s&aacute;ch cho nghỉ hưu&quot;, vợ chồng Justin v&agrave; Kaisor McCurry &ndash; những người đ&atilde; kiếm được 1 triệu USD trong v&ograve;ng một thập kỷ để nghỉ hưu ở tuổi 30 chia sẻ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc biết được c&aacute;ch chi ti&ecirc;u của ch&iacute;nh m&igrave;nh sẽ gi&uacute;p bạn quyết định gi&aacute; trị của từng đồng đ&ocirc; la tốt hơn, khi đ&oacute; bạn sẽ biết m&igrave;nh cần nỗ lực cắt giảm những khoản chi ti&ecirc;u n&agrave;o kh&ocirc;ng cần thiết để sớm đạt tự do t&agrave;i ch&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="thói quen giúp nghỉ hưu trước 40 tuổi" src="/Content/editorimages/images/nghi-huu.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kiểm so&aacute;t chi ti&ecirc;u để c&oacute; thể nghỉ hưu sớm.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ở trong một ng&ocirc;i nh&agrave; qu&aacute; rộng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một trong những c&aacute;ch tốt nhất để tiết kiệm nhiều hơn v&agrave; tăng ng&acirc;n s&aacute;ch nghỉ hưu đ&oacute; l&agrave; bạn phải bắt đầu điều chỉnh từ những khoản chi ph&iacute; lớn nhất, chẳng hạn như nh&agrave; ở.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Tập trung v&agrave;o cắt giảm những khoản chi ph&iacute; lớn nhất c&oacute; thể gi&uacute;p bạn tăng 20-30 l&atilde;i suất tiết kiệm. Chẳng hạn, để mua một ng&ocirc;i nh&agrave; với 3 ph&ograve;ng ngủ v&agrave; nội thất đắt tiền sẽ khiến ng&acirc;n s&aacute;ch của bạn mất th&ecirc;m từ 50.000 &ndash; 100.000 USD. Điều n&agrave;y tương đương với việc bạn phải mất th&ecirc;m khoảng 3 năm l&agrave;m việc nữa. Như vậy n&oacute; c&oacute; đ&aacute;ng để bạn đ&aacute;nh đổi hay kh&ocirc;ng?&quot;, J.P.Livingston &ndash; một nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng nghỉ hưu ở tuổi 28 với 2,25 triệu USD trong t&agrave;i khoản tiết kiệm chia sẻ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>V&ugrave;ng an to&agrave;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Steve Adcock &ndash; một người nghỉ hưu th&agrave;nh c&ocirc;ng ở tuổi 30 cho biết đừng bao giờ đ&aacute;nh gi&aacute; thấp sức mạnh của việc tho&aacute;t ra khỏi v&ugrave;ng an to&agrave;n của bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Adcock chia sẻ tr&ecirc;n CNBC: &quot;N&oacute; c&oacute; thể thay đổi c&aacute;ch ch&uacute;ng ta nh&igrave;n nhận thế giới. Tho&aacute;t ra khỏi v&ugrave;ng an to&agrave;n giống như một trận đấu c&acirc;n n&atilde;o v&agrave; n&oacute; sẽ gi&uacute;p bạn xo&aacute; bỏ mọi cơn nghiện chi ti&ecirc;u. Khi đ&oacute;, bạn sẽ cảm thấy an to&agrave;n ngay cả trong những trường hợp kh&ocirc;ng an to&agrave;n nhất v&agrave; gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng đạt được mục ti&ecirc;u tự do về t&agrave;i ch&iacute;nh sớm&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Lạm ph&aacute;t lối sống</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn muốn ổn định sớm, bạn n&ecirc;n từ bỏ th&oacute;i quen &quot;lạm ph&aacute;t lối sống&quot;. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; cho d&ugrave; thu nhập của bạn tăng l&ecirc;n, bạn cũng đừng cố gắng chi ti&ecirc;u nhiều hơn. Thay v&agrave;o đ&oacute;, h&atilde;y d&agrave;nh to&agrave;n bộ thu nhập kiếm th&ecirc;m v&agrave;o t&agrave;i khoản tiết kiệm. Đối với gia đ&igrave;nh McCurry, họ lu&ocirc;n đảm bảo &quot;số dư trong t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng tăng l&ecirc;n khi thu nhập tăng&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chiến lược n&agrave;y cũng c&oacute; thể &aacute;p dụng cho bất cứ một khoản thu nhập nhỏ ngo&agrave;i lương n&agrave;o, chẳng hạn như tiền thưởng hay qu&agrave; sinh nhật. Thay v&igrave; lập kế hoạch cho một chuyến đi chơi hay mua sắm, bạn h&atilde;y xem x&eacute;t đến c&aacute;c quỹ tiết kiệm, thậm ch&iacute; l&agrave; quỹ khẩn cấp để đề ph&ograve;ng những trường hợp kh&ocirc;ng hay xảy ra.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Lu&ocirc;n c&oacute; t&acirc;m l&yacute; chờ đợi v&agrave; quan s&aacute;t</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tiền kh&ocirc;ng bao giờ tự xuất hiện với bất cứ ai. Nếu bạn muốn x&acirc;y dựng đủ t&agrave;i sản để nghỉ hưu sớm, bạn phải c&oacute; một mục ti&ecirc;u nhất qu&aacute;n v&agrave; kế hoạch r&otilde; r&agrave;ng. H&atilde;y nghĩ xem bạn muốn c&oacute; một tương lai như thế n&agrave;o: Bạn muốn đi du lịch khắp nơi hay mua một căn nh&agrave; thật đẹp? Hoặc bạn muốn để d&agrave;nh tiền cho gia đ&igrave;nh?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute;, bạn h&atilde;y lập kế hoạch cho ng&acirc;n s&aacute;ch của m&igrave;nh. Bạn cần phải chi ti&ecirc;u &iacute;t hơn v&agrave;o những thứ kh&ocirc;ng qu&aacute; quan trọng chẳng hạn như chi ph&iacute; đi lại. Đồng thời với đ&oacute;, bạn c&oacute; thể chi ti&ecirc;u nhiều hơn v&agrave;o những thứ khiến m&igrave;nh hạnh ph&uacute;c như giải tr&iacute;, du lịch...</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuối c&ugrave;ng, bạn phải thiết lập một ng&acirc;n s&aacute;ch nghỉ hưu cho m&igrave;nh,&nbsp;điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn quyết định ch&iacute;nh x&aacute;c số tiền cần thiết cho những năm th&aacute;ng tiếp theo m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải l&agrave;m việc. Một khi bạn đ&atilde; biết được &quot;con số kỳ diệu&quot; đ&oacute;, bạn sẽ biết được m&igrave;nh cần tiết kiệm bao nhi&ecirc;u tiền mỗi th&aacute;ng để đạt mục ti&ecirc;u.</span></span></strong></p>

- 5 tác hại dễ bị lây nhiễm khi làm việc cho một vị sếp tồi / Những điều bạn không bao giờ được nói với sếp nếu không muốn sa thải

Theo những người đã nghỉ hưu sớm ở tuổi 30, thậm chí ngoài 20, dưới đây là những thói quen bạn nên từ bỏ nếu muốn "tự do về tài chính" càng sớm càng tốt.

Chi tiêu không suy nghĩ

Rất nhiều người nghỉ hưu sớm đồng ý rằng bước đầu tiên để đạt tự do về tài chính là theo dõi chi tiêu của bạn. "Sau tất cả, bạn phải biết mình đang tiêu tiền như thế nào trước khi lập kế hoạch ngân sách cho nghỉ hưu", vợ chồng Justin và Kaisor McCurry – những người đã kiếm được 1 triệu USD trong vòng một thập kỷ để nghỉ hưu ở tuổi 30 chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc biết được cách chi tiêu của chính mình sẽ giúp bạn quyết định giá trị của từng đồng đô la tốt hơn, khi đó bạn sẽ biết mình cần nỗ lực cắt giảm những khoản chi tiêu nào không cần thiết để sớm đạt tự do tài chính.

thói quen giúp nghỉ hưu trước 40 tuổi

Kiểm soát chi tiêu để có thể nghỉ hưu sớm.

Ở trong một ngôi nhà quá rộng

Một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm nhiều hơn và tăng ngân sách nghỉ hưu đó là bạn phải bắt đầu điều chỉnh từ những khoản chi phí lớn nhất, chẳng hạn như nhà ở.

"Tập trung vào cắt giảm những khoản chi phí lớn nhất có thể giúp bạn tăng 20-30 lãi suất tiết kiệm. Chẳng hạn, để mua một ngôi nhà với 3 phòng ngủ và nội thất đắt tiền sẽ khiến ngân sách của bạn mất thêm từ 50.000 – 100.000 USD. Điều này tương đương với việc bạn phải mất thêm khoảng 3 năm làm việc nữa. Như vậy nó có đáng để bạn đánh đổi hay không?", J.P.Livingston – một nhân viên văn phòng nghỉ hưu ở tuổi 28 với 2,25 triệu USD trong tài khoản tiết kiệm chia sẻ.

Vùng an toàn

Theo Steve Adcock – một người nghỉ hưu thành công ở tuổi 30 cho biết đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc thoát ra khỏi vùng an toàn của bạn.

Adcock chia sẻ trên CNBC: "Nó có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Thoát ra khỏi vùng an toàn giống như một trận đấu cân não và nó sẽ giúp bạn xoá bỏ mọi cơn nghiện chi tiêu. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy an toàn ngay cả trong những trường hợp không an toàn nhất và giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu tự do về tài chính sớm".

Lạm phát lối sống

Nếu bạn muốn ổn định sớm, bạn nên từ bỏ thói quen "lạm phát lối sống". Điều này có nghĩa là cho dù thu nhập của bạn tăng lên, bạn cũng đừng cố gắng chi tiêu nhiều hơn. Thay vào đó, hãy dành toàn bộ thu nhập kiếm thêm vào tài khoản tiết kiệm. Đối với gia đình McCurry, họ luôn đảm bảo "số dư trong tài khoản ngân hàng tăng lên khi thu nhập tăng".

Bên cạnh đó, chiến lược này cũng có thể áp dụng cho bất cứ một khoản thu nhập nhỏ ngoài lương nào, chẳng hạn như tiền thưởng hay quà sinh nhật. Thay vì lập kế hoạch cho một chuyến đi chơi hay mua sắm, bạn hãy xem xét đến các quỹ tiết kiệm, thậm chí là quỹ khẩn cấp để đề phòng những trường hợp không hay xảy ra..

Luôn có tâm lý chờ đợi và quan sát

Tiền không bao giờ tự xuất hiện với bất cứ ai. Nếu bạn muốn xây dựng đủ tài sản để nghỉ hưu sớm, bạn phải có một mục tiêu nhất quán và kế hoạch rõ ràng. Hãy nghĩ xem bạn muốn có một tương lai như thế nào: Bạn muốn đi du lịch khắp nơi hay mua một căn nhà thật đẹp? Hoặc bạn muốn để dành tiền cho gia đình?

Sau đó, bạn hãy lập kế hoạch cho ngân sách của mình. Bạn cần phải chi tiêu ít hơn vào những thứ không quá quan trọng chẳng hạn như chi phí đi lại. Đồng thời với đó, bạn có thể chi tiêu nhiều hơn vào những thứ khiến mình hạnh phúc như giải trí, du lịch...

Cuối cùng, bạn phải thiết lập một ngân sách nghỉ hưu cho mình, điều này sẽ giúp bạn quyết định chính xác số tiền cần thiết cho những năm tháng tiếp theo mà không cần phải làm việc. Một khi bạn đã biết được "con số kỳ diệu" đó, bạn sẽ biết được mình cần tiết kiệm bao nhiêu tiền mỗi tháng để đạt mục tiêu.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin