Khởi nghiệp tức là bạn đã ấp ủ một công việc kinh doanh riê" /> Khởi nghiệp tức là bạn đã ấp ủ một công việc kinh doanh riê" /> Khởi nghiệp tức là bạn đã ấp ủ một công việc kinh doanh riê" />
Trang:

Khởi nghiệp là gì - bạn đã từng nghĩ mình sẽ khởi nghiệp chưa ?

Thứ ba, 26/05/2020 | 19:49
Thứ ba, 05/06/2018 | 13:41

Khởi nghiệp là gì - bạn đã từng nghĩ mình sẽ khởi nghiệp chưa ?

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khởi nghiệp tức l&agrave; bạn đ&atilde; ấp ủ một c&ocirc;ng việc kinh doanh ri&ecirc;ng, thường th&igrave; bạn sẽ th&agrave;nh lập một doanh nghiệp m&agrave; tại đ&oacute; bạn l&agrave; người quản l&yacute;, l&agrave; người s&aacute;ng lập hoặc đồng s&aacute;ng lập. Việc cung cấp những sản phẩm mới, dịch vụ mới hay thậm ch&iacute; kinh doanh những mặt h&agrave;ng đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n thị trường nhưng theo &yacute; tưởng c&oacute; ri&ecirc;ng m&igrave;nh... đều được gọi l&agrave; khởi nghiệp.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Qua đ&oacute; bạn c&oacute; thể thu&ecirc; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n về l&agrave;m việc cho bạn v&agrave; bạn l&agrave; người quản l&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp của m&igrave;nh. Khởi nghiệp mang lại rất nhiều gi&aacute; trị cho bản th&acirc;n cũng như nhiều lợi &iacute;ch cho x&atilde; hội, cho người lao động. Khởi nghiệp c&oacute; thể l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh tạo ra một lĩnh vực hoạt động mới cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với c&aacute; nh&acirc;n theo đuổi việc khởi nghiệp, hoạt động n&agrave;y gi&uacute;p họ&nbsp;được tự do trong c&ocirc;ng việc, v&agrave; nếu c&ocirc;ng ty của họ ph&aacute;t triển tốt th&igrave; nguồn thu nhập của họ c&oacute; thể cao gấp nhiều lần so với thu nhập do đi l&agrave;m thu&ecirc; mang lại. tạo ra c&ocirc;ng việc, thu nhập cho ch&iacute;nh m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng phải bắt đầu từ việc đi l&agrave;m thu&ecirc;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="khoi nghiep" src="/Content/editorimages/images/tam-nhin22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Khởi nghiệp bay cao, bay xa</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với x&atilde; hội v&agrave; nền kinh tế th&igrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty khởi nghiệp tạo ra th&ecirc;m nhiều c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m. Điều n&agrave;y gi&uacute;p đất nước giải quyết t&igrave;nh trạng thất nghiệp, tạo ra nguồn thu nhập cho người lao động nu&ocirc;i sống bản th&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bằng việc tạo ra lượng lớn c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m cho người lao động, giữ tỉ lệ thất nghiệp của nền kinh tế ở mức an to&agrave;n, khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng gi&aacute;n tiếp g&oacute;p phần ổn định x&atilde; hội, giảm thiểu c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội do thất nghiệp g&acirc;y ra như trộm cắp, b&agrave;i bạc, đua xe, ma t&uacute;y... Khởi nghiệp cũng g&oacute;p phần giảm &aacute;p lực l&ecirc;n nền kinh tế, trợ cấp x&atilde; hội, đưa đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn đ&atilde; c&oacute; dự định n&agrave;o cho tương lai chưa, bạn c&oacute; nghĩ m&igrave;nh sẽ theo duổi đam m&ecirc; v&agrave; khởi nghiệp với đam m&ecirc; đ&oacute; kh&ocirc;ng !</strong></span></span></p>

- 5 lời khuyên bổ ích đối với sinh viên ra trường muốn tìm việc / Ra trường và làm trái nghề bạn nghĩ thế nào về điều này

Khởi nghiệp tức là bạn đã ấp ủ một công việc kinh doanh riêng, thường thì bạn sẽ thành lập một doanh nghiệp mà tại đó bạn là người quản lý, là người sáng lập hoặc đồng sáng lập. Việc cung cấp những sản phẩm mới, dịch vụ mới hay thậm chí kinh doanh những mặt hàng đã có mặt trên thị trường nhưng theo ý tưởng có riêng mình... đều được gọi là khởi nghiệp.

Qua đó bạn có thể thuê các nhân viên về làm việc cho bạn và bạn là người quản lý công ty, doanh nghiệp của mình. Khởi nghiệp mang lại rất nhiều giá trị cho bản thân cũng như nhiều lợi ích cho xã hội, cho người lao động. Khởi nghiệp có thể là quá trình tạo ra một lĩnh vực hoạt động mới cho riêng mình. 

Đối với cá nhân theo đuổi việc khởi nghiệp, hoạt động này giúp họ được tự do trong công việc, và nếu công ty của họ phát triển tốt thì nguồn thu nhập của họ có thể cao gấp nhiều lần so với thu nhập do đi làm thuê mang lại. tạo ra công việc, thu nhập cho chính mình mà không phải bắt đầu từ việc đi làm thuê.

khoi nghiep

Khởi nghiệp bay cao, bay xa

Đối với xã hội và nền kinh tế thì các công ty khởi nghiệp tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm. Điều này giúp đất nước giải quyết tình trạng thất nghiệp, tạo ra nguồn thu nhập cho người lao động nuôi sống bản thân và gia đình.

Bằng việc tạo ra lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, giữ tỉ lệ thất nghiệp của nền kinh tế ở mức an toàn, khởi nghiệp thành công gián tiếp góp phần ổn định xã hội, giảm thiểu các tệ nạn xã hội do thất nghiệp gây ra như trộm cắp, bài bạc, đua xe, ma túy... Khởi nghiệp cũng góp phần giảm áp lực lên nền kinh tế, trợ cấp xã hội, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Bạn đã có dự định nào cho tương lai chưa, bạn có nghĩ mình sẽ theo duổi đam mê và khởi nghiệp với đam mê đó không !


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin