Phong cách lãnh đạo

Phong cách lãnh đạo

Phong cách lãnh đạo

Trang:

Những phong cách kinh điển của nhà lãnh đạo thành công

Thứ tư, 27/05/2020 | 09:44
Thứ tư, 10/07/2018 | 07:21

Những phong cách kinh điển của nhà lãnh đạo thành công

<p style="text-align:center"><img alt="Phong cách lãnh đạo" src="/Content/editorimages/images/phong-cach-kinh-dien.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Đừng thắc mắc, h&atilde;y l&agrave;m những g&igrave; t&ocirc;i n&oacute;i với bạn.&quot;</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. L&atilde;nh đạo cưỡng chế</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu phải d&ugrave;ng 1 c&acirc;u để t&oacute;m gọn về phong c&aacute;ch n&agrave;y th&igrave; đ&oacute; l&agrave; &quot;Đừng thắc mắc, h&atilde;y l&agrave;m những g&igrave; t&ocirc;i n&oacute;i với bạn.&quot; Nh&agrave; l&atilde;nh đạo t&igrave;m kiếm sự tu&acirc;n thủ ngay lập tức từ nh&acirc;n vi&ecirc;n. Phong c&aacute;ch l&atilde;nh đạo n&agrave;y&nbsp;rất hữu &iacute;ch khi doanh nghiệp&nbsp;gặp khủng hoảng hay c&oacute; một sự thay đổi lớn, c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo c&oacute; thể cần phải thực hiện kiểu tiếp cận n&agrave;y để kiểm so&aacute;t kết quả.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hạn chế: Phong c&aacute;ch l&atilde;nh đạo n&agrave;y n&oacute; c&oacute; thể khiến mọi người cảm thấy kh&ocirc;ng được t&ocirc;n trọng, v&agrave; c&oacute; thể t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến kh&ocirc;ng kh&iacute; tại văn ph&ograve;ng, cảm x&uacute;c của nh&acirc;n vi&ecirc;n khi l&agrave;m việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2.&nbsp;L&atilde;nh đạo kết nối</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với phong c&aacute;ch l&atilde;nh đạo n&agrave;y,&nbsp;một nh&agrave; l&atilde;nh đạo sẽ l&agrave; người tạo ra sợi d&acirc;y để gắn kết c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n lại c&ugrave;ng nhau.&nbsp;Sự gắn kết mạnh mẽ n&agrave;y c&oacute; thể tạo ra l&ograve;ng trung th&agrave;nh trong một tổ chức.&nbsp;Phong c&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; hiệu quả trong hầu hết c&aacute;c điều kiện, đặc biệt l&agrave; trong trường hợp sự tin tưởng hoặc tinh thần nh&acirc;n vi&ecirc;n cần phải được cải thiện. N&oacute; cũng c&oacute; &iacute;ch khi cần x&acirc;y dựng l&ograve;ng tin của ai đ&oacute; trong c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hạn&nbsp;chế: Cần đặc biệt lưu &yacute; khi sử dụng phong c&aacute;ch l&atilde;nh đạo n&agrave;y, bởi qu&aacute; lạm dụng n&oacute; sẽ tạo ra&nbsp;một nền văn h&oacute;a m&agrave; ở đ&oacute; những lỗi lầm c&oacute; thể lu&ocirc;n được bỏ qua. Tồi tệ hơn, bạn sẽ loại bỏ lu&ocirc;n cả những lời chỉ tr&iacute;ch mang t&iacute;nh x&acirc;y dựng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Phong cách lãnh đạo" src="/Content/editorimages/images/phong-cach-lanh-dao(1).jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; l&atilde;nh đạo sẽ l&agrave; người tạo ra sợi d&acirc;y để gắn kết c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n lại c&ugrave;ng nhau</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3.&nbsp;L&atilde;nh đạo huấn luyện</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; phong c&aacute;ch&nbsp;tập trung v&agrave;o ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực cho tương lai với khẩu hiệu đặc trưng l&agrave; &quot;H&atilde;y thử điều n&agrave;y&quot;. N&oacute; ph&aacute;t huy hiệu quả khi nh&agrave; l&atilde;nh đạo&nbsp;muốn gi&uacute;p đỡ c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m h&igrave;nh th&agrave;nh, v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c điểm mạnh vững chắc để l&agrave;m việc hiệu quả hơn trong tương lai.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hạn chế: Nếu nh&acirc;n vi&ecirc;n ngại thay đổi hoặc l&atilde;nh đạo thiếu tr&igrave;nh độ th&igrave; phong c&aacute;ch n&agrave;y kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4.&nbsp;L&atilde;nh đạo kiểu mẫu</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Phong c&aacute;ch&nbsp;l&atilde;nh đạo kiểu mẫu c&oacute; thể được nh&igrave;n thấy qua t&igrave;nh huống v&agrave; thể hiện r&otilde; nhất đ&oacute; l&agrave; khẩu hiệu &quot;H&atilde;y l&agrave;m như t&ocirc;i l&agrave;m&quot;. N&oacute;&nbsp;hiệu quả nhất khi c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m l&agrave; những con người t&agrave;i năng, xuất sắc, c&oacute; t&iacute;nh th&iacute;ch nghi cao để đ&aacute;p ứng với y&ecirc;u cầu ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ sớm nhất của l&atilde;nh đạo.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hạn chế: Phong c&aacute;ch n&agrave;y&nbsp;tạo &aacute;p lực lớn, dễ khiến nh&acirc;n vi&ecirc;n bị mất động lực l&agrave;m việc v&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp nếu nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n thấp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tr&ecirc;n l&agrave; những kiểu phong c&aacute;ch l&atilde;nh đạo kinh điển của nh&agrave; quản l&yacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng. Thay đổi linh hoạt giữa c&aacute;ch kiểu phong c&aacute;ch kh&aacute;c nhau sẽ gi&uacute;p ph&aacute;t huy hết khả năng l&atilde;nh đạo của bản th&acirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Mẹo giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng kiếm được việc làm thêm / Nhân viên văn phòng không chỉ cần năng lực mà hình thức cũng phải đẹp

Phong cách lãnh đạo

"Đừng thắc mắc, hãy làm những gì tôi nói với bạn."

1. Lãnh đạo cưỡng chế

Nếu phải dùng 1 câu để tóm gọn về phong cách này thì đó là "Đừng thắc mắc, hãy làm những gì tôi nói với bạn." Nhà lãnh đạo tìm kiếm sự tuân thủ ngay lập tức từ nhân viên. Phong cách lãnh đạo này rất hữu ích khi doanh nghiệp gặp khủng hoảng hay có một sự thay đổi lớn, các nhà lãnh đạo có thể cần phải thực hiện kiểu tiếp cận này để kiểm soát kết quả.

Hạn chế: Phong cách lãnh đạo này nó có thể khiến mọi người cảm thấy không được tôn trọng, và có thể tác động tiêu cực đến không khí tại văn phòng, cảm xúc của nhân viên khi làm việc.

2. Lãnh đạo kết nối

Với phong cách lãnh đạo này, một nhà lãnh đạo sẽ là người tạo ra sợi dây để gắn kết các nhân viên lại cùng nhau. Sự gắn kết mạnh mẽ này có thể tạo ra lòng trung thành trong một tổ chức. Phong cách này có hiệu quả trong hầu hết các điều kiện, đặc biệt là trong trường hợp sự tin tưởng hoặc tinh thần nhân viên cần phải được cải thiện. Nó cũng có ích khi cần xây dựng lòng tin của ai đó trong công ty.

Hạn chế: Cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng phong cách lãnh đạo này, bởi quá lạm dụng nó sẽ tạo ra một nền văn hóa mà ở đó những lỗi lầm có thể luôn được bỏ qua. Tồi tệ hơn, bạn sẽ loại bỏ luôn cả những lời chỉ trích mang tính xây dựng.

Phong cách lãnh đạo

Nhà lãnh đạo sẽ là người tạo ra sợi dây để gắn kết các nhân viên lại cùng nhau

3. Lãnh đạo huấn luyện

Đây là phong cách tập trung vào phát triển nguồn nhân lực cho tương lai với khẩu hiệu đặc trưng là "Hãy thử điều này". Nó phát huy hiệu quả khi nhà lãnh đạo muốn giúp đỡ các thành viên trong nhóm hình thành, và phát huy các điểm mạnh vững chắc để làm việc hiệu quả hơn trong tương lai.

Hạn chế: Nếu nhân viên ngại thay đổi hoặc lãnh đạo thiếu trình độ thì phong cách này không phù hợp.

4. Lãnh đạo kiểu mẫu

Phong cách lãnh đạo kiểu mẫu có thể được nhìn thấy qua tình huống và thể hiện rõ nhất đó là khẩu hiệu "Hãy làm như tôi làm". Nó hiệu quả nhất khi các thành viên trong nhóm là những con người tài năng, xuất sắc, có tính thích nghi cao để đáp ứng với yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất của lãnh đạo.

Hạn chế: Phong cách này tạo áp lực lớn, dễ khiến nhân viên bị mất động lực làm việc và không phù hợp nếu nhân viên có chuyên môn thấp.

Trên là những kiểu phong cách lãnh đạo kinh điển của nhà quản lý thành công. Thay đổi linh hoạt giữa cách kiểu phong cách khác nhau sẽ giúp phát huy hết khả năng lãnh đạo của bản thân.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin