Trong mỗi hộp bán hàng trên xe, hãng bỏ vào nhiều s" /> Trong mỗi hộp bán hàng trên xe, hãng bỏ vào nhiều s" /> Trong mỗi hộp bán hàng trên xe, hãng bỏ vào nhiều s" />
Trang:

Grab mở cửa hàng tiện lợi trên xe, tăng thêm thu nhập cho tài xế.

Thứ ba, 25/02/2020 | 18:40
Thứ ba, 05/06/2018 | 23:37

Grab mở cửa hàng tiện lợi trên xe, tăng thêm thu nhập cho tài xế.

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong mỗi hộp b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n xe, h&atilde;ng bỏ v&agrave;o nhiều sản phẩm như b&aacute;nh kẹo, d&acirc;y sạc&hellip;, được để trong khu vực ngồi của kh&aacute;ch. Dịch vụ n&agrave;y đ&atilde;&nbsp;c&oacute; mặt tr&ecirc;n to&agrave;n nước Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi đặt một chuyến xe qua ứng dụng điện thoại di động, việc thanh to&aacute;n của bạn đ&atilde; được thực hiện trực tuyến tr&ecirc;n t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng. Chi ph&iacute; cho l&aacute;i xe, tiền xăng xe, tiền cho sự tiện lợi v&igrave; gọi trực tuyến cấu th&agrave;nh n&ecirc;n mức gi&aacute; m&agrave; bạn phải trả.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&acirc;u hỏi đặt ra cho một c&ocirc;ng ty gọi xe l&agrave;: L&agrave;m thế n&agrave;o để kiếm được nhiều tiền hơn tr&ecirc;n mỗi chuyến xe m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt của họ?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&acirc;u trả lời từ Grab đ&oacute; l&agrave; lấp đầy nhu cầu ăn uống của những h&agrave;nh kh&aacute;ch đ&oacute;i bụng. Mới đ&acirc;y, Grab đ&atilde; quyết định hợp t&aacute;c với một startup của Mỹ l&agrave; Cargo để cấu th&agrave;nh n&ecirc;n Grab&amp;Go &ndash; một dịch vụ b&aacute;n lẻ ngay trong xe mới được ra mắt tại Singapore.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Grab bán tạp hóa trên xe" src="/Content/editorimages/images/t%e1%ba%a1p-h%c3%b3a-grab-car.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh lập năm 2016, Cargo l&agrave; startup đầu ti&ecirc;n tại Mỹ kinh doanh với h&igrave;nh thức b&aacute;n h&agrave;ng tự động tr&ecirc;n xe &ocirc;t&ocirc;.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi ngồi tr&ecirc;n xe, c&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch của Grab c&oacute; thể mua rất nhiều loại snack v&agrave; những h&agrave;ng h&oacute;a ti&ecirc;u d&ugrave;ng từ Cargo. Họ c&oacute; thể sử dụng điện thoại th&ocirc;ng minh để đặt h&agrave;ng từ menu trực tuyến của Cargo với chi ph&iacute; được cộng th&ecirc;m lu&ocirc;n v&agrave;o tiền xe.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&aacute;i xe sẽ đưa tận tay sản phẩm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sau khi họ chọn mua th&agrave;nh c&ocirc;ng khi xe đ&atilde; được &quot;dừng lại an to&agrave;n&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i những sản phẩm phải trả tiền, Grab&amp;Go sẽ hợp t&aacute;c với nhiều thương hiệu để cung cấp h&agrave;ng loạt sản phẩm d&ugrave;ng thử miễn ph&iacute; cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng. Những thứ n&agrave;y bao gồm cả thanh socola Nutty của Kellogg cũng như sản phẩm chăm s&oacute;c da từ Biore UV v&agrave; Novu cũng như sản phẩm chăm s&oacute;c t&oacute;c Lux Luminique.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mục ti&ecirc;u của việc n&agrave;y l&agrave; khuyến kh&iacute;ch kh&aacute;ch h&agrave;ng mua những mặt h&agrave;ng trả tiền trong những chuyến đi sau. Cargo n&oacute;i rằng khoảng 30% doanh thu của họ tới từ c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng ban đầu nhận được c&aacute;c sản phẩm miễn ph&iacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c l&aacute;i xe của Grab sẽ kiếm được tiền mỗi lần h&agrave;nh kh&aacute;ch sử dụng Grab&amp;Go &ndash; d&ugrave; l&agrave; sản phẩm miễn ph&iacute;. Trong th&ocirc;ng c&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; được ph&aacute;t đi, Grab t&iacute;nh to&aacute;n rằng thu nhập của c&aacute;c l&aacute;i xe sẽ tăng th&ecirc;m từ 56 &ndash; 187 USD mỗi th&aacute;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; thể thấy Grab đang t&igrave;m mọi c&aacute;ch để kiếm th&ecirc;m thu nhập cho c&aacute;c l&aacute;i xe. Dịch vụ b&aacute;n lẻ trong xe chỉ l&agrave; một trong những cơ hội đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một cỗ m&aacute;y kiếm tiền tiềm năng kh&aacute;c l&agrave; kh&ocirc;ng gian quảng c&aacute;o, cả b&ecirc;n trong v&agrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i xe &ocirc; t&ocirc;. V&iacute; dụ, Grab gần đ&acirc;y đ&atilde; hợp t&aacute;c với startup Singapore c&oacute; t&ecirc;n Display Science. Họ cung cấp m&agrave;n h&igrave;nh kỹ thuật số được c&agrave;i đặt ph&iacute;a sau ghế ngồi, cung cấp quảng c&aacute;o v&agrave; c&aacute;c nội dung kh&aacute;c cho h&agrave;nh kh&aacute;ch ngồi ghế sau.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">R&otilde; r&agrave;ng những cơ hội kiếm tiền như vậy c&oacute; thể gi&uacute;p c&aacute;c t&agrave;i xế c&oacute; th&ecirc;m thu nhập, giữ họ gắn b&oacute; với nghề. Hơn nữa, bản th&acirc;n Grab cũng c&oacute; th&ecirc;m doanh thu v&agrave; tăng lượng người d&ugrave;ng.</span></span></strong></p>

- Mẫu xế hộp chính hãng Chevrolet giá rẻ nhất thị trường Việt Nam. / Những người nắm giữ cổ phiếu Microsoft nhiều hơn cả CEO hay Chủ tịch

Trong mỗi hộp bán hàng trên xe, hãng bỏ vào nhiều sản phẩm như bánh kẹo, dây sạc…, được để trong khu vực ngồi của khách. Dịch vụ này đã có mặt trên toàn nước Mỹ.

Khi đặt một chuyến xe qua ứng dụng điện thoại di động, việc thanh toán của bạn đã được thực hiện trực tuyến trên tài khoản ngân hàng. Chi phí cho lái xe, tiền xăng xe, tiền cho sự tiện lợi vì gọi trực tuyến cấu thành nên mức giá mà bạn phải trả.

Câu hỏi đặt ra cho một công ty gọi xe là: Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn trên mỗi chuyến xe mà khách hàng đặt của họ?

Câu trả lời từ Grab đó là lấp đầy nhu cầu ăn uống của những hành khách đói bụng. Mới đây, Grab đã quyết định hợp tác với một startup của Mỹ là Cargo để cấu thành nên Grab&Go – một dịch vụ bán lẻ ngay trong xe mới được ra mắt tại Singapore.

Grab bán tạp hóa trên xe

Thành lập năm 2016, Cargo là startup đầu tiên tại Mỹ kinh doanh với hình thức bán hàng tự động trên xe ôtô.

Khi ngồi trên xe, các hành khách của Grab có thể mua rất nhiều loại snack và những hàng hóa tiêu dùng từ Cargo. Họ có thể sử dụng điện thoại thông minh để đặt hàng từ menu trực tuyến của Cargo với chi phí được cộng thêm luôn vào tiền xe.

Lái xe sẽ đưa tận tay sản phẩm cho khách hàng sau khi họ chọn mua thành công khi xe đã được "dừng lại an toàn".

Ngoài những sản phẩm phải trả tiền, Grab&Go sẽ hợp tác với nhiều thương hiệu để cung cấp hàng loạt sản phẩm dùng thử miễn phí cho các khách hàng. Những thứ này bao gồm cả thanh socola Nutty của Kellogg cũng như sản phẩm chăm sóc da từ Biore UV và Novu cũng như sản phẩm chăm sóc tóc Lux Luminique.

Mục tiêu của việc này là khuyến khích khách hàng mua những mặt hàng trả tiền trong những chuyến đi sau. Cargo nói rằng khoảng 30% doanh thu của họ tới từ các khách hàng ban đầu nhận được các sản phẩm miễn phí.

Các lái xe của Grab sẽ kiếm được tiền mỗi lần hành khách sử dụng Grab&Go – dù là sản phẩm miễn phí. Trong thông cáo báo chí được phát đi, Grab tính toán rằng thu nhập của các lái xe sẽ tăng thêm từ 56 – 187 USD mỗi tháng.

Có thể thấy Grab đang tìm mọi cách để kiếm thêm thu nhập cho các lái xe. Dịch vụ bán lẻ trong xe chỉ là một trong những cơ hội đó.

Một cỗ máy kiếm tiền tiềm năng khác là không gian quảng cáo, cả bên trong và bên ngoài xe ô tô. Ví dụ, Grab gần đây đã hợp tác với startup Singapore có tên Display Science. Họ cung cấp màn hình kỹ thuật số được cài đặt phía sau ghế ngồi, cung cấp quảng cáo và các nội dung khác cho hành khách ngồi ghế sau.

Rõ ràng những cơ hội kiếm tiền như vậy có thể giúp các tài xế có thêm thu nhập, giữ họ gắn bó với nghề. Hơn nữa, bản thân Grab cũng có thêm doanh thu và tăng lượng người dùng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin