Tìm kiếm việc làm không phải là chuyện đơn giản, nhất l&ag" /> Tìm kiếm việc làm không phải là chuyện đơn giản, nhất l&ag" /> Tìm kiếm việc làm không phải là chuyện đơn giản, nhất l&ag" />
Trang:

Định hướng công việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:58
Thứ ba, 05/06/2018 | 10:57

Định hướng công việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&igrave;m kiếm việc l&agrave;m kh&ocirc;ng phải l&agrave; chuyện đơn giản, nhất l&agrave; khi bạn lựa chọn c&ocirc;ng việc đầu ti&ecirc;n của m&igrave;nh. H&atilde;y c&ugrave;ng&nbsp;<a href="http://danhbavieclam.vn">http://danhbavieclam.vn</a> trả lời những c&acirc;u hỏi sau đ&acirc;y để t&igrave;m thấy hướng đi cho m&igrave;nh nh&eacute;.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn muốn l&agrave;m việc g&igrave;?</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kế hoạch h&agrave;nh động: Nếu bạn chưa biết m&igrave;nh muốn l&agrave;m g&igrave;, c&oacute; thể l&agrave;m một b&agrave;i kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; nghề nghiệp, sử dụng cuộc phỏng vấn th&ocirc;ng tin để gi&uacute;p bạn tập trung v&agrave; n&oacute;i chuyện về những mối quan t&acirc;m cụ thể của bạn với một cố vấn nghề nghiệp. Hầu hết c&aacute;c trường đại học, cao đẳng đều c&oacute; trung t&acirc;m nghề nghiệp để phục vụ mục đ&iacute;ch n&agrave;y.</span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn c&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m việc?</strong></span></span></h4> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng thường t&igrave;m bằng chứng cho thấy bạn đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực họ tuyển th&ocirc;ng qua thực tập, hợp t&aacute;c, b&aacute;n thời gian, việc l&agrave;m to&agrave;n thời gian, temping, hoặc thậm ch&iacute; t&igrave;nh nguyện.</span></span></h4> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, h&atilde;y nhớ rằng bạn c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c kỹ năng đ&atilde; c&oacute; ở vị tr&iacute; m&agrave; bạn đang t&igrave;m kiếm. H&atilde;y suy nghĩ về tất cả c&aacute;c dự &aacute;n nh&oacute;m (l&agrave;m việc theo nh&oacute;m) v&agrave; thuyết tr&igrave;nh (giao tiếp bằng miệng) bạn đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh. Đ&oacute; l&agrave; tất cả c&aacute;c kỹ năng chuyển tiếp quan trọng.</span></span></h4> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn c&oacute; một bản l&yacute; lịch vững chắc?</strong></span></span></h4> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&oacute; thể l&agrave; ứng vi&ecirc;n tốt nhất tr&ecirc;n thế giới cho vị tr&iacute; đang tuyển dụng. Nhưng nếu bạn kh&ocirc;ng tiếp thị cho bản th&acirc;n m&igrave;nh một c&aacute;ch hiệu quả trong bản l&yacute; lịch v&agrave; thư giới thiệu, th&igrave; kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể biết được.</span></span></h4> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kế hoạch h&agrave;nh động: Trước hết, khi bạn đăng k&yacute; l&agrave;m việc, bạn cần điều chỉnh hồ sơ của m&igrave;nh cho từng m&ocirc; tả c&ocirc;ng việc bao gồm c&aacute;c từ kho&aacute; c&oacute; li&ecirc;n quan. V&iacute; dụ: nếu bạn theo đuổi c&ocirc;ng việc l&agrave; một bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n s&aacute;ch, h&atilde;y chắc chắn sử dụng những từ như &ldquo;nh&agrave; văn&rdquo; v&agrave; &ldquo;chỉnh sửa&rdquo; c&oacute; thể xuất hiện trong m&ocirc; tả c&ocirc;ng việc.</span></span></h4> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng cũng nhớ rằng, sử dụng con số để định lượng th&agrave;nh t&iacute;ch của bạn c&agrave;ng nhiều c&agrave;ng tốt. Đối với tất cả hồ sơ của bạn, h&atilde;y chắc chắn l&agrave; bạn đ&atilde; l&agrave;m nổi bật kỳ thực tập trước đ&acirc;y v&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n học c&oacute; li&ecirc;n quan.</span></span></h4> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi sơ yếu l&yacute; lịch của bạn đ&atilde; sẵn s&agrave;ng, h&atilde;y tạo hồ sơ trực tuyến để nh&agrave; quản l&yacute; t&igrave;m ra bạn v&agrave; để bạn c&oacute; thể đăng k&yacute; l&agrave;m việc chỉ bằng một c&uacute; nhấp chuột.</span></span></h4> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="sinh viên chen chân xin việc" src="/Content/editorimages/images/xv22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Sinh vi&ecirc;n nộp hồ sơ ứng tuyển c&ocirc;ng việc</em></span></span></p> <h4><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn c&oacute; biết ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp bạn đang t&igrave;m kiếm?</strong></span></span></h4> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y tưởng tượng đi v&agrave;o một cuộc phỏng vấn v&agrave; n&oacute;i, &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u lĩnh vực n&agrave;y v&agrave; biết rất nhiều về n&oacute; &ndash; đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao t&ocirc;i muốn tự m&igrave;nh tham gia v&agrave;o n&oacute;&rdquo;. Người phỏng vấn trả lời rằng &ldquo;Th&uacute; vị. N&oacute;i với t&ocirc;i những g&igrave; bạn biết. &rdquo; Nếu bạn l&uacute;ng t&uacute;ng ở thời điểm đ&oacute; th&igrave; bạn đang gặp rắc rối.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kế hoạch h&agrave;nh động: Bạn phải c&oacute; kinh nghiệm trong ng&agrave;nh m&agrave; bạn đang theo đuổi. Một khi bạn đ&atilde; chọn lĩnh vực n&agrave;o, h&atilde;y nghi&ecirc;n cứu kỹ để c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng tiềm năng biết l&agrave; bạn hiểu n&oacute;. Bạn c&oacute; thể thăm c&aacute;c trang web của ng&agrave;nh, tham gia v&agrave;o c&aacute;c tổ chức nghề nghiệp, dự c&aacute;c hội nghị v&agrave; hội thảo.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hy vọng cung&nbsp;c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n những th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch để chuẩn bị h&agrave;nh trang chinh phục nh&agrave; tuyển dụng.</span></span></p>

- Cần tránh thói quen này, vì chúng có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp của bạn / Top những kỹ năng hàng đầu dành cho lãnh đạo trong mọi lĩnh vực

Tìm kiếm việc làm không phải là chuyện đơn giản, nhất là khi bạn lựa chọn công việc đầu tiên của mình. Hãy cùng http://danhbavieclam.vn trả lời những câu hỏi sau đây để tìm thấy hướng đi cho mình nhé.

Bạn muốn làm việc gì?

Kế hoạch hành động: Nếu bạn chưa biết mình muốn làm gì, có thể làm một bài kiểm tra đánh giá nghề nghiệp, sử dụng cuộc phỏng vấn thông tin để giúp bạn tập trung và nói chuyện về những mối quan tâm cụ thể của bạn với một cố vấn nghề nghiệp. Hầu hết các trường đại học, cao đẳng đều có trung tâm nghề nghiệp để phục vụ mục đích này.

Bạn có kinh nghiệm làm việc?

Các nhà tuyển dụng thường tìm bằng chứng cho thấy bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực họ tuyển thông qua thực tập, hợp tác, bán thời gian, việc làm toàn thời gian, temping, hoặc thậm chí tình nguyện.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn có thể sử dụng các kỹ năng đã có ở vị trí mà bạn đang tìm kiếm. Hãy suy nghĩ về tất cả các dự án nhóm (làm việc theo nhóm) và thuyết trình (giao tiếp bằng miệng) bạn đã hoàn thành. Đó là tất cả các kỹ năng chuyển tiếp quan trọng.

Bạn có một bản lý lịch vững chắc?

Bạn có thể là ứng viên tốt nhất trên thế giới cho vị trí đang tuyển dụng. Nhưng nếu bạn không tiếp thị cho bản thân mình một cách hiệu quả trong bản lý lịch và thư giới thiệu, thì không ai có thể biết được.

Kế hoạch hành động: Trước hết, khi bạn đăng ký làm việc, bạn cần điều chỉnh hồ sơ của mình cho từng mô tả công việc bao gồm các từ khoá có liên quan. Ví dụ: nếu bạn theo đuổi công việc là một biên tập viên sách, hãy chắc chắn sử dụng những từ như “nhà văn” và “chỉnh sửa” có thể xuất hiện trong mô tả công việc.

Nhưng cũng nhớ rằng, sử dụng con số để định lượng thành tích của bạn càng nhiều càng tốt. Đối với tất cả hồ sơ của bạn, hãy chắc chắn là bạn đã làm nổi bật kỳ thực tập trước đây và các môn học có liên quan.

Sau khi sơ yếu lý lịch của bạn đã sẵn sàng, hãy tạo hồ sơ trực tuyến để nhà quản lý tìm ra bạn và để bạn có thể đăng ký làm việc chỉ bằng một cú nhấp chuột.

sinh viên chen chân xin việc

Sinh viên nộp hồ sơ ứng tuyển công việc

Bạn có biết ngành công nghiệp bạn đang tìm kiếm?

Hãy tưởng tượng đi vào một cuộc phỏng vấn và nói, “Tôi yêu lĩnh vực này và biết rất nhiều về nó – đó là lý do tại sao tôi muốn tự mình tham gia vào nó”. Người phỏng vấn trả lời rằng “Thú vị. Nói với tôi những gì bạn biết. ” Nếu bạn lúng túng ở thời điểm đó thì bạn đang gặp rắc rối.

Kế hoạch hành động: Bạn phải có kinh nghiệm trong ngành mà bạn đang theo đuổi. Một khi bạn đã chọn lĩnh vực nào, hãy nghiên cứu kỹ để các nhà tuyển dụng tiềm năng biết là bạn hiểu nó. Bạn có thể thăm các trang web của ngành, tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp, dự các hội nghị và hội thảo.

Hy vọng cung các bạn sinh viên những thông tin hữu ích để chuẩn bị hành trang chinh phục nhà tuyển dụng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin