Để nằm được vị trí đầu trong danh sách dài của nhà tuyển dụng, bạn hãy t" /> Để nằm được vị trí đầu trong danh sách dài của nhà tuyển dụng, bạn hãy t" /> Để nằm được vị trí đầu trong danh sách dài của nhà tuyển dụng, bạn hãy t" />
Trang:

Thái độ khi phỏng vấn của một ứng viên chuyên nghiệp.

Thứ sáu, 03/04/2020 | 09:18
Thứ sáu, 12/05/2018 | 22:08

Thái độ khi phỏng vấn của một ứng viên chuyên nghiệp.

<p><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Để nằm được vị tr&iacute; đầu trong danh s&aacute;ch d&agrave;i của nh&agrave; tuyển dụng, bạn h&atilde;y&nbsp;tỏ &ldquo;đẳng cấp&rdquo; s&aacute;ng gi&aacute;&nbsp;của m&igrave;nh qua mỗi lần tiếp x&uacute;c với nh&agrave; tuyển dụng . Nhưng đừng vội nghĩ rằng nh&agrave; tuyển dụng sẽ sẵn l&ograve;ng chỉ ra cho bạn những điều bạn cần sửa chữa. Nh&agrave; tuyển dụng đang &ldquo;đ&atilde;i c&aacute;t t&igrave;m v&agrave;ng&rdquo;, v&agrave; nếu bạn qu&aacute;&nbsp;b&igrave;nh thường hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đặc biệt, t&ecirc;n bạn sẽ bị gạt khỏi &ldquo;bảng v&agrave;ng&rdquo; danh s&aacute;ch c&aacute;c ứng vi&ecirc;n tiềm năng. Bạn&nbsp;n&ecirc;n nhận ra những ứng xử cần tr&aacute;nh cũng như những việc n&ecirc;n l&agrave;m để dễ d&agrave;ng &ldquo;lọt v&agrave;o mắt xanh&rdquo; nh&agrave; tuyển dụng ngay&nbsp;từ lần phỏng vấn đầu ti&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/ung-vien-chuyen-nghiep.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">1. Sự hời hợt.</span></strong></p> <p><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng rất bực m&igrave;nh bằng việc tr&ograve; chuyện với một ứng vi&ecirc;n m&agrave; người n&agrave;y kh&ocirc;ng tỏ vẻ quan t&acirc;m, hoặc chỉ trả lời hời hợt. Hỏi ra th&igrave; ứng vi&ecirc;n chỉ &ldquo;đến để biết c&ocirc;ng ty ra sao rồi mới c&acirc;n nhắc c&oacute; chấp nhận l&agrave;m việc hay kh&ocirc;ng&rdquo;. Anh Đạt, Trưởng ph&ograve;ng Nh&acirc;n sự c&ocirc;ng ty NNC, đ&atilde; từng kỳ vọng một ứng vi&ecirc;n m&agrave; nghĩ l&agrave; tiềm năng trước&nbsp;khi ph&aacute;t hiện&nbsp;&ldquo;nh&acirc;n t&agrave;i&rdquo; của m&igrave;nh đang đi l&ograve;ng v&ograve;ng trong c&ocirc;ng ty để &ldquo;hỏi thăm&rdquo; t&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave;m việc trước khi v&agrave;o gặp NTD. Đến đ&acirc;y th&igrave; kh&ocirc;ng phải b&agrave;n c&atilde;i g&igrave; th&ecirc;m, t&ecirc;n của ứng vi&ecirc;n n&agrave;y được lưu v&agrave;o &ldquo;sổ b&igrave;a đen&rdquo; v&ocirc; thời hạn.</span></p> <p><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">2. Nghe điện thoại khi phỏng vấn</span></strong></p> <p><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">T&uacute; được nh&agrave; tuyển dụng đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một ứng vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; cho vị tr&iacute; Trưởng Nh&oacute;m ph&ograve;ng&nbsp;Kinh doanh. Nhưng cuối c&ugrave;ng, vị tr&iacute;&nbsp;trưởng nh&oacute;m&nbsp;lại về tay một người kh&aacute;c c&ograve;n T&uacute;&nbsp;th&igrave; vẫn đang &ldquo;lận đận&rdquo; g&otilde; cửa nhiều c&ocirc;ng ty. L&yacute; do nhiều nh&agrave; tuyển dụng từ chối T&uacute; l&agrave; v&igrave; anh ta li&ecirc;n tục nghe điện thoại v&agrave; trả lời tin nhắn khi đang phỏng vấn.</span></p> <p><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n nghe điện thoại khi đang phỏng vấn. Nếu bạn đang chờ một cuộc gọi cực kỳ khẩn cấp hoặc c&oacute; c&ocirc;ng việc cực kỳ gấp phải tr&igrave;nh b&agrave;y trước với nh&agrave; tuyển dụng trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu. Chỉ n&ecirc;n nghe điện thoại khi </span>nh&agrave; tuyển dụng <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">đồng &yacute; v&agrave; cố gắng kết th&uacute;c cuộc gọi sớm nhất c&oacute; thể. Th&ocirc;ng thường&nbsp;h&atilde;y tắt điện thoại trước khi bước&nbsp;v&agrave;o cuộc&nbsp;phỏng vấn.</span></p> <p><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">3. N&oacute;i lan man trả lời qu&aacute; lố</span></strong></p> <p><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&ldquo;H&atilde;y cho t&ocirc;i biết về bạn!&rdquo; l&agrave; một c&acirc;u hỏi nhiều </span>nh&agrave; tuyển dụng thường d&ugrave;ng cho c&aacute;c ứng vi&ecirc;n<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">. Nhiều ứng vi&ecirc;n vừa nghe đến c&acirc;u hỏi n&agrave;y l&agrave; lập tức &ldquo;tu&ocirc;n&rdquo; tr&agrave;ng giang đại hải về tiểu sử bản th&acirc;n, sở th&iacute;ch, th&oacute;i quen của m&igrave;nh. Ngược lại, những th&ocirc;ng tin cần thiết cho </span>nh&agrave; tuyển dụng <span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">như c&ocirc;ng việc, những điều bạn th&iacute;ch khi l&agrave;m việc v&agrave; những g&igrave; động vi&ecirc;n tinh thần l&agrave;m việc th&igrave; lại kh&ocirc;ng thấy n&oacute;i đến.</span></p> <p><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">4. Qu&aacute; tự h&agrave;o về bản th&acirc;n</span></strong></p> <p><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Bạn c&oacute; quyền được tự h&agrave;o về những th&agrave;nh t&iacute;ch trước đ&oacute;&nbsp;m&igrave;nh đạt được ở vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc cũ&nbsp;nhưng n&ecirc;n thể hiện một c&aacute;ch khi&ecirc;m tốn nhất c&oacute; thể. Ngược lại, nếu bạn vỗ ngực: &ldquo;T&ocirc;i tự tin trở th&agrave;nh Gi&aacute;m Đốc của C&ocirc;ng Ty v&igrave; t&ocirc;i nghĩ m&igrave;nh ph&ugrave; hơp&rdquo;, chỉ cần đến đ&acirc;y, nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể đưa&nbsp;t&ecirc;n bạn ra khỏi danh s&aacute;ch ứng vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute;.</span></p> <p><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&oacute; những ứng vi&ecirc;n hay đối ph&oacute; bằng&nbsp;c&aacute;ch &ldquo;th&ecirc;u dệt&rdquo; th&ecirc;m bớt&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch nhằm l&agrave;m l&yacute; lịch của m&igrave;nh &ldquo;đẹp&rdquo; hơn nhiều kỳ t&iacute;ch hơn, nhưng nh&agrave; tuyển dụng tinh &yacute; lu&ocirc;n dễ d&agrave;ng ph&aacute;t hiện ra những chi tiết &ldquo;giả&rdquo; n&agrave;y. Kh&ocirc;ng g&igrave; tốt hơn bằng việc n&oacute;i đ&uacute;ng sự thật v&agrave; khi&ecirc;m tốn, lu&ocirc;n đưa ra m&igrave;nh l&agrave; người c&oacute; ch&iacute; cầu tiến.</span></strong></p>

- Phải làm gì khi bạn được mời phỏng vấn công việc mình yêu thích? / Đến Muộn Phỏng Vấn Xin Việc, Cách Xử Lý Tình Huống.

Để nằm được vị trí đầu trong danh sách dài của nhà tuyển dụng, bạn hãy tỏ “đẳng cấp” sáng giá của mình qua mỗi lần tiếp xúc với nhà tuyển dụng . Nhưng đừng vội nghĩ rằng nhà tuyển dụng sẽ sẵn lòng chỉ ra cho bạn những điều bạn cần sửa chữa. Nhà tuyển dụng đang “đãi cát tìm vàng”, và nếu bạn quá bình thường hoặc không có gì đặc biệt, tên bạn sẽ bị gạt khỏi “bảng vàng” danh sách các ứng viên tiềm năng. Bạn nên nhận ra những ứng xử cần tránh cũng như những việc nên làm để dễ dàng “lọt vào mắt xanh” nhà tuyển dụng ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên.

1. Sự hời hợt.

Nhà tuyển dụng rất bực mình bằng việc trò chuyện với một ứng viên mà người này không tỏ vẻ quan tâm, hoặc chỉ trả lời hời hợt. Hỏi ra thì ứng viên chỉ “đến để biết công ty ra sao rồi mới cân nhắc có chấp nhận làm việc hay không”. Anh Đạt, Trưởng phòng Nhân sự công ty NNC, đã từng kỳ vọng một ứng viên mà nghĩ là tiềm năng trước khi phát hiện “nhân tài” của mình đang đi lòng vòng trong công ty để “hỏi thăm” tình hình làm việc trước khi vào gặp NTD. Đến đây thì không phải bàn cãi gì thêm, tên của ứng viên này được lưu vào “sổ bìa đen” vô thời hạn.

2. Nghe điện thoại khi phỏng vấn

Tú được nhà tuyển dụng đánh giá là một ứng viên sáng giá cho vị trí Trưởng Nhóm phòng Kinh doanh. Nhưng cuối cùng, vị trí trưởng nhóm lại về tay một người khác còn Tú thì vẫn đang “lận đận” gõ cửa nhiều công ty. Lý do nhiều nhà tuyển dụng từ chối Tú là vì anh ta liên tục nghe điện thoại và trả lời tin nhắn khi đang phỏng vấn.

Không nên nghe điện thoại khi đang phỏng vấn. Nếu bạn đang chờ một cuộc gọi cực kỳ khẩn cấp hoặc có công việc cực kỳ gấp phải trình bày trước với nhà tuyển dụng trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu. Chỉ nên nghe điện thoại khi nhà tuyển dụng đồng ý và cố gắng kết thúc cuộc gọi sớm nhất có thể. Thông thường hãy tắt điện thoại trước khi bước vào cuộc phỏng vấn.

3. Nói lan man trả lời quá lố

“Hãy cho tôi biết về bạn!” là một câu hỏi nhiều nhà tuyển dụng thường dùng cho các ứng viên. Nhiều ứng viên vừa nghe đến câu hỏi này là lập tức “tuôn” tràng giang đại hải về tiểu sử bản thân, sở thích, thói quen của mình. Ngược lại, những thông tin cần thiết cho nhà tuyển dụng như công việc, những điều bạn thích khi làm việc và những gì động viên tinh thần làm việc thì lại không thấy nói đến.

4. Quá tự hào về bản thân

Bạn có quyền được tự hào về những thành tích trước đó mình đạt được ở vị trí công việc cũ nhưng nên thể hiện một cách khiêm tốn nhất có thể. Ngược lại, nếu bạn vỗ ngực: “Tôi tự tin trở thành Giám Đốc của Công Ty vì tôi nghĩ mình phù hơp”, chỉ cần đến đây, nhà tuyển dụng có thể đưa tên bạn ra khỏi danh sách ứng viên sáng giá.

Ngoài ra, có những ứng viên hay đối phó bằng cách “thêu dệt” thêm bớt thành tích nhằm làm lý lịch của mình “đẹp” hơn nhiều kỳ tích hơn, nhưng nhà tuyển dụng tinh ý luôn dễ dàng phát hiện ra những chi tiết “giả” này. Không gì tốt hơn bằng việc nói đúng sự thật và khiêm tốn, luôn đưa ra mình là người có chí cầu tiến.

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)