Làm thế nào để nhận biết những trường hợp tuyển dụng lừa đảo để tr" /> Làm thế nào để nhận biết những trường hợp tuyển dụng lừa đảo để tr" /> Làm thế nào để nhận biết những trường hợp tuyển dụng lừa đảo để tr" />
Trang:

Cách nhận biết những công ty tuyển dụng lừa đảo khi tìm việc

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:18
Thứ ba, 12/06/2018 | 19:12

Cách nhận biết những công ty tuyển dụng lừa đảo khi tìm việc

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave;m thế n&agrave;o để nhận biết những trường hợp tuyển dụng&nbsp;lừa đảo để tr&aacute;nh xa ? H&atilde;y c&ugrave;ng&nbsp;<a href="http://danhbavieclam.vn">http://danhbavieclam.vn</a>&nbsp;t&igrave;m hiểu nh&eacute; !</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nhận dạng c&aacute;c c&ocirc;ng ty ma để kh&ocirc;ng trở th&agrave;nh nạn nh&acirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc chung chung, kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi hay y&ecirc;u cầu g&igrave; từ bạn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng m&ocirc; tả c&ocirc;ng việc chi tiết, kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi bằng cấp, kinh nghiệm cũng l&agrave; một dấu hiệu đ&aacute;ng ngờ của một c&ocirc;ng việc &ldquo;lừa đảo&rdquo;. C&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng sẽ kh&ocirc;ng tuyển những người l&agrave;m ra của cải vật chất cho m&igrave;nh m&agrave; lại kh&ocirc;ng c&oacute; một ch&uacute;t kinh nghiệm hay chuy&ecirc;n m&ocirc;n n&agrave;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave;m sao họ đủ tin tưởng để m&agrave; đầu tư v&agrave;o nguồn nh&acirc;n lực như vậy chứ. Thường thấy c&aacute;c c&ocirc;ng việc đ&uacute;ng nghĩa d&ugrave; kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi người c&oacute; kinh nghiệm. Họ vẫn thường ghi y&ecirc;u cầu từ một năm kinh nghiệm trở l&ecirc;n. Điều n&agrave;y gi&uacute;p họ s&agrave;ng lọc bớt thư ứng tuyển từ số lượng lao động đang ng&agrave;y một gia tăng của x&atilde; hội.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Việc nhẹ, lương cao</strong></span></span></h4> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mỗi c&ocirc;ng việc đều trả lương theo đ&uacute;ng c&ocirc;ng sức m&agrave; bạn bỏ ra. C&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng thật sự sẽ kh&ocirc;ng dại g&igrave; cho bạn một c&ocirc;ng việc nh&agrave;n nh&atilde; để nhận mức thu nhập hấp dẫn cả. V&agrave; nếu như c&oacute; loại c&ocirc;ng việc đ&oacute; thật th&igrave; n&oacute; sẽ trở th&agrave;nh c&ocirc;ng việc &ldquo;của gia đ&igrave;nh&rdquo;, họ sẽ nhanh ch&oacute;ng đưa con em m&igrave;nh, người quen biết v&agrave;o vị tr&iacute; đ&oacute; điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa sẽ kh&ocirc;ng đến lượt bạn đ&acirc;u.</span></span></h4> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="việc nhẹ lương cao" src="/Content/editorimages/images/viec-nhe22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>H&atilde;y nhận mức lương đ&aacute;ng với c&ocirc;ng sức m&igrave;nh bỏ ra</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute;ng c&aacute;c loại ph&iacute; kh&oacute; hiểu</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu c&aacute;ch để họ bắt đầu c&ocirc;ng việc mới cho bạn l&agrave; bắt bạn đ&oacute;ng một loại ph&iacute; kh&oacute; hiểu n&agrave;o đ&oacute; như ph&iacute; thế ch&acirc;n, ph&iacute; đảm bảo, ph&iacute; để được đ&agrave;o tạo phương ph&aacute;p b&aacute;n h&agrave;ng&hellip; th&igrave; h&atilde;y tin rằng bạn đang bị &ldquo;dắt mũi&rdquo; đấy. Đừng ng&acirc;y thơ tin để rồi tiền mất tật mang.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Hy vọng nhưng chia sẻ tr&ecirc;n đ&acirc;y c&oacute; thể gi&uacute;p mọi người đề ph&ograve;ng, tr&aacute;nh được c&aacute;c c&ocirc;ng ty lừa đảo khi t&igrave;m việc nh&eacute; !</strong></span></span></p>

- 7 bước mang đến thành công trong công việc và cuộc sống / Nghề cơ khí và những triển vọng tốt đẹp trong tương lai

Làm thế nào để nhận biết những trường hợp tuyển dụng lừa đảo để tránh xa ? Hãy cùng http://danhbavieclam.vn tìm hiểu nhé !

Nhận dạng các công ty ma để không trở thành nạn nhân

Mô tả công việc chung chung, không đòi hỏi hay yêu cầu gì từ bạn

Không mô tả công việc chi tiết, không đòi hỏi bằng cấp, kinh nghiệm cũng là một dấu hiệu đáng ngờ của một công việc “lừa đảo”. Các nhà tuyển dụng sẽ không tuyển những người làm ra của cải vật chất cho mình mà lại không có một chút kinh nghiệm hay chuyên môn nào.

Làm sao họ đủ tin tưởng để mà đầu tư vào nguồn nhân lực như vậy chứ. Thường thấy các công việc đúng nghĩa dù không đòi hỏi người có kinh nghiệm. Họ vẫn thường ghi yêu cầu từ một năm kinh nghiệm trở lên. Điều này giúp họ sàng lọc bớt thư ứng tuyển từ số lượng lao động đang ngày một gia tăng của xã hội.

Việc nhẹ, lương cao

Mỗi công việc đều trả lương theo đúng công sức mà bạn bỏ ra. Các nhà tuyển dụng thật sự sẽ không dại gì cho bạn một công việc nhàn nhã để nhận mức thu nhập hấp dẫn cả. Và nếu như có loại công việc đó thật thì nó sẽ trở thành công việc “của gia đình”, họ sẽ nhanh chóng đưa con em mình, người quen biết vào vị trí đó điều này có nghĩa sẽ không đến lượt bạn đâu.

việc nhẹ lương cao

Hãy nhận mức lương đáng với công sức mình bỏ ra

Đóng các loại phí khó hiểu

Nếu cách để họ bắt đầu công việc mới cho bạn là bắt bạn đóng một loại phí khó hiểu nào đó như phí thế chân, phí đảm bảo, phí để được đào tạo phương pháp bán hàng… thì hãy tin rằng bạn đang bị “dắt mũi” đấy. Đừng ngây thơ tin để rồi tiền mất tật mang.

Hy vọng nhưng chia sẻ trên đây có thể giúp mọi người đề phòng, tránh được các công ty lừa đảo khi tìm việc nhé !


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin