Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp: Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương phải trả cho cán bộ nhân viên làm việc ở các phòng ban trong doanh nghiệp. Văn phòng phẩm, vật li...

- Không định vị Bamboo Airways là hãng hàng không giá rẻ / Những vấn đề khó khăn trong việc tái cấu trúc cho doanh nghiệp?

Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp:

Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương phải trả cho cán bộ nhân viên làm việc ở các phòng ban trong doanh nghiệp.

Văn phòng phẩm, vật liêu, công cụ dùng cho công tác quản lý phục vụ và sửa chữa dùng chung cho toàn doanh nghiệp

Dụng cụ đo lường, thí nghiệm các loại máy văn  phòng ( không đủ tiêu chuẩn làm tài sản cố định. Xem thêm bài tài sản cố định là gì.

Các dịch vụ mua ngoài dùng cho công tác quản lý như: Tiền điện nước, sữa chữa tài sản cố định.

Chi phí thuê văn phòng, khấu hao nhà làm việc, và Tài sản cố định dùng cho bộ phận quản lý  trích vào chi phí.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Các khoản chi phí khác bằng tiền : Khánh tiết, hội nghị, công tác phí.

Các khoản thuế, lệ phí phải nộp nhà nước như: Thuế đất, thuế môn bài, lệ phí giao thông.

Các khoản dự phòng như: Dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Các khoản chi phí trên sẽ được theo dõi, quản lý chặt chẽ tiết kiệm và nó là chi phí được tính là hợp lý khi hạch toán xác định kết quả kinh doanh.

Theo khoản 2, điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định Chi phí trang phục 1 năm mỗi nhân viên không vượt quá 5.000.000đ/1 người/ 1 năm.

Nếu chi bằng tiền mặt thì phải có hoá đơn.

Chi bằng hiện vật thì phải có hoá đơn.

Các khoản chi trả bảo hiểm thai sản theo quy định của luật bảo hiểm.

Các khoản chi khám sức khoẻ theo quy chế của doanh nghiệp.

Chi bồi dưỡng sinh con cho lao động nữ khi sinh con thứ nhất và thứ hai.

Các khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp

Trích tiền lương phải trả nhân viên bộ phận quản lý.

Các khoản tiền BHXH, BHYT… tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trích phân bổ CCDC.

Trích khấu hao tài sản cố định.

Các khoản chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm,…. Mua ngoài khác

Trích trước chi phí sữa sữa TSCĐ

Cuối kỳ kết chuyển các khoản chi phí trên vào kết quả kinh doanh