Chuyên viên tư vấn tuyển dụng là cầu nố" /> Chuyên viên tư vấn tuyển dụng là cầu nố" /> Chuyên viên tư vấn tuyển dụng là cầu nố" />
Trang:

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng cần có những kỹ năng gì?

Thứ năm, 09/04/2020 | 21:52
Thứ năm, 06/06/2018 | 22:46

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng cần có những kỹ năng gì?

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tư vấn tuyển dụng l&agrave; cầu nối giữa nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; nh&acirc;n sự, l&agrave; người t&igrave;m ra những ứng vi&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n giỏi, phẩm chất tốt v&agrave; ph&ugrave; hợp nhất cho vị tr&iacute; của c&ocirc;ng ty. Vậy để trở th&agrave;nh&nbsp;một chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tư vấn tuyển dụng giỏi, ch&uacute;ng ta cần c&oacute; những kỹ năng g&igrave;?</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Chuyên viên tư vấn tuyển dụng" src="/Content/editorimages/images/chuyen-vien-tu-van-tuyen-dung.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Một chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tư vấn tuyển dụng giỏi cần nhiều kỹ năng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Học c&aacute;ch tạo ra những m&ocirc; tả c&ocirc;ng việc đặc th&ugrave;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="white-space:pre-wrap">Bao gồm c&aacute;c kỹ năng cần thiết, giấy tờ, kinh nghiệm, con đường sự nghiệp hoặc gi&aacute;o dục, cũng như c&aacute;c chi tiết cụ thể như vị tr&iacute;, tiền lương, ng&agrave;y ghi danh, v&agrave; ng&agrave;y nộp, y&ecirc;u cầu trong cuộc phỏng vấn. </span>Một m&ocirc; tả c&ocirc;ng việc được viết một c&aacute;ch gọn g&agrave;ng bằng văn bản, ph&ugrave; hợp với nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ gi&uacute;p bạn nổi bật hơn so với những chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tư vấn tuyển dụng kh&aacute;c hoặc c&ocirc;ng ty tuyển dụng kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tạo mối quan hệ l&agrave;m việc tốt với người kh&aacute;c</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu c&oacute;&nbsp;mối quan hệ tốt với c&aacute;c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tư vấn tuyển dụng kh&aacute;c trong hoặc ngo&agrave;i c&ocirc;ng ty&nbsp;sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; nhiều lợi thế. Trong trường hợp bạn kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, bạn c&oacute; thể hỏi c&aacute;c đồng nghiệp kh&aacute;c&nbsp;để c&oacute; một sự thương lượng,&nbsp;họ c&oacute; thể t&igrave;m người cho vị tr&iacute; đ&oacute; gi&uacute;p bạn v&agrave; ngược lại, bạn cũng c&oacute; thể hỗ trợ c&aacute;c đồng nghiệp kh&aacute;c&nbsp;trong ho&agrave;n cảnh tương tự nếu họ cần sự gi&uacute;p đỡ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Chuyên viên tư vấn tuyển dụng" src="/Content/editorimages/images/chuyen-vien-tu-van.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n giỏi g&oacute;p phần rất lớn v&agrave;o hoạt động nh&acirc;n sự của c&ocirc;ng ty</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Trau dồi khả năng r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c ứng vi&ecirc;n giỏi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Ph&acirc;n t&iacute;ch, l&agrave;m r&otilde; hồ sơ c&aacute;c ứng vi&ecirc;n. V&igrave; nhiều ứng vi&ecirc;n c&oacute; thể c&oacute; những kinh nghiệm v&agrave; kỹ năng phỏng vấn tuyệt vời.&nbsp;H&atilde;y cố gắng t&igrave;m ra những điểm trống trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m việc, c&aacute;c l&yacute; do hợp l&yacute; v&agrave; bất kỳ lịch sử l&agrave;m việc n&agrave;o m&agrave; họ kh&ocirc;ng đề cập trong hồ sơ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- Lu&ocirc;n lu&ocirc;n cảnh b&aacute;o cho ứng vi&ecirc;n về những vấn đề trong tiền lương v&agrave; vị tr&iacute; ứng tuyển.&nbsp;H&atilde;y lắng nghe th&ocirc;ng qua việc hỏi c&aacute;c ứng vi&ecirc;n về c&ocirc;ng việc v&agrave; mức lương họ mong đợi cho c&ocirc;ng việc mới nếu họ được nhận. Do đ&oacute;, kh&ocirc;ng n&ecirc;n giới thiệu ứng vi&ecirc;n đến một c&ocirc;ng việc c&oacute; c&aacute;c yếu tố kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với nhu cầu của họ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">- T&igrave;m ra những nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&igrave; sao&nbsp;ứng vi&ecirc;n rời bỏ c&ocirc;ng việc cũ.&nbsp;Cố gắng khuyến kh&iacute;ch họ n&oacute;i một c&aacute;ch thẳng thắng v&agrave; ch&acirc;n thực về những thất bại hay bất cứ vấn đề g&igrave; trong qu&aacute; khứ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Một chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tư vấn tuyển dụng giỏi sẽ t&igrave;m ra những ứng vi&ecirc;n giỏi, qua đ&oacute; g&oacute;p phần rất lớn đến sự ph&aacute;t triển v&agrave; ổn định của c&ocirc;ng ty về mặt nh&acirc;n sự cũng như uy t&iacute;n c&aacute; nh&acirc;n của chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tư vấn đ&oacute;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Những kiểu ứng viên tuyệt đối không nên tuyển dụng khi phỏng vấn / Nghệ thuật nhảy việc giúp bạn không mất điểm trước nhà tuyển dụng.

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và nhân sự, là người tìm ra những ứng viên có chuyên môn giỏi, phẩm chất tốt và phù hợp nhất cho vị trí của công ty. Vậy để trở thành một chuyên viên tư vấn tuyển dụng giỏi, chúng ta cần có những kỹ năng gì?

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng

Một chuyên viên tư vấn tuyển dụng giỏi cần nhiều kỹ năng

Học cách tạo ra những mô tả công việc đặc thù

Bao gồm các kỹ năng cần thiết, giấy tờ, kinh nghiệm, con đường sự nghiệp hoặc giáo dục, cũng như các chi tiết cụ thể như vị trí, tiền lương, ngày ghi danh, và ngày nộp, yêu cầu trong cuộc phỏng vấn. Một mô tả công việc được viết một cách gọn gàng bằng văn bản, phù hợp với nhu cầu khách hàng sẽ giúp bạn nổi bật hơn so với những chuyên viên tư vấn tuyển dụng khác hoặc công ty tuyển dụng khác.

Tạo mối quan hệ làm việc tốt với người khác

Nếu có mối quan hệ tốt với các chuyên viên tư vấn tuyển dụng khác trong hoặc ngoài công ty sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế. Trong trường hợp bạn không đáp ứng đủ yêu cầu của khách hàng, bạn có thể hỏi các đồng nghiệp khác để có một sự thương lượng, họ có thể tìm người cho vị trí đó giúp bạn và ngược lại, bạn cũng có thể hỗ trợ các đồng nghiệp khác trong hoàn cảnh tương tự nếu họ cần sự giúp đỡ.

Chuyên viên tư vấn tuyển dụng

Chuyên viên giỏi góp phần rất lớn vào hoạt động nhân sự của công ty

Trau dồi khả năng rà soát các ứng viên giỏi

- Phân tích, làm rõ hồ sơ các ứng viên. Vì nhiều ứng viên có thể có những kinh nghiệm và kỹ năng phỏng vấn tuyệt vời. Hãy cố gắng tìm ra những điểm trống trong quá trình tìm việc, các lý do hợp lý và bất kỳ lịch sử làm việc nào mà họ không đề cập trong hồ sơ.

- Luôn luôn cảnh báo cho ứng viên về những vấn đề trong tiền lương và vị trí ứng tuyển. Hãy lắng nghe thông qua việc hỏi các ứng viên về công việc và mức lương họ mong đợi cho công việc mới nếu họ được nhận. Do đó, không nên giới thiệu ứng viên đến một công việc có các yếu tố không phù hợp với nhu cầu của họ.

- Tìm ra những nguyên nhân vì sao ứng viên rời bỏ công việc cũ. Cố gắng khuyến khích họ nói một cách thẳng thắng và chân thực về những thất bại hay bất cứ vấn đề gì trong quá khứ.

Một chuyên viên tư vấn tuyển dụng giỏi sẽ tìm ra những ứng viên giỏi, qua đó góp phần rất lớn đến sự phát triển và ổn định của công ty về mặt nhân sự cũng như uy tín cá nhân của chuyên viên tư vấn đó.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin