Bạn phải chuẩn bị sẵn một lá thư cảm ơn và g" /> Bạn phải chuẩn bị sẵn một lá thư cảm ơn và g" /> Bạn phải chuẩn bị sẵn một lá thư cảm ơn và g" />
Trang:

Nhà tuyển dụng sẽ ấn tượng với ứng viên nhờ thư cảm ơn

Chủ nhật, 31/05/2020 | 19:22
Chủ nhật, 12/07/2018 | 22:51

Nhà tuyển dụng sẽ ấn tượng với ứng viên nhờ thư cảm ơn

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn phải chuẩn bị sẵn một l&aacute; thư cảm ơn v&agrave; gửi ch&uacute;ng ngay sau cuộc phỏng vấn c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt. L&aacute; thư ấy phải đến tay người đ&atilde; phỏng vấn bạn trước khi &ocirc;ng/b&agrave; ấy ra quyết định cuối c&ugrave;ng sẽ tuyển dụng ai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nhà tuyển dụng ấn tượng nhờ thư cảm ơn" src="/Content/editorimages/images/nha-tuyen-dung-an-tuong-nho-thu-cam-on.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thư cảm ơn l&agrave; cơ hội cuối c&ugrave;ng để bạn tạo ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Viết g&igrave; trong thư cảm ơn?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong thư cảm ơn bạn phải thật sự phải&nbsp;thể hiện được l&ograve;ng ch&acirc;n th&agrave;nh của m&igrave;nh với nh&agrave; tuyển dụng.&nbsp;Muốn thế, khi viết thư cảm ơn gửi cho nh&agrave; tuyển dụng, bạn phải kh&ocirc;ng qu&ecirc;n c&aacute;c y&ecirc;u cầu sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>Khẳng định quan điểm của m&igrave;nh</strong></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu c&ograve;n điều g&igrave; m&agrave; bạn chưa thể hiện được ở phỏng vấn trực tiếp th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; cơ hội cuối c&ugrave;ng&nbsp;để bạn tạo n&ecirc;n ấn tượng cho nh&agrave; tuyển dụng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><em>B&agrave;y tỏ sự nhiệt t&igrave;nh với vị tr&iacute; ứng tuyển</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y cố gắng viết thật ngắn gọn v&agrave; cụ thể v&igrave; sao bạn th&iacute;ch th&uacute; với c&ocirc;ng việc n&agrave;y.&nbsp;H&atilde;y thể hiện sự quan t&acirc;m với c&ocirc;ng việc đ&oacute;, kh&aacute;t khao thể hiện bản th&acirc;n nếu được tuyển chọn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong>Ch&acirc;n th&agrave;nh</strong></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bằng c&aacute;ch n&oacute;i ch&acirc;n thật nhất của m&igrave;nh, h&atilde;y l&agrave;m cho nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;tin rằng bạn rất đề cao tầm quan trọng của cuộc phỏng vấn v&agrave; thực t&acirc;m biết ơn c&ocirc;ng ty&nbsp;đ&atilde; bớt thời gian để d&agrave;nh cho bạn cơ hội n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><strong><img alt="Nhà tuyển dụng ấn tượng nhờ thư cảm ơn" src="/Content/editorimages/images/thu-cam-on.jpg" /></strong></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y chắc chắn rằng nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể đọc được l&aacute; thư cảm ơn của bạn.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Thư cảm ơn n&ecirc;n đ&aacute;nh m&aacute;y hay viết tay?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; một điều lưu &yacute; như thế n&agrave;y, thư cảm ơn giống như l&agrave; cơ hội cuối c&ugrave;ng của bạn để g&acirc;y ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng. Thế n&ecirc;n việc lựa chọn đ&aacute;nh m&aacute;y hay viết tay đều phải c&acirc;n nhắc thật kỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Nếu bạn chọn viết tay để thể hiện sự ch&acirc;n th&agrave;nh v&agrave; t&ocirc;n trọng nh&agrave; tuyển dụng th&igrave; bạn phải l&agrave; một người c&oacute; chữ viết đẹp, r&otilde; r&agrave;ng nếu kh&ocirc;ng n&oacute; sẽ trở th&agrave;nh &quot;con dao hai lưỡi&quot;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Để đơn giản bạn n&ecirc;n đ&aacute;nh m&aacute;y nhưng phải tr&igrave;nh b&agrave;y một c&aacute;ch chuẩn tin học văn ph&ograve;ng, n&oacute; thể hiện được bạn l&agrave; nười c&oacute; tr&igrave;nh độ cơ bản tốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lưu &yacute;, bạn phải đảm bảo rằng l&aacute; thư cảm ơn được tr&igrave;nh b&agrave;y r&otilde; r&agrave;ng, dễ đọc, kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ lỗi ch&iacute;nh tả v&agrave; ngữ ph&aacute;p n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3.&nbsp;Gửi thư cảm ơn qua email hay qua đường bưu điện?</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn đ&aacute;nh m&aacute;y viết thư cảm ơn th&igrave; bạn c&oacute; thể gửi thẳng v&agrave;o Email của c&ocirc;ng ty hoặc nh&agrave; tuyển dụng. C&ograve;n nếu bạn chọn phương &aacute;n viết tay th&igrave; tốt nhất bạn n&ecirc;n chọn bưu ph&aacute;t nhanh.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, h&atilde;y chắc chắn rằng nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể đọc được l&aacute; thư cảm ơn của bạn. Lu&ocirc;n theo d&otilde;i xem nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; nhận được chưa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tr&ecirc;n l&agrave; một số c&aacute;ch m&agrave; DanhBaViecLam.vn muốn chia sẻ đến c&aacute;c bạn.&nbsp;Tuy l&agrave; một h&agrave;nh động nhỏ nhưng viết thư cảm ơn sau phỏng vấn, ứng vi&ecirc;n&nbsp;sẽ để lại nhiều ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Kỹ năng đánh lừa ứng viên khi phỏng vấn của nhà tuyển dụng / Một ứng viên ấn tượng sẽ có những đặc điểm như thế nào?

Bạn phải chuẩn bị sẵn một lá thư cảm ơn và gửi chúng ngay sau cuộc phỏng vấn càng sớm càng tốt. Lá thư ấy phải đến tay người đã phỏng vấn bạn trước khi ông/bà ấy ra quyết định cuối cùng sẽ tuyển dụng ai.

Nhà tuyển dụng ấn tượng nhờ thư cảm ơn

Thư cảm ơn là cơ hội cuối cùng để bạn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng

1. Viết gì trong thư cảm ơn?

Trong thư cảm ơn bạn phải thật sự phải thể hiện được lòng chân thành của mình với nhà tuyển dụng. Muốn thế, khi viết thư cảm ơn gửi cho nhà tuyển dụng, bạn phải không quên các yêu cầu sau:

Khẳng định quan điểm của mình

Nếu còn điều gì mà bạn chưa thể hiện được ở phỏng vấn trực tiếp thì đây là cơ hội cuối cùng để bạn tạo nên ấn tượng cho nhà tuyển dụng.

Bày tỏ sự nhiệt tình với vị trí ứng tuyển

Hãy cố gắng viết thật ngắn gọn và cụ thể vì sao bạn thích thú với công việc này. Hãy thể hiện sự quan tâm với công việc đó, khát khao thể hiện bản thân nếu được tuyển chọn.

Chân thành

Bằng cách nói chân thật nhất của mình, hãy làm cho nhà tuyển dụng tin rằng bạn rất đề cao tầm quan trọng của cuộc phỏng vấn và thực tâm biết ơn công ty đã bớt thời gian để dành cho bạn cơ hội này.

Nhà tuyển dụng ấn tượng nhờ thư cảm ơn

Hãy chắc chắn rằng nhà tuyển dụng có thể đọc được lá thư cảm ơn của bạn.

2. Thư cảm ơn nên đánh máy hay viết tay?

Có một điều lưu ý như thế này, thư cảm ơn giống như là cơ hội cuối cùng của bạn để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Thế nên việc lựa chọn đánh máy hay viết tay đều phải cân nhắc thật kỹ.

- Nếu bạn chọn viết tay để thể hiện sự chân thành và tôn trọng nhà tuyển dụng thì bạn phải là một người có chữ viết đẹp, rõ ràng nếu không nó sẽ trở thành "con dao hai lưỡi"

- Để đơn giản bạn nên đánh máy nhưng phải trình bày một cách chuẩn tin học văn phòng, nó thể hiện được bạn là nười có trình độ cơ bản tốt.

Lưu ý, bạn phải đảm bảo rằng lá thư cảm ơn được trình bày rõ ràng, dễ đọc, không có bất kỳ lỗi chính tả và ngữ pháp nào.

3. Gửi thư cảm ơn qua email hay qua đường bưu điện?

Nếu bạn đánh máy viết thư cảm ơn thì bạn có thể gửi thẳng vào Email của công ty hoặc nhà tuyển dụng. Còn nếu bạn chọn phương án viết tay thì tốt nhất bạn nên chọn bưu phát nhanh. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng nhà tuyển dụng có thể đọc được lá thư cảm ơn của bạn. Luôn theo dõi xem nhà tuyển dụng có nhận được chưa.

Trên là một số cách mà DanhBaViecLam.vn muốn chia sẻ đến các bạn. Tuy là một hành động nhỏ nhưng viết thư cảm ơn sau phỏng vấn, ứng viên sẽ để lại nhiều ấn tượng với nhà tuyển dụng.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin