Quy tắc cần nhớ để giúp trả lời phỏng vấn về điểm yếu của bạn: Quy tắc cần nhớ để giúp trả lời phỏng vấn về điểm yếu của bạn: Quy tắc cần nhớ để giúp trả lời phỏng vấn về điểm yếu của bạn:
Trang:

Bí quyết trả lời câu hỏi “Điểm yếu của bạn là gì?” của nhà tuyển dụng

Thứ năm, 09/04/2020 | 02:19
Thứ năm, 25/07/2018 | 18:12

Bí quyết trả lời câu hỏi “Điểm yếu của bạn là gì?” của nhà tuyển dụng

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Quy tắc cần nhớ để&nbsp;gi&uacute;p trả lời phỏng vấn về điểm yếu của bạn:</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để c&oacute; thể vượt qua được&nbsp; c&acirc;u hỏi h&oacute;c b&uacute;a n&agrave;y một c&aacute;ch trơn chu, th&igrave; c&aacute;c bạn n&ecirc;n chia c&acirc;u trả lời của m&igrave;nh ra th&agrave;nh 2 phần l&agrave; sự th&uacute; nhận về điểm yếu v&agrave; c&aacute;ch khắc phục, quản l&yacute; điểm yếu đ&oacute; như thế n&agrave;o. Lưu &yacute;, khi &aacute;p dụng&nbsp; c&aacute;ch n&agrave;y bạn cần phải cho nh&agrave; tuyển dụng thấy được</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">+ Những điểm yếu n&agrave;y ảnh hưởng tới bạn như thế n&agrave;o v&agrave; &hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">+ Hướng giải quyết của bạn ra sao để bộc lộ được t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; phẩm chất cần thiết cho c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi hoạch định r&otilde; r&agrave;ng được 2 phần như tr&ecirc;n, bạn cần đặc biệt ch&uacute; &yacute; những điều sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kh&ocirc;ng n&oacute;i c&acirc;u trả lời c&oacute; sẵn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi trả lời c&acirc;u hỏi &ldquo;Điểm yếu của bạn l&agrave; g&igrave;?&rdquo;, bạn đừng đưa ra c&acirc;u trả lời đ&atilde; được hoạch định sẵn trong mọi trường hợp. V&iacute; dụ như &ldquo;T&ocirc;i l&agrave; người tham c&ocirc;ng tiếc việc&rdquo;, &ldquo;t&ocirc;i l&agrave; người cầu to&agrave;n&rdquo;,&hellip;Nh&agrave; tuyển dụng đ&atilde; qu&aacute; quen thuộc với những c&acirc;u trả lời như thế của c&aacute;c ứng vi&ecirc;n. Bạn n&ecirc;n nhớ, những c&acirc;u trả lời n&agrave;y chỉ đ&uacute;ng trong một v&agrave;i trường hợp. N&oacute; c&oacute; thể đ&uacute;ng với người kh&aacute;c nhưng c&oacute; thể kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với ch&iacute;nh bản th&acirc;n bạn. V&igrave; thế, h&atilde;y đưa ra c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c với bản th&acirc;n của bạn nhất hơn l&agrave; những c&acirc;u trả lời chung chung.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Th&agrave;nh thật</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn n&ecirc;n viết ra giấy v&agrave; viết th&agrave;nh thật những ưu điểm, khuyết điểm của m&igrave;nh. Viết c&agrave;ng cụ thể, chi tiết c&agrave;ng tốt. Bạn c&oacute; thể nhớ lại những nhận x&eacute;t m&agrave; những người đồng nghiệp, cấp tr&ecirc;n hoặc người th&acirc;n đ&atilde; từng đ&aacute;nh gi&aacute; bạn. Khi đ&oacute;, bạn sẽ biết điểm mạnh v&agrave; điểm yếu của m&igrave;nh l&agrave; g&igrave;. Từ đ&oacute;, việc liệt k&ecirc; c&aacute;c giải ph&aacute;p khắc phục điểm yếu cũng sẽ dễ d&agrave;ng hơn rất nhiều.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Trả lời &quot;câu hỏi điểm yếu của bạn là gì&quot; khi không vấn" src="/Content/editorimages/images/thanh-that-khi-phong-van.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm yếu của bạn l&agrave; một trong những mục bạn cần quan t&acirc;m trước khi buổi phỏng vấn xin việc diễn ra. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đừng đề cập điểm bất lợi</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy sự th&agrave;nh thật lu&ocirc;n được khuyến kh&iacute;ch nhưng d&ugrave; sao bạn cũng đang n&oacute;i về khuyết điểm của m&igrave;nh. &Iacute;t nhất h&atilde;y tr&aacute;nh n&oacute;i về những điều qu&aacute; ti&ecirc;u cực. Bạn n&ecirc;n c&acirc;n nhắc những điểm yếu m&agrave; một khi n&oacute;i ra trước mặt nh&agrave; tuyển dụng, n&oacute; sẽ kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến cơ hội l&agrave;m việc của bạn. H&atilde;y nhớ, trong trường hợp n&agrave;o cũng n&ecirc;n nh&igrave;n về mặt t&iacute;ch cực của bản th&acirc;n. H&atilde;y chỉ th&agrave;nh thật khi điểm yếu đ&oacute; kh&ocirc;ng ảnh hưởng g&igrave; đến sự nghiệp của bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&iacute; dụ: Bạn ứng tuyển vị tr&iacute; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n nh&acirc;n sự th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n n&oacute;i bản th&acirc;n c&oacute; những mối quan hệ kh&ocirc;ng tốt, kh&ocirc;ng biết giao tiếp. Bạn ứng tuyển v&agrave;o vị tr&iacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n n&oacute;i bản th&acirc;n thương lượng, đ&agrave;m ph&aacute;n k&eacute;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tập trung v&agrave;o c&aacute;ch khắc phục</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm mấu chốt khi trả lời c&acirc;u hỏi &ldquo;Điểm yếu của bạn l&agrave; g&igrave;?&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; l&agrave;m cho nh&agrave; tuyển dụng biết bạn đ&atilde; khắc phục những hạn chế của bản th&acirc;n như thế n&agrave;o, kết quả ra sao, hiệu quả đạt được l&agrave; g&igrave;. Kh&ocirc;ng nh&agrave; tuyển dụng n&agrave;o muốn ứng vi&ecirc;n cứ n&oacute;i về những yếu k&eacute;m của họ m&agrave; chẳng thấy họ n&oacute;i về việc đ&atilde; vượt qua ch&uacute;ng như thế n&agrave;o. Trong buổi phỏng vấn, h&atilde;y lu&ocirc;n cho nh&agrave; tuyển dụng thấy bạn l&agrave; người lu&ocirc;n muốn ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n. D&ugrave; c&oacute; điểm yếu, bạn phải lu&ocirc;n chứng tỏ rằng bạn kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, lu&ocirc;n vươn l&ecirc;n v&agrave; cải thiện những mặt yếu của m&igrave;nh. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn biến điểm yếu th&agrave;nh điểm mạnh trong mắt nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; n&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; lợi cho bạn khi nh&agrave; tuyển dụng đ&aacute;nh gi&aacute; ứng vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu c&ograve;n bất kỳ thắc mắc n&agrave;o, Bảo Tr&acirc;m đừng ngần ngại li&ecirc;n lạc với bộ phận hỗ trợ người t&igrave;m việc của T&igrave;m Việc Nhanh để c&oacute; thể được hỗ trợ v&agrave; giải đ&aacute;p nhanh ch&oacute;ng nhất.</span></span></p>

- Ngừng viết những nội dung này nếu bạn không muốn có một CV ấn tượng / Đây là 4 mẹo săn việc hiệu quả nhờ công nghệ thông tin

Quy tắc cần nhớ để giúp trả lời phỏng vấn về điểm yếu của bạn:

Để có thể vượt qua được  câu hỏi hóc búa này một cách trơn chu, thì các bạn nên chia câu trả lời của mình ra thành 2 phần là sự thú nhận về điểm yếu và cách khắc phục, quản lý điểm yếu đó như thế nào. Lưu ý, khi áp dụng  cách này bạn cần phải cho nhà tuyển dụng thấy được

+ Những điểm yếu này ảnh hưởng tới bạn như thế nào và …

+ Hướng giải quyết của bạn ra sao để bộc lộ được tính cách và phẩm chất cần thiết cho công việc.

Sau khi hoạch định rõ ràng được 2 phần như trên, bạn cần đặc biệt chú ý những điều sau:

Không nói câu trả lời có sẵn

Khi trả lời câu hỏi “Điểm yếu của bạn là gì?”, bạn đừng đưa ra câu trả lời đã được hoạch định sẵn trong mọi trường hợp. Ví dụ như “Tôi là người tham công tiếc việc”, “tôi là người cầu toàn”,…Nhà tuyển dụng đã quá quen thuộc với những câu trả lời như thế của các ứng viên. Bạn nên nhớ, những câu trả lời này chỉ đúng trong một vài trường hợp. Nó có thể đúng với người khác nhưng có thể không đúng với chính bản thân bạn. Vì thế, hãy đưa ra câu trả lời chính xác với bản thân của bạn nhất hơn là những câu trả lời chung chung.

Thành thật

Bạn nên viết ra giấy và viết thành thật những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Viết càng cụ thể, chi tiết càng tốt. Bạn có thể nhớ lại những nhận xét mà những người đồng nghiệp, cấp trên hoặc người thân đã từng đánh giá bạn. Khi đó, bạn sẽ biết điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì. Từ đó, việc liệt kê các giải pháp khắc phục điểm yếu cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Trả lời "câu hỏi điểm yếu của bạn là gì" khi không vấn

Điểm yếu của bạn là một trong những mục bạn cần quan tâm trước khi buổi phỏng vấn xin việc diễn ra.

Đừng đề cập điểm bất lợi

Tuy sự thành thật luôn được khuyến khích nhưng dù sao bạn cũng đang nói về khuyết điểm của mình. Ít nhất hãy tránh nói về những điều quá tiêu cực. Bạn nên cân nhắc những điểm yếu mà một khi nói ra trước mặt nhà tuyển dụng, nó sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội làm việc của bạn. Hãy nhớ, trong trường hợp nào cũng nên nhìn về mặt tích cực của bản thân. Hãy chỉ thành thật khi điểm yếu đó không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của bạn.

Ví dụ: Bạn ứng tuyển vị trí chuyên viên nhân sự thì không nên nói bản thân có những mối quan hệ không tốt, không biết giao tiếp. Bạn ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh thì không nên nói bản thân thương lượng, đàm phán kém.

Tập trung vào cách khắc phục

Điểm mấu chốt khi trả lời câu hỏi “Điểm yếu của bạn là gì?” chính là làm cho nhà tuyển dụng biết bạn đã khắc phục những hạn chế của bản thân như thế nào, kết quả ra sao, hiệu quả đạt được là gì. Không nhà tuyển dụng nào muốn ứng viên cứ nói về những yếu kém của họ mà chẳng thấy họ nói về việc đã vượt qua chúng như thế nào. Trong buổi phỏng vấn, hãy luôn cho nhà tuyển dụng thấy bạn là người luôn muốn hoàn thiện bản thân. Dù có điểm yếu, bạn phải luôn chứng tỏ rằng bạn không ngại khó khăn, luôn vươn lên và cải thiện những mặt yếu của mình. Điều này sẽ giúp bạn biến điểm yếu thành điểm mạnh trong mắt nhà tuyển dụng và nó hoàn toàn có lợi cho bạn khi nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, Bảo Trâm đừng ngần ngại liên lạc với bộ phận hỗ trợ người tìm việc của Tìm Việc Nhanh để có thể được hỗ trợ và giải đáp nhanh chóng nhất.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin