Đối tượng khởi nghiệp

Đối tượng khởi nghiệp

Đối tượng khởi nghiệp

Trang:

Đối tượng khởi nghiệp và lĩnh vực khởi nghiệp - câu trả lời ở đâu ?

Chủ nhật, 29/03/2020 | 17:01
Chủ nhật, 05/06/2018 | 13:48

Đối tượng khởi nghiệp và lĩnh vực khởi nghiệp - câu trả lời ở đâu ?

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đối tượng khởi nghiệp</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hầu như bất cứ người trưởng th&agrave;nh n&agrave;o cũng c&oacute; thể khởi nghiệp nếu muốn, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt gi&agrave; hay trẻ, nam hay nữ, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt trong hay ngo&agrave;i nước, th&agrave;nh thị hay n&ocirc;ng th&ocirc;n miễn sao bạn c&oacute; một &yacute; tưởng kinh doanh hay c&oacute; thể thực hiện được, c&oacute; thể đem lại lợi &iacute;ch cho bản th&acirc;n m&igrave;nh v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội. Tuy nhi&ecirc;n hiện nay những &yacute; tưởng khởi nghiệp được h&igrave;nh th&agrave;nh chủ yếu bởi c&aacute;c bạn trẻ đam m&ecirc; l&agrave;m gi&agrave;u v&agrave; s&aacute;ng tạo, nhất l&agrave; những bạn sinh vi&ecirc;n đang đi học hoặc vừa ra trường. Những con người trẻ tuổi n&agrave;y tr&agrave;n đầy nhiệt huyết, họ cũng c&oacute; đủ sự nhanh nhạy, khả năng nắm bắt những kiến thức v&agrave; c&ocirc;ng nghệ mới, c&oacute; l&ograve;ng can đảm v&agrave; kh&aacute;t khao khẳng định bản th&acirc;n hơn những vị tiền bối đi trước mặc d&ugrave; những người đi trước lại c&oacute; nhiều lợi thế về kinh nghiệm hơn. V&igrave; thế nếu bạn c&ograve;n trẻ v&agrave; chưa c&oacute; g&igrave; trong tay, đừng lo sợ g&igrave; cả, h&atilde;y cứ thử nghiệm v&agrave; thất bại.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c lĩnh vực c&oacute; thể chọ để bắt đầu khởi nghiệp</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. M&ocirc;i giới việc l&agrave;m</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh dịch vụ c&oacute; xu hướng ph&aacute;t triển ổn định trong những năm gần đ&acirc;y. M&ocirc;i giới việc l&agrave;m l&agrave; dịch vụ li&ecirc;n kết giữa những nh&agrave; tuyển dụng với những người đang c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc l&agrave;m.&nbsp;&nbsp;Nh&agrave; m&ocirc;i giới sẽ tiếp nh&acirc;n th&ocirc;ng tin của hai b&ecirc;n tổng hợp v&agrave; giới thiệu cho những người ph&ugrave; hợp, đồng thời thu một mức ph&iacute; ph&ugrave; hợp với c&ocirc;ng việc, y&ecirc;u cầu v&agrave; độ kh&oacute; của tuyển dụng.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Cho thu&ecirc; trang phục</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cho thu&ecirc; trang phục l&agrave; loại h&igrave;nh dịch vụ kh&aacute; ph&aacute;t triển hiện nay nhưng đ&ograve;i hỏi bạn phải bỏ ra một số vốn kh&aacute; lớn v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh thu hồi vốn diễn ra nhanh hay chậm t&ugrave;y v&agrave;o quy m&ocirc; cũng như năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Ng&agrave;nh dịch vụ n&agrave;y thường cung cấp c&aacute;c loại trang phục dạ hội, &aacute;o d&agrave;i hay trang phục cho những event sự kiện của c&aacute;c doanh nghiệp kh&aacute;c hoặc cho thu&ecirc; quần &aacute;o c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="thue trang phuc" src="/Content/editorimages/images/cosplay22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Trang phục cosplay</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Kinh doanh thức&nbsp;ăn nhanh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuộc sống vội v&atilde;, x&ocirc; bồ với biết bao nhi&ecirc;u c&ocirc;ng việc sẽ khiến cho con người ng&agrave;y c&agrave;ng kh&oacute; về nh&agrave; chuẩn bị một bữa ăn ngon cho bản th&acirc;n m&igrave;nh v&agrave; cho gia đ&igrave;nh. V&igrave; thế dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh l&agrave; một trong những lĩnh vực c&oacute; nhiều tiềm năng cho những bạn trẻ muốn khởi nghiệp về ng&agrave;nh dịch vụ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thức ăn nhanh" src="/Content/editorimages/images/thuc-an22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Thức ăn nhanh</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Dịch vụ thẩm mỹ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện nay điều kiện, mức sống của người d&acirc;n tăng cao dẫn đến nhu cầu l&agrave;m đẹp của chị em phụ nữ ng&agrave;y c&agrave;ng lớn, đ&acirc;y l&agrave; một thuận lợi cho những ai muốn bắt đầu sự nghiệp của m&igrave;nh trong lĩnh vực chăm s&oacute;c sức khỏe, sắc đẹp.&nbsp;Điều n&agrave;y đ&ograve;i hỏi bạn phải c&oacute; tay nghề giỏi nếu muốn cạnh tranh với c&aacute;c trung t&acirc;m thẩm mỹ lớn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5. B&aacute;n h&agrave;ng online</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&aacute;n h&agrave;ng online l&agrave; một lĩnh vực kh&ocirc;ng mới với mọi người. Ng&agrave;nh nghề n&agrave;y đặc biệt th&iacute;ch hợp với phụ nữ, l&agrave;m được mọi l&uacute;c mọi nơi ngay cả l&uacute;c đang đi l&agrave;m đẹp hay chăm con ở nh&agrave;. C&ocirc;ng việc n&agrave;y c&ograve;n ph&ugrave; hợp cho những người &iacute;t vốn kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện mở shop b&aacute;n offline hay những doanh nghiệp muốn mở rộng quy m&ocirc; của m&ocirc; để sản phẩm của m&igrave;nh được tiếp x&uacute;c với nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng hơn, được nhiều người biết đến hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>6. Trung t&acirc;m ngoại ngữ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&ocirc;n ngữ l&agrave; cầu nối duy nhất giữa doanh nghiệp trong nước v&agrave; doanh nghiệp nước ngo&agrave;i. Hơn nữa, ngoại ngữ hiện n&agrave;y l&agrave; điều kiện bắt buộc cho những bạn sinh vi&ecirc;n muốn ra trường với tấm bằng tốt, c&oacute; được một CV đẹp v&agrave; một c&ocirc;ng việc ổn định lương cao. V&igrave; thế c&aacute;c dịch vụ li&ecirc;n quan đến đ&agrave;o tạo ngoại ngữ đang l&agrave; một ng&agrave;nh &ldquo;hot&rdquo; c&oacute; thị trường rất rộng lớn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>H&atilde;y mạnh dạn&nbsp;khởi nghiệp v&agrave; lựa chon lĩnh vực khởi nghiệp ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n, niềm đam m&ecirc; của m&igrave;nh !</strong></span></span></p>

- Khởi nghiệp là gì - bạn đã từng nghĩ mình sẽ khởi nghiệp chưa ? / 5 lời khuyên bổ ích đối với sinh viên ra trường muốn tìm việc

Đối tượng khởi nghiệp

Hầu như bất cứ người trưởng thành nào cũng có thể khởi nghiệp nếu muốn, không phân biệt già hay trẻ, nam hay nữ, không phân biệt trong hay ngoài nước, thành thị hay nông thôn miễn sao bạn có một ý tưởng kinh doanh hay có thể thực hiện được, có thể đem lại lợi ích cho bản thân mình và toàn xã hội. Tuy nhiên hiện nay những ý tưởng khởi nghiệp được hình thành chủ yếu bởi các bạn trẻ đam mê làm giàu và sáng tạo, nhất là những bạn sinh viên đang đi học hoặc vừa ra trường. Những con người trẻ tuổi này tràn đầy nhiệt huyết, họ cũng có đủ sự nhanh nhạy, khả năng nắm bắt những kiến thức và công nghệ mới, có lòng can đảm và khát khao khẳng định bản thân hơn những vị tiền bối đi trước mặc dù những người đi trước lại có nhiều lợi thế về kinh nghiệm hơn. Vì thế nếu bạn còn trẻ và chưa có gì trong tay, đừng lo sợ gì cả, hãy cứ thử nghiệm và thất bại. 

Các lĩnh vực có thể chọ để bắt đầu khởi nghiệp

1. Môi giới việc làm

Đây là mô hình dịch vụ có xu hướng phát triển ổn định trong những năm gần đây. Môi giới việc làm là dịch vụ liên kết giữa những nhà tuyển dụng với những người đang có nhu cầu tìm việc làm.  Nhà môi giới sẽ tiếp nhân thông tin của hai bên tổng hợp và giới thiệu cho những người phù hợp, đồng thời thu một mức phí phù hợp với công việc, yêu cầu và độ khó của tuyển dụng.

2. Cho thuê trang phục

Cho thuê trang phục là loại hình dịch vụ khá phát triển hiện nay nhưng đòi hỏi bạn phải bỏ ra một số vốn khá lớn và quá trình thu hồi vốn diễn ra nhanh hay chậm tùy vào quy mô cũng như năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Ngành dịch vụ này thường cung cấp các loại trang phục dạ hội, áo dài hay trang phục cho những event sự kiện của các doanh nghiệp khác hoặc cho thuê quần áo cô dâu chú rể.

thue trang phuc

Trang phục cosplay

3. Kinh doanh thức ăn nhanh

Cuộc sống vội vã, xô bồ với biết bao nhiêu công việc sẽ khiến cho con người ngày càng khó về nhà chuẩn bị một bữa ăn ngon cho bản thân mình và cho gia đình. Vì thế dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng cho những bạn trẻ muốn khởi nghiệp về ngành dịch vụ.

Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh

4. Dịch vụ thẩm mỹ

Hiện nay điều kiện, mức sống của người dân tăng cao dẫn đến nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày càng lớn, đây là một thuận lợi cho những ai muốn bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Điều này đòi hỏi bạn phải có tay nghề giỏi nếu muốn cạnh tranh với các trung tâm thẩm mỹ lớn.

5. Bán hàng online

Bán hàng online là một lĩnh vực không mới với mọi người. Ngành nghề này đặc biệt thích hợp với phụ nữ, làm được mọi lúc mọi nơi ngay cả lúc đang đi làm đẹp hay chăm con ở nhà. Công việc này còn phù hợp cho những người ít vốn không có điều kiện mở shop bán offline hay những doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô của mô để sản phẩm của mình được tiếp xúc với nhiều khách hàng hơn, được nhiều người biết đến hơn.

6. Trung tâm ngoại ngữ

Ngôn ngữ là cầu nối duy nhất giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Hơn nữa, ngoại ngữ hiện này là điều kiện bắt buộc cho những bạn sinh viên muốn ra trường với tấm bằng tốt, có được một CV đẹp và một công việc ổn định lương cao. Vì thế các dịch vụ liên quan đến đào tạo ngoại ngữ đang là một ngành “hot” có thị trường rất rộng lớn.

Hãy mạnh dạn khởi nghiệp và lựa chon lĩnh vực khởi nghiệp phù hợp với bản thân, niềm đam mê của mình !


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)