Trang:

Đây là phương pháp phỏng vấn của nhà đầu tư nổi tiếng ở phố Wall

Thứ ba, 31/03/2020 | 03:25
Thứ ba, 23/07/2018 | 00:58

Đây là phương pháp phỏng vấn của nhà đầu tư nổi tiếng ở phố Wall

<p style="text-align:center"><img src="http://hrinsider.vietnamworks.com/uploads/articles/2015/11/mauboussin-bookshelf.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Phương ph&aacute;p gi&uacute;p chọn lọc những ứng vi&ecirc;n tiềm năng c&oacute; mức độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao hơn. Theo Michael Mauboussin, l&agrave;m thế n&agrave;o để biết ch&iacute;nh x&aacute;c một ứng vi&ecirc;n c&oacute; m&ocirc; tả đ&uacute;ng con người của anh ấy với những kinh nghiệm, kỹ năng v&agrave; t&iacute;nh c&aacute;ch thật? Bởi&nbsp;sai lầm lựa chọn ứng vi&ecirc;n c&oacute; thể tốn k&eacute;m rất nhiều chi ph&iacute;, v&igrave; vậy l&agrave; nh&agrave; đầu tư,&nbsp;&ocirc;ng tối thiểu rủi ro n&agrave;y bằng c&aacute;ch phỏng vấn ứng vi&ecirc;n dựa tr&ecirc;n phương ph&aacute;p phỏng vấn m&ocirc; tả h&agrave;nh vi.</p> <p>Nh&agrave; chiến lược đầu tư Michael Mauboussin nổi tiếng khắp thế giới t&agrave;i ch&iacute;nh với những phương ph&aacute;p đầu tư mang t&iacute;nh đột ph&aacute;. &Ocirc;ng đồng thời l&agrave; t&aacute;c giả quen thuộc đối với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tr&ecirc;n phố Wall, đặc biệt với cuốn s&aacute;ch b&aacute;n chạy gần đ&acirc;y mang tựa đề Phương Tr&igrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng (The Success Equation).</p> <p><strong>Phỏng vấn 2-1</strong></p> <p>Sẽ rất kh&oacute; v&agrave; kh&ocirc;ng hiệu quả để vừa lắng nghe v&agrave; nội t&acirc;m h&oacute;a c&acirc;u trả lời của ứng vi&ecirc;n trong khi bạn cũng l&agrave; người đặt một loạt c&acirc;u hỏi. Tức 2 người sẽ c&ugrave;ng phỏng vấn 1 ứng vi&ecirc;n. Trong đ&oacute;, một người c&oacute; nhiệm vụ đặt c&acirc;u hỏi v&agrave; người c&ograve;n lại tập trung lắng nghe ứng vi&ecirc;n trả lời.</p> <p><strong>Li&ecirc;n tục hỏi ứng vi&ecirc;n &ldquo;tại sao&rdquo; v&agrave; &ldquo;như thế n&agrave;o&rdquo;</strong></p> <p>Li&ecirc;n tục đ&agrave;o s&acirc;u ứng vi&ecirc;n với những c&acirc;u hỏi như &ldquo;Bạn đ&atilde; giải quyết vấn đề đ&oacute; như thế n&agrave;o?&rdquo; Hay &ldquo;Tại sao bạn lại chọn c&aacute;ch giải quyết n&agrave;y?&rdquo; cho đến khi ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể trả lời. Điều n&agrave;y c&oacute; thể khiến ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i nhưng nhờ đ&oacute; bạn sẽ biết được độ s&acirc;u về kiến thức hay kỹ năng anh ấy/c&ocirc; ấy.</p> <p><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; ứng vi&ecirc;n ngay lập tức</strong></p> <p>C&agrave;ng tr&igrave; ho&atilde;n, bạn sẽ c&agrave;ng qu&ecirc;n những chi tiết của buổi phỏng vấn. Ngay sau khi phỏng vấn, h&atilde;y đ&aacute;nh gi&aacute; ứng vi&ecirc;n theo thang điểm số. L&uacute;c n&agrave;y đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; trải nghiệm với ứng vi&ecirc;n c&ograve;n mới v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất. Điều n&agrave;y ảnh hướng đến quyết định tuyển chọn ứng vi&ecirc;n.</p> <p><strong>Hỏi về v&iacute; dụ/t&igrave;nh huống cụ thể</strong></p> <p>Với &ocirc;ng, c&acirc;u hỏi thường xuy&ecirc;n l&agrave; &ldquo;H&atilde;y kể t&ocirc;i nghe về lần n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; bạn đ&atilde; sử dụng kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh của m&igrave;nh.&rdquo; Michael Mauboussin kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n hỏi ứng vi&ecirc;n &iacute;t nhất một c&acirc;u hỏi về t&igrave;nh huống thực tế m&ocirc; tả cho kỹ năng m&agrave; &ocirc;ng t&igrave;m kiếm.</p> <p><strong>Ph&acirc;n c&ocirc;ng mỗi người phỏng vấn 1 kỹ năng</strong></p> <p>Thay v&igrave; 1 người hỏi ứng vi&ecirc;n về một loạt kỹ năng kh&aacute;c nhau dễ g&acirc;y nhầm lẫn, h&atilde;y ph&acirc;n c&ocirc;ng từng người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n tương ứng để đặt c&acirc;u hỏi cho ứng vi&ecirc;n về kỹ năng đ&oacute;. Mức độ đ&aacute;nh gi&aacute; ứng vi&ecirc;n sẽ ch&iacute;nh x&aacute;c hơn.</p>

- Những câu hỏi kinh điển của nhà tuyển dụng khiến ứng viên toát mồ hôi / Google và những nguyên tắc tuyển dụng ứng viên cho công việc

 

 

Phương pháp giúp chọn lọc những ứng viên tiềm năng có mức độ chính xác cao hơn. Theo Michael Mauboussin, làm thế nào để biết chính xác một ứng viên có mô tả đúng con người của anh ấy với những kinh nghiệm, kỹ năng và tính cách thật? Bởi sai lầm lựa chọn ứng viên có thể tốn kém rất nhiều chi phí, vì vậy là nhà đầu tư, ông tối thiểu rủi ro này bằng cách phỏng vấn ứng viên dựa trên phương pháp phỏng vấn mô tả hành vi.

Nhà chiến lược đầu tư Michael Mauboussin nổi tiếng khắp thế giới tài chính với những phương pháp đầu tư mang tính đột phá. Ông đồng thời là tác giả quen thuộc đối với các nhà đầu tư trên phố Wall, đặc biệt với cuốn sách bán chạy gần đây mang tựa đề Phương Trình Thành Công (The Success Equation).

Phỏng vấn 2-1

Sẽ rất khó và không hiệu quả để vừa lắng nghe và nội tâm hóa câu trả lời của ứng viên trong khi bạn cũng là người đặt một loạt câu hỏi. Tức 2 người sẽ cùng phỏng vấn 1 ứng viên. Trong đó, một người có nhiệm vụ đặt câu hỏi và người còn lại tập trung lắng nghe ứng viên trả lời.

Liên tục hỏi ứng viên “tại sao” và “như thế nào”

Liên tục đào sâu ứng viên với những câu hỏi như “Bạn đã giải quyết vấn đề đó như thế nào?” Hay “Tại sao bạn lại chọn cách giải quyết này?” cho đến khi ứng viên không thể trả lời. Điều này có thể khiến ứng viên không thoải mái nhưng nhờ đó bạn sẽ biết được độ sâu về kiến thức hay kỹ năng anh ấy/cô ấy.

Đánh giá ứng viên ngay lập tức

Càng trì hoãn, bạn sẽ càng quên những chi tiết của buổi phỏng vấn. Ngay sau khi phỏng vấn, hãy đánh giá ứng viên theo thang điểm số. Lúc này đánh giá và trải nghiệm với ứng viên còn mới và chính xác nhất. Điều này ảnh hướng đến quyết định tuyển chọn ứng viên.

Hỏi về ví dụ/tình huống cụ thể

Với ông, câu hỏi thường xuyên là “Hãy kể tôi nghe về lần nào đó mà bạn đã sử dụng kỹ năng phân tích tài chính của mình.” Michael Mauboussin không bao giờ quên hỏi ứng viên ít nhất một câu hỏi về tình huống thực tế mô tả cho kỹ năng mà ông tìm kiếm.

Phân công mỗi người phỏng vấn 1 kỹ năng

Thay vì 1 người hỏi ứng viên về một loạt kỹ năng khác nhau dễ gây nhầm lẫn, hãy phân công từng người có chuyên môn tương ứng để đặt câu hỏi cho ứng viên về kỹ năng đó. Mức độ đánh giá ứng viên sẽ chính xác hơn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin