Thiết kế web

Thiết kế web

Thiết kế web

Trang:

Bạn có thể biến sở thích của mình thành nghề kiếm tiền tay trái

Chủ nhật, 31/05/2020 | 18:53
Chủ nhật, 06/07/2018 | 17:46

Bạn có thể biến sở thích của mình thành nghề kiếm tiền tay trái

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thiết kế web</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với kỹ năng th&agrave;nh thạo, c&aacute;c nh&agrave; thiết kế web tự do c&oacute; thể kiếm được nhiều c&ocirc;ng việc tr&ecirc;n c&aacute;c trang việc l&agrave;m trực tuyến. Ngo&agrave;i ra, họ cũng c&oacute; thể bắt đầu bằng c&aacute;ch l&agrave;m việc tại một c&ocirc;ng ty v&agrave; mở rộng mạng lưới kh&aacute;ch h&agrave;ng bằng h&igrave;nh thức truyền miệng.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Viết blog</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng giống như c&aacute;c nh&agrave; văn tự do - được kh&aacute;ch h&agrave;ng trả tiền, những người viết blog (blogger) kiếm thu nhập từ c&aacute;c quảng c&aacute;o tr&ecirc;n trang blog của m&igrave;nh, hoặc hưởng hoa hồng từ việc quảng c&aacute;o sản phẩm. Bạn cần x&aacute;c định chủ đề trọng t&acirc;m cho blog của m&igrave;nh, thường l&agrave; thực phẩm, gia đ&igrave;nh, c&ocirc;ng nghệ, ch&iacute;nh trị, kinh doanh, t&agrave;i ch&iacute;nh c&aacute;c nh&acirc;n v&agrave; du lịch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Yoga</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những người c&oacute; đam m&ecirc; v&agrave; kỹ năng yoga tuyệt vời ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể kiếm tiền bằng c&aacute;ch cộng t&aacute;c với c&aacute;c ph&ograve;ng tập. C&ocirc;ng việc b&aacute;n thời gian n&agrave;y vừa mang lại cho họ thu nhập vừa gi&uacute;p họ duy tr&igrave; th&oacute;i quen luyện tập để khoẻ mạnh hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nấu ăn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sở th&iacute;ch nấu ăn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể biến th&agrave;nh c&ocirc;ng việc kinh doanh khả thi. Tại Mỹ, một đầu bếp c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thể kiếm được 200-500 USD/ng&agrave;y, theo Hiệp hội Đầu bếp C&aacute; nh&acirc;n Mỹ v&agrave; ng&agrave;nh n&agrave;y đang ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m thủ c&ocirc;ng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong kỷ nguy&ecirc;n c&ocirc;ng nghiệp sản xuất h&agrave;ng loạt, những m&oacute;n đồ đẳng cấp thường được l&agrave;m thủ c&ocirc;ng. Với sở th&iacute;ch l&agrave;m những m&oacute;n đồ thủ c&ocirc;ng tỉ mỉ như trang sức, nến, x&agrave; ph&ograve;ng, thiệp..., bạn c&oacute; thể đem l&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c trang b&aacute;n h&agrave;ng trực tuyến để kiếm tiền. C&oacute; thể ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute;, việc n&agrave;y sẽ biến th&agrave;nh một c&ocirc;ng ty kinh doanh th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Viết v&agrave; bi&ecirc;n tập</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những người viết tự do thường kiếm được thu nhập kh&aacute; tốt, đặc biệt l&agrave; trong c&aacute;c lĩnh vực đ&ograve;i hỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao như luật, y tế, khoa học, t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&ocirc;ng nghệ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chụp ảnh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những người sở hữu một chiếc m&aacute;y ảnh, t&agrave;i năng v&agrave; sự can đảm c&oacute; thể kiếm thu nhập từ việc chụp ảnh ch&acirc;n dung, đ&aacute;m cưới, lễ tốt nghiệp v&agrave; c&aacute;c sự kiện kh&aacute;c. Những nhiếp ảnh gia tự do thường lập trang web đẹp để &quot;trưng b&agrave;y&quot; c&aacute;c bộ ảnh m&igrave;nh đ&atilde; thực hiện v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; một c&aacute;ch để quảng b&aacute; cho bản th&acirc;n họ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nghề tay trái từ sở thích của bạn" src="/Content/editorimages/images/nghe-nhiep-anh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những người sở hữu một chiếc m&aacute;y ảnh, t&agrave;i năng v&agrave; sự can đảm c&oacute; thể kiếm thu nhập từ việc chụp ảnh.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Mua đồ giảm gi&aacute;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều người thực sự kiếm được bộn tiền bằng việc mua những m&oacute;n đồ giảm gi&aacute; v&agrave; đem b&aacute;n lại tr&ecirc;n mạng. Họ l&agrave; chuy&ecirc;n gia trong việc x&aacute;c định m&oacute;n đồ n&agrave;o sẽ được nhiều người y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; biết mua được n&oacute; với gi&aacute; rẻ ở đ&acirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bi&ecirc;n tập video</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn l&agrave; người thường th&iacute;ch l&agrave;m những c&ocirc;ng việc s&aacute;ng tạo như biến những bộ ảnh, video của bạn b&egrave;, người th&acirc;n th&agrave;nh những thước phim ngắn, h&atilde;y c&acirc;n nhắc việc kiếm thu nhập từ việc n&agrave;y. Nhưng bạn cần phải n&acirc;ng cao kỹ năng bằng c&aacute;c kho&aacute; học chuy&ecirc;n nghiệp, h&atilde;y thử c&aacute;c lớp trực tuyến trước khi quyết định học b&agrave;i bản ở đ&acirc;u đ&oacute;.</span></span></p>

- Những nghành nghề hot và dễ kiếm việc nhất trong năm 2018 / Bách Khoa Toàn Thư Về Công Việc. Kỳ 2: Nghề Quản Trị Kinh Doanh

Thiết kế web

Với kỹ năng thành thạo, các nhà thiết kế web tự do có thể kiếm được nhiều công việc trên các trang việc làm trực tuyến. Ngoài ra, họ cũng có thể bắt đầu bằng cách làm việc tại một công ty và mở rộng mạng lưới khách hàng bằng hình thức truyền miệng. 

Viết blog

Không giống như các nhà văn tự do - được khách hàng trả tiền, những người viết blog (blogger) kiếm thu nhập từ các quảng cáo trên trang blog của mình, hoặc hưởng hoa hồng từ việc quảng cáo sản phẩm. Bạn cần xác định chủ đề trọng tâm cho blog của mình, thường là thực phẩm, gia đình, công nghệ, chính trị, kinh doanh, tài chính các nhân và du lịch.

Yoga

Những người có đam mê và kỹ năng yoga tuyệt vời hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng cách cộng tác với các phòng tập. Công việc bán thời gian này vừa mang lại cho họ thu nhập vừa giúp họ duy trì thói quen luyện tập để khoẻ mạnh hơn.

Nấu ăn

Sở thích nấu ăn hoàn toàn có thể biến thành công việc kinh doanh khả thi. Tại Mỹ, một đầu bếp cá nhân có thể kiếm được 200-500 USD/ngày, theo Hiệp hội Đầu bếp Cá nhân Mỹ và ngành này đang ngày càng phát triển.

Làm thủ công

Trong kỷ nguyên công nghiệp sản xuất hàng loạt, những món đồ đẳng cấp thường được làm thủ công. Với sở thích làm những món đồ thủ công tỉ mỉ như trang sức, nến, xà phòng, thiệp..., bạn có thể đem lên trên các trang bán hàng trực tuyến để kiếm tiền. Có thể ngày nào đó, việc này sẽ biến thành một công ty kinh doanh thành công.

Viết và biên tập

Những người viết tự do thường kiếm được thu nhập khá tốt, đặc biệt là trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao như luật, y tế, khoa học, tài chính và công nghệ.

Chụp ảnh

Những người sở hữu một chiếc máy ảnh, tài năng và sự can đảm có thể kiếm thu nhập từ việc chụp ảnh chân dung, đám cưới, lễ tốt nghiệp và các sự kiện khác. Những nhiếp ảnh gia tự do thường lập trang web đẹp để "trưng bày" các bộ ảnh mình đã thực hiện và đây cũng là một cách để quảng bá cho bản thân họ.

Nghề tay trái từ sở thích của bạn

Những người sở hữu một chiếc máy ảnh, tài năng và sự can đảm có thể kiếm thu nhập từ việc chụp ảnh.

Mua đồ giảm giá

Nhiều người thực sự kiếm được bộn tiền bằng việc mua những món đồ giảm giá và đem bán lại trên mạng. Họ là chuyên gia trong việc xác định món đồ nào sẽ được nhiều người yêu thích và biết mua được nó với giá rẻ ở đâu.

Biên tập video

Nếu bạn là người thường thích làm những công việc sáng tạo như biến những bộ ảnh, video của bạn bè, người thân thành những thước phim ngắn, hãy cân nhắc việc kiếm thu nhập từ việc này. Nhưng bạn cần phải nâng cao kỹ năng bằng các khoá học chuyên nghiệp, hãy thử các lớp trực tuyến trước khi quyết định học bài bản ở đâu đó.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)