Chris Reining là kỹ sư công nghệ thông tin người Mỹ sống tại Madis" /> Chris Reining là kỹ sư công nghệ thông tin người Mỹ sống tại Madis" /> Chris Reining là kỹ sư công nghệ thông tin người Mỹ sống tại Madis" />
Trang:

Bí quyết tiết kiệm của triệu phú người Mỹ nghỉ hưu ở tuổi 38

Thứ ba, 25/02/2020 | 23:00
Thứ ba, 20/06/2018 | 20:41

Bí quyết tiết kiệm của triệu phú người Mỹ nghỉ hưu ở tuổi 38

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chris Reining l&agrave; kỹ sư c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin người Mỹ sống tại Madison, bang Wisconsin. Giống như mọi thanh ni&ecirc;n Mỹ, sự nghiệp của Reining bắt đầu theo đ&uacute;ng kế hoạch đ&atilde; định sẵn. &ldquo;T&ocirc;i l&agrave;m việc trong lĩnh vực IT v&agrave; đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc trong mơ của t&ocirc;i suốt một thời gian&rdquo;, Chris Reining trả lời tr&ecirc;n CNBC.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chris Reining đ&atilde; thiết lập mục ti&ecirc;u kiếm được 1 triệu USD v&agrave;o năm 35 tuổi v&agrave; bắt đầu l&agrave;m việc để tiết kiệm, thay v&igrave; l&agrave;m việc để chi ti&ecirc;u như trước đ&acirc;y. Bằng c&aacute;ch tiết kiệm hơn một nửa thu nhập mỗi th&aacute;ng, Reining đ&atilde; đạt mục ti&ecirc;u 1 triệu USD ở tuổi 35 v&agrave; ch&iacute;nh thức nghỉ hưu ở tuổi 37.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Reining từng mua được một căn hộ đắt tiền, một chiếc BMW sang trọng v&agrave; đi mua sắm tại Whole Foods mỗi tuần. &ldquo;T&ocirc;i c&oacute; một cuộc sống kh&aacute; thoải m&aacute;i. Nhưng khi chuẩn bị bước sang tuổi 30, t&ocirc;i bắt đầu ch&aacute;n ngấy cuộc sống 9-5 thường ng&agrave;y. T&ocirc;i l&agrave;m việc 9 giờ mỗi ng&agrave;y v&agrave; 5 ng&agrave;y mỗi tuần. N&oacute; qu&aacute; nh&agrave;m ch&aacute;n&rdquo;, anh n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi đ&oacute;, anh muốn c&oacute; một c&aacute;i g&igrave; kh&aacute;c biệt: &ldquo;T&ocirc;i muốn tự do để l&agrave;m những g&igrave; m&igrave;nh th&iacute;ch v&agrave;o bất cứ l&uacute;c n&agrave;o&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chris Reining đ&atilde; thiết lập mục ti&ecirc;u kiếm được 1 triệu USD v&agrave;o năm 35 tuổi v&agrave; bắt đầu l&agrave;m việc để tiết kiệm, thay v&igrave; l&agrave;m việc để chi ti&ecirc;u như trước đ&acirc;y. Bằng c&aacute;ch tiết kiệm hơn một nửa thu nhập mỗi th&aacute;ng, Reining đ&atilde; đạt mục ti&ecirc;u 1 triệu USD ở tuổi 35 v&agrave; ch&iacute;nh thức nghỉ hưu ở tuổi 37.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chia sẻ tr&ecirc;n blog c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh, Reining cho biết anh đ&atilde; l&agrave;m việc n&agrave;y một c&aacute;ch rất đơn giản, đ&oacute; l&agrave; đầu tư tự động. Việc n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ tiết kiệm tiền m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p ch&agrave;ng trai trẻ tiết kiệm thời gian v&agrave; đơn giản ho&aacute; cuộc sống của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí quyết tiết kiệm của triệu phú người Mỹ" src="/Content/editorimages/images/dau-tu-tu-dong.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">Đầu tư tự động l&agrave; b&iacute; quyết tiết kiệm của&nbsp;ch&agrave;ng kỹ sư triệu ph&uacute; n&agrave;y.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Reining cho rằng ai cũng c&oacute; thể đầu tư tự động bằng c&aacute;ch n&agrave;y với số tiền &iacute;t nhất 10% thu nhập r&ograve;ng. Nếu bạn chưa đủ ng&acirc;n s&aacute;ch để c&oacute; thể tr&iacute;ch ra 10% thu nhập, bạn c&oacute; thể bắt đầu bằng số tiền nhỏ hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Bạn bắt đầu với 50$ cũng chẳng sao cả. Nguy&ecirc;n tắc cốt l&otilde;i ở đ&acirc;y l&agrave; c&oacute; c&ograve;n hơn kh&ocirc;ng. Một khi bạn bắt đầu tiết kiệm, bạn đ&atilde; đi trước những người kh&aacute;c một bước rồi. V&agrave; bằng bất cứ gi&aacute; n&agrave;o bạn cũng kh&ocirc;ng được dừng khoản tiết kiệm n&agrave;y&rdquo; &ndash; kỹ sư 37 tuổi chia sẻ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bạn cũng c&oacute; thể tự động để d&agrave;nh ra một khoản tiền cho những trường hợp khẩn cấp hoặc mục ti&ecirc;u lớn hơn như mua nh&agrave;, mua xe, đi du lịch v&ograve;ng quanh thế giới&hellip; C&aacute;c bước l&agrave;m rất đơn giản, bạn chỉ cần lập một t&agrave;i khoản tự động với ng&acirc;n h&agrave;ng để khấu trừ tiền lương h&agrave;ng th&aacute;ng v&agrave;o t&agrave;i khoản tiết kiệm v&agrave; chọn ng&agrave;y m&agrave; bạn muốn chuyển.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Reining n&oacute;i: &ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; lập t&agrave;i khoản tiết kiệm từ nhiều năm trước v&agrave; việc n&agrave;y gi&uacute;p t&ocirc;i kh&ocirc;ng phải nghĩ xem n&ecirc;n ti&ecirc;u tiền v&agrave;o đ&acirc;u, đầu tư thế n&agrave;o hay chi ti&ecirc;u bao nhi&ecirc;u&rdquo;.</span></span></p>

- Những nguyên tắc cần có để giúp bạn có thể nghỉ hưu sớm / Nhân viên IT ngày càng có xu hướng nghỉ hưu sớm trước chế độ

Chris Reining là kỹ sư công nghệ thông tin người Mỹ sống tại Madison, bang Wisconsin. Giống như mọi thanh niên Mỹ, sự nghiệp của Reining bắt đầu theo đúng kế hoạch đã định sẵn. “Tôi làm việc trong lĩnh vực IT và đó là công việc trong mơ của tôi suốt một thời gian”, Chris Reining trả lời trên CNBC.

Chris Reining đã thiết lập mục tiêu kiếm được 1 triệu USD vào năm 35 tuổi và bắt đầu làm việc để tiết kiệm, thay vì làm việc để chi tiêu như trước đây. Bằng cách tiết kiệm hơn một nửa thu nhập mỗi tháng, Reining đã đạt mục tiêu 1 triệu USD ở tuổi 35 và chính thức nghỉ hưu ở tuổi 37.

Reining từng mua được một căn hộ đắt tiền, một chiếc BMW sang trọng và đi mua sắm tại Whole Foods mỗi tuần. “Tôi có một cuộc sống khá thoải mái. Nhưng khi chuẩn bị bước sang tuổi 30, tôi bắt đầu chán ngấy cuộc sống 9-5 thường ngày. Tôi làm việc 9 giờ mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần. Nó quá nhàm chán”, anh nói.

Khi đó, anh muốn có một cái gì khác biệt: “Tôi muốn tự do để làm những gì mình thích vào bất cứ lúc nào”.

Chris Reining đã thiết lập mục tiêu kiếm được 1 triệu USD vào năm 35 tuổi và bắt đầu làm việc để tiết kiệm, thay vì làm việc để chi tiêu như trước đây. Bằng cách tiết kiệm hơn một nửa thu nhập mỗi tháng, Reining đã đạt mục tiêu 1 triệu USD ở tuổi 35 và chính thức nghỉ hưu ở tuổi 37.

Chia sẻ trên blog cá nhân của mình, Reining cho biết anh đã làm việc này một cách rất đơn giản, đó là đầu tư tự động. Việc này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn giúp chàng trai trẻ tiết kiệm thời gian và đơn giản hoá cuộc sống của mình.

Bí quyết tiết kiệm của triệu phú người Mỹ

Đầu tư tự động là bí quyết tiết kiệm của chàng kỹ sư triệu phú này.

Reining cho rằng ai cũng có thể đầu tư tự động bằng cách này với số tiền ít nhất 10% thu nhập ròng. Nếu bạn chưa đủ ngân sách để có thể trích ra 10% thu nhập, bạn có thể bắt đầu bằng số tiền nhỏ hơn.

“Bạn bắt đầu với 50$ cũng chẳng sao cả. Nguyên tắc cốt lõi ở đây là có còn hơn không. Một khi bạn bắt đầu tiết kiệm, bạn đã đi trước những người khác một bước rồi. Và bằng bất cứ giá nào bạn cũng không được dừng khoản tiết kiệm này” – kỹ sư 37 tuổi chia sẻ.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tự động để dành ra một khoản tiền cho những trường hợp khẩn cấp hoặc mục tiêu lớn hơn như mua nhà, mua xe, đi du lịch vòng quanh thế giới… Các bước làm rất đơn giản, bạn chỉ cần lập một tài khoản tự động với ngân hàng để khấu trừ tiền lương hàng tháng vào tài khoản tiết kiệm và chọn ngày mà bạn muốn chuyển.

Reining nói: “Tôi đã lập tài khoản tiết kiệm từ nhiều năm trước và việc này giúp tôi không phải nghĩ xem nên tiêu tiền vào đâu, đầu tư thế nào hay chi tiêu bao nhiêu”.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin