Trong văn bản gửi các đơn vị chức năng mới đây, công ty Luật T&" /> Trong văn bản gửi các đơn vị chức năng mới đây, công ty Luật T&" /> Trong văn bản gửi các đơn vị chức năng mới đây, công ty Luật T&" />
Trang:

Doanh nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc tố Mumuso cạnh tranh không lành mạnh

Thứ năm, 27/02/2020 | 21:07
Thứ năm, 28/07/2018 | 10:35

Doanh nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc tố Mumuso cạnh tranh không lành mạnh

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong văn bản gửi c&aacute;c đơn vị chức năng mới đ&acirc;y, c&ocirc;ng ty Luật T&amp;G cho biết c&aacute;c h&atilde;ng mỹ phẩm m&agrave; doanh nghiệp n&agrave;y được uỷ quyền ph&aacute;p l&yacute; đều l&agrave; những c&ocirc;ng ty mỹ phẩm h&agrave;ng đầu kh&ocirc;ng chỉ tại H&agrave;n Quốc m&agrave; c&ograve;n tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Thời gian qua, ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t hiện rằng Mumuso đang nhập khẩu, quảng &aacute;o cung cấp, t&agrave;ng trữ v&agrave; trưng b&agrave;y sản phẩm mỹ phẩm với kiểu d&aacute;ng thiết kế tương tự g&acirc;y nhầm lẫn với kiểu d&aacute;ng thiết kế bao b&igrave; của c&aacute;c c&ocirc;ng ty m&agrave; T&amp;G được uỷ quyền ph&aacute;p l&yacute;. Việc Mumuso kinh doanh c&aacute;c sản phẩm n&agrave;y đ&atilde; g&acirc;y ra sự nhầm lẫn cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng về mối quan hệ giữa c&aacute;c h&atilde;ng mỹ phẩm kể tr&ecirc;n với Mumuso, nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của c&aacute;c sản phẩm của Mumuso&rdquo;, C&ocirc;ng ty Luật T&amp;G cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Người ti&ecirc;u d&ugrave;ng mua sản phẩm sẽ bị nhầm lẫn v&igrave; tin rằng c&aacute;c h&atilde;ng ủng hộ, bảo trợ hoặc cho ph&eacute;p Mumuso sử dụng c&aacute;c kiểu d&aacute;ng thiết kế n&agrave;y. V&igrave; vậy, h&agrave;nh vi của Mumuso sẽ cấu th&agrave;nh h&agrave;nh vi cạnh tranh kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh theo quy định tại Điều 130.1 của Luật Sở hữu tr&iacute; tuệ v&agrave; Điều 39.1 v&agrave; Điều 40.1 của Luật Cạnh tranh cũng như vi phạm Điều 10 Luật Bảo vệ Người ti&ecirc;u d&ugrave;ng&rdquo;, C&ocirc;ng ty n&agrave;y khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="mumuso cạnh tranh không lành mạnh" src="/Content/editorimages/images/mumuso-canh-tranh-khong-lanh-manh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Từ những lập luật ở tr&ecirc;n ph&iacute;a T&amp;G đề nghị xem x&eacute;t v&agrave; xử phạt đối với c&aacute;c h&agrave;nh vi sử dụng chỉ dẫn g&acirc;y nhầm lẫn của Mumuso theo quy định của ph&aacute;p luật.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, theo kết luận kiểm tra tại Mumuso được Bộ C&ocirc;ng Thương c&ocirc;ng bố c&aacute;ch đ&acirc;y v&agrave;i ng&agrave;y, doanh nghiệp n&agrave;y bị ph&aacute;t hiện nhiều h&agrave;nh vi vi phạm nghi&ecirc;m trọng trong kinh doanh tại Việt Nam. Quảng c&aacute;o đ&iacute;nh k&egrave;m chữ &quot;Korea (H&agrave;n Quốc)&quot; song 99,3% h&agrave;ng của Mumuso nhập từ Trung Quốc; 0,7% c&ograve;n lại mua từ c&aacute;c đơn vị sản xuất trong nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chia sẻ với b&aacute;o giới, đại diện Cục Cạnh tranh v&agrave; Bảo vệ người ti&ecirc;u d&ugrave;ng (Bộ C&ocirc;ng Thương) cho biết, với c&aacute;c sai phạm của C&ocirc;ng ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso vừa được kết luận, c&ocirc;ng ty n&agrave;y sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 185/2013 về xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong hoạt động thương mại, sản xuất bu&ocirc;n b&aacute;n h&agrave;ng giả, h&agrave;ng cấm v&agrave; bảo vệ quyền lợi người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Cục Quản l&yacute; thị trường chịu tr&aacute;ch nhiệm xem x&eacute;t, c&ocirc;ng bố c&aacute;c mức xử phạt vi phạm của Mumuso.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ri&ecirc;ng những vi phạm về quản l&yacute; cạnh tranh, theo đại diện Cục Cạnh tranh, Mumuso Việt Nam sẽ bị xử l&yacute; theo quy định với h&agrave;nh vi quảng c&aacute;o g&acirc;y nhầm lẫn về nơi sản xuất h&agrave;ng h&oacute;a nhằm cạnh tranh kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, theo Nghị định 71/2014, Mumuso c&oacute; thể bị xử phạt 80-140 triệu đồng với h&agrave;nh vi quảng c&aacute;o th&ocirc;ng tin gian dối, g&acirc;y nhầm lẫn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng về xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a, nơi sản xuất&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng c&oacute; thể bị &aacute;p dụng một hoặc một số h&igrave;nh thức xử phạt bổ sung v&agrave; biện ph&aacute;p khắc phục hậu quả như buộc cải ch&iacute;nh c&ocirc;ng khai, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện h&agrave;nh vi vi phạm, gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc quảng c&aacute;o gian dối n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo kết luận của Bộ C&ocirc;ng Thương, Mumuso d&ugrave;ng nội dung quảng c&aacute;o c&ocirc;ng khai tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng như &ldquo;gi&aacute; chỉ từ 22.000&quot;, chữ KOREA (H&agrave;n Quốc) tr&ecirc;n c&aacute;c t&uacute;i đựng sản phẩm l&agrave; kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, c&oacute; thể khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng hiểu rằng cửa h&agrave;ng, người sản xuất, nơi sản xuất, xuất xứ, sản phẩm li&ecirc;n quan đến H&agrave;n Quốc. Thực tế, tại H&agrave;n Quốc kh&ocirc;ng c&oacute; chuỗi cửa h&agrave;ng thương hiệu Mumuso.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Doanh nghiệp n&agrave;y cũng vi phạm quy định về ghi nh&atilde;n h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; c&oacute; dấu hiệu vi phạm ph&aacute;p luật về c&ocirc;ng bố sản phẩm, thương mại điện tử. Qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm tra cho thấy, c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng cung cấp ch&iacute;nh x&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến tr&aacute;ch nhiệm th&ocirc;ng b&aacute;o website đến Bộ C&ocirc;ng Thương.</span></span></p>

- Hàng hóa bị tẩy chay, con gái ông Trump đóng cửa hãng thời trang / Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Trong văn bản gửi các đơn vị chức năng mới đây, công ty Luật T&G cho biết các hãng mỹ phẩm mà doanh nghiệp này được uỷ quyền pháp lý đều là những công ty mỹ phẩm hàng đầu không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

“Thời gian qua, chúng tôi phát hiện rằng Mumuso đang nhập khẩu, quảng áo cung cấp, tàng trữ và trưng bày sản phẩm mỹ phẩm với kiểu dáng thiết kế tương tự gây nhầm lẫn với kiểu dáng thiết kế bao bì của các công ty mà T&G được uỷ quyền pháp lý. Việc Mumuso kinh doanh các sản phẩm này đã gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng về mối quan hệ giữa các hãng mỹ phẩm kể trên với Mumuso, nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của các sản phẩm của Mumuso”, Công ty Luật T&G cho biết.

“Người tiêu dùng mua sản phẩm sẽ bị nhầm lẫn vì tin rằng các hãng ủng hộ, bảo trợ hoặc cho phép Mumuso sử dụng các kiểu dáng thiết kế này. Vì vậy, hành vi của Mumuso sẽ cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại Điều 130.1 của Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 39.1 và Điều 40.1 của Luật Cạnh tranh cũng như vi phạm Điều 10 Luật Bảo vệ Người tiêu dùng”, Công ty này khẳng định.

mumuso cạnh tranh không lành mạnh

Từ những lập luật ở trên phía T&G đề nghị xem xét và xử phạt đối với các hành vi sử dụng chỉ dẫn gây nhầm lẫn của Mumuso theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo kết luận kiểm tra tại Mumuso được Bộ Công Thương công bố cách đây vài ngày, doanh nghiệp này bị phát hiện nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng trong kinh doanh tại Việt Nam. Quảng cáo đính kèm chữ "Korea (Hàn Quốc)" song 99,3% hàng của Mumuso nhập từ Trung Quốc; 0,7% còn lại mua từ các đơn vị sản xuất trong nước.

Chia sẻ với báo giới, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, với các sai phạm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso vừa được kết luận, công ty này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 185/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cục Quản lý thị trường chịu trách nhiệm xem xét, công bố các mức xử phạt vi phạm của Mumuso.

Riêng những vi phạm về quản lý cạnh tranh, theo đại diện Cục Cạnh tranh, Mumuso Việt Nam sẽ bị xử lý theo quy định với hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn về nơi sản xuất hàng hóa nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

Cụ thể, theo Nghị định 71/2014, Mumuso có thể bị xử phạt 80-140 triệu đồng với hành vi quảng cáo thông tin gian dối, gây nhầm lẫn cho khách hàng về xuất xứ hàng hóa, nơi sản xuất…

Ngoài ra, công ty này cũng có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như buộc cải chính công khai, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc quảng cáo gian dối này.

Theo kết luận của Bộ Công Thương, Mumuso dùng nội dung quảng cáo công khai tại các cửa hàng như “giá chỉ từ 22.000", chữ KOREA (Hàn Quốc) trên các túi đựng sản phẩm là không chính xác, có thể khiến khách hàng hiểu rằng cửa hàng, người sản xuất, nơi sản xuất, xuất xứ, sản phẩm liên quan đến Hàn Quốc. Thực tế, tại Hàn Quốc không có chuỗi cửa hàng thương hiệu Mumuso.

Doanh nghiệp này cũng vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về công bố sản phẩm, thương mại điện tử. Quá trình kiểm tra cho thấy, công ty không cung cấp chính xác thông tin liên quan đến trách nhiệm thông báo website đến Bộ Công Thương.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin