Nếu bạn là một nhân viên chẳng xuất sắc gì mà vẫn mu" /> Nếu bạn là một nhân viên chẳng xuất sắc gì mà vẫn mu" /> Nếu bạn là một nhân viên chẳng xuất sắc gì mà vẫn mu" />
Trang:

Đàm phán tăng lương với sếp dù bạn không phải nhân viên xuất sắc

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:53
Thứ ba, 08/06/2018 | 14:48

Đàm phán tăng lương với sếp dù bạn không phải nhân viên xuất sắc

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n chẳng xuất sắc g&igrave; m&agrave; vẫn muốn được tăng lương th&igrave; h&atilde;y thử nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Hồng Thạch - Đại sứ Việt Nam tại Iran ki&ecirc;m nhiệm Iraq v&agrave; Syria, một chuy&ecirc;n gia về đ&agrave;m ph&aacute;n v&agrave; l&agrave; dịch giả của cuốn s&aacute;ch &quot;Getting To Yes&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;M&igrave;nh l&agrave;m ở một c&ocirc;ng ty đ&atilde; l&acirc;u năm. Kh&ocirc;ng phải l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n xuất sắc, c&oacute; nhiều khi cũng kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh nhi&ecirc;m vụ được giao, nhưng đến kỳ tăng lương th&igrave; m&igrave;nh vẫn muốn được tăng lương. Vậy, phải đ&agrave;m ph&aacute;n với sếp như thế n&agrave;o ?&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; một t&igrave;nh huống m&agrave; một kh&aacute;n giả nữ đ&atilde; đặt ra taị buổi hội thảo Getting To Yes. Tuy chỉ l&agrave; vấn đề ri&ecirc;ng của kh&aacute;n giả n&agrave;y nhưng thực ra, c&acirc;u chuyện&nbsp;<strong>&ldquo;sếp ơi, em muốn tăng lương&rdquo;</strong>l&agrave; một thứ mu&ocirc;n thuở m&agrave; bất cứ ai đi l&agrave;m c&ocirc;ng ăn lương đều từng trải qua.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ai m&agrave; chẳng muốn được tăng lương, nhưng nhiều khi cũng c&oacute; l&uacute;c l&agrave;m kh&ocirc;ng được việc n&ecirc;n chẳng d&aacute;m đề xuất, hoặc c&oacute; l&uacute;c cũng nghĩ m&igrave;nh xứng đ&aacute;ng được tăng v&agrave; đề xuất l&ecirc;n sếp th&igrave; sếp lại cứ &ldquo;từ từ đ&atilde;&rdquo;, &ldquo;chưa phải l&agrave; l&uacute;c n&agrave;y&rdquo; hay thậm ch&iacute; l&agrave; &ldquo;em cần cống hiến nhiều hơn&rdquo;!!!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng qu&aacute;t h&oacute;a, đ&acirc;y l&agrave; một b&agrave;i to&aacute;n về đ&agrave;m ph&aacute;n với sếp m&agrave; bạn cần vượt qua. Nguy&ecirc;n tắc đầu ti&ecirc;n, h&atilde;y nhớ rằng&nbsp;<em><strong>&ldquo;bản chất của một thương vụ đ&agrave;m ph&aacute;n th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; khi khoảng lợi &iacute;ch của hai b&ecirc;n gặp được nhau&rdquo;&nbsp;</strong></em>&ndash; Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave; khi bạn đang chuẩn bị bước v&agrave;o ph&ograve;ng sếp để hỏi xin về chuyện tăng lương, h&atilde;y chuẩn bị tinh thần rằng kh&ocirc;ng phải mọi mong muốn của m&igrave;nh sẽ được đ&aacute;p ứng. Tất nhi&ecirc;n l&agrave; bạn vẫn sẽ c&oacute; thể được tăng lương, nhưng ghi nhớ:<em>&nbsp;&ldquo;Trong đ&agrave;m ph&aacute;n, kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể c&oacute; được phần lợi cao nhất về m&igrave;nh, bạn buộc phải hy sinh&rdquo;.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Đại sứ Nguyễn H&ocirc;ng Thạch b&agrave;y cho bạn 2 phương &aacute;n để giải quyết b&agrave;i to&aacute;n đ&agrave;m ph&aacute;n với sếp như sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;ch 1: Chỉ ra cho sếp thấy &ldquo;tăng lương cho t&ocirc;i th&igrave; chỉ c&oacute; lợi cho &ocirc;ng th&ocirc;i&rdquo;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để tăng lương cho bạn th&igrave; sếp cần thấy được một gi&aacute; trị g&igrave; đ&oacute; từ việc ấy, c&ograve;n nếu kh&ocirc;ng, &ocirc;ng ấy sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m. Trong bối cảnh bạn cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n thật sự xuất sắc, sếp cũng ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở g&igrave; để tin rằng bạn sẽ c&oacute; gi&aacute; trị hơn nếu được tăng lương cả.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch m&aacute;ch nước:&nbsp;<strong>Việc bạn phải l&agrave;m l&agrave; h&atilde;y chuẩn bị một v&agrave;i &ldquo;lời hứa&rdquo; mang đến gi&aacute; trị trước khi bước v&agrave;o ph&ograve;ng sếp để hỏi xin tăng lương.</strong>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Bạn c&oacute; thể n&oacute;i rằng gia đ&igrave;nh sắp c&oacute; chuyện lớn cần nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh (bố mẹ ốm, vợ đẻ con). Những động lực n&agrave;y sẽ khiến t&ocirc;i l&agrave;m việc gấp 2, gấp 3, bất chấp cả thời gian tại c&ocirc;ng ty để mang về cho gia đ&igrave;nh nhiều tiền hơn&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với một l&yacute; do m&agrave; sếp thấy hợp l&yacute; như thế n&agrave;y, bạn h&atilde;y sau đ&oacute; đề xuất tăng lương rằng: &ldquo;C&oacute; thể trước đ&oacute; t&ocirc;i kh&ocirc;ng xứng đ&aacute;ng nhưng b&acirc;y giờ với việc ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh buộc t&ocirc;i phải l&agrave;m việc nhiều hơn, việc sếp tăng lương sẽ l&agrave; một động lực cho t&ocirc;i cống hiến nhiều hơn&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hơn nữa, đối với sếp, đồng lương tăng th&ecirc;m n&agrave;y vừa giống như một sự hỗ trợ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh khi họ gặp kh&oacute; khăn (một điều m&agrave; sếp tốt lu&ocirc;n l&agrave;m), cũng vừa giống như một sự tưởng thưởng trong tương lai khi m&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; l&agrave;m việc chăm chỉ hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&acirc;n nhắc thiệt hơn trong trường hợp n&agrave;y, d&aacute;m chắc l&agrave; đa số c&aacute;c sếp sẽ đồng &yacute; tăng lương. &ldquo;Khi sếp ở thế 49-50 th&igrave; tăng lương sẽ như l&agrave; sự khuyến kh&iacute;ch để nh&acirc;n vi&ecirc;n cống hiến hơn&rdquo; &ndash; Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vậy t&oacute;m lại, ở c&aacute;ch n&agrave;y, ch&igrave;a kh&oacute;a l&agrave; l&agrave;m sao bạn phải chỉ ra được cho sếp rằng nếu&nbsp;<em>&ldquo;&ocirc;ng tăng lương cho t&ocirc;i th&igrave; chỉ c&oacute; lợi cho &ocirc;ng m&agrave; th&ocirc;i&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><img alt="đàm phán tăng lương" src="/Content/editorimages/images/tang-luong.gif" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">khi đ&agrave;m ph&aacute;n tăng lương, kh&ocirc;ng chỉ ti&ecirc;u ch&iacute; được tăng lương m&agrave; phải đảm bảo cả ti&ecirc;u ch&iacute; giữ quan hệ với c&aacute;c đồng nghiệp.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;ch 2: H&atilde;y thanh thản chấp nhận</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một phương &aacute;n kh&aacute;c m&agrave; Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đưa ra, đ&oacute; l&agrave;&nbsp;<strong>nếu bạn đ&atilde; kh&ocirc;ng phải l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n xuất sắc rồi th&igrave; h&atilde;y chấp nhận m&agrave; đừng hỏi sếp g&igrave; về chuyện tăng lương cả.&nbsp;</strong>Bằng kh&ocirc;ng, ch&iacute;nh bạn sẽ nhận được những ấn tượng, đ&aacute;nh gi&aacute; rất xấu từ sếp đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Nhu cầu được tăng lương l&agrave; nhu cầu rất ch&iacute;nh đ&aacute;ng, thế nhưng b&acirc;y giờ ch&uacute;ng ta thử đặt địa vị ch&uacute;ng ta l&agrave; &ocirc;ng chủ th&igrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; chấp nhận tăng lương cho người như m&igrave;nh (một nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng xuất sắc, nhiều khi kh&ocirc;ng l&agrave;m được việc) kh&ocirc;ng ?&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; một quy tắc kinh điển trong đ&agrave;m ph&aacute;n l&agrave; nếu cứ cố để m&igrave;nh đạt được lợi &iacute;ch cao nhất th&igrave; bạn sẽ mất đi nhiều thứ, d&ugrave; v&ocirc; h&igrave;nh ở hiện tại, nhưng l&agrave; rất gi&aacute; trị trong tương lai.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vị Đại sứ Việt Nam tại Iran l&yacute; giải rằng nếu r&otilde; r&agrave;ng chuyện bạn được tăng lương chẳng hợp l&yacute; ch&uacute;t n&agrave;o m&agrave; bạn vẫn cứ n&agrave;i nỉ, xin xỏ sếp m&atilde;i th&igrave; c&aacute;i bạn mất l&agrave; việc sếp đ&aacute;nh gi&aacute; bạn l&agrave; người &ldquo;kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh l&agrave; ai&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kết quả l&agrave; c&oacute; khi bạn vừa kh&ocirc;ng được l&ecirc;n lương, lại vừa bị sếp ghi nhớ với một h&igrave;nh ảnh xấu x&iacute;. Biết đ&acirc;u, ngay trước khi bạn đi xin, sếp cũng đang c&acirc;n nhắc cho tăng lương. Rồi chỉ một c&acirc;u xin tăng lương được n&oacute;i ra th&ocirc;i, nỗ lực của bạn v&agrave; &yacute; định của sếp c&ugrave;ng l&uacute;c sẽ tan v&agrave;o m&acirc;y kh&oacute;i.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&oacute;m lại, theo Đại sứ, khi đ&agrave;m ph&aacute;n tăng lương, kh&ocirc;ng chỉ ti&ecirc;u ch&iacute; được tăng lương m&agrave; phải đảm bảo cả ti&ecirc;u ch&iacute; giữ quan hệ với c&aacute;c đồng nghiệp.</span></span></strong></p>

- Phong cách quản lý tạo ra điểm khác biệt của các nhà lãnh đạo / Ý nghĩa và các tính năng của quản lý tổ chức trong công việc

Nếu bạn là một nhân viên chẳng xuất sắc gì mà vẫn muốn được tăng lương thì hãy thử nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Hồng Thạch - Đại sứ Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Iraq và Syria, một chuyên gia về đàm phán và là dịch giả của cuốn sách "Getting To Yes".

“Mình làm ở một công ty đã lâu năm. Không phải là một nhân viên xuất sắc, có nhiều khi cũng không hoàn thành nhiêm vụ được giao, nhưng đến kỳ tăng lương thì mình vẫn muốn được tăng lương. Vậy, phải đàm phán với sếp như thế nào ?”

Đây là một tình huống mà một khán giả nữ đã đặt ra taị buổi hội thảo Getting To Yes. Tuy chỉ là vấn đề riêng của khán giả này nhưng thực ra, câu chuyện “sếp ơi, em muốn tăng lương”là một thứ muôn thuở mà bất cứ ai đi làm công ăn lương đều từng trải qua.

Ai mà chẳng muốn được tăng lương, nhưng nhiều khi cũng có lúc làm không được việc nên chẳng dám đề xuất, hoặc có lúc cũng nghĩ mình xứng đáng được tăng và đề xuất lên sếp thì sếp lại cứ “từ từ đã”, “chưa phải là lúc này” hay thậm chí là “em cần cống hiến nhiều hơn”!!!

Tổng quát hóa, đây là một bài toán về đàm phán với sếp mà bạn cần vượt qua. Nguyên tắc đầu tiên, hãy nhớ rằng “bản chất của một thương vụ đàm phán thành công là khi khoảng lợi ích của hai bên gặp được nhau” – Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nói.

Điều đó có nghĩa là khi bạn đang chuẩn bị bước vào phòng sếp để hỏi xin về chuyện tăng lương, hãy chuẩn bị tinh thần rằng không phải mọi mong muốn của mình sẽ được đáp ứng. Tất nhiên là bạn vẫn sẽ có thể được tăng lương, nhưng ghi nhớ: “Trong đàm phán, không ai có thể có được phần lợi cao nhất về mình, bạn buộc phải hy sinh”.

Theo đó, Đại sứ Nguyễn Hông Thạch bày cho bạn 2 phương án để giải quyết bài toán đàm phán với sếp như sau:

Cách 1: Chỉ ra cho sếp thấy “tăng lương cho tôi thì chỉ có lợi cho ông thôi”

Để tăng lương cho bạn thì sếp cần thấy được một giá trị gì đó từ việc ấy, còn nếu không, ông ấy sẽ không làm. Trong bối cảnh bạn cũng không phải là một nhân viên thật sự xuất sắc, sếp cũng hoàn toàn không có cơ sở gì để tin rằng bạn sẽ có giá trị hơn nếu được tăng lương cả.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch mách nước: Việc bạn phải làm là hãy chuẩn bị một vài “lời hứa” mang đến giá trị trước khi bước vào phòng sếp để hỏi xin tăng lương. 

“Bạn có thể nói rằng gia đình sắp có chuyện lớn cần nguồn tài chính (bố mẹ ốm, vợ đẻ con). Những động lực này sẽ khiến tôi làm việc gấp 2, gấp 3, bất chấp cả thời gian tại công ty để mang về cho gia đình nhiều tiền hơn”.

Với một lý do mà sếp thấy hợp lý như thế này, bạn hãy sau đó đề xuất tăng lương rằng: “Có thể trước đó tôi không xứng đáng nhưng bây giờ với việc hoàn cảnh gia đình buộc tôi phải làm việc nhiều hơn, việc sếp tăng lương sẽ là một động lực cho tôi cống hiến nhiều hơn”.

Hơn nữa, đối với sếp, đồng lương tăng thêm này vừa giống như một sự hỗ trợ cho nhân viên của mình khi họ gặp khó khăn (một điều mà sếp tốt luôn làm), cũng vừa giống như một sự tưởng thưởng trong tương lai khi mà nhân viên đã làm việc chăm chỉ hơn.

Cân nhắc thiệt hơn trong trường hợp này, dám chắc là đa số các sếp sẽ đồng ý tăng lương. “Khi sếp ở thế 49-50 thì tăng lương sẽ như là sự khuyến khích để nhân viên cống hiến hơn” – Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nói.

Vậy tóm lại, ở cách này, chìa khóa là làm sao bạn phải chỉ ra được cho sếp rằng nếu “ông tăng lương cho tôi thì chỉ có lợi cho ông mà thôi”.

đàm phán tăng lương

khi đàm phán tăng lương, không chỉ tiêu chí được tăng lương mà phải đảm bảo cả tiêu chí giữ quan hệ với các đồng nghiệp.

Cách 2: Hãy thanh thản chấp nhận

Một phương án khác mà Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đưa ra, đó là nếu bạn đã không phải là nhân viên xuất sắc rồi thì hãy chấp nhận mà đừng hỏi sếp gì về chuyện tăng lương cả. Bằng không, chính bạn sẽ nhận được những ấn tượng, đánh giá rất xấu từ sếp đó.

“Nhu cầu được tăng lương là nhu cầu rất chính đáng, thế nhưng bây giờ chúng ta thử đặt địa vị chúng ta là ông chủ thì chúng ta có chấp nhận tăng lương cho người như mình (một nhân viên không xuất sắc, nhiều khi không làm được việc) không ?”

Có một quy tắc kinh điển trong đàm phán là nếu cứ cố để mình đạt được lợi ích cao nhất thì bạn sẽ mất đi nhiều thứ, dù vô hình ở hiện tại, nhưng là rất giá trị trong tương lai.

Vị Đại sứ Việt Nam tại Iran lý giải rằng nếu rõ ràng chuyện bạn được tăng lương chẳng hợp lý chút nào mà bạn vẫn cứ nài nỉ, xin xỏ sếp mãi thì cái bạn mất là việc sếp đánh giá bạn là người “không biết mình là ai”.

Kết quả là có khi bạn vừa không được lên lương, lại vừa bị sếp ghi nhớ với một hình ảnh xấu xí. Biết đâu, ngay trước khi bạn đi xin, sếp cũng đang cân nhắc cho tăng lương. Rồi chỉ một câu xin tăng lương được nói ra thôi, nỗ lực của bạn và ý định của sếp cùng lúc sẽ tan vào mây khói.

Tóm lại, theo Đại sứ, khi đàm phán tăng lương, không chỉ tiêu chí được tăng lương mà phải đảm bảo cả tiêu chí giữ quan hệ với các đồng nghiệp.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin