Bị sếp mắng, đùng đùng viết đơn xin nghỉ việc có phải l&" /> Bị sếp mắng, đùng đùng viết đơn xin nghỉ việc có phải l&" /> Bị sếp mắng, đùng đùng viết đơn xin nghỉ việc có phải l&" />
Trang:

Những đứa trẻ nơi công sở, đùng đùng nghỉ việc khi bị sếp khiển trách

Thứ tư, 27/05/2020 | 15:14
Thứ tư, 19/06/2018 | 18:55

Những đứa trẻ nơi công sở, đùng đùng nghỉ việc khi bị sếp khiển trách

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bị sếp mắng, đ&ugrave;ng đ&ugrave;ng viết đơn xin nghỉ việc c&oacute; phải l&agrave; &#39;trẻ con&#39;?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong mỗi c&ocirc;ng ty, những điều l&agrave;m n&ecirc;n một nh&acirc;n vi&ecirc;n tốt kh&ocirc;ng chỉ bao gồm yếu tố năng lực, đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những yếu tố về th&aacute;i độ. Khi c&oacute; những m&acirc;u thuẫn xảy ra trong m&ocirc;i trường l&agrave;m việc v&agrave; dẫn bạn tới &yacute; định nghỉ việc, yếu tố n&agrave;y lại c&agrave;ng trở n&ecirc;n quan trọng trong việc ph&acirc;n biệt giữa những người nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, đ&agrave;ng ho&agrave;ng v&agrave; những &#39;đứa trẻ&#39; ở c&ocirc;ng sở.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>H&atilde;y thử tưởng tượng đến t&igrave;nh huống bạn l&agrave;m sai một điều g&igrave; đ&oacute; khiến sếp phải mắng bạn một c&acirc;u nặng nề. Khi đ&oacute; bạn sẽ phản ứng như thế n&agrave;o ?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trường hợp thứ nhất, bạn nhận ra lỗi sai của m&igrave;nh từ lời mắng của sếp. Kh&ocirc;ng c&ograve;n mấy bận t&acirc;m với những c&acirc;u chữ nặng nề ấy nữa, bạn tập trung v&agrave;o l&agrave;m việc để đảm bảo những lỗi sai tr&ecirc;n kh&ocirc;ng diễn ra lần thứ hai. Đ&oacute; c&oacute; thể coi l&agrave; c&aacute;ch h&agrave;nh xử của những người nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; phong th&aacute;i chuy&ecirc;n nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hãy nhận ra cái sai của mình và tìm cách sửa sai" src="/Content/editorimages/images/s%e1%ba%bfp-ch%e1%bb%adi22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>H&atilde;y nhận ra c&aacute;i sai của m&igrave;nh v&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch sửa sai</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, cũng với t&igrave;nh huống tr&ecirc;n, d&aacute;m c&aacute; rằng nhiều bạn trẻ sẽ xử l&yacute; theo trường hợp thứ hau như thế n&agrave;y. Giận dỗi với những lời sếp n&oacute;i, bạn đ&ugrave;ng đ&ugrave;ng về b&agrave;n viết một bức mail xin nghỉ. Ngay khi Email đc gửi đi, bạn nhận được c&acirc;u trả lời ngắn gọn của sếp, c&oacute; thể l&agrave; kh&ocirc;ng nằm trong dự t&iacute;nh của bạn: &quot;Ừ&quot;.<br /> C&acirc;u trả lời ngắn gọn đồng nghĩa với việc suy nghĩ trẻ con n&ocirc;ng nổi muốn nghỉ việc của bạn đ&atilde; được chấp thuận. Tới l&uacute;c n&agrave;y, bạn nghĩ rằng sếp đ&uacute;ng l&agrave; người kh&ocirc;ng biết giữ ch&acirc;n nh&acirc;n t&agrave;i v&agrave; mong rằng c&ocirc;ng ty sẽ gặp kh&oacute; khăn trong việc t&igrave;m người thay thế m&igrave;nh.<br /> Mang sự bực tức l&ecirc;n mạng x&atilde; hội, c&oacute; thể chặng đường của bạn với sếp v&agrave; c&ocirc;ng ty r&uacute;t cục sẽ kết th&uacute;c bằng d&ograve;ng trạng th&aacute;i &quot;Sếp thật l&agrave;... , C&ocirc;ng ty n&agrave;y thật l&agrave;...&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y y&ecirc;u v&agrave; t&ocirc;n trọng c&ocirc;ng việc, vị tr&iacute; của m&igrave;nh đang c&oacute; ở bất cứ ty n&agrave;o. Đừng v&igrave; một c&acirc;u chửi, la mắng của sếp&nbsp;hoặc xung khắc m&agrave; từ bỏ c&ocirc;ng việc, vị tr&iacute; m&igrave;nh đang c&oacute;. V&igrave; bất cứ c&ocirc;ng ty, người quản l&yacute; n&agrave;o đều muốn giữ những&nbsp;nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m sai v&agrave; biết sửa sai chứ kh&ocirc;ng ai muốn giữ những người kh&ocirc;ng y&ecirc;u, kh&ocirc;ng t&ocirc;n trọng cộng việc. Lựa&nbsp;chọn của bạn&nbsp;l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; t&iacute;nh cầu tiến hay một đứa trẻ c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng ổn định v&agrave; bị nhiều cười ch&ecirc;.</span></span></p>

- Những vấn đề tiêu cực có thể xảy ra khi bạn nghỉ hưu / Chiến lược đơn giản để nghỉ hưu sớm của triệu phú về hưu ở tuổi 37

Bị sếp mắng, đùng đùng viết đơn xin nghỉ việc có phải là 'trẻ con'?

Trong mỗi công ty, những điều làm nên một nhân viên tốt không chỉ bao gồm yếu tố năng lực, đó còn là những yếu tố về thái độ. Khi có những mâu thuẫn xảy ra trong môi trường làm việc và dẫn bạn tới ý định nghỉ việc, yếu tố này lại càng trở nên quan trọng trong việc phân biệt giữa những người nhân viên chuyên nghiệp, đàng hoàng và những 'đứa trẻ' ở công sở.

Hãy thử tưởng tượng đến tình huống bạn làm sai một điều gì đó khiến sếp phải mắng bạn một câu nặng nề. Khi đó bạn sẽ phản ứng như thế nào ?

Trường hợp thứ nhất, bạn nhận ra lỗi sai của mình từ lời mắng của sếp. Không còn mấy bận tâm với những câu chữ nặng nề ấy nữa, bạn tập trung vào làm việc để đảm bảo những lỗi sai trên không diễn ra lần thứ hai. Đó có thể coi là cách hành xử của những người nhân viên có phong thái chuyên nghiệp.

Hãy nhận ra cái sai của mình và tìm cách sửa sai

Hãy nhận ra cái sai của mình và tìm cách sửa sai

Tuy nhiên, cũng với tình huống trên, dám cá rằng nhiều bạn trẻ sẽ xử lý theo trường hợp thứ hau như thế này. Giận dỗi với những lời sếp nói, bạn đùng đùng về bàn viết một bức mail xin nghỉ. Ngay khi Email đc gửi đi, bạn nhận được câu trả lời ngắn gọn của sếp, có thể là không nằm trong dự tính của bạn: "Ừ".
Câu trả lời ngắn gọn đồng nghĩa với việc suy nghĩ trẻ con nông nổi muốn nghỉ việc của bạn đã được chấp thuận. Tới lúc này, bạn nghĩ rằng sếp đúng là người không biết giữ chân nhân tài và mong rằng công ty sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế mình.
Mang sự bực tức lên mạng xã hội, có thể chặng đường của bạn với sếp và công ty rút cục sẽ kết thúc bằng dòng trạng thái "Sếp thật là... , Công ty này thật là...".

Hãy yêu và tôn trọng công việc, vị trí của mình đang có ở bất cứ ty nào. Đừng vì một câu chửi, la mắng của sếp hoặc xung khắc mà từ bỏ công việc, vị trí mình đang có. Vì bất cứ công ty, người quản lý nào đều muốn giữ những nhân viên làm sai và biết sửa sai chứ không ai muốn giữ những người không yêu, không tôn trọng cộng việc. Lựa chọn của bạn là một nhân viên chuyên nghiệp có tính cầu tiến hay một đứa trẻ công việc không ổn định và bị nhiều cười chê.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin