luong cao khong can bang cap luong cao khong can bang cap luong cao khong can bang cap
Trang:

Lương cao mà không cần bằng cấp danh sách 5 nghề thú vị nhất

Thứ bảy, 04/04/2020 | 08:59
Thứ bảy, 20/07/2018 | 23:39

Lương cao mà không cần bằng cấp danh sách 5 nghề thú vị nhất

<p><strong>Kh&ocirc;ng cần bằng cấp với những việc th&uacute; vị</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="luong cao khong can bang cap" src="/Content/editorimages/images/luong%20cao%20khong%20can%20bang%20cap.jpg" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>C&ocirc;ng việc lương cao m&agrave; kh&ocirc;ng cần bằng cấp</em></p> <h4><strong>Quản l&yacute; trang mạng x&atilde; hội</strong></h4> <p>Mạng x&atilde; hội&nbsp;cũng trở th&agrave;nh k&ecirc;nh quảng c&aacute;o&nbsp;quan trọng của c&aacute;c doanh nghiệp, l&agrave; nơi thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh PR hay quảng c&aacute;o. Tốc độ ph&aacute;t triển mạnh mẽ của mạng x&atilde; hội như Google, Facebook,&hellip;th&igrave; c&aacute;c doanh nghiệp bắt đầu sử dụng mạng x&atilde; hội của m&igrave;nh để tạo v&agrave; duy tr&igrave; c&aacute;c mối quan hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng.</p> <p>Quản l&yacute; trang mạng x&atilde; hội<strong>&nbsp;</strong>l&agrave; c&ocirc;ng việc m&agrave; c&aacute;c bạn trẻ rất y&ecirc;u th&iacute;ch v&igrave; sự th&uacute; vị, trẻ trung m&agrave; n&oacute; mang lại. cơ hội việc l&agrave;m li&ecirc;n quan đến mạng x&atilde; hội như quản l&yacute; fanpage, chạy quảng c&aacute;o, content,&hellip;rất ch&uacute; &yacute;.</p> <h4><strong>Photographer&nbsp;</strong></h4> <p>Bạn chỉ cần 1 chiếc m&aacute;y ảnh tr&ecirc;n tay, bằng kinh nghiệm v&agrave; niềm đam m&ecirc; của m&igrave;nh, bạn sẽ dễ d&agrave;ng t&igrave;m thấy c&ocirc;ng việc m&agrave; m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch. C&oacute; lẽ bạn sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave;&nbsp;bất ngờ khi c&ocirc;ng việc chụp ảnh&nbsp;nằm trong số 5 c&ocirc;ng việc th&uacute; vị nhất m&agrave; kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu bằng cấp.</p> <p>Để trở th&agrave;nh một người chụp ảnh chuy&ecirc;n nghiệp, ngo&agrave;i niềm đam m&ecirc; v&agrave; kinh nghiệm, bạn cần phải c&oacute; năng kiếu thực sự để c&oacute; thể tạo ra những bức ảnh độc đ&aacute;o v&agrave; tuyệt vời nhất.</p> <h4><strong>Video editor</strong></h4> <p>Chưa c&oacute; bất kỳ một trường đại học&nbsp;tại nước ta&nbsp;&nbsp;đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản về video editor, hầu hết chỉ được dạy theo h&igrave;nh thức nghề hoặc l&agrave; những bạn&nbsp;c&oacute; đam m&ecirc; tự m&agrave;y m&ograve; tr&ecirc;n internet, s&aacute;ch b&aacute;o để tự học. Chỉ cần đam m&ecirc; v&agrave; tinh thần tự học th&igrave; bạn c&oacute; thể t&igrave;m việc nhanh hơn m&agrave; kh&ocirc;ng cần đến bằng cấp. Sự ph&aacute;t triển nhanh của ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp phim ảnh, k&eacute;o theo h&agrave;ng trăm ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c được sinh ra. Video editor cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; một ngoại lệ.</p> <h4><strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong></h4> <p>Mỗi ng&agrave;y bằng việc tiếp x&uacute;c h&agrave;ng chục, h&agrave;ng trăm kh&aacute;ch h&agrave;ng mỗi ng&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; được sự tươi mới v&agrave; th&uacute; vị trong c&ocirc;ng việc. Bạn chỉ cần c&oacute; giọng n&oacute;i dễ nghe v&agrave; kỹ năng diễn đạt &yacute; tốt th&igrave; bạn đ&atilde; c&oacute; thể trở th&agrave;nh một nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng giỏi.&nbsp; Nếu bạn l&agrave; một người th&iacute;ch n&oacute;i chuyện th&igrave; đ&acirc;y quả l&agrave; một c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp.</p> <h4><strong>Kinh doanh</strong></h4> <p>Thời đại 4.0 Với sự Ph&aacute;t triển của Internet v&agrave; c&aacute;c yếu tố kh&aacute;c th&igrave; việc tạo dựng một hoạt động kinh doanh cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh l&agrave; một việc kh&ocirc;ng c&ograve;n xa vời với bất cứ ai nữa. Việc mở một shop quần &aacute;o, một qu&aacute;n ăn hay một qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; điều xa lạ với những người trẻ c&oacute; dự định lập nghiệp.Chỉ cần bạn c&oacute; một sản phẩm hay dịch vụ, một lượng kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn s&agrave;ng bỏ tiền ra mua n&oacute;, v&agrave; một phương thức thanh to&aacute;n, bạn đ&atilde; g&acirc;y dựng được một hoạt động kinh doanh cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</p> <p><strong>Thời điểm n&agrave;y Bằng cấp kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; yếu tố quan trọng m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng quan t&acirc;m nữa, thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; kinh nghiệm, kỹ năng m&agrave; bạn c&oacute; được. Tr&ecirc;n thị trường việc l&agrave;m hiện nay, bạn vẫn c&oacute; thể t&igrave;m thấy những c&ocirc;ng việc lương cao m&agrave; kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu bằng cấp.</strong></p>

- Xu hướng người Việt tìm chỗ làm ở công ty nước ngoài tăng đột biến / Cách tôi phát triển bản thân trong sự nghiệp, bạn có đang giống tôi?

Không cần bằng cấp với những việc thú vị

luong cao khong can bang cap

Công việc lương cao mà không cần bằng cấp

Quản lý trang mạng xã hội

Mạng xã hội cũng trở thành kênh quảng cáo quan trọng của các doanh nghiệp, là nơi thực hiện các chương trình PR hay quảng cáo. Tốc độ phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như Google, Facebook,…thì các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng mạng xã hội của mình để tạo và duy trì các mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Quản lý trang mạng xã hội là công việc mà các bạn trẻ rất yêu thích vì sự thú vị, trẻ trung mà nó mang lại. cơ hội việc làm liên quan đến mạng xã hội như quản lý fanpage, chạy quảng cáo, content,…rất chú ý.

Photographer 

Bạn chỉ cần 1 chiếc máy ảnh trên tay, bằng kinh nghiệm và niềm đam mê của mình, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy công việc mà mình yêu thích. Có lẽ bạn sẽ không có gì bất ngờ khi công việc chụp ảnh nằm trong số 5 công việc thú vị nhất mà không yêu cầu bằng cấp.

Để trở thành một người chụp ảnh chuyên nghiệp, ngoài niềm đam mê và kinh nghiệm, bạn cần phải có năng kiếu thực sự để có thể tạo ra những bức ảnh độc đáo và tuyệt vời nhất.

Video editor

Chưa có bất kỳ một trường đại học tại nước ta  đào tạo bài bản về video editor, hầu hết chỉ được dạy theo hình thức nghề hoặc là những bạn có đam mê tự mày mò trên internet, sách báo để tự học. Chỉ cần đam mê và tinh thần tự học thì bạn có thể tìm việc nhanh hơn mà không cần đến bằng cấp. Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp phim ảnh, kéo theo hàng trăm ngành nghề khác được sinh ra. Video editor cũng không phải là một ngoại lệ.

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mỗi ngày bằng việc tiếp xúc hàng chục, hàng trăm khách hàng mỗi ngày sẽ giúp bạn có được sự tươi mới và thú vị trong công việc. Bạn chỉ cần có giọng nói dễ nghe và kỹ năng diễn đạt ý tốt thì bạn đã có thể trở thành một nhân viên chăm sóc khách hàng giỏi.  Nếu bạn là một người thích nói chuyện thì đây quả là một công việc phù hợp.

Kinh doanh

Thời đại 4.0 Với sự Phát triển của Internet và các yếu tố khác thì việc tạo dựng một hoạt động kinh doanh cho riêng mình là một việc không còn xa vời với bất cứ ai nữa. Việc mở một shop quần áo, một quán ăn hay một quán cà phê không còn là điều xa lạ với những người trẻ có dự định lập nghiệp.Chỉ cần bạn có một sản phẩm hay dịch vụ, một lượng khách hàng sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó, và một phương thức thanh toán, bạn đã gây dựng được một hoạt động kinh doanh cho riêng mình.

Thời điểm này Bằng cấp không còn là yếu tố quan trọng mà các nhà tuyển dụng quan tâm nữa, thay vào đó là kinh nghiệm, kỹ năng mà bạn có được. Trên thị trường việc làm hiện nay, bạn vẫn có thể tìm thấy những công việc lương cao mà không yêu cầu bằng cấp.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin